Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 05/04

Myslivost u Schwarzenbergů na Orlickém panství

 

{mosimage}

00REP

Myslivost u Schwarzenbergů na Orlickém panství

Ing. David Vaca, Ph.D.

Zámek Orlík sloužil od počátku 19. století jako sídlo knížete Karla Schwarzenberga, zakladatele orlické větve rodu Schwarzenbergů. Do vybudování Vltavské kaskády v 60. letech minulého století se tyčil na vysoké skále nad údolím řeky Vltavy. Lesy pokrývající okolní strmé svahy vybíhající do volné povltavské krajiny byly bohaté na zvěř, čehož majitelé panství využívali k četným lovům. Myslivost tak má na Orlicku dlouhou tradici, na niž navázal současný představitel rodu Karel VII. Schwarzenberg, jemuž byly rodové majetky vráceny na začátku 90. let minulého století.

ÚVODNÍK

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

Dr. Miroslav Vodňanský

Vážení čtenáři,

od 1. května t. r. se ČR stává členem EU. Mnozí myslivci si v této souvislosti kladou otázku, jaký vliv to může mít na myslivost. Za současné situace lze vycházet z toho, že naprostá většina řadových myslivců ve svém osobním životě i při výkonu práva myslivosti ve svých honitbách zřejmě zásadnější změny v důsledku členství ČR v EU nepocítí. I po tomto historicky významném termínu poběží každodenní život tak jako dosud. Jen bude podstatně snazší zdůvodňovat případné negativní jevy vnějšími vlivy a omlouvat tak své vlastní neúspěchy. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že se některé již dnes záporně působící tlaky na myslivost budou postupem času zvětšovat. K tomu by však došlo i bez EU. Jaký vývoj však čeká českou myslivost a jakou pozici ve společnosti zaujme, bude nadále záležet v prvé řadě na myslivcích zde, doma. Rozhodující přitom bude, do jaké míry se jim podaří prosazovat své zájmy a dosáhnout, aby byli co nejvíce respektováni.

Změní českou myslivost vstup ČR do EU?

 

{mosimage}

00POL

Změní českou myslivost vstup ČR do EU?

Redakce

Otázku položenou v nadpisu tohoto článku si klade zřejmě většina našich myslivců. Stejné motto zvolila i redakce Světa myslivosti při výběru tématu pro seminář začleněný do odborného doprovodného programu mezinárodního lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina 2004, který se konal ve dnech 28. 3. - 1. 4. na výstavišti v Brně. Na seminář, jehož odborným garantem byla právě naše redakce, jsme se snažili pozvat přednášející z různých oblastí, které svým působením ovlivňují výkon práva myslivosti. S určitými změnami je nutné počítat po vstupu ČR do EU, a tak si seminář ani nemohl přát lepší "načasování": uskutečnil se první den veletrhu, v neděli 28. 3., tedy jen o něco déle než jeden měsíc před oficiálním vstupem naší republiky do EU.

Mezinárodní kongres o biologii zvěře a Mezinárodní koroptví sympozium - Portugalsko, Braga, 2003

 

{mosimage}

00VEDA

Mezinárodní kongres o biologii zvěře a Mezinárodní koroptví sympozium - Portugalsko, Braga, 2003

Jan Pintíř, Miroslav Šálek, Pavel Marhoul & Olina Navrátilová

Ve dnech 1. - 6. září loňského roku se v malebném portugalském městečku Braga konal již 26. mezinárodní kongres zasvěcený širokému spektru teoretických i praktických aspektů biologie zvěře. V návaznosti na kongres proběhlo také 10. mezinárodní sympozium o koroptvi. Českou republiku prezenčně zastoupila naše studijní skupina, která se zabývá výzkumem koroptve polní.

Chov drobné zvěře na Slovensku - Levice 2004

 

{mosimage}

00VEDA

Chov drobné zvěře na Slovensku - Levice 2004

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

V rámci tradičních Levických poľovníckych dní se 27. 3. t. r. sešli na odborném semináři pořádaném pod záštitou ministra zemědělství Slovenské republiky přední slovenští odborníci v chovu drobné zvěře, aby si společně s kolegy z Rakouska, Maďarska, Chorvatska a ČR vyměnili poznatky z mysliveckého výzkumu i praxe a s výsledky seznámili mysliveckou veřejnost. V následujícím souhrnu přinášíme nejzajímavější informace z vybraných referátů.

Má divoká populace pernaté zvěře ještě šanci na obnovení svých někdejších stavů?

 

{mosimage}

00DISK

Má divoká populace pernaté zvěře ještě šanci na obnovení svých někdejších stavů?

Ing. Roman Jelínek

Mezi hlavní druhy naší lovné pernaté zvěře odedávna patřil bažant obecný a kachna divoká. V dřívější době, kterou pamatují již jen nejstarší členové mysliveckých sdružení, byla velmi početná i koroptev polní. Jak je tomu dnes, je snad každému všeobecně známé. Zkusme se podívat na příčiny neutěšeného stavu a zamyslet se nad budoucností chovu pernaté zvěře v našich honitbách.

K problematice nákaz zvěře

 

{mosimage}

00VEDA

K problematice nákaz zvěře

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

Počínaje srpnovým číslem z r. 2001 přináší Svět myslivosti pravidelně každý měsíc nejčerstvější informace o stavu nákaz zvěře na území ČR. Od vzniku specializované rubriky uplynou letos čtyři roky, a tak se pokusím ohlédnout se za uvedeným obdobím z pohledu vývoje nákaz a přiblížit, co lze očekávat v souvislosti s touto problematikou na stránkách našeho časopisu v letošním roce.

Vzteklina a její vyšetřování

 

{mosimage}

00REP

Vzteklina a její vyšetřování

Ing. David Vaca, Ph.D.

Mezi nejvážnější infekční virová onemocnění, která postihují kromě jiných druhů teplokrevných živočichů také zvěř, patří jednoznačně vzteklina. Možnost přenosu na člověka a nebezpečnost z ní udělaly vysoce sledovanou chorobu, které se snažíme čelit především prevencí, jejímž základem je orální vakcinace nejrozšířenějšího přenašeče vztekliny - lišky obecné. U nás se koordinací boje se vzteklinou zabývá složka Státní veterinární správy ČR - Národní referenční laboratoř pro vzteklinu sídlící v Liberci. Myslivci jsou jejím významným a nepostradatelným partnerem.

ČR je dva roky bez vztekliny

 

{mosimage}

00ROZH

ČR je dva roky bez vztekliny

Ing. David Vaca, Ph.D.

Hlavou Národní referenční laboratoře pro vzteklinu je již řadu let MVDr. Oldřich Matouch, CSc., který považuje fakt, že na našem území nebyl již dva roky hlášen nález vztekliny, za velmi významný úspěch boje s touto na člověka přenosnou a smrtelnou chorobou.

Co bychom měli dělat, když jsme se my - myslivci - rozhodli, že nebudeme snižovat stavy černé zvěře

 

{mosimage}

00DISK

Co bychom měli dělat, když jsme se my - myslivci - rozhodli, že nebudeme snižovat stavy černé zvěře

Ing. Petr Ziegrosser

Je to již rok, co jsem začal připravovat referát na loňskou červencovou konferenci o černé zvěři, která proběhla v Písku. V třinácti bodech jsem se snažil stanovit zásady, kterými bychom se měli jako myslivci řídit, abychom snížili stavy černé zvěře a udrželi je na únosné míře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku