Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/04

Úvodník

 

{mosimage}

00UVOD

ÚVODNÍK

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Vážení čtenáři,

rok 2004 vstoupí do historie našeho státu jako rok, kdy jsme se po dlouhých desetiletích opět plnohodnotně vrátili do společenství evropských států. V evropském rodinném kruhu představujeme jednoho z chudých příbuzných, který však žije v nádherném životním prostředí, jehož kvalita výrazně převyšuje kvalitu životního prostředí většiny našich západních sousedů. A to i přes veškerá bezpráví, která na přírodě vykonal v první polovině minulého století přechod na monokulturní lesnictví, následovaný v druhé polovině století kolektivizací zemědělství se zavedením velkoplošného pěstování plodin, vysokou chemizací a posléze i devastující mechanizací zemědělských prací. O zbytek zkázonosných faktorů se postaral průmysl a extrémně rychle narůstající spotřeba energií včetně produkce odpadních toxinů, především ze spaloven fosilních paliv a autodopravy.

Natura 2000 a myslivost: stále s otazníky

 

{mosimage}

00POL

Natura 2000 a myslivost: stále s otazníky

Ing. David Vaca, Ph.D.

30. června t. r. se v Praze pod záštitou odboru rybářství, myslivosti a včelařství Ministerstva zemědělství ČR (MZe) uskutečnila pracovní schůzka zástupců ČMMJ, Slovenského mysliveckého svazu, ústředí Rakouských mysliveckých svazů, MZe, tuzemských rybářských organizací, Lesů ČR aj. na téma Natura 2000. Termín setkání, které organizačně zajišťoval Středoevropský institut ekologie zvěře, spadal do doby, kdy u nás začalo projednávání návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Myslivost a její vliv na krajinu

 

{mosimage}

00PUBL

Myslivost a její vliv na krajinu

Ing. David Vaca, Ph.D.

Diskuse mezi vlastníky pozemků a ochránci přírody nad dopady vyhlášení sítě celoevropsky chráněných území Natura 2000 na hospodaření v “naturových” oblastech jsou všeobecně známé. Na jedné straně stojí snaha o ochranu přírodního bohatství, na straně druhé vlastnické právo, na jehož základě vlastníci požadují náhrady za nemožnost plného využívání svých pozemků k hospodářským a dalším aktivitám (kromě jiného i k výkonu práva myslivosti). Poněkud stranou zatím stojí aspekt možné ztráty zájmu vlastníků o pozemky vyhlášené jako území Natury 2000. Přitom právě výsledky nedávného výzkumu anglických vědců naznačují významnou roli vlastnictví pozemků ve spojitosti s loveckými aktivitami při udržování druhové pestrosti v krajině.

Jelení zvěř a její chová ní při vyšší populační hustotě

 

{mosimage}

00VEDA

Jelení zvěř a její chová ní při vyšší populační hustotě

Mgr. Marek Fiala

“Jedinci téhož druhu mají velice podobné požadavky na to, aby mohli přežít, růst a rozmnožovat se, ale jejich společná potřeba potravního zdroje může někdy převýšit jeho současnou zásobu. Jedinci pak začínají o tento zdroj soutěžit a celý proces se nazývá vnitrodruhovou kompeticí.”

Seminář o zaječí zvěři

 

{mosimage}

00REP

Seminář o zaječí zvěři

Ing. Ondřej Kozub

18. června t. r. uspořádala Asociace chovatelů zajíců v Čechách a na Moravě (ACHZ) celostátní odborný seminář “Zajíc v přírodě, chov v zajetí pro myslivecké účely, úprava biotopů pro drobnou zvěř a zazvěřování”. Seminář se těšil značné pozornosti, o čemž svědčí téměř 400 účastníků z řad odborné veřejnosti, myslivců a dalších zájemců o danou problematiku, kteří se sešli v obci Čepřovice nedaleko Strakonic. Pořadateli byly kromě ACHZ Českomoravská myslivecká jednota a Myslivecké sdružení Předslavice.

Konference “100 let mufloní zvěře v Německu”

 

{mosimage}

00VEDA

Konference “100 let mufloní zvěře v Německu”

Mufloni jsou ze zoologického i mysliveckého hlediska velmi atraktivním druhem zvěře.
V německém Leutenbergu (Durynsko) se ve dnech 4. - 6. dubna t. r. konala konference s názvem “100 let mufloní zvěře v Německu”. Při této příležitosti byl vydán sborník přednesených referátů, v němž jsou uveřejněny články autorů z celé Evropy.

Dvacet let chovu daňčí zvěře na okrese Uherské Hradiště

 

{mosimage}

00HON

Dvacet let chovu daňčí zvěře na okrese Uherské Hradiště

Libor Beníček ml.

U příležitosti výročí dvaceti let chovu daňčí zvěře ve volných honitbách Uherského Hradiště byl v rámci letošní přehlídky trofejí zvěře ulovené v minulé lovecké sezóně uspořádán dne 1. května v Bánově seminář týkající se historie, současnosti a výsledků chovu daňčí zvěře na Uherskohradišťsku. Ve svém příspěvku bych rád čtenářům Světa myslivosti přiblížil vývoj a současný stav v chovu tohoto druhu zvěře v zájmové oblasti.

Záraz, nebo dostřelná rána?

 

{mosimage}

00PRAX

Záraz, nebo dostřelná rána?

Ing. Ctirad Rakušan

Každý zásah zvěře střelou nemusí být smrtelný. Povinností myslivce je postřelenou zvěř neprodleně dosledovat nebo dohledat a rychle ji zbavit útrap. Stále častěji je nutné zasahovat i u zvěře, která byla poraněna při střetu s vozidlem na silnici, řidčeji na železnici. Na takové případy musí být každý myslivec připraven, protože dohledávka i dosled patří k důležitým zásadám myslivecké etiky a má také hospodářský význam.

Za divočáky a zubry do obory Springe

 

{mosimage}

00ZAHR

Za divočáky a zubry do obory Springe

Ing. Petr Ziegrosser

Přibližně 25 km jihozápadně od dolnosaského hlavního města Hannover se na ploše 1600 ha rozkládá obora Springe (Saupark Springe). Jde o jednu z mála německých státních obor, která se nadto pyšní i zajímavou historií. Hlavní chovanou zvěří jsou divočáci, kterým dělají společnost daňci a mufloní zvěř. Za pozornost stojí i více než sedmdesátiletá tradice chovu zubrů.

Farmy a myslivci

 

{mosimage}

00DISK

Farmy a myslivci

Ing. Václav Pařízek

V červencovém čísle Světa myslivosti se v úvodníku ptá šéfredaktor ing. David Vaca, Ph.D., jaký je vztah myslivců k farmám s chovy jelenovitých druhů. Mnohé naznačily názory odborníků v anketě a články o oborách navazující na reportáž o konferenci Problematika zakládání obor z téhož čísla časopisu. Pokusím se na otázku odpovědět z pohledu farmáře.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku