Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/99

AKTUALITY Z DOMOVA

5. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA MYSLIVOST, RYBY, VČELY

Ve dnech 27. 5.-30. 5. 1999 se na výstavišti v Lysé n. L. konal 5. ročník celostátní výstavy Myslivost, ryby, včely. U vystavovatelů bylo možné shlédnout a zakoupit kompletní mysliveckou a rybářskou výbavu, myslivecký software, potřeby pro chov včel, pomůcky pro zpracování zvěřiny, ryb a včelích produktů, odbornou literaturu a umělecké předměty. U stánku Českomoravské myslivecké jednoty měli návštěvníci možnost seznámit se s náplní její činnosti a prohlédnout si lovecké trofeje, ukázky chovatelských principů srnčí zvěře a získat další informace o myslivosti. V pavilonu výstavy současně proběhla přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v uplynulém roce v okrese Nymburk. Expozici trofejí a fotografií africké zvěře vystavovala česká pobočka Safari Club International. Na venkovním prostranství byly připraveny ukázky terénních vozidel. Plakáty umístěné v areálu výstaviště upozorňovaly návštěvníky na významnou akci, která je připravována na příští rok - mezinárodní výstavu myslivosti a rybářství Natura Viva 2000 (25. 5. až 4. 6. 2000), která by měla navázat na tradici mezinárodních mysliveckých výstav, konaných v minulosti na našem území.

Redakce

AKTUALITY ZE SVĚTA

VYSOKÉ LESNICKÉ ŠKOLY V NĚMECKU

V LP 5/99 byl uveřejněn příspěvek o reformách na lesnických fakultách v Německu. Jeho autor se zaměřil na fundovaný popis studijních reforem. Považuji za užitečné podpořit tento příspěvek argumenty, uvedenými v dalších článcích časopisu AFZ/Der Wald 6/99, kde se popisují problémy absolventů lesnických škol, které uvedené reformy vyvolaly. Že se nejedná jen o problém Německa, to dokazuje i "nadprodukce" absolventů některých škol v ČR.

II. SNĚM LESNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Redakce

V sobotu 15. května 1999 uspořádaly lesnické stavovské organizace, tj. Česká jednota lesnická a Česká lesnická společnost, a občanské sdružení Národní lesnický komitét v Kostelci nad Černými lesy II. Sněm lesníků ČR. Nad ústředním tématem Sněmu “Les a veřejný zájem” rokovalo asi 50 lesníků.

 

PROGRAM 2000

Zajištění cílů veřejného zájmu na lesích u s. p. Lesy ČR

Ing. František Morávek - s. p. Lesy ČR, Hradec Králové

Předtím, než LČR vypracovaly svoji koncepci k zajišťování cílů veřejného zájmu v lesích spravovaných tímto podnikem, musely si položit otázku, co to veřejný zájem v lesích je a jak je v již přijatých dokumentech definován.

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - VII.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku)
7. část - Lesní těžba a doprava

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

Úprava této problematiky je pro lesní právo stejně typická, jako úprava pravidel obnovy a výchovy. Pro zachování existence lesa a plnění jeho funkcí mají pravidla pro lesní těžbu a dopravu v řadě případů ještě větší význam.

 

PÉČE O GENOFOND LESNÍCH DŘEVIN Z POHLEDU OCHRANY LESA

Prof. ing. Radomír Mrkva, CSc. - FLD MZLU Brno

Genofondem dřevin rozumíme soubor genetických vlastností, získaných v podstatě díky dlouhodobému předchozímu přirozenému výběru, které jako jakási získaná “historická zkušenost” umožňují dřevinám v místě jejich výskytu žít a dále se rozmnožovat. Je třeba zdůraznit naprosto rozhodující význam neustále probíhajícího přirozeného výběru, který ekologickou valenci rostlin aktualizuje.

 

NAŠE JEHLIČINY A PŘÍPADY JEJICH NEZVYKLÝCH ADAPTACÍ

Ing. Karel Kaňák

Abychom si spolu stále lépe rozuměli, připravil jsem několik příkladů evolučního přístupu k řešení neobvyklých situací, které se v lesnictví stále množí přibýváním kalamit, jejichž příčinou je podle mého soudu ve velké míře člověk, ale všudypřítomná příroda má také svůj díl viny. Evoluce je pohled z jiného úhlu, tedy globálního a holistického. První je vidět a hledat příčiny reakce dřevin v miliony let trvající evoluci druhů a druhý je myslet i na jiné, “spolupracující” složky lesního ekosystému, které přitom vyvolávají zcela nečekané “boční efekty”. Ani věda se neobejde bez fantazie. Proto předpokládám, že v romantických pohádkách z hluboké minulosti najde lesník nové citové pouto ke svému životnímu oboru, který se mu bude jevit zcela jiný než nás učili ve škole. Věda postupuje stále rychlejším tempem a dnešní pravdy mohou zítra zestárnout. Nám však zbude jednou provždy to nejcennější: zvyk myslet do šířky a hloubky, bičovat svoji zvídavost a nebát se použít i fantazie. Bez ní by nebylo ve vědě pracovních hypotéz, neboť jejím posláním je každou hypotézu buď všemi prostředky potvrdit, nebo vyvrátit.

 

HODNOCENÍ VITALITY LESŮ ELEKTRODIAGNOSTICKOU METODOU NA MONITORAČNÍCH PLOCHÁCH ICP FORESTS V ČR

Ing. Vladimír Rajda - Elektrodiagnostika Kyjov
Ing. Petr Fabiánek - VÚLHM Jíloviště-Strnady

Hodnocení zdravotního stavu lesních dřevin bylo v posledních letech rozšířeno o novou elektrodiagnostickou metodu, využívající přímé měření elektrických proudů, které probíhají nepřetržitě po celou dobu života mezi stromy a jejich živným půdním prostředím. Tento proces je přirozenou a neoddělitelnou součástí energetických pochodů při látkové výměně. Zákonitá závislost těchto elektrických proudů s metabolickou aktivitou a se zdravotním stavem stromů je zachována jednotně u všech druhů rostlin a to nezávisle na stanovištních podmínkách, nadmořské výšce, zeměpisné šířce a délce. To vše vytváří předpoklad pro spolehlivě měřitelný parametr stupně vitality stromů.

ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ VE VYSOKOKMENNÉM LESE - III.

Prof. ing. Zdeněk Poleno, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

HOSPODÁŘSKÝ ZPŮSOB HOLOSEČNÝ

 

I když varianty holosečné obnovy nejsou tak bohaté jako obnovy neholosečné, je nutno v každém případě vydělit formu velkoplošnou a maloplošnou, jak tomu bylo v Návrhu klasifikace hospodářských způsobů (Kolektiv OLH-ČSAZ 1979). Kritériem pro rozdělení těchto dvou forem holosečného hospodářství by měla být ekologická hlediska.

MAPOVÁNÍ ANTROPICKY ZMĚNĚNÝCH STANOVIŠŤ

Ing. Jiří Smejkal - ÚHÚL, pobočka Jablonec n. N.

V oblasti Severních Čech se typologové proti jiným oblastem ve zvýšené míře potýkají s potřebou mapovat antropicky změněná stanoviště a odlišit je od stanovišť lidskou činností více méně neovlivněných.

 

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.