Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/99

AKTUALITY Z DOMOVA

NA SLŠ TRUTNOV SE ZRODILA NOVÁ TRADICE

V roce 1999 uplynulo 50 let od prvních maturit na tehdejší Státní vyšší lesnické škole Trutnov (červen 1949). Při této příležitosti současné ředitelství Střední lesnické školy a Vyšší odborné školy lesnické Trutnov pozvalo všechny žijící absolventy školy maturitních ročníků 1949 až 1953 na slavnostní předání maturitních vysvědčení 42 novopečeným maturantům SLŠ Trutnov maturitních ročníků 1999. A tak už od čtvrtka do soboty 3.-5. června 1999 se sjelo na 80 absolventů - veteránů, kteří při dojemné slavnosti jako zástupci nejstarší absolventské generace generaci nejmladší osobně předávali maturitní vysvědčení čerstvým absolventům a absolventkám SLŠ 1999. Na oplátku jejich sedmdesátiletí kolegové od nich obdrželi rudý karafiát. Při této příležitosti škola vydala v nákladu pouhých 200 kusů pamětní medaile, jejíž výtvarné řešení navrhl ředitel školy RNDr. Josef Štych, velmistr Řádu Svatého Huberta; ražbu provedla firma Kronika Jablonec nad Nisou dne 3. června 1999. Popis pamětní medaile k 50. výročí první maturity 1949-1999: 30 mm, leštěná mosaz, averz: nápis Střední lesnická škola Trutnov a budova školy, reverz: nápis 50. výročí prvních maturit 1949-1999, současný znak školy: ve štítu hlava jelena se smrkovými větévkami a vkopomovaným nápisem Trutnov a mezi parohy nápis SLŠ do svatohubertského kříže.

AKTUALITY ZE SVĚTA

REORGANIZACE STÁTNÍCH LESŮ NA SLOVENSKU

Nárůst dluhů zpracovatelů dřeva vůči jeho producentům, způsobuje na Slovensku určité napětí mezi lesníky a dřevozpracujícím průmyslem. Jistý příjem pro podniky LH přináší pouze vývoz dřeva. Objem dotací do LH klesl z 1 mld. Sk v roce 1990 na letošních 360 mil. Sk. Hodnota pohledávek státních podniků LH dosahovala koncem roku 1998 1,2 mld. Sk, z toho 644 mil. korun po lhůtě splatnosti. Celkový objem těžby dřeva v těchto podnicích byl vloni 3,12 mil. m3. Aby byly zachovány podmínky pro ochranu a zvelebování lesů a zajištěna úspora režijních nákladů, vznikl od 1. července státní podnik Lesy Slovenské republiky se sídlem v Banské Bystrici, který bude nástupnickou organizací současných šesti podniků ve vlastnictví státu. Vytvořením tohoto modelu tak Slovensko následuje ČR, Rakousko, Francii a další země. K vyřešení dosavadních hospodářských problémů resortu by měl přispět program Dřevo - surovina 21. století, který obsahuje i plán vytvoření podpůrného fondu na rozvoj dřevařského průmyslu. Pomocí programu by se mělo docílit zvýšení exportu finálních výrobků dřevozpracujícího průmyslu, který již nyní dosahuje 65 % své produkce.

HN 15. 6. 1999, redakce

K ÚSPĚCHU FIRMY NESTAČÍ JEN EFEKTIVNÍ TECHNOLOGIE

Jan Řezáč

Častou příčinou “blbé nálady” či “dusné atmosféry” ve firmě, v podniku není jejich objektivní ekonomický stav, ale mezilidské vztahy a nedostatek komunikace. Podceňování dialogu ve vztahu podřízený - nadřízený mnohdy stojí na samém počátku stagnace a úpadku řady firem. Nedávno mne na dveřích jedné kanceláře zarazila cedulka “Řízení lidských zdrojů”. Uvědomil jsem si, jak mnoho to v českém pojetí vypovídá o pouhé technologii manipulace s lidmi, nikoliv o jejich rozvoji. Stejně jako se pokoušíme o přírodě přátelské hospodaření s lesem, tj. řízené usměrňování přírodních procesů a rozvoj přírodních zdrojů, mohli bychom se pokoušet o lidem přátelské řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj. Pro inspiraci se zde pokusím předložit několik námětů k zamyšlení, jež jsem načerpal nesystematickou četbou různých článků o řízení podniků.

SOCIÁLNÍ POŽADAVKY SPOLEČNOSTI NA LESY

Postavení lesního inženýra se mění

Prof. dr. Franz Schmithüsen - katedra lesnické politiky a lesnické ekonomiky, ETH Zürich

Dnešní mnohonásobné požadavky, vznášené na zachování a využívání lesů, mají charakter stejně hmotný jako nehmotný. Projevují se ve společenském životě, projevují se v životě politickém ve formě tlaků různých zájmových skupin a přenášejí se na trh prostřednictvím ekonomických požadavků. To je souhrn zájmů zřetelně vyslovených, které lze označit za “sociální požadavky”. Mohou být považovány za konkrétní jevy odrážející postoje, očekávání, naděje a požadavky celku naší společnosti nebo určitých sociálních skupin ve vztahu k přesnému prvku - v našem případě lesu. Zahrnují přínosy majetku i služeb a dotýkají se obrany určitých hodnot a přesvědčení vlastních každému jedinci. Jsou vázány na čas, sociální jednotky i prostor, a vzhledem k této skutečnosti mají vývojový charakter. V tomto smyslu vyvolává téma “sociální požadavek ve vývoji” sérii otázek na zachování a dlouhověkost současných lesních zdrojů: O jaký druh požadavků se jedná? Kdo rozhodne o legitimitě toho, co označujeme za sociální požadavek? Jaký je jeho původ, současný význam a jak se budou dále vyvíjet? Jaké vlivy regionální, národní a světové mají vliv na ochranu a řízení lesů?

 

VÝZNAM LESA PRO VEŘEJNOST A ÚLOHA LESNÍKA

Doc. ing. Luděk Šišák, CSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Les plní ve společnosti mnoho různých mimoprodukčních či veřejně prospěšných funkcí. Z nich však mají bezprostřední, zcela konkrétní a podstatný význam pro veřejnost zejména funkce rekreační, šířeji zdravotně hygienické.

ZKUŠENOSTI PŘI NÁKUPU LESNÍCH POROSTŮ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - LESS, s. r. o., divize NEWFI Vsetín

O nesouladu odhadní ceny lesního porostu a ceny tržní, která vzniká uzavřením obchodu na nákup (prodej lesa) toho již bylo řečeno a napsáno hodně. V tomto článku bych vás chtěl seznámit se zkušenostmi, které získává seriózní zájemce o nákup lesních majetků (lesního porostu včetně pozemku).

O TRŽNÍCH A ÚŘEDNÍCH CENÁCH LESA

Ing. Radek Zádrapa - Lesní znalecká a realitní kancelář

České úřední ceny lesa převyšují jeho ceny tržní v průměru o desítky až stovky procent. Tato skutečnost může být při dědění, darování nebo prodeji lesa právem vnímána jako nespravedlnost.

CENA - ZÁKLAD TRHU

Dr. ing. Miroslav Kubů - znalec se specializací na oceňování lesů

Oba předchozí příspěvky mají společné téma - rozpor mezi úředními a tržními cenami lesa, které se správně podle zákona o cenách nazývají zjištěné a sjednané. Jedná se o dlouhodobý problém, který se ještě více zkomplikoval od 1. 7. 1999 vydáním vyhlášky MF č. 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 279/1997 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 1998

Připravil ing. Jan Duha

Po roce opět předkládáme lesnické veřejnosti stručný výtah z výroční zprávy s. p. LČR, tentokrát za rok 1998. Výroční zpráva státního podniku se dnes stává dokumentem, který nemá význam jen pro odborníky. Čím dál tím více se stává věcí veřejnou, a to zvláště u majetku, který je nazýván veřejným statkem.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - IX

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku)
9. část - Lesní reprodukční materiál

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

Normy upravující problematiku lesního reprodukčního materiálu představují jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících částí lesního práva, což se promítá do objemu a rozsahu příslušných ustanovení. Tato skutečnost do značné míry souvisí s odhalením a využitím významných závislostí mezi původem a kvalitou reprodukčního materiálu a kvalitou, stabilitou a odolností z něj vypěstovaných porostů. Lesní právo zde stanovením pravidel pro použití lesního reprodukčního materiálu směřuje k zajištění trvalosti lesa, stability, odolnosti lesních porostů a kvalitní dřevní hmoty. Význam právní úpravy v oblasti reprodukčního materiálu lesních dřevin je v Evropě posílen i skutečností, že se jí jako jedné z mála v lesnickém sektoru věnuje právo Evropských společenství.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.