Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/02

AKTUALITY

TRŽNÍ PRODUKCE LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NEPOROSTE

Tržní produkce lesního hospodářství se v příštích letech zřejmě nebude zvyšovat. Dodávky dříví se budou pohybovat mezi 14 až 15 miliony metrů krychlových ročně, což odpovídá současné úrovni. V nejbližších 40 letech se významně nezmění ani skladba dodávaného dříví. Téměř 90 % budou tvořit jehličnaté dřeviny. Podíl listnatých překročí deset procent, ale dále nestoupne. Vy-plývá to z materiálu Ministerstva zemědělství ČR. 

Leden

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

na prahu nového roku si Lesnická práce připomíná úctyhodný okamžik, osmdesáté výročí své existence. Existence lesnického periodika, které doprovází vývoj lesnictví v naší zemi téměř od vzniku československé státnosti. Počátky, sled významných událostí a některé výrazné osobnosti, které přispěly ke vzniku, rozvoji a pokračování této ojedinělé tradice, stručně připomíná redakce v samostatném článku.

ÚVODEM

Jaromír Vašíček - Předseda redakční rady časopisu Lesnická práce

Motto:
“Šťastný není ten, kdo má to, po čem touží,
ale ten, kdo netouží po tom, co nemá.”
(Walther 1952)

 

STÁTNÍ LESY A KRAJSKÉ USPOŘÁDÁNÍ

Prohlášení Republikového výboru České lesnické společnosti k úmyslům reorganizace státních lesů v souvislosti s krajským uspořádáním

V souvislosti s novým krajským státoprávním uspořádáním se objevují v politických spekulacích úvahy o možnosti převedení státních lesů do majetku jednotlivých krajů. Republikový výbor České lesnické společnosti, jako profesní organizace lesníků, považuje za nutné zaujmout k těmto úvahám toto stanovisko.

NOVÝ ZÁKON O MYSLIVOSTI JEN ZAČÁTEK!

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. - Lesy České republiky, s. p.

Velkou většinou schválila Poslanecká sněmovna 27. listopadu 2001 zákon o myslivosti, a to se všemi doplňky tak, jak je navrhnul Senát. Ze 189 přítomných hlasovali pro toto znění 134 poslanci, proti bylo 38. Prezident republiky nový myslivecký zákon podepsal 7. 12. 2001. Nyní bude zákon uveřejněn ve Sbírce zákonů a vstoupí v platnost 1. 7. 2002. (Plné znění zákona naleznou čtenáři v příloze lednového čísla Svět myslivosti, pozn. redakce.)

OSMDESÁT LET ČASOPISU LESNICKá PRÁCE

Jan Kozel

V nejbližších dnech uplyne již osmdesát let od doby, kdy začal vycházet odborný lesnický časopis Lesnická práce, u jehož počátků stál učitel Státní vyšší lesnické školy v Písku Rudolf Friese. Myšlenka na vznik časopisu se zrodila v Československé Matici lesnické (ČsML), jejímž jednatelem se stal v říjnu 1920 právě člen píseckého profesorského sboru Rudolf Friese. Na valné hromadě ČsML v roce 1921 dostal za úkol “za každou cenu uvésti v život odborný lesnický časopis”. Název Lesnická práce vymyslel Rudolf Friese s tehdejším zástupcem jednatele ČsML Josefem Lázňovským.

80 LET LESNICKÉHO VÝZKUMU V ČESKÝCH ZEMÍCH

Stručný historický přehled lesnických výzkumných organizací, jejich vývoj a činnost I. část: 1918 – 1948

Ing. Jarmila Cikánková - VÚLHM Jíloviště – Strnady

Na podzim loňského roku uplynulo 80. let od založení prvního lesnického výzkumného ústavu v českých zemích. V tomto a v příštím čísle Lesnické práce připomeneme historii lesnického výzkumu u nás.

ZMĚNA KLIMATU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Ing. D. Janouš, CSc. - Ústav ekologie krajiny AV ČR v Č. Budějovicích, pracoviště Brno

Stále přibývá vědeckých důkazů o tom, že podnebí Země ovlivňují změny, jež se obecně shrnují pod pojem globální změna klimatu a globální oteplování. Podstatným rysem globální klimatické změny je její původ v lidské činnosti.

VÝZKUM VZTAHU GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU A LESNÍCH POROSTŮ V ČR

O. Urban, R. Pokorný - Laboratoř ekologické fyziologie lesních dřevin, ÚEK AV ČR

Globální změna klimatu je v současnosti nepochybně jednou z nejvíce diskutovaných otázek životního prostředí. Změnou klimatu obecně rozumíme dlouhodobou změnu vyvolanou jakýmkoliv vnějším či vnitřním faktorem, včetně změn způsobených lidskou činností. V Rámcové úmluvě OSN se změnou klimatu rozumí změna vyvolaná přímo nebo nepřímo lidskou činností, která vede ke změnám atmosféry v globálním měřítku a představuje přídavek k přirozené proměnlivosti (variabilitě) klimatu.

VLIV MOŽNÝCH KLIMATICKÝCH ZMĚN NA ZASTOUPENÍ DŘEVIN V NAŠICH LESÍCH

Doc. Ing. Ivo Kupka, CSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Obsah oxidu uhličitého v atmosféře roste pravděpodobně zejména jako výsledek lidských aktivit, které jsou založeny převážně na získávání energie spalováním. Konvence Spojených národů o klimatických změnách předpokládá, že rostoucí obsah oxidu uhličitého a dalších plynů způsobujících skleníkový efekt ovlivňuje klima na Zemi a mohl mít vliv na lesy už ve 20. století.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.