Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/02

AKTUALITY

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ V KRKONOŠÍCH

Při přívalových deštích a bouřce v noci z 31. 8. na 1. 9. 2002 vznikly Správě KRNAP škody v odhadní ceně 25 milionů Kč.

NĚKTERÉ PRIORITY A CÍLE NOVÉHO MINISTRA A MŽP V LESNICTVÍ

Rozhovor s Liborem Ambrozkem, ministrem životního prostředí

Michal Třeštík

- Kde vidíte příčiny častého opakování povodní v poslední době?

Zabránit přírodním katastrofám nejde. Nejsme schopni ovlivnit postup tlakových níží nebo úhrn srážek. Frekvence extrémních jevů, jako jsou sucha či povodně, se bude podle vědců kvůli změnám klimatu zvyšovat.

POVODNĚ A PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ - NEODOLALY HLAVNĚ LESNÍ CESTY

Jan Klíma, Michal Třeštík

Pro toho, kdo nebyl bezprostředně svědkem nedávných povodní, je obtížné se pocitově přiblížit těm, kterým se celá spoušť odehrála před očima a zasáhla jejich majetek či pracoviště. Ani my nedokážeme vykreslit dramatičnost skutečných událostí. Rozjeli jsme se navštívit některé poškozené lesní správy LČR, s. p., abychom alespoň strohým výčtem škod a letmým popisem událostí přiblížili sílu účinku přívalových a déletrvajících srážek.

HOSPODAŘENÍ LČR, S. P., V ROCE 2001 - III.

Jan Řezáč

Tento příspěvek je posledním ze série článků o hospodaření LČR, s.p. v roce 2001. Předcházející články najdete v LP 8/2002 na str. 360-362 a v LP 9/2002 na str. 398-400.

ENERGIE ZE DŘEVA - PŘÍNOS GLOBÁLNÍ EKOLOGII II.

Alois Švenda

Technika a technologie

Charakteristickými rysy celého období, kdy dřevo provází člověka jako zdroj tepla, jsou vysoká pracnost tradiční a stále přežívající těžby a přípravy palivového dříví a nízké využívání jeho energetické hodnoty - výhřevnosti. To spolu s malým pohodlím při provozu a obsluze topenišť usnadnilo nástup fosilních paliv, dříve uhlí, později topného oleje a v současné době zemního plynu. Míra pracnosti, stupeň využití a úroveň pohodlí, to jsou otázky, na jejichž řešení do značné míry závisí úspěch programu Energie ze dřeva. Technické a technologické poznatky posledních let umožňují s uspokojením konstatovat, že dřevo jako obnovitelný zdroj energie je způsobilé při výrobě tepla dnes běžným fosilním palivům úspěšně konkurovat.

KOMBINOVANÉ KONSTRUKCE ZE DŘEVA, OCELI A BETONU

Petr Kuklík, Anna Kuklíková

Na celém světě se v současnosti podrobně analyzují možnosti ve větší míře realizovat kombinované konstrukce, které by fungovaly na principu optimálního spolupůsobení různých materiálů.

EMISE, IMISE, DEPOZIČNÍ TOKY A POŠKOZOVÁNÍ LESNÍCH POROSTŮ

Pavel Hadaš

Životní prostředí je vlivem rozvoje průmyslu a technologií neustále vystavováno silnému antropickému tlaku. Specifikum oblastí mírného pásma je dáno tím, že vedle lesních ekosystémů se postupně zformovaly působením člověka i umělé ekosystémy, jejichž součástí jsou urbanizované a industrializované zóny, pro které je charakteristické vysoké znečišťování ovzduší různou škálou cizorodých chemických látek.

PŘÍNOS MALÝCH VYVÁŽECÍCH SOUPRAV V SORTIMENTNÍ METODĚ

Tomáš Kuchta

V dubnovém čísle Lesnické práce byla otištěna reportáž o vyvážecí soupravě Vimek 606 TT “Zkušenosti s provozem vyvážecích souprav”. Ohlas, kterou reportáž měla a množství dotazů k vyvážecí soupravě, technologii motomanuální těžby dřeva, manipulaci u pařezu a soustřeďování výřezů malou vyvážecí soupravou a žádost o srovnání UKT, LKT a malé vyvážecí soupravy bylo podnětem k tomuto článku.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.