Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 12/02

SROVNÁNÍ PRODUKČNÍCH PARAMETRŮ LESA VÝBĚRNÉHO A LESA VĚKOVÝCH TŘÍD V PODMÍNKÁCH ČESKÝCH ZEMÍ

Vilém Podrázský, W. Keith Moser

Les výběrný je považován za jednu z alternativ k současnému hlavnímu typu - lesu věkových tříd obnovovaném holosečně. Třebaže v našich podmínkách v dohledné době nebude zcela jistě alternativou převažující či plošně významnou, může být podle poznatků výzkumu a zkušeností některých praktiků zajímavou protiváhou poměrně nákladného a ekologicky labilního hlavního směru pěstování lesů.

ORLICKÉ HORY - JAK DÁL?

Petr Zahradník

Dne 18. září 2002 se v pobočce Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) v Hradci Králové konala prezentace zprávy o zdravotním stavu lesů v Orlických horách, vypracované Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště - Strnady (VÚLHM) a ÚHÚL.

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍPRAVY PŮDY PŘI OBNOVĚ LESA V KRUŠNÝCH HORÁCH

Jiří Kulhavý, Marta Betušová, Jarmila Lesná

V příspěvku je posouzena technologie přípravy půdy při obnově lesa v Krušných horách s využitím rýhového rotavátoru a zapravením dolomitického vápence do půdy. Ve srovnání s dosud nejrozšířenější bagrovou přípravou půdy v ploškách byly prokázány příznivější fyzikální a chemické vlastnosti půdy a půdní povrch byl méně narušen. I přes relativně vyšší náklady lze způsob navržené technologie přípravy půdy doporučit, zejména při obnově rozvolněných smrkových porostů.

NÁVRH NĚKTERÝCH PRINCIPŮ LESNICKÉ POLITIKY ČR

Jan Mičánek

Důvodem pro zveřejnění některých myšlenek na internetu (www.silvarium.cz) a nyní i na stránkách Lesnické práce je moje snaha iniciovat diskusi o lesnicko-dřevařské politice v ČR. Několik posledních let mám pocit, že se potřebné změny a reformy v našem resortu zastavily. Současný stav považuji za neudržitelný, neboť doložitelně vede k plíživé ztrátě naší konkurenceschopnosti. Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas zahájit širokou debatu o prioritách lesnické politiky v ČR a pokusit se formulovat nové myšlenky a programy. Následující text má být pokusem o vyvolání této diskuse. Doufám, že mezi Vámi najdu ty, kteří mají podobný pohled na svět a kteří mají také chuť, sílu a invenci s našimi věcmi něco dělat. Samozřejmě přivítám i názory těch, kteří se na uvedené problémy dívají jinak.

PORUŠOVÁNÍ LESNÍHO ZÁKONA NA ČESKODUBSKU

Pavel Bradáč

Chtěl bych reagovat na diskusi týkající se novely trestního zákona, konkrétně na příspěvek pana Ing. Pavla Rensy v LP 9/2002. V minulých číslech LP (4/1999, 12/1999, 4/2000, 6/2001) jsem podrobně popisoval způsoby, jaké někteří podnikatelé na Českodubsku používají ve snaze získat od drobných vlastníků lesů dřevní surovinu za účelem výhodného prodeje. Ačkoliv zaměstnanci referátu životního prostředí Okresního úřadu (OÚ) v Liberci vyvíjejí maximální úsilí, aby škody na lesích drobných vlastníků v důsledku nevhodných či zakázaných těžeb minimalizovali, pokračuje drancování dřevní hmoty v dalších lesních porostech.

ROZSAH VĚTRNÉ KALAMITY Z 26. - 28. ŘÍJNA 2002

Redakce

Na konci října se přes území ČR přehnala vichřice, která způsobila velké škody i v lesních porostech. Přinášíme Vám souhrnný odhad škod v celé ČR, doplněný podrobnějším odhadem na konkrétních majetcích ve správě NP Šumava (na území KRNAP spadlo pouze cca 15 000 m3) a LČR.

RAKOVINA KŮRY KAŠTANOVNÍKU CRYPHONECTRIA PARASITICA (MURRILL) BARR. V ČESKÉ REPUBLICE

Libor Jankovský, Pavlína Haltofová, Dagmar Palovčíková

Rakovina kůry kaštanovníku Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr. (syn. Endothia parasitica (Murr.) And. et And.) je spolu s původcem grafiózy jilmu Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf, resp. Ophiostoma novo - ulmi Brasier jedním z příkladů zavlečení choroby mimo areál původního rozšíření, její adaptaci na populaci geneticky blízkého druhu a posléze fatálního dopadu na populaci nového hostitele.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI DOMŮ ZE DŘEVA

Petr Kuklík, Anna Kuklíková

Použití dřeva a materiálů na bázi dřeva v bytové výstavbě je řešením, které nejlépe vyhovuje současným požadavkům na funkčnost a finanční dostupnost bydlení a udržitelnost výstavby z hlediska vyčerpatelnosti surovinových zdrojů.

NADACE PARTNERSTVÍ - PROGRAM ENERGETICKÉ ALTERNATIVY

Dana Kalčíková

V souvislosti se sérií článků o využití dřeva v našem časopise jsme požádali představitele Nadace Partnerství o konkrétní příklady a možnosti podpory energetického využití dřeva touto nevládní organizací.
Redakce

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.