Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/02

AKTUALITY

ZAJÍC, KRÁLÍK A MYSLIVECKY VÝZNAMNÍ HLODAVCI

Českomoravská myslivecká jednota Praha ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, IFER - Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů a Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Třebíč uspořádala 10. 5. t. r. v Třebíči celostátní seminář s mezinárodní účastí “Zajíc, králík a myslivecky významní hlodavci”.

OCHRANA LESA A NOVÝ ZÁKON O MYSLIVOSTI

Miroslav Sloup, Josef Balek

Společenské potřeby vyžadují hodnocení vztahu myslivosti a ochrany lesa podle ekosystémového přístupu. Nemůže tedy jít výhradně jen o lesnické, nebo naopak pouze o myslivecké hledisko. To je dáno i tím, že zákon o lesích i zákon o myslivosti považují les i zvěř za obnovitelné přírodní bohatství. S určitým zjednodušením můžeme říci, že vztahy mezi ochranou lesa a myslivostí jsou dány možností jejich vzájemného ovlivňování.

LESNICKÉ PODKLADY PRO NATURU 2000

Igor Míchal, Petr Moucha

Spolupráce lesníků a ochránců přírody po celá desetiletí pokulhávala ke škodě obou stran. Nyní však nastává situace, kdy je spolupráce nejen možná, ale i politicky nezbytná. Jednou z podmínek přijetí České republiky do Evropské unie (EU) je totiž do června 2004 vymezit a následně zabezpečit soustavu území zvláštní ochrany podle směrnice 92/43 EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a tzv. směrnice o ptácích 79/49 EHS, společně označovanou jako soustava NATURA 2000.

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ NATURA 2000

připravil Michal Třeštík

Česká lesnická společnost uspořádala 25. dubna v Loděnici u Berouna celostátní seminář NATURA 2000. Odbornou garanci převzal Ing. Petr Moucha ze SCHKO ČR, odborné referáty přednesli RNDr. Petr Roth, CSc., z MŽP ČR, Ing. Jiří Pokorný a RNDr. František Pojer z AOPK ČR, Ing. František Morávek za LČR, s.p., za nepřítomného Ing. Miroslava Sloupa vystoupil jeho kolega z MZe RNDr. Karel Friedl a dopolední přednáškovou část zakončil Ing. Josef Myslivec, ředitel Lesní a rybniční správy Zbiroh v majetku Ing. Jerome Coloredo-Mannsfelda. Odpoledne patřilo exkurzím (část hostů se vydala do Českého Krasu, část na Křivoklátsko).

HODNOTOVÁ PRODUKCE A PŮDOTVORNÁ FUNKCE TŘEŠNĚ PTAČÍ

Vilém Podrázský, Jiří Remeš, Pavel Karnet

Údaje o ekonomických aspektech pěstování třešně ptačí a o jejím vlivu na stav a dynamiku lesních ekosystémů dosud chybějí. K dispozici jsou pouze odhady a obtížně srovnatelné výsledky ze zahraničí, především ze západní Evropy. Přesto se předpokládá výrazné zvýšení hodnoty produkce lesních porostů a její příznivé působení na diverzitu a stabilitu lesních ekosystémů, včetně lesních půd.

POŠKOZENÍ BÁZE KMÍNKŮ SAZENIC NEVHODNOU APLIKACÍ HERBICIDŮ

Libor Jankovský

Používáni pesticidů je běžnou součástí hospodaření v lesích. V řadě případů, jako je ochrana sazenic před sypavkami, je použití pesticidů nenahraditelné. Nutno však konstatovat, že v jiných případech ochrany má lesník k dispozici několik řešení, jejichž výběr podléhá především technologickým, ekonomickým, environmentálním, ale i sociálním kritériím.

MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

Petr Kuklík, Anna Kuklíková

Dřevo je materiál, který vykazuje v různých směrech k vláknům výrazně rozdílné vlastnosti. Během života stromu ve dřevě vznikají také suky, smolníky a jiné růstem podmíněné prvky, které narušují homogenitu a ovlivňující vlastnosti dřeva. Vyřízneme-li z prken např. suky a prkna slepíme, nebo rozdělíme-li dřevo na menší částice a ty rovněž slepíme, vzniká materiál na bázi dřeva, u kterého vliv růstových charakteristik dřeva potlačíme.

OHEŇ VE SLUŽBÁCH LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ USA

Dušan Kacálek, Jiří Novák

V létě roku 2000 jsme se na pozvání Dr. W. K. Mosera, pracovníka soukromé výzkumné stanice Tall Timbers Research Station (T. T. R. S.), měli možnost seznámit s metodami lesnického výzkumu a hospodářskou praxí v soukromých lesích na pomezí severní Floridy a jižní Georgie. Stanice leží přibližně 16 km vzdušnou čarou od okraje hlavního města státu Florida, Tallahassee v okrese Leon. Zkušenosti jsme získali formou spoluúčasti na výzkumných projektech řešených v oddělení lesnického výzkumu T. T. R. S. Nosným projektem tohoto oddělení byl výzkum obnovy a pěstování borovice bahenní (Pinus palustris Mill).

ČSN 482115 SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN

Antonín Jurásek

Česká technická norma ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin - byla vydána v roce 1998 a specifikovala aktuální potřebu lesního hospodářství v ČR na standardní výsadbyschopný sadební materiál. Při praktickém použití normy v dodavatelsko-odběratelských vztazích, tj. mezi lesními školkaři a vlastníky lesa (nebo dodavateli pěstebních prací), vznikla potřeba některé pasáže normy blíže specifikovat nebo je doplnit.

SETKÁNÍ LESNÍKŮ TŘÍ GENERACÍ

Vlastislav Jančařík

26. Setkání lesníků tří generací se konalo 19. dubna 2002 v budově ČLS na Novotného lávce v Praze. Téma - “Aktuální otázky ochrany jehličnatých dřevin” - navazovalo na loňské Setkání - “Nebezpeční škodliví biotičtí činitelé v lesním hospodářství a zemědělství, se zaměřením na karanténní opatření” (duben 2001, Kostelec n. Č. l.). V bohatém odborném programu odezněly příspěvky předních odborníků v ochraně lesa. Setkání zahájil předseda České lesnické společnosti (ČLS) Ing. Štěpán Kalina a předal řízení programu Setkání odbornému garantu Ing. Vlastislavu Jančaříkovi.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.