Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 06/06

Budoucnost STK je otázkou pro Sibylu

Téměř přesně po dvou letech jsme požádali o rozhovor významnou postavu české taxace, předsedu Sdružení taxačních kanceláří, Ing. Jana Kalužu. Zajímaly nás jeho názory na současné postavení oboru hospodářské úpravy lesa, problémy současné taxace a fungování STK, názory na roli ÚHÚL a některé sporné body přípravy nového lesního zákona.

Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů

8. března 2006 vydala k vyjádření a případnému připojení se skupina českých vědců stanovisko ke zlepšení stavu lesů v naší republice. Tímto stanoviskem předkládané náměty vycházejí, jak autoři uvádějí, ze soudobých vědeckých poznatků a výzkumných šetření v ČR a opírají se o zásady moderní lesnické praxe v širším evropském kontextu. Evropská lesnická politika staví na trvalé udržitelnosti lesa, jeho víceúčelovém využívání a jeho biologické diverzitě, zakotvené v přírodě blízkých formách hospodaření.

Jakou roli bude mít ÚHÚL v budoucnosti?

Jaromír Vašíček

V letošním roce se připravují základní lesnické programové dokumenty, kterými jsou věcný záměr nového lesního zákona a Národní lesnický program. V této souvislosti se nabízí úvaha nad zaměřením – odborným rozvojem Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) v budoucnosti.

Silva Regina 2006 - II. část - stroje a technologie pro LH - Brno 2. až 6. dubna 2006

V minulém čísle jsme se v reportáži ze Silva Reginy zaměřili na nosné téma, kterým byla biomasa. V tomto čísle doplníme informace z letošního lesnického veletrhu o nejzajímavější stroje a technologie, které jsme stačili zaregistrovat v jeho průběhu. Expozice 140 vystavovatelů a spoluvystavovatelů – lesnických a mysliveckých firem – byly soustředěny poprvé v historii do kulatého pavilonu Z a venkovních expozic v jeho těsné blízkosti a na tradičních volných plochách K a F. Celkem Silva Regina obsadila plochu 7500 m2 a dalších 1500 m2 sloužilo k předvádění technologií pro zpracování biomasy. Do soutěže Grand Prix Silva Regina se přihlásilo dvakrát více exponátů než v minulosti. Myslivecké části v pavilonu Z tradičně dominovala expozice společnosti Silvajagd „Za zvěří kolem světa“, nápaditá prezentace Vojenských lesů s kvalitními trofejemi i netradičně pojatá expozice LČR.

Vliv zvěře na stav lesa

Jaromír Latner

Dne 25. dubna 2006 se na zámku Dobříš a ověřovacím objektu v polesí Sv. Anna konal odborný seminář „Vliv zvěře na stav lesa“, organizovaný MŽP, odborem ekologie krajiny a lesa, oddělením ochrany lesa, ve spolupráci s Lesní a rybniční správou Zbiroh majetku Colloredo-Mannsfeld.

Život a dílo prof. Zdeňka Polena

Prof. Ing. Zdeněk Poleno, DrSc. – to je pojem, který pro mnohé lesníky znamená veličinu českého lesnictví druhé poloviny 20. století. Byl významným odborníkem především v oboru pěstování lesa a nezapomenutelným lesnickým pedagogem. Pracovníci FLE ČZU v Praze, působiště v posledních letech jeho aktivního profesního života, připravili u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin seminář, připomínající jeho život a dílo.

Ekonomický informační systém lesního hospodářství

Václav Jansa

Ekonomická situace vlastníků lesů se oproti 90. letům zhoršila a tento trend pokračuje i v současnosti. Tuto situaci rámcově dokumentuje souhrn současných statistických šetření v rámci lesního hospodářství. Pro hledání příčin tohoto trendu, pro formulování zdůvodněných a strukturálně dobře cílených opatření a pro další hlubší analýzy nejsou data stávajících šetření dostatečně reprezentativní a podrobná. Proto vznikl požadavek MZe na vytvoření ekonomického informačního systému lesního hospodářství.

Evropa na globálním trhu dřívím a výrobky ze dřeva

Vladimír Simanov

V dalším ze série článků, přibližujících výsledky studie „European Forest Sector Outlook Study 1960 – 2000 – 2020“, o níž informovala Lesnická práce č. 9/2005 na str. 460–461 a kterou vydala Ekonomická komise pro Evropu Organizace Spojených národů (UNECE – United Nations Economic Commision for Europe), je pozornost zaměřena na pozici Evropy na globálním trhu dřívím a výrobky ze dřeva.

Úvaha ke smyslu státního vlastnictví lesa

Vladimír Krečmer

Státní vlastnictví lesů je druhem vlastnictví, které budilo a budí spory a názorové střety o jeho smyslu v oblasti euroamerické civilizace vlastně už víc než jedno století. Toto kontroverzní pole lesnické politiky se zvýraznilo nejen v Evropě během druhé poloviny 20. století. Důvodem toho byl především civilizační vývoj společnosti. Lesnická politika v Evropě i legislativy to respektovaly už v 60. letech. Vývoj však pokračuje.

Sloučená Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a lesnictví

Prvního ledna 2006 vešlo v platnost opatření Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), kterým se převádí veškerá práva a povinnosti Správy ochrany přírody (SOP) na AOPK ČR. Součástí rozhodnutí MŽP je zrušení SOP ke dni 31. prosince 2005. Sloučení obou organizací má přinést zefektivnění práce, zkvalitnění metodického vedení pracovníků a zlepšení spolupráce v regionech.

Od března letošního roku je jejím ředitelem RNDr. František Pelc, jenž nastínil vztah Agentury k lesnímu hospodářství.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.