Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/08

Úvodník 7/2008

Vážení čtenáři,

u příležitosti 150 let od vyhlášení ochrany Boubínského pralesa jsme si znovu uvědomili, jak nepostradatelné bohatství zkušeností pro přírodě blízké nakládání s lesem přináší studium pralesů. Příklady přírodní dynamiky lesů ponechaných samovolnému vývoji jsou výborným doporučením pro všechny, kteří chtějí komplexnosti takových ekosystémů porozumět a snaží se harmonicky vycházet s přírodou. Toto studium, přesahující mnoho lidských generací, vyžaduje dalekou vizi, vytrvalost a pečlivou detailní práci, která v dnešním stále rychleji přemýšlejícím světě nachází málo uznání. O to významnější jsou dobré příklady, které nalezneme spíše ve východoevropském prostoru než na Západě, díky prozíravosti některých dřívějších myslitelů.

Editorial 7/2008

Vážení čtenáři,
jsem rád, že i v období prázdnin otevíráte stránky Vašeho lesnického časopisu. Dovolte mi zamyšlení nad některými paradoxy, se kterými se poslední dobou setkávám.

Riziko kůrovcové kalamity v roce 2008 - Anketa Lesnické práce

Prognózy vývoje kůrovcové situace pro rok 2008 nebyly po orkánu Kyrill právě příznivé. Hlavními důvody byla výše loňské kalamity a její charakter. V letošním roce se k negativním vlivům přidaly odbytové problémy, které na mnoha místech způsobily hromadění chemicky neošetřeného dříví v porostech. Tak jako každý rok budou i letos hrát významnou úlohu ve vývoji kůrovců klimatické podmínky.
Po prvním rojení, které proběhlo koncem dubna, již má hrozba kůrovcové kalamity konkrétnější podobu. Proto jsme se na hodnocení rizika kůrovcové kalamity zeptali správců lesa ve vybraných regionech.

Národní lesnický program II - po meziresortním projednávání

Národní lesnický program II je strategický dokument, který by měl vymezovat směřování české lesnické politiky. Jeho koordinací byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, který na základě činnosti expertní skupiny předal na počátku podzimu roku 2007 návrh NLP II k projednání na ministerstva zemědělství a životního prostředí. Na výsledky meziresortního jednání, kde byla hlavním třecím bodem akce 11: Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří, jsme se písemně zeptali Martina Žižky, ředitele Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Živnostníci v lesním hospodářství se sdružují

Rozhovor s Jaroslavem Nevludem, místopředsedou Sdružení živnostníků v LH (SŽLH)

Živnostenský sektor v lesním hospodářství je dlouhodobě ovlivňován silným tlakem na co nejnižší ceny zakázek ve výběrových řízeních LČR. Situace na mnoha místech republiky dospěla k hromadnému odlivu pracovníků lesnické prvovýroby do jiných konkurenčně silnějších oborů. Živnostníci, kteří zůstali a jsou odhodláni současnou situaci změnit, založili sdružení, které by mělo být silným zástupcem živnostníků při jednání s majiteli a správci lesů. O rozhovor jsme písemnou formou požádali Jaroslava Nevluda – spoluzakladatele sdružení.

Rok a půl ministra Gandaloviče ve funkci

Petr Havel

Dosavadní působení ministra zemědělství Petra Gandaloviče na oblast lesního hospodářství je v podstatě neidentifikovatelné. Nic zásadního nepokazil, nic zásadního nevymyslel. Ke kritice ale bylo minimálně dvakrát určitě blíž než k potlesku – v případě jmenování již bývalého šéfa státních lesů Jiřího Holického a při snaze stáhnout sto procent obchodu s dřívím do gesce polomonopolního státního podniku. Jeho schopnosti v roli ministra zemědělství prověří letošní sezóna.

České předsednictví v EU z pohledu lesního hospodářství

Tomáš Krejzar

V první polovině roku 2009 bude mít Česká republika poprvé možnost převzít předsednickou roli v Evropské unii, jejímž členem se stala před pouhými čtyřmi roky. Jedná se o vskutku historickou událost, která je pro Českou republiku příležitostí prokázat vůdčí a organizační schopnosti a fakticky dokončit její integraci do evropských struktur. Ne nadarmo se říká, že skutečným členem EU se stát stává až poté, co absolvuje (a zvládne) předsednictví. Co tedy předsednictví ČR v EU obnáší a jaké otázky budeme řešit v oblasti lesů a lesního hospodářství?

Odkdy a proč chráníme samovolné procesy?

Tomáš Vrška, Libor Hort

Dlouhověkost lesa a s ní související potřeba kontinuity naší práce nás často ponouká ohlížet se zpět, k práci a činům našich předchůdců. Někdy tím skrýváme svou částečnou bezradnost ze současného stavu lesů, jindy dáváme průchod přílišné sentimentalitě, ale letos se můžeme s klidem ohlédnout a připomenout si dvě související výročí – vyhlášení ochrany Žofínského a Hojnovodského pralesa (1838) a Boubínského pralesa (1858). V obou případech šlo o ochranu lesů, které i nadále měly být ponechány samovolnému vývoji.

Odkaz boubínského pralesa

Jan Kozel

150 let Boubínského pralesa a jeho odkaz pro lesní hospodářství, tak zněl název semináře, který uspořádala Pro Silva Bohemica, pobočka České lesnické společnosti, spolu s Lesy České republiky, s. p., Lesním závodem Boubín a Správou NP a CHKO Šumava. Setkání se uskutečnilo 27. května 2008 v prachatickém hotelu Park, kde si účastníci připomněli historii, současnost a význam této ojedinělé lesní rezervace, jejíž mezinárodní proslulost umocnila přítomnost zahraničních hostů v čele s prezidentem Pro Silva Europa Jean-Philippe Schützem. Oslava 150. výročí vyvrcholila exkurzí k pralesovitému jádru Národní přírodní rezervace (dále NPR) Boubínský prales a do okolních hospodářských lesů.

Lesy kláštera Schlägl

Jan Kozel

Klášterní lesy v okolí města Schlägl byly v popředí zájmu českých lesníků na sklonku 20. století, kdy se po otevření hranic naskytla možnost zhlédnout výsledky známého a pro mnohé také kontroverzního přístupu k pěstování lesa. Strukturalizující probírka a těžba cílových tlouštěk jsou pojmy spojené s Heinrichem Reiningerem, dlouholetým správcem lesního majetku kláštera Schlägl, a budily značnou pozornost zejména proto, že se jejich prostřednictvím Reininger snažil diferencovat stejnověké smrkové monokultury a zajistit nepřetržitost produkce lesa v trvalém porostním zápoji. Pěstební postupy uplatňované v klášterních lesích jsou zajímavé i pro příznivce
Pro Silva, a proto se sem členové České lesnické společnosti, pobočky Pro Silva Bohemica, 28. května 2008 vypravili na exkurzi.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.