Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 12 (2013)

Myslivci, apelujte na ústředí ČMMJ, ať hájí zájmy zvěře a myslivosti! (str. 10–11)

Jakub Hruška

Kolegové myslivci, obracím se na vás jako předseda petičního výboru „Petice za obnovu zemědělské krajiny“ (www.zemedelska-krajina.cz). Tuto petici, která má za cíl poukázat na špatný stav zemědělské krajiny, podpořilo více než 25 000 signatářů, z toho nejméně 10 000 myslivců. Mnoho z vás se aktivně podílelo na sběru podpisů. I přes tento jasně deklarovaný zájem se dosud k podpoře změny zemědělské politiky nepřihlásila Českomoravská myslivecká jednota. Přitom myslivci mohou jasně doložit devastační vliv současné zemědělské praxe na zvěř, zejména pokračující úbytek drobné zvěře a současně téměř nezvladatelnou expanzi zvěře černé. Ani jeden aspekt nesvědčí myslivosti, a ČMMJ k tomu mlčí.

Myslivost hlavním tématem XVI. Sněmu lesníků (str. 8–9)

David Vaca

Česká lesnická společnost, o. s., upořádala dne 7. listopadu t. r. ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., (VLS) a Lesy České republiky, s. p., (LCŘ) a s finanční podporou Ministerstva zemědělství (MZe) XVI. Sněm lesníků. Tématem akce, která se konala v rekreačním zařízení VLS Olšina u Horní Plané, byla myslivecká legislativa v kontextu plánované novely zákona o myslivosti, stavy zvěře a škody působené zvěří.

Rok 2013 jako rok nových smluv na pronájem honiteb (str. 4–7)

Pavel Sedlář

Blíží se konec roku 2013, v němž v naprosté většině honiteb v ČR došlo k ukončení starých nájemních smluv a k podpisu smluv nových. Z celkového počtu přibližně 5500 honiteb v ČR je asi 1100 vlastních honiteb Lesů České republiky, s. p. (LČR) a kolem 100 honiteb je v držení Státního pozemkového úřadu (SPÚ, dříve Pozemkový fond ČR). Nejen honitby LČR, ale i honitby SPÚ prošly procesem výběrových řízení (VŘ), pokud u nich nedošlo k změně držitele z SPÚ na honební společenstvo (HS). Ostatní vlastní honitby (např. Vojenských lesů a statků ČR, s. p., národních parků, ale také měst nebo velkých soukromých vlastníků pozemků) jsou zpravidla využívány jako režijní honitby držitele. Zbývající, největší část honiteb v ČR jsou honitby společenstevní. Jejich převážná část je pronajímána, pouze v menší míře jsou užívány v režii HS.

Úvodník (str. 1)

Milan Slavinger

Vážení čtenáři,

v myslivosti je mnoho neřešených problémů, o nichž se již několik let píše na stránkách odborných časopisů, jsou náplní seminářů, školení, tématem v Národním lesnickém programu II (NLP II) a předmětem speciálních průzkumů. Situace v myslivosti dnes zajímá nejen mysliveckou veřejnost, vlastníky a uživatele pozemků (zemědělských i lesních), úředníky státní správy myslivosti a ochrany přírody, ale i různá občanská sdružení a veřejnost obecně. Mám však pocit, že nezajímá ty, kteří o řešení mohou a mají rozhodovat.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku