Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 7/08

Národní přírodní rezervace Boubínský prales

Ladislav Řezník, Pavel Hubený

Boubín – šumavská hora osamoceně stojící stranou centrální Šumavy. Hora, na jejíchž jižních svazích se nachází jedna z nejvýznamnějších lesnických lokalit v Evropě. Hora, z které je nádherný rozhled do vnitrozemí i na pohraniční hřebeny a alpské štíty. Rozsáhlý lesní komplex masívu Boubína, který se rozkládá na rozloze téměř 7500 ha a společně se Solovcem a Bobíkem vytváří nezaměnitelné panorama, kterým již zdálky upozorňuje na svojí přítomnost a je jakýmsi prvním „majákem“ Šumavy. Svojí jedinečností a svým kouzlem přitahuje již celé generace lesníků i laické veřejnosti. Stejné jméno – Boubín – si propůjčil i odborný lesní hospodář, jemuž je svěřeno toto území (jež je v majetku českého státu) – státní podnik Lesy České republiky, lesní závod Boubín.

Škodliví činitelé lesa v letech 1996–2006 – II. část - Biotičtí činitelé

Petra Rychtecká, Naděžda Urbaňcová

Přehled biotických lesních škodlivých činitelů navazuje na předchozí příspěvek o působení abiotických a antropogenních činitelů.
Ze škodlivých organismů byly v období 1996–2006 nejvýznamnější lýkožrouti na smrku (Ips typographus, Pityogenes chalcographus, Ips amitinus), na severní Moravě lýkožrout severský (Ips duplicatus), z houbových patogenů václavka (Armillaria sp.), ve školkách a výsadbách sypavka borová (Lophodermium pinastri) a v neposlední řadě rovněž i neúměrné stavy zvěře. Zároveň se stále častěji objevuje i nespecifické chřadnutí lesů zapříčiněno mnoha, někdy i neurčenými faktory.

Automatizované měření stromů pozemním laserovým skenerem

Vratislav Mansfeld, Daniel Balín, Petr Macháček, István Pál

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) s týmem odborníků z Technické univerzity Mnichov, katedry Nauky o růstu lesa (TUM) pod vedením prof. Dr. Hanse Pretzsche, řeší možnosti využití technologie 3D laserového skenování lesních stanovišť za účelem získání dendrometrických dat jednotlivých stromů i celých lesních porostů. Uvedená spolupráce je realizována v rámci společného projektu, který je podporován Evropskou unií v programu Interreg IIIA.

Dovoz a použití reprodukčního materiálu lesních dřevin

Pavel Kotrla, Miloš Pařízek

Počínaje rokem 2004 vstoupily v platnost nové národní legislativní předpisy týkající se lesního reprodukčního materiálu. V této souvislosti nastaly změny i v oblasti možností dovozů a použití reprodukčního materiálu původem ze zahraničí. V minulém čísle Lesnické práce 6/2008 byl uveřejněn článek J. Šindeláře a J. Frýdla „Dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin“. Vzhledem k určitým nepřesnostem uvedeným v tomto článku jsme považovali za nutné na uvedený článek reagovat a některé zavádějící informace uvést na pravou míru.

Rehabilitační pobyty dětí ve Staré Oboře u Hluboké n. V.

Jan Zasadil

V roce 2002 začala Lesní správa Hluboká nad Vltavou, státní podnik Lesy České republiky, spolupracovat s českobudějovickou Speciální školou pro sluchově postižené. Tehdy se poprvé uskutečnilo týdenní setkání rodičů a dětí se sluchovou nebo kombinovanou vadou na lovecké chatě ve Staré Oboře, kterou správa pro tento účel bezplatně poskytla. Výsledky pobytu předčily všechna očekávání…