Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 2/99

LISTOPAS ŠEDÝ, OPOMÍJENÝ ŠKŮDCE MLADÝCH LISTNÁČŮ A JEHLIČNANŮ

Doc. RNDr. ing. Jaroslav Urban, CSc. - FLD MZLU Brno

Existuje jen málo lesních hmyzích škůdců, o nichž by naše odborná lesnická veřejnost nebyla skoro vůbec informována. Takovým druhem je listopas šedý (Strophosoma melanogrammum, Först., syn. S. coryli F.) z čeledi nosatcovitých (Curculionidae), který je ve většině zemí západní a střední Evropy považován za hospodářsky významného škůdce jehličnanů a listnáčů ve školkách a přirozeném zmlazení dřevin.

PERSPEKTIVY LESNICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Mezinárodní seminář ke 150. výročí vysokoškolského lesnického vzdělávání v českých zemích

Doc. ing. Luděk Šišák, CSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

V minulém čísle Lesnické práce jsme měli možnost seznámit se v rámci pojednání o stopadesátiletém výročí vysokoškolského lesnického vzdělávání s počátky lesnické vysokoškolské výuky u nás a ve stručném průřezu s jejím pokračováním až do dnešní doby na pražské lesnické fakultě.

LACINÉ TĚŽEBNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH DRAHÉ NÁSLEDKY

Doc. ing. Vladimír Simanov, CSc., Eva Hroníčková, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno

Dnes je již shromážděno dostatek poznatků o tom, jak ovlivňuje míru poškození předmýtních porostů těžební metoda, použitá při výchovné těžbě. Podíl poškozených stojících stromů v porostu po ukončení výchovné těžby a soustřeďování dříví totiž závisí především na délce porostem dopravovaného dříví, a jen v daleko menší míře na použitém přibližovacím prostředku (MENG, 1978).

LESY MĚSTA ROKYCAN

Doc. ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc. - Lesní úřad města Rokycany

Díky prozíravosti mnoha předchozích generací vlastní dnes město Rokycany nemalý lesní majetek. V roce 1953 mu bylo státem odňato 3730 ha lesů. Ve svém příspěvku nechci čtenáře Lesnické práce zatěžovat výkladem dlouhé a složité historie rokycanských lesů. Rokycany vlastní své lesy nepřetržitě od XIV. století a bylo by to zřejmě vyprávění velmi obsáhlé, ale ne pro každého dost zajímavé. Čtenářsky i odborně zajímavější se jeví současná problematika hospodaření v městských lesích a zejména některé zkušenosti, získané při obnově městského vlastnictví po roce 1991.

KOŘENOVÉ HNILOBY V LESNÍCH ŠKOLKÁCH

Ing. Vlastislav Jančařík, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

V posledních několika letech se poměrně často objevuje ve zvýšené míře chřadnutí a hynutí semenáčků i starších sazenic ve školkách i v mladých, většinou tohoročních výsadbách. Některé symptomy tohoto chřadnutí se začínají objevovat v kořenovém systému jako odumírání a hniloba kořenů, jindy však symptomy začínají v kořenovém krčku, šíří se do nadzemních částí sazenic a vyvolávají příznaky tracheomykózního onemocnění, tedy vadnutí a hynutí.

ARCHÍV DIAPOZITIVŮ ING. EDUARDA PRŮŠI, CSc. ZÍSKAL PODOBU MULTIMEDIÁLNÍ ENCYKLOPEDIE

Redakce

Ing. E. Průšovi se podařilo v průběhu několika desítek let nashromáždit pozoruhodné množství fotografií, které zachycují celou škálu našich lesů od lužních lesů po kosodřevinu. Tato fotografická dokumentace spolu s mnohými výsledky měření a šetření se stala autorovi základem jeho vědecké práce, kterou jistě není třeba představovat. Fotografie byly použity v učebnicích pro lesnické školy, v mnohých publikacích ing. Průši i v knihách jiných autorů a časopisech. Velmi často jsou diapozitivy i černobílé fotografie používány jako obrazový doplněk pro semináře a školení.

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ING. JAN FENCL MEZI PRACOVNÍKY LČR

Jiří Junek

V konferenčním centru Lesů ČR, s. p., SILVIA v Hradci Králové se 11. prosince loňského roku konala pravidelná každoroční porada vedoucích pracovníků tohoto podniku. Zúčastnili se jí členové vedení, oblastní inspektoři, lesní správci, vedoucí oblastních správ toků a ředitelé lesních závodů.

STÁTNÍ LESNICKÉ ZKOUŠKY

Uplynulo 95 let od vydání Nařízení ministerstva orby ze dne 3. února 1903, č. 30 ř. z. o státních zkouškách lesníků a ochranného i technického pomocného personálu lesního

Ing. Emil Hošek, CSc., ÚHÚL, pobočka Olomouc

Jedním ze základů úspěchu každé lidské činnosti byly a jsou odborné znalosti, které lze získat praktickým učením a školním vzděláním. To platí i o lesnictví, kde první způsob byl staršího data a dlouho převládal, zatímco školská příprava se hodně pozdržela a ve větší míře se uplatnila až od konce 18. století.

RESUME

Forestry programme of the Czech Ministry of Agriculture

Jaromír Vašíček

Like most European countries the Czech Republic has also reacted to international appeals for forest protection and improvement by designing a national forestry programme as the first stage in negotiating and accepting common European forestry strategies. First step in the process of adopting national forestry programme is represented by this Forestry programme of Ministry of Agriculture, submitted to discussion. The sequence of importance of elaborated documents in the sector originates in the currently valid forestry policy of the Czech Republic approved in 1994 and including the principles available to stem from in further documents, as they follow world and European forestry management goals. 

LITERÁRNÍ ROZHLEDY

GRÜBL A., HRUBY R., DELL G., EGGER CH.
BIOMASSE - TECHNOLOGIEN IN ÖSTERREICH (MARKTSTUDIE)

European Commission, Directorate-General for Energy (DG XVII), Linz, Austria, 1995, (86 s.)

Studie "Biomasa - a technologie jejího využívání v Rakousku" byla vypracována v rámci programu THERMIE s cílem shrnout rakouské zkušenosti s energetickým využíváním biomasy a umožnit jejich zpřístupnění všem odborníkům zabývajícím se využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Rakousko nebylo jako příklad vybráno náhodou, ale proto, že se na jeho celkové energetické spotřebě podílí obnovitelné zdroje energie 27 % (v ostatních státech EU v průměru pouze 5,1 %) a z toho téměř polovinu tvoří právě energetické využívání biomasy. Dynamiku nárůstu využívání biomasy jako zdroje energie pak nejlépe vyjadřuje údaj, že objem energie získávané z biomasy se v Rakousku za posledních dvacet let zdvojnásobil. Autoři studie jsou zaměstnanci Hornorakouské energetické agentury (O. Ö. Energiesparverband), která byla jejím zpracováním pověřena Evropským společenstvím.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.