Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 2/99

AKTUALITY Z DOMOVA

HYDROLOGICKÝ ROK 1996/1997 NEJEN Z POHLEDU MORAVSKÉ BRÁNY

Několik příspěvků v předchozích ročnících Lesnické práce hodnotilo některé roky jako vlhkostně příznivé nebo nepříznivé podle celoročních úhrnů srážek ve vztahu k dlouhodobým hodnotám. První čísla ročníku 1998 poukázala v souvislosti s mimořádně velkou vodou v červenci 1997 na závažnost extrémních srážkových situací. Může však být účelné hodnotit i vlastní chod srážek v průběhu celého hydrologického roku, ať již dlouhodobými průměry nebo hodnotami jen jednoho určitého roku. Hydrologický rok na rozdíl od kalendářního začíná 1. listopadem a končí 31. říjnem následujícího roku. Umožňuje to podchytit jako celek nejen teplé, ale i chladné období, které zahrnuje měsíce listopad až březen.

AKTUALITY ZE SVĚTA

NOVÝ AGREGOVANÝ MATERIÁL

Celosvětová poptávka po výrobcích ze dřeva stále stoupá. Hlavním zdrojem stavebního dříví jsou jehličnaté lesy, které však nemohou stačit vzrůstající spotřebě, a to především tlustšího dříví. Při zvládnutí progresívních zpracovatelských technologií však mohou doplňkový zdroj stavebního dříví představovat dosud méně využívané listnaté dřeviny. V podmínkách USA se jedná především o využití dřevin: dub červený (Quercus rubra), javor červený (Acer rubrum) a liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Výroba hranolů z listnatého dříví malých tlouštěk se ukázala neefektivní, protože zborcení hotových trámků v procesu sušení snižovalo celkové využití vstupní hmoty na 37 %. Zlepšováním technologických procesů pořezu a sušení se využití zvýšilo na cca 50 %. Stále však zůstávaly nevyužité odpady - piliny, krajiny a odřezky.

RAKOUSKÉ SPOLKOVÉ LESY A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDNÍ EVROPY

Dipl. ing. Richard Ramsauer - generální ředitel Rakouských spolkových lesů

Vážené dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí, že mohu zde na tomto překrásném místě v srdci Evropy, v kolébce středoevropského lesnictví, k vám krátce promluvit. Chtěl bych pohovořit k následujícím stěžejním bodům: aktuální informace o transformaci Rakouských spolkových lesů, a. s., (dále v textu RSL, a. s.); základy středoevropského lesního hospodářství; hospodářské prostředí středoevropského lesnictví; závěry a strategie do budoucnosti; pohled na transformaci českých státních lesů.

STÁTNÍ PODNIK LESY ČR MĚNÍ OBCHODNÍ STRATEGII

Jan Řezáč s ing. Jiřím Olivou

Na podzim loňského roku došlo k významné změně v podnikatelském prostředí českého lesního hospodářství. Státní podnik Lesy ČR oznámil svůj záměr obchodovat se dřevem. V rámci realizace tohoto cíle s. p. LČR kapitálově vstoupil do Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a. s., která by pro něj obchod se dřevem měla zprostředkovat. Nesporně jde o nejzávažnější krok od transformace státních lesů v r. 1992 s důsledky pro celé lesní hospodářství, proto jsme požádali o rozhovor ing. Jiřího Olivu, generálního ředitele s. p. LČR.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - II.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku) - 2. část - Vlastnický režim, náhrady za omezení vlastnického práva

Mgr. dr. ing. Martin Flora - Lesnická fakulta MZLU Brno

Lesní právo obsahuje celou řadu ustanovení, která vlastníky lesa omezují v jejich možnosti s lesem nakládat v celém rozsahu vlastnického práva. Hlavními důvody těchto omezení jsou zabezpečení veřejného zájmu na zachování a rozšíření lesa pro jeho funkce a na zlepšení plnění těchto funkcí v existujících lesích a ochrana zájmů jiných vlastníků.

LESNICKÝ PROGRAM MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku
- 2. část - Vlastnický režim, náhrady za omezení vlastnického práva

Ing. Jaromír Vašíček, CSc. - Sekce lesního hospodářství MZe

V Lesnické práci 1/99 poskytl ing. Kupka informace z mezinárodního semináře ve Freiburgu, který se týkal Národních lesnických programů jednotlivých zúčastněných států. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že chyběla zmínka o lesnickém programu České republiky. Dovolil bych si podat stručnou informaci o průběhu zpracování obdobných dokumentů v České republice.

VYBRANÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Ing. Václav Kupčák, CSc. - Lesnická fakulta MZLU Brno

Jako každoročně nastává doba závěrečného účtování a sestavování daňového přiznání k dani z příjmů za r. 1998, s povinností jeho předložení poplatníky do 31. 3. 1999, resp. do 30. 6. 1999. Následující článek by mohl být, vzhledem k časté aktualizaci a změnám předmětné problematiky, příspěvkem k základní orientaci v oblasti účetnictví a daně z příjmů u subjektů (tzv. účetních jednotek) působících v oboru lesního hospodářství.

TRVALE UDRŽITELNÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ - I.

1. část - Holosečné a podrostní hospodářství

Ing. Eduard Průša, CSc.

Tak a různě podobně se v poslední době razí tento termín, který jaksi předkládá nový pohled na hospodaření v našich lesích. Vezmeme-li v úvahu pouze principy trvalého hospodaření v našich lesích, pak takový přístup k lesům byl u nás zakotven již lesním říšským zákonem z r. 1852. Tento zákon byl na svou dobu velmi pokrokový a jeho zásady se dlouho uplatňovaly v dalších zákonných normách. Jeho vliv je patrný nejlépe v Beskydách, kde na české straně jsou souvislé lesy, zatímco na slovenské převládají rozptýlené lesiny. Tam totiž dlouho platily zákony uherské.

PĚSTOVÁNÍ POLOODROSTKŮ LISTNATÝCH DŘEVIN

Doc. ing. Oldřich Mauer, DrSc., redakce

Dne 6. října 1998 uspořádala ve školkách Budišov seminář na toto téma Česká lesnická společnost ve spolupráci s Lesní společností Jaroměřice, a. s., školky Budišov; s. p. LČR, LS Třebíč, OI Zlín. Seminář byl zaměřen na provozní problémy s pěstováním a výsadbou poloodrostků. Zdařilost vybraného tématu podtrhla účast téměř 150 lesníků z celé republiky. Odbornými garanty byli ing. Josef Cafourek ze školek Budišov a ing. Stanislav Klečka z LČR OI Zlín.

VÝSLEDKY APLIKACE HNOJIV ŘADY SILVAMIX

Doc. ing. Vilém Podrázský, CSc., ing. Jiří Remeš, Jiří Kratochvíl - Lesnická fakulta ČZU Praha

Článek uvádí výsledky sledování účinnosti hnojiv řady SILVAMIX ve druhém roce po založení experimentů. Vliv hnojiv této řady, resp. vybraných typů, tj. prášková forma SILVAMIX MG a tablety SILVAMIX FORTE (ve druhém roce byly založeny i experimenty s tzv. briketovanou formou téhož hnojiva), byl sledován ve třech případech: (a) při melioraci půd, obnově půdní úrodnosti a podpoře růstu sadebního materiálu v lesních školkách, (b) při přihnojování kultur náročnějších lesních dřevin (listnáčů a jedle) na stanovištích degradovaných pěstováním smrkových monokultur a (c) v imisních oblastech (Jizerské hory). Ve všech případech se projevily příznivé účinky hnojiv řady SILVAMIX, při srovnání s klasickými hnojivy (např. Cererit) pak byla doložena relativně vyšší účinnost již v prvním a druhém roce aplikace.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.