Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/99

AKTUALITY Z DOMOVA

NEPOVOLENÉ TĚŽBY V LESÍCH

Ministerstvo zemědělství sumarizovalo konkrétní údaje o jednotlivých případech neoprávněných těžeb zaznamenaných a řešených orgány státní správy lesů 1. stupně (tj. okresními úřady, dále SSL) za rok 1998. Pro vyhodnocení byly k dispozici informace od všech 78 okresních úřadů včetně magistrátů měst a předložené údaje lze vztáhnout na všechny lesy v působnosti ministerstva zemědělství. Celkově byla neoprávněná těžba provedena v 538 případech, přičemž množství vytěžené hmoty činí 111 tis. m3 a vytěžená plocha 470 ha. Podle počtu evidovaných případů patří mezi okresy s nejvyšším výskytem neoprávněných těžeb Pelhřimov (63), Vsetín (52), Nový Jičín (37), Jindřichův Hradec (33), Blansko a Frýdek-Místek (32). Ve všech případech bylo přijato opatření k řešení správního deliktu, a to převážně uložení pokuty podle příslušných ustanovení lesního zákona. Některé případy provedení neoprávněné těžby, kdy došlo k porušení předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, jsou v řízení příslušných orgánů ochrany přírody.

AKTUALITY ZE SVĚTA

ZPRÁVA O STAVU A PERSPEKTIVÁCH FRANCOUZSKÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

V odborném lesnickém periodiku Revue forestiere francaise č. 6/98 byla uveřejněna zpráva někdejšího ministra a poslance Jean-Louis Bianca o stavu a perspektivách francouzského lesního hospodářství. Tato zpráva byla vypracována na podnět premiéra Lionela Jospina a měla by sloužit k orientaci při tvorbě projektu zákona o modernizaci lesnictví, který francouzská vláda hodlá předložit Parlamentu v roce 1999. Zpráva obsahuje následující konkrétní doporučení, z nichž jsme některá vybrali:

ZAMYŠLENÍ NA DUBEN

Prof. ing. Vladimír Simanov, CSc.

Současné lesní hospodářství v České republice je poznamenáno řadou problémů, které každodenně zaměstnávají naší mysl. Nejsou to problémy zanedbatelné, a na lokální a regionální úrovni mohou mít charakter problémů existenčních. Ať jsou to otázky kompetencí mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, vztah mezi produkční funkcí lesů a mnohdy až fundamentalistickými požadavky ochránců přírody na dominanci mimoprodukčních funkcí lesů, dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi vlastníky lesů a zpracovateli dříví, či obchodní vztahy mezi vlastníky lesů a dodavateli prací.

NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Bohuslav Vinš, CSc. - Národní lesnický komitét Doc. ing. Ivo Kupka, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

V době globalizace moderního světa, s populační explozí lidského rodu na prahu třetího tisíciletí, se životní prostředí a způsoby jeho uchování pro životy národů i jednotlivců dostávají do popředí zájmu velké množiny obyvatel této planety. Proto i lesů se výrazně dotkl nejzávažnější summit posledního decennia 20. století. Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro 1992 přijala ve vztahu k lesům tzv. "Právně nezávazné autoritativní prohlášení k principům globální dohody o využívání, ochraně a trvale udržitelném rozvoji všech typů lesů", které je zkráceně nazýváno "Zásady hospodaření v lesích". V tomto prohlášení jsou shrnuty nejzávažnější problémy soudobého světového lesnictví.

POSTUP OBNOVNÍ TĚŽBY VÝBĚREM JEDNOTLIVÝCH STROMŮ

Prof. ing. Zdeněk Poleno, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Praha

Nevýhody a záporné stránky holosečného hospodářství, známé již od druhé poloviny 19. století, se ještě daleko zřetelněji projevují z ekologického pohledu a lesní hospodář je musí chápat jako zcela nevhodný hospodářský způsob, při kterém se na několik let zcela naruší vývoj ekosystému lesa. Proto k dříve již uplatňovaným neholosečným způsobům hospodaření clonnou a skupinovitou sečí se s rozvojem zásad ekologického pěstování lesů (trvale udržitelné a zejména přírodě blízké hospodaření) přistupuje k staronovému obnovnímu postupu výběrem jednotlivých stromů. Přitom se samozřejmě objevují i četné nové otázky a problémy spojené s praktickou realizací tohoto způsobu hospodaření.

TRVALE UDRŽITELNÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESŮ - III.

Ing. Eduard Průša, CSc.

Bolestnou stránkou přeměn smrkových monokultur je otázka zvěře. Do konce války bývala vysoká i černá zvěř převážně v oborách. Po r. 1945 byly obory zrušeny a vysoká zvěř se mimořádně rozmnožila. Lidová myslivost se postupně stala výsadou kádrů a funkcionářů. Každý okresní tajemník střílel kapitálního jelena. Stavy zvěře byly ve skutečnosti mnohem vyšší než hlášené, hlavně u holé zvěře. Škody zvěří byly nesmírné a nikdo neplatil náhradu za škody okusem nebo loupáním. Loupané porosty byly často už v 50 letech rozlámané, s hnilobou v nejsilnější části stromů.

NÁPLŇ TYPOLOGIE LESŮ

Ing. Karel Plíva

V koncepci dalšího rozvoje LH, označované jako "trvale udržitelné hospodaření v lesích", patří typologii lesů významné místo, neboť právě ona byla ve značném předstihu nositelem zásad, opírajících se o poznání přírodního prostředí. Větší vážnost, ale i odpovědnost, spojená s využíváním typologických podkladů, klade na jejich vypracování zvýšené nároky.

NÁMĚTY PRO LESNICKOU TYPOLOGII

Ing. Hladilín Vladimír

Koncem 80. let vlivní lidé prohlašovali, že teoretické rozvíjení lesnické typologie a její praktické využívání je víceméně ukončeno. Typologové si samozřejmě nemysleli, že lze ukončit vědní obor k nějakému datu. Bohužel, pod vlivem zcestných názorů, byly ty dvě desítky specialistů typologů v ČR až na výjimky pověřovány jinými úkoly. A tak vedle starších zkušených pracovníků nestačila vyrůst nová generace typologů, pro kterou bude dnes značně obtížné revidovat a aktualizovat, co bylo uděláno před 20-30 roky. Naštěstí posledních 40 let vlivu lesnické typologie na les, na jeho poznání a obhospodařování nelze vymazat. Bylo by neodpustitelnou chybou zásadně měnit či nahrazovat promyšlený systém jiným jenom proto, že ten současný je náročný na šíři teoretických znalostí a hlavně praktických zkušeností z daných regionů nebo prostě, že to někomu vyhovuje.

VÚLHM JÍLOVIŠTĚ-STRNADY NABÍZÍ SLUŽBY PRO MAJITELE LESA

Ing. Petr Zahradník, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

VÚLHM Jíloviště-Strnady během své téměř osmdesátileté existence zastával úlohu výzkumné, odborné, informační poradenské a osvětové činnosti na úseku lesního hospodářství. Tato náplň měla v různých obdobích různý význam. V současné době je jednou z velmi významných složek poskytování poradenské činnosti formou služeb hrazených Ministerstvem zemědělství ČR pro majitele lesa a pro další subjekty hospodařící v lese.

AKTUALITY Z OCHRANY LESNÍCH ŠKOLEK II

Ing. Vlastislav Jančařík, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

Mimořádný průběh počasí, náhlé střídání teplot od krátkých teplých "jarních období" v lednu po mrazivá období se sněhem i bez sněhu, bude mít jistě za následek i ovlivnění zdravotního stavu a vitality lesních dřevin, a tím i pravděpodobně změny citlivosti a náchylnosti k biotickým škodlivým činitelům, zejména k infekčním chorobám.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.