VÚLHM JÍLOVIŠTĚ-STRNADY NABÍZÍ SLUŽBY PRO MAJITELE LESA

Ing. Petr Zahradník, CSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

VÚLHM Jíloviště-Strnady během své téměř osmdesátileté existence zastával úlohu výzkumné, odborné, informační poradenské a osvětové činnosti na úseku lesního hospodářství. Tato náplň měla v různých obdobích různý význam. V současné době je jednou z velmi významných složek poskytování poradenské činnosti formou služeb hrazených Ministerstvem zemědělství ČR pro majitele lesa a pro další subjekty hospodařící v lese.

Dnes tvoří podíl této činnosti pro tyto subjekty významnou část náplně ústavu. Patří sem: lesní ochranná služba; expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství a zalesňování; informační servis v rámci lesního semenářství; poradenská a expertní činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů; management reprodukčních zdrojů a informační servis pro vlastníky lesa; poradenská služba v oboru speciálních výsadeb rychle rostoucích dřevin.

LESNÍ OCHRANNÁ SLUŽBA

V rámci LOS provádějí její pracovníci poradenskou činnost na úseku ochrany lesa pro všechny subjekty obhospodařující les. Tato činnost mimo jiné zahrnuje: determinaci původců poškození s návrhem na obranná opatření; kontrolu zdravotního stavu lesa; kontrolu biotických škodlivých činitelů; metodickou pomoc při rozsáhlejších obranných opatřeních proti biotickým škůdcům; centrální evidenci výskytu lesních škodlivých činitelů a jimi působených ztrát; zpracovávání ročních přehledů výskytu lesních škodlivých činitelů a rámcové prognózy; pořádání školení a seminářů s tématikou ochrany lesa pro lesnickou praxi; vydávání metodických pokynů a dalších materiálů zaměřených na praktickou ochranu lesa.

LOS je zabezpečována ze tří regionálních pracovišť:

Jíloviště-Strnady (Čechy): tel.: 02/579 216 43 (l. 294, záznamník), fax: 02/579 212 76, ing. Jan Liška (0602/298 804, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), ing. Miloš Knížek (0602/351 910, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), RNDr. František Soukup, CSc. (0602/351 909, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ),

Znojmo (jižní Morava): tel./fax: 0624/222 483, ing. Milan Švestka, DrSc. (0602/298 803, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ),

Frýdek-Místek (severní Morava): tel.: 0658/33 324, ing. Jaroslav Holuša ml. (0602/351908).

EXPERTNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST V OBORU LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍ A ZALESŇOVÁNÍ

V rámci této služby je činnost zaměřena zejména na: průběžný poradenský servis pro majitele lesa a školkařské subjekty v problematice zakládání a provozu lesních školek, kvality sadebního materiálu (standardů) a snižování ztrát při zalesňování (manipulace se sadebním materiálem během pěstování ve školce, při vyzvedávání, dopravě a výsadbě na holiny); hodnocení morfologického a fyziologického stavu sadebního materiálu ve specializované laboratoři s cílem odhalení nedostatků vzniklých během pěstování ve školce nebo následné manipulace až po výsadbu (v této laboratoři, která bude letos akreditována, jsou dále zpřesňovány a zaváděny nové metody hodnocení kvality sazenic).

Činnost je zabezpečována z VS Opočno, tel.: 0443/42 391-2, fax: 0443/42 393, ing. Antonín Jurásek, CSc. (0602/299 930, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), ing. Václav Nárovec, CSc. (0603/212 085, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), RNDr. Jarmila Martincová (E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

INFORMAČNÍ SERVIS V RÁMCI LESNÍHO SEMENÁŘSTVÍ

Činnost je zaměřena zejména na: poskytování komplexního poradenského servisu vlastníkům lesa při skladování a předosevní přípravě semen lesních dřevin; kontrolu zdravotního stavu reprodukčního materiálu, zejména lesního osiva; přípravu celostátních odborných seminářů a školení s problematikou lesního semenářství, školkařství a zalesňování; zajišťování databáze vědeckotechnických informací v oboru lesního semenářství.

Činnost je zabezpečována z VS v Uherském Hradišti, tel.: 0632/549 115 nebo 549 115, fax: 0632/549 119, mgr. Zdeňka Procházková, CSc. (E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

PORADENSKÁ A EXPERTNÍ ČINNOST V OBORU OBNOVY A VÝCHOVY LESNÍCH POROSTŮ

Tato činnost je zaměřena především na: zjišťování příčin a rozsahu antropogenního poškození výsadeb a mladých lesních porostů a vypracování návrhů nápravných opatření (změna druhové skladby s ohledem na imisní zátěž a stanovištní podmínky); konzultace a poradenství k obnově lesních porostů: výběr dřevin, volba obnovních postupů, časové a prostorové uspořádání obnovovaných porostů, úprava vodního režimu lesní půdy, protierozní ochrana lesních pozemků; návrhy výchovných programů pro hlavní lesní dřeviny (smrk, borovice, dub, buk, modřín, bříza) a jejich směsí s ohledem na zvýšení odolnosti vůči abiotickým škodlivým činitelům (sníh, vítr, námraza) a antropogenním vlivům.

Také tato činnost je zabezpečována z VS Opočno, tel.: 0443/42 391-2, fax: 0443/42 393; ing. Vratislav Balcar, CSc. (0443/42 391-2, l. 149, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ing. František Šach, CSc. (0443/42 391-2, l. 139, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), RNDr. Marian Slodičák, CSc. (0443/42 391-2, l. 136, 0602/299 931, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

MANAGEMENT REPRODUKČNÍCH ZDROJŮ A INFORMAČNÍ SERVIS PRO VLASTNÍKY LESA

V rámci této služby je naše činnost zaměřena především na: vypracování odborných posudků pro vlastníky při uznávání: porostů, výběrových stromů, semenných (udržovacích) porostů, semenných sadů, klonových archivů a matečnic jako zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin; předmětem odborných posudků je zejména: vyjádření k jednotlivým položkám návrhu, návrh na sloučení porostů kategorie B, návrh na přidělení evidenčního čísla uznané jednotky, návrh na ochrannou lhůtu uznaných porostů, návrh doby uznání zdroje reprodukčního materiálu, posouzení původu, počtu, zdravotního stavu a fruktifikace klonů, návrh oblasti použití reprodukčního materiálu ze semenných sadů; vypracování, nebo posouzení projektů, pro zakládání semenných sadů; předmětem zpracování, nebo posouzení projektu je zejména: záměr založení a využití reprodukčního materiálu ze sadu; původ, počet a opakování klonů; rozmístění klonů; podklady o vhodnosti půdních a klimatických podmínek místa založení sadu; poskytování informačního servisu genových zdrojů, tj. porostů uznaných ke sklizni osiva, výběrových stromů, semenných (udržovacích) porostů, semenných sadů, klonových archivů a matečnic pro vlastníky lesa a právnické, nebo fyzické osoby s licencí pro nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Činnost je zajišťována prostřednictvím VS Uherské Hradiště, tel.: 0632/549 115 nebo 549 909, fax: 0632/549 119, ing. Jaroslav Rambousek (0603/365 128, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

PORADENSKÁ SLUŽBA V OBORU VÝSADEB RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN

Tato činnost je zaměřena na odborné konzultace, návrhy projektů výběr sortimentu a přípravu reprodukčního materiálu pro: obnovu lesa na extrémních stanovištích (např. zvýšená hladina spodní vody apod.); výsadby rekultivačního charakteru (výsypky, skládky); bioenergetické výsadby; výsadby speciálních kultur (např. lignikultury, vrbovny); revitalizace a zpevňování břehů vodních toků; zalesňování lesních i nelesních půd rychlerostoucími dřevinami.

Činnost je zabezpečována prostřednictvím VS v Uherském Hradišti, tel.: 0632/549 115 nebo 549 909, fax: 0632/549 119, ing. Luďka Čížková (0602/565696, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ), RNDr. ing. Vladimír Čížek.

KONTAKTNÍ ADRESY:

VÚLHM Jíloviště-Strnady, 156 04 Praha 5 - Zbraslav,

VÚLHM VS Opočno, 517 73 Opočno,

VÚLHM VS Uherské Hradiště, 686 04 Kunovice,

VÚLHM pracoviště Znojmo, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo,

VÚLHM pracoviště Frýdek-Místek, hotelový dům Permon, Pionýrů, 1758, 738 01 Frýdek-Místek.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.