Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/02

AKTUALITY

Z KOALIČNÍ DOHODY MEZI ČSSD A KOALICÍ

Hospodářský rozvoj

Smluvní strany se zavazují realizovat společnou národohospodářskou strategii, která bude směřovat k dlouhodobě udržitelnému hospodářskému růstu s cílem přiblížit se vyspělým zemím v základních hospodářských ukazatelích.

STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY (SLŠ) V ČR

V tomto čísle pokračuje seriál článků o českém lesnickém školství představením SLŠ v ČR. Příště Vám chceme nabídnout informace o našich dvou lesnických fakultách v Brně a v Praze.

SILVA 2.2 - NOVÁ GENERACE RŮSTOVÝCH MODELŮ II.

Ján Ďurský

Tento příspěvek navazuje na předchozí část (LP 7/2002), která se týkala předpokladů a podmínek uplatnění růstových simulátorů v plánovacím procesu. V druhé části příspěvku si autor všímá konkrétního využití a možností růstového simulátoru Silva 2.2.

VYUŽITÍ ODPADNÍ KŮRY DO PĚSTEBNÍCH SUBSTRÁTŮ II. - Návrh pěstební technologie

Petr Salaš

V první části příspěvku, který byl publikován v předchozím čísle LP, se odborná veřejnost mohla seznámit s konkrétními výsledky výzkumného projektu, jenž byl řešen na experimentálních plochách Zahradnické fakulty MZLU v Lednici během čtyř vegetačních období. Cílem rozsáhlých experimentů bylo sledování reakcí dřevin na různé pěstitelské podmínky v substrátech, zhodnocujících odpadní dřevní hmotu. Ve druhé části příspěvku je uveden návrh pěstební technologie na bázi odpadní kůry, zásobních hnojiv a hydroabsorbentů, který je shrnutím (nikoliv však konečným) získaných poznatků. Experimenty i nadále pokračují.

NOVÉ SMĚRY OBHOSPODAŘOVÁNÍ HORSKÝCH SMRČIN

Horní Blatná 20. - 22. června 2002

Pobočka České lesnické společnosti (ČLS) Pro Silva Bohemica (PSB) a RV ČSL uspořádaly ve spolupráci s MZe, VÚLHM a LF MZLU v Brně třídenní mezinárodní konferenci s exkurzními výlety po západním Krušnohoří a Lesních úřadech (LÚ) Eibenstock a Schönheide. Na tuto akci a problamatiku upozornil předseda PSB prof. Vladimír Tesař již v LP 5/2002 (Jak obhospodařovat les v západním Krušnohoří?).

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ O BOROVICI

Jan Klíma

Česká lesnická společnost (ČLS) uspořádala 25. června 2002 ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky (VLS), s. p. - divize Mimoň celostátní seminář nazvaný Borovice - semenářství, školkařství, pěstování.

UMĚLÁ OBNOVA V HOSPODÁŘSKÉM SOUBORU Č. 13

Oldřich Mauer

Hospodářský soubor č. 13 “Borové hospodářství přirozených borových stanovišť” je v ČR plošně zastoupený asi čtyřmi procenty. Základními soubory lesních typů jsou 0M, 0K, 0N, 1M. Vzhledem ke svým specifickým stanovištním podmínkám vyžaduje hospodářský soubor č. 13 (HS 13) takové postupy umělé obnovy, které na jiných stanovištích nejsou uplatňovány (užití obdobných postupů obnovy v hospodářském souboru č. 23 spíše svědčí o nevhodném typologickém zařazení těchto stanovišť).

HOSPODAŘENÍ LČR, S. P., V ROCE 2001 - I.

Jan Řezáč

Každoročně přinášíme čtenářům Lesnické práce výsledky hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR). Rok 2001 byl pro náš podnik důležitým mezníkem. Uzavřel totiž etapu desetiletého působení LČR v českém lesním hospodářství.

NOVÉ NEBEZPEČÍ PRO NAŠE LISTNATÉ STROMY?

Ilja Andrš

K řadě lesních škůdců, kteří byli do Evropy zavlečeni, se přiřadil Anoplophora glabripennis - Motschulsky. Tento brouk patřící do početné čeledi tesaříkovitých byl v Evropě poprvé zjištěn a určen v létě r. 2001 v městě Braunau na Innu v Rakousku.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.