Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/02

AKTUALITY

POVODNĚ 2002 - některá SBÍRKOVÁ KONTA

Společnost Člověk v tísni: 334 334 334/0300, v. s. 111, k.s. 0558
Žlutá linka - 0900 609040 - 60, Kč/min. - na konto SOS Povodně

Veřejná finanční sbírka Českého červeného kříže:
10030 - 7334 - 011/0100, v. s. 300

BUDOUCNOST ÚHÚL A VYUŽITÍ OPRL

Rozhovor s Ing. M. Sloupem, ředitelem Odboru tvorby lesa MZe, a Ing. K. Vyslyšelem, náměstkem pro hospodářskou úpravu a ekologii lesa ÚHÚL

Michal Třeštík

LESNICKÉ UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ V ČR

V tomto čísle Vám představíme historii a současné studium na dvou našich lesnických fakultách. V našem seriálu budeme nadále pokračovat, chceme Vám přinést další analýzy lesnického školství a výzkumu v ČR.

HOSPODAŘENÍ LČR, S. P., V ROCE 2001 - II.

Jan Řezáč

Příspěvek navazuje na článek o hospodaření LČR z předchozího čísla LP (str. 360-362) a dotýká se především ekonomických ukazatelů a majetkoprávních vztahů.

LESY RUSKA

Jaromír Nikl

Lesy Ruska zahrnují 22 % světových lesních zdrojů a zaujímají 69 % plochy Ruské federace. Udržení a podpora lesního bohatství země je základním cílem činnosti Federální služby lesního hospodářství Ruska.

BIOENERGETIKA - HISTORICKÁ ŠANCE PRO LESNICTVÍ

Vladimír Simanov

Extrémní klimatické výkyvy, provázené katastrofálním suchem, hurikány, záplavami a sesuvy půd, následované hladomory a epidemiemi chorob, jsou signálem, že obavy z globálního oteplení byly oprávněné a planeta Země nám tímto způsobem dává najevo, že meze její zatížitelnosti byly překročeny. Zřejmé přitom je, že nástup skleníkového efektu je spjatý se spalováním fosilních paliv, doprovázeným únikem skleníkových plynů do atmosféry. Tempo rozvoje lidské společnosti, závislé na zvyšující se spotřebě energie, tedy zjevně překročilo mez trvale udržitelného rozvoje.

ENERGIE ZE DŘEVA - PŘÍNOS GLOBÁLNÍ EKOLOGII I.

Alois Švenda

Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na energetické využívání dříví. V 60. letech uplynulého století vrcholila poválečná etapa, spojovaná s domnělými přetěžbami v LH ČR, kdy se hledaly možnosti průmyslového zužitkování dříví až do nejmenších dimenzí nehroubí a kdy jeho spalování bylo považováno za nežádoucí. Dnes žijeme v době, kdy dřevo, chápané nejen jako technická surovina, ale také jako obnovitelný zdroj energie, sehrává, byť dílčí, ale významnou roli při řešení globálně ekologického problému lidstva, jímž je stabilizace oběhu uhlíku v přírodě - odvrácení hrozby klimatického efektu skleníkových plynů. Energie ze dřeva otevírá možnost přispět k efektivnímu řešení nadprodukce dřeva a přebytku zemědělské půdy, deklarovaných nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy.

TRESTNÍ ZÁKON ZPŘÍSŇUJE POSTIHY ZA POŠKOZOVÁNÍ LESŮ

Jiří Staněk

Dne 1. července 2002 nabyl účinnosti zákon č. 134/2002 Sb., který novelizuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato poměrně rozsáhlá novelizace trestního zákona se dotýká mimo jiné také zájmů, které jsou chráněny předpisy o ochraně přírody a jejích složek, včetně lesů.

CO JSOU ŠKODY ZVĚŘÍ ZPŮSOBENÉ NA LESE?

Alois Indruch

Dnešní lesnickou a mysliveckou praxi lze označit jako bitevní pole, na kterém se narušují vzájemné společenské vztahy lesníků a myslivců v důsledku mnohdy až přehnaných příkazů LČR vyhlašovaných z obav o narušování zdravotního stavu lesa zvěří. Chtěl bych se zamyslet nad tímto stavem, který mne nesmírně mrzí. Předně se chci zabývat otázkou “Co jsou škody zvěří” a správností jejího posouzení.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.