II. konference SVOL

Připravil Michal Třeštík

25. února se v Pelhřimově konala II. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), kterou řídil předseda SVOL Ing. František Kučera. Oficiálními hosty byli Ing. Jaromír Vašíček, CSc., náměstek ministra zemědělství a ředitel sekce LH MZe, RNDr. dr. Ladislav Miko, náměstek ministra životního prostředí a ředitel sekce ochrany přírody a krajiny MŽP a Ing. Ivan Mazánek, poradce generálního ředitele LČR. Program zasedání odrážel aktuální témata lesnictví, současné problémy vlastníků lesů a reakce na nové vnitřní uspořádání SVOL. Uvádíme stručný výtah z některých projevů.

Zpráva předsedy SVOL

Ing. F. Kučera, ředitel Městské správy lesů Pelhřimov s.r.o.

Dosud neuskutečněné převody do majetku obcí (bývalý federální majetek MO)

Jde o historické majetky obcí, které byly ke dni účinnosti zákona 172/91 Sb. ve vlastnictví federace, a příděly obcím, kde nedošlo k vkladu do pozemkové knihy, což bylo povinností státu (řada soudních sporů) - jedná se o několik tisíc hektarů lesa. Protože jednání s MO, VLS ČR a příslušným vládním zmocněncem nepřineslo pozitivní výsledky, navrhl RV SVOL připravit vyvolání poslanecké iniciativy k další novele zákona č. 172/1991 Sb.

Obchod se dřívím
(některé myšlenky již v LP 3/2003, str. 7)

- S pokračujícím poklesem cen dříví většiny sortimentů rostou obavy, zda budeme vůbec schopni umístit svoji běžnou roční těžbu na českém trhu se dřevem. Letošní požadavky většiny odběratelských firem naznačují další pokles cen, který zdůvodňují vývojem v sousedních evropských zemích. Podle dostupných zahraničních pramenů tam však ceny rozhodujících sortimentů v loňském roce mírně vzrostly či stagnovaly. Vývoj cen surového dříví v ČR se výrazně liší i od tuzemského vývoje cen ostatních komodit (LP 3/2003, str. 12).

- Dochází k zásadní koncentraci dřevařského, zčásti i papírenského průmyslu. Tlak na tuzemské ceny suroviny umožňuje rozhodujícím výrobcům exportovat produkci v porovnání se zahraničím za poměrně nízké ceny. Dodavatelé surového dříví (většinou menší a středně velké privátní firmy a organizace obcí) představují oproti koncentrovaným zpracovatelským podnikům nesourodý a nejednotný systém obtížně hledající cesty k prosazení svých zájmů (původní obavy z monopolního projevu převažujícího státního vlastnictví lesů na zvyšování cen dřeva se nenaplnily). V tomto systému se zřetelně odlišují obchodní subjekty přímo či nepřímo navázané na LČR. Např. gen. ředitel LČR Oliva na loni v Brně prohlásil, že “cenové a platební požadavky ... privátních vlastníků dřevní suroviny zúžily a dosud ztěžují přístup ekonomicky slabých zpracovatelů k dřevní surovině, kteří vidí záchranu v “méně tržním” chování státních lesů.”

Do jisté míry “méně tržní” chování státních lesů prý očekávají i někteří zahraniční investoři. U rozhodujících sortimentů dosahují soukromé a obecní lesy podstatně vyšší zpeněžení dodávaného dříví, než dodavatelé, které cenová statistika zahrnuje do kategorie “lesní akciové společnosti”. O cenových a dalších podmínkách obchodu s dřívím s představiteli soukromých a obecních lesů nikdo nejedná, jsou jim předávány téměř ultimativní formou.

- Bez účasti představitelů soukromých a obecních lesů byla zpracována a vydána Doporučená pravidla měření a třídění dříví v ČR (dále DP), která zásadně zasahují do oblasti sortimentace, měření a přejímky dříví, a představují popření principů svobodného podnikání. Činí se tak s argumentem “přiblížení podmínkám a závazným normám EU”, avšak ve skutečnosti se hospodářské praxi zemí EU vzdalujeme. RV SVOL se od DP distancuje a doporučuje členům, aby jejich ustanovení považovali za naprosto nezávazná. Používání DP by dále posílilo monopolní postavení největších odběratelů dřevní hmoty, vyvolalo další tlak na snižování cen surového dříví a přesunem kvalitativního zatřídění dodávaného dříví na sklady odběratele značně zkomplikovalo výrobní proces LH. Doporučené postupy vytvářejí pro dodavatele nerovnoprávné postavení v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

- SVOL zkoumá možnosti vytvoření předpokladů pro účinné vystupování obecních a soukromých lesů na dřevařských trzích (společná obchodní politika LH, omezení dosavadních jednostranných přístupů, tvorba společných odbytových organizací) a obrací se na MZe se žádostí o podporu těchto záměrů (podobně jako u vzniku dobrovolných odbytových sdružení v zemědělství).

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Ve srovnání s evropskými zeměmi má ČR velice přísný lesní zákon a ochrana přírody je v ČR zajištěna na vysoké úrovni. Ekologové a ochrana přírody však mají další požadavky. Omezování běžné hospodářské činnosti v nově vyhlašovaných CHÚ (podle připravované novely) bude znamenat další snížení výnosovosti lesních majetků a pokud výnosy z lesa nepokryjí nutné náklady na zalesňování, ochranu a péči o porosty, žádný vlastník, ale ani stát nebude schopen řádné hospodaření s lesem plně dotovat. Máme zájem být rovnocennými partnery pracovníků ochrany přírody, nikoliv pouze poslušnými vykonavateli jejich příkazů.

Myslivost

I přes zamítnutí některých vhodných senátních změn je schválená malá novela problematického zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) prospěšná a usnadňuje jeho realizaci v praxi; bohužel byla schválena opožděně, a tudíž nepřinesla včas žádoucí zjednodušení při zakládání honebních společenstev a tvorbě honiteb. Současná obava o ručení členů honebních společenstva za jeho závazky vyvstala z nejasné dikce zákona, připouštějící rozdílný výklad. Jednání s několika právníky nás však ujistilo, že podíl ručení jednotlivých členů za závazky honebního společenstva se odvozuje od výměry vložených honebních pozemků - stejně tak jako podíl na případném zisku. Členové mysliveckého sdružení však ručí za závazek k náhradě škody společně a nerozdílně (jak doslova uvádí § 52 odst. /2/ zákona).

I přes naše výhrady k některým ustanovením došlo ve srovnání s předcházejícím zákonem č. 512/1992 Sb. k výraznému posunu ve prospěch vlastníků honebních pozemků (odvození počtu hlasů jednotlivých členů od vložené výměry pozemků, možnost změny honitby po změně vlastnických poměrů, rozšíření možnosti ukončení nájemní smlouvy honitby a právo držitele honitby navrhovat žádoucí druhy zvěře, jejich minimální a normované stavy a společně s uživatelem honitby i plán mysliveckého hospodaření, rozšířené povolení lovu některé spárkaté zvěře na společných lovech a alespoň omezenou možnost lovit nežádoucí druhy spárkaté zvěře v honitbách, kde není plánována). Duchu zákona však neodpovídají prováděcí vyhlášky. Příkladem porušení zákona je vyhláška č. 491 z 13. 11. 2002 o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře (minimální stav na 1000 ha lesního celku u jelení a daňčí zvěře je stanoven výše, než byl udávaný normovaný stav těchto druhů zvěře v honitbách IV. jak. třídy), podobně i vyhláška č. 245 resp. 480 ze 4. 11. 2002 zkracuje doby povoleného lovu oproti dosud platným i u spárkaté zvěře, čímž je snížení nadměrných stavů spárkaté zvěře v mnoha honitbách podstatně ztíženo. Tato ustanovení vyhlášek se neshodují s úkoly Státní lesnické politiky a Národního lesnického programu (NLP).

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Ing. Roman Šimek, člen RV SVOL, ředitel Správy lesů města Olomouce

SVOL společně s LČR zpracoval pozměňovací návrhy vládního návrhu novely zákona č. 114/91 Sb., o ochraně přírody (MŽP předložilo v závěru minulého roku novelu zákona do PS PČR a dne 29. 11. 2002 byl již návrh projednán v prvém čtení). MŽP po celou dobu procesu tvorby návrhu novely nepřizvalo k odborným konzultacím žádného vlastníka nebo správce lesů. Ke konfrontaci názorů tak došlo až na zasedání ZV PS PČR. Protože soustava Natura 2000 navzdory závazným termínům v obou směrnicích dosud v EU nebyla uspokojivě dobudována, nelze při její přípravě na území ČR přejímat bez dalšího jakýkoliv vzor (citace důvodové zprávy). MŽP plánuje doplňovat přílohy, které výčtovým způsobem uvádějí, jaká stanoviště a jaké druhy živočichů a rostlin si zasluhují ochranu EU.

Nebezpečné je, že podle vládního návrhu je MŽP zmocněno k vydání více než 16 prováděcích vyhlášek (tvorba Národního seznamu přírodních stanovišť v zájmu EU - výběr by nepodléhal kritériím uvedeným ve směrnicích EU, nýbrž představám příslušných úředníků MŽP; stanovení způsobu výběru lokalit a kritérií pro hodnocení lokalit). MŽP by získalo nekontrolovatelnou moc nad stanovením rozsahu CHÚ v ČR. Požadujeme, aby MŽP převzalo ze směrnic EU kritéria pro hodnocení lokalit a důsledně vycházelo při tvorbě zmíněných seznamů z jejich platných příloh.

Vládní návrh novely s odkazem na směrnice EU plánuje každých 6 let nákladnou (170 mil. Kč do r. 2007) inventarizaci evropsky významných lokalit a oblastí ochrany ptactva. Dle směrnice EU o stanovištích jsou členské státy povinny každých šest let pouze vypracovat zprávu o realizaci opatření přijatých podle této směrnice.

Cíle námi předložených pozměňovacích návrhů:

- Zajistit, aby národní úprava neomezovala vlastníky a správce pozemků více, než stanoví znění příslušných směrnic EU. Doslovné znění evropských směrnic a jejich příloh je pro vlastníka podstatně přijatelnější než navrhovaná vládní novela. Termín “příznivý stav z hlediska ochrany přírody” je přesně specifikován a sleduje především konzervaci stávajícího stavu. Rozsah ochranných opatření přijímaných dle těchto směrnic musí brát v úvahu hospodářské, sociální a kulturní požadavky a regionální a místní zvláštnosti.”.

- Za omezení plynoucí ze zákona č. 114/1992 Sb. náleží vlastníkům přiměřená náhrada újmy, která je důležitým autoregulačním mechanismem a vyjádřením veřejného zájmu.

- Minimalizovat omezování práva vlastníků a správců pozemků mimo režim správního řízení. Rozhodnutí orgánů ochrany přírody většinou nepodléhají režimu správního řízení. Novela zákona v této diskriminaci pokračuje a navrhuje další možnosti omezení vlastnických práv bez možnosti řádného odvolání vlastníka. Orgány ochrany přírody mohou v podzákonném zřizovacím předpise (např. vyhlášení ochranných pásem ZCHÚ) vázat na předchozí souhlas (v praxi tudíž nepřímo zakázat) jakoukoliv (v praxi veškerou) činnost. ZCHÚ a plány péče o ně lze schválit i bez souhlasu či s nesouhlasem vlastníků, bez možnosti se odvolat a bez přiznání obligatorního nároku na náhradu újmy. Část této problematiky řeší návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje, projednávaný PS PČR, s nímž vláda ČR vyslovila souhlas.

Současný stav certifikace lesů v ČR

Ing. Josef Vovesný, ředitel Lesní správy Orlík nad Vltavou

Ing. Vovesný uvedl aktuální čísla - k 31. 12. 2002 je z celkové výměry lesů ČR certi-fikováno systémem PEFC 1859 tis. ha (71 % celkové výměry), u státních lesů 1 576 tis. ha (94 %), u nestátních lesů 283 tis. ha (29 %) a u členů SVOL 201 tis. ha (67 %), a to bez rozdílu dle obecních majetků a privátních majetků. Protože se skupina vlastníků v ČR (175 tisíc vlastníků lesů s výměrou jednotlivých majetků do 10 ha (průměrně 1,4 ha) - 250 tisíc ha lesa) zúčastní certifikace zcela ojediněle, lze pokládat za limitní výměru certifikace 80-85 % celkové výměry lesů ČR. Certifikace se stává pro naprostou většinu firem nutností, i když často nepřinese cenové zvýhodnění na trhu, může se stát vážnou tržní barierou pro vlastníky lesů, ale i zpracovatele dříví, kteří se k certifikaci nepřidají, nebo v konfrontaci s kritérii TUH neobstojí.

Ekonomický rozměr TUH

Praktický lesník je konfrontován s krajně “ekologickým fundamentalizmem” (co nejvíce velkoplošných CHÚ a parků bez ekonomického rozměru lidského konání, nerespektování vysoké hustoty obyvatel a silně změněných přírodních i společenských podmínek) a s “průmyslovým fundamentalismem” (les jako továrna na dříví s produkcí především smrku optimálních dimenzí pro zpracování ve velkokapacitních pilách). Oba tyto pohledy jsou z hlediska budoucnosti lesů a života člověka v regionu zcela zhoubné.

Monopolizace odběratelů i dodavatelů dříví a cenová politika LČR při své dominanci na trhu zásadně ovlivňuje nestátní sektor. Ani příslušná ministerstva (MH, MZe) nepřinesla žádná opatření ke stabilizaci cen dříví v ČR ani při odstraňování kalamit v lesích. Skupinové zájmy v LDK převažují (z hlediska normativního i cenového) a nejsou vyváženy státní správou MZe.

Do metodiky certifikace a její dokumentace se trvale musí promítat změny zákonných předpisů. Zásadní změny legislativy v souvislosti s předloženou novelou zákona o ochr. přírody č. 114/1992 Sb., které se mají promítnout i do změny les. zákona č. 289/1995 Sb. a souvisejících předpisů, by znamenaly zřícení metodiky dosavadního systému certifikace.

Předkládané novely lesního zákona od MŽP se opírají o představy budoucího lesa s hosp. způsobem výběrným, který bude i v budoucnosti v našich přír. podmínkách okrajovým (do 10 %), soustředěn do lesů zvl. určení. Je tedy předčasná a zbytečná snaha o zavedení nové metody HÚL v hospodářském lese, nové terminologie a souvisejících nových informačních systémů. Dosavadní les. zákon vychází z přír. podmínek a dotační politika MZe dobře stimuluje i ekologické cíle. Při tvorbě území již zmiňované Natury 2000 je nevhodné dále omezovat kategorii hosp. lesa. Problémy v lesním a územním plánování v krajině jsou v neprovázanosti jednotlivých agend. Spojení všech ministerstev, která rozhodují o krajině (MZe, MŽP, MMR), v jeden celek s koordinovaným výstupem státní správy pro rozhodování v krajině by přineslo rozsáhlé finanční úspory a zjednodušilo správní řízení.

Další vybrané příspěvky

Ing. Jiří Procházka (člen RV SVOL, ředitel Lesů města Písku s.r.o.) v diskusním příspěvku opět zmínil diktát zpracovatelů dříví a vytvoření DP. Zatříděním surového dříví, vyrobeného dle ČSN, dochází podle DP až k 50% poklesu cen. Upozornil na českou předběžnou normu určenou k ověření, vytvořenou na základě evropských předpisů, která u jakostní tříděné kulatiny, u níž je znám účel použití, stanovuje seznam vad, který musí zemská norma obsahovat. Neuvádí však kritéria uvedená v DP (jsou vymyšlena tvůrci a neodpovídají běžnému výskytu vad dřeva rostoucího v ČR). Dále informoval o obchodování na komoditní burze, která obdržela licenci na obchodování se dřívím. Členem burzy se může stát pouze silná organizace a ne menší vlastník (vstupní poplatek 200 000 Kč, roční poplatek 50 000 Kč plus 0,5 % z uzavřených obchodů); menší objemy může zprostředkovat člen burzy.

Josef Bartoň-Dobenín (místopředseda SVOL) seznámil přítomné s mezinárodními aktivitami sdružení, vyjmenoval organizace, na jejichž jednání jsou zástupci SVOL a jichž se podle možností zúčastňují (viz rámeček). Zmínil některé připravované směrnice či nařízení v zemích EU, přičemž zdůraznil, že velkým problémem nových opatření je plíživé zasahování do ústavních a vlastnických práv, zejména pod pláštíkem formulace “ve veřejném zájmu”; většinou bez náhrad na újmě (direktoriát životního prostředí EK v Bruselu zjišťuje, že na úhrady a kompenzace vlastníků, jichž se dotkne opatření Natury 2000, nemá dostatek finančních prostředků).

Ing. Jaromír Vašíček, CSc., uvedl, že i toto setkání přispěje ke zlepšení komunikace mezi MZe a SVOL, jehož práce si MZe a lesnická veřejnost váží, i když se někdy neshodují v názorech. MZe přispívá na organizaci odborných seminářů SVOL pro vlastníky nestátních lesů. Finanční prostředky se dají získat i ze zahraničí za pomoci MZe (zmínil např. konferenci v Židlochovicích - viz LP 1/2003, str. 42 a projekt FAO zaměřený na komunikaci s veřejností - vyškolení lesníků k profesionální komunikaci s médii a veřejností). Poté se snažil reagovat na otázky z předešlých projevů. O novele lesního zákona bychom měli diskutovat až po hluboké analýze, která by měla být uskutečněna na základě inventarizace lesů, jež bude ukončena koncem roku 2004 a po 10 letech platnosti současného lesního zákona. Novela by tedy neměla přijít dříve než v roce 2005. Zdůraznil význam certifikace a podíl MZe na zavedení PEFC. Dotace od státu však dostane žadatel na jakýkoliv přijatelný certifikační systém (PEFC i FSC). Vznik DP byl nešťastně načasován (evropská konkurence, pokles cen), avšak jde pouze o pravidla doporučená, a tudíž nezávazná. Příznivá situace z počátku 90. let na trhu se dřívím se však již nebude opakovat, trh bude spíše patřit odběratelům. Konkurence v ostatních odvětvích je ještě tvrdší. MZe přímo nereagovalo na současné kalamity, pomáhá však např. se znovuobnovením lesních porostů. MZe také zajišťuje pro vlastníky lesní požární službu.

RNDr. Ladislav Miko (ve funkci teprve od října 2002) také reagoval na náměty předřečníků. Označil SVOL za významného partnera MŽP při jednáních s tím, že se bude snažit zlepšit komunikaci a výměnu informací. Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny byl předložen do vlády již na sklonku funkčního období minulé vlády s tím, že byl projednán s relevantními partnery. Nové vedení tento návrh ponechalo ve vládě, protože již proběhlo připomínkové řízení. Na MZe řešili i výhrady ostatních rezortů, např. MZe prezentovalo mnoho připomínek shodných s názory SVOL. L. Miko je připraven k diskuzi nad připomínkami ve společném návrhu LČR a SVOL.

Jednotlivé země jsou povinny naplnit smysl a cíl směrnic EU, které upravují tak, aby byly v konkrétním právním řádu funkční. MŽP nemá v úmyslu implementovat širší seznamy než v EU. Směrnice EU v době vzniku braly ohled pouze na prioritní druhy a stanoviště vyskytující se na území EU, proto budou námi pouze doplněny (minimálně). Správa ochrany přírody má být orgánem, který bude zodpovědný za praktické naplňování našich závazků ve směru k EU s odpovídajícími kompetencemi. Žádné další nebudou navrhovány. Jde pouze o transformaci současné SCHKO do pozice správního úřadu. Zprávu o realizaci opatření přijatých podle směrnice o stanovištích je potřeba doložit, což není možné bez monitoringu v terénu. Národní úprava nemá omezovat vlastníky a správce pozemků více, než je nutné. MŽP předložilo také návrh způsobu náhrad újmy vlastníkům, který bude v parlamentu podporovat, stejně jako návrh zastupitelstva Moravskoslezského

kraje. Smysl soustavy Natura 2000 je zabezpečit, aby u vybraných území došlo k zachování či zlepšení dosavadního stavu, jestliže tedy určitý typ hospodaření vedl k tomuto stavu a ten trvá, není nejmenší důvod měnit způsob hospodaření.

Ing. Ivan Mazánek zmínil restituční proces (předávání majetku na obce) a dobrou spolupráci i v dalších oblastech, přípravu zákona o rybářství a skončení mezirezortního připomínkového řízení k novému katastrálnímu zákonu. Ke kritice cenové politiky uvedl, že LČR předpokládaly současný vývoj, a proto zavedly zpětné odkupy, aby se zabezpečila jistá ochrana tuzemského dřevařského průmyslu. O účinnosti ZO je možné polemizovat. Dopady poklesu cen na LČR jsou však stejné a ve společném zájmu je spolupráce.

Připravil Michal Třeštík

II. Konference SVOL ukládá republikovému výboru SVOL:

- Prosazovat prioritu vlastnických práv při legislativních úpravách dotýkajících se přímo, či nepřímo LH, v současné době především věnovat maximální pozornost projednávaným novelám zákona č. 114/92, o ochraně přírody a krajiny, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

- Iniciovat tvorbu legislativních nástrojů sloužících k dokončení vydávání nemovitého majetku v držení Ministerstva obrany ČR.

- Hledat cesty k pomoci státu obcím pro zaměření a následné zápisy lesních majetků do katastru nemovitostí.

- Hájit společné zájmy vlastníků lesů v oblasti obchodu s dřívím a tvorby cen zejména před zahájením obchodu se dřevem na komoditní burze Praha.

- Aktivně se podílet na přestavbě dotačního systému v LH před vstupem ČR do EU včetně využívání strukturálních fondů (SAPARD, PHARE apod.).

- Podílet se aktivně na činnosti mezinárodních organizací sdružujících nestátní vlastníky lesů, včetně spolupořadatelství některých akcí.

- Organizací odborných seminářů a exkurzí zajišťovat členům SVOL informace o aktuálních ekonomických i provozních problémech LH.

- Podporovat odbornou i spolkovou činnost regionálních organizací SVOL, zaměřenou na zvyšování odborné úrovně hospodaření v obecních a soukromých lesích a vedoucí k rozšíření členské základny SVOL.

- Podporovat certifikaci lesů systémem PEFC mezi členy SVOL, průběžně sledovat její postup a aktivně se zúčastnit všech jednání k tomuto tématu a důsledně zde hájit zájmy vlastníků lesů.

- Prostřednictvím MZe usilovat o to, aby MF ČR rozhodlo o snížení DPH na surové dříví.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.