NLP v zahraničí

Připravil Michal Třeštík

SRN

V roce 1999 rozhodla vláda SRN o vypracování NLP podle návrhů IPF a IFF a poté Federální ministerstvo zemědělství, potravinářství a LH vyzvalo široké spektrum zájmových skupin k diskusi a účasti při přípravě NLP. Ten je dále rozpracováván na úrovni jednotlivých spolkových zemí, které se naopak účastní i práce na federálním NLP.

V roce 2001 bylo uzavřeno první kolo procesu přijetím textu NLP (Základními tématy byly lesy a společnost, biologická rozmanitost, lesy a globální bilance uhlíku, význam dřeva jako trvale obnovitelné suroviny, lesy a navazující průmyslová odvětví a rozvoj venkova; NLP navrhuje způsoby řešení dílčích problémů, např.: téma - lesy a společnost, dílčí problém - lesy jako rekreační oblasti, potřebná opatření - pokročit v public relation, rozvinout informační kampaň o lesích, učinit místní úroveň spoluodpovědnou za trvale udržitelný rozvoj rekreace a turistiky, regulace počtu návštěvníků apod.), v současné době probíhá kolo druhé (mezinárodní spolupráce a mezinárodní obchod, konkurenceschopnost lesnictví a navazujících odvětví, nastavení regulačního rámce pro LH, podpora hospodaření v lesích, LH a ochrana přírody a celoživotní vzdělávání).

Finsko

NLP byl schválen vládou v roce 1999 do roku 2015. Pracovní skupiny návrh konzultovaly s 38 experty a text NLP byl diskutován na 59 veřejných fórech s téměř 3000 účastníky. Veřejnost měla možnost přípravné práce ovlivnit i prostřednictvím Internetu. Hlavními cíly je zvýšit roční průmyslovou spotřebu domácího dřeva o 5–10 mil. m3 do roku 2010, zdvojnásobit vývozní hodnotu výrobků ze dřeva a zvýšit roční využití dřeva na energetické účely na 5 mil. m3. V souladu s Environmentálním programem pro lesnictví NLP usiluje o zajištění ekologického aspektu hospodaření v lesích. Podporuje vyvážené multifunkční pojetí lesů včetně lovu, chovu sobů, sběru lesních plodů a hub, rekreační, kulturní a krajinotvorné funkce lesa. Součástí NLP je i posílení lesnického výzkumu, zavádění jeho výsledků do praxe, rozvoj vzdělávaní v lesnictví. Důležité je poskytování informací o stavu lesních zdrojů veřejnosti. Finsko chce nadále uplatňovat aktivní přístup v mezinárodní lesnické politice.

Brazílie

Proces NLP byl formálně ustanoven v roce 2000, kdy prezident republiky vyhlásil NLP jako nový politický a institucionální rámec TUH. Do konzultací NLP se do roku 2002 zapojilo na 600 institucí reprezentujících lesníky, společenská hnutí, environmentální organizace, univerzity, soukromý sektor a různé vládní úrovně. Prioritami NLP Brazílie je rozvoj plantáží lesních dřevin, zlepšení obhospodařování přirozených lesů v soukromém i veřejném vlastnictví, monitoring a hodnocení stavu lesa, témata spojená s původním a tradičním obyvatelstvem, lesnické vzdělávání, věda a technologie, zhodnocení environmentálních užitků poskytovaných lesem a posilování institucí.

Polsko

Polsko se v této době nachází (podle odpovědi v dotazníku pro workshop IUFRO o právních aspektech TUH v lesích Evropy v květnu 2003) zhruba v první polovině přípravné fáze procesu NLP. NLP bude založen na společném přístupu evropských zemí dohodnutém v rámci MCPFE.

Slovinsko

Slovinsko schválilo svůj NLP již v roce 1996 (podle dotazníku IUFRO). Za hlavní priority jsou považovány: multifunkční pojetí lesnictví, přírodě blízké hospodaření v lesích, uznání významu lesů pro rozvoj venkova zejména v horských oblastech a posílení biologické rozmanitosti lesů.

Švýcarsko

Švýcarsko pojímá NLP jako trvalý proces, který se zakládá na dlouhodobých vizích žádoucího stavu lesů. Střednědobé cíle se vztahují k roku 2015 a pro jejich dosažení jsou průběžně zpracovávány příslušné strategie. NLP je formulován jako projekt, který má své tříčlenné vedení, vlastní tým skládající se z managementu a 6 pracovních skupin (lesní zdroje, zdravotní stav lesů, produkční funkce, biodiverzita, ochranné funkce, socioekonomické funkce), na pracovním týmu nezávislé fórum NLP (28 členů) fungující jako dozorčí orgán, a struktury zajišťující odborný monitoring (věda, výzkum a komunikace s veřejností). Ucelený text dosud nebyl schválen. Výstupem procesu bude lesnická politika, která bude zahrnovat ekonomické, ekologické a společenské aspekty hospodaření v lesích. Proces je otevřený všem zájmovým skupinám včetně navazujících nebo souvisejících sektorů národního hospodářství. První závěrečná zpráva projektu bude dokončena, projednána a předložena vládě ke konci roku 2003.

Ostatní země

Údaje o přípravě a implementaci NLP v celosvětovém měřítku jsou velmi roztříštěné. Poslední ucelený přehled pochází z průzkumu FAO z let 1998-1999. Podle tohoto zdroje se do přípravy NLP zapojilo: v Africe 43 zemí (z toho 21 ve fázi přípravy, 22 ve fázi implementace), v Asii 24 zemí (z toho 10 ve fázi přípravy, 14 ve fázi implementace), na Blízkém Východě 3 země (všechny ve fázi implementace), v Latinské Americe 33 zemí (všechny ve fázi implementace, ale 7 z nich bez výrazného pokroku), ve 14 zemích s tranzitivní ekonomikou (z toho 3 ve fázi přípravy, 11 ve fázi implementace) a v 21 zemích OECD (všechny ve fázi implementace).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.