Prezentace NLP ČR

Připravil Michal Třeštík

ČLS, pobočka LČR Hradec Králové, zorganizovala 6. března 2003 v konferenčním centru Silvia v Hradci Králové seminář na téma Prezentace Národního lesnického programu (NLP) ČR. Odbornou garanci převzali Ing. Andrea Pondělíčková a Ing. Tomáš Staněk, kteří také přednesli spolu s Ing. Petrem Zahradníkem (Vznik českého NLP, LP str. 7) hlavní referáty (doc. Ing. Bluďovský, DrSc., se omluvil pro nemoc). Setkání moderoval Ing. Ladislav Půlpán (LČR). Uvádíme stručné výtahy hlavních projevů a shrnutí následné diskuze.

NLP v mezinárodním kontextu

A. Pondělíčková, ředitelka odboru rozvoje LH MZe

- Požadavek na zpracování NLP vytyčil Evropský parlament. Na zasedání v lednu 1977 uložil své zemědělské komisi zpracovat do dvou let “Evropskou lesnickou strategii.”

- Diskuze o NLP se vedly již v rámci 1. ministerské konference na ochranu lesů v Evropě ve Štrasburku v roce 1990 a následující 2. konferenci v Helsinkách v roce 1993, která iniciovala úsilí o spolupráci při dosažení trvale udržitelného rozvoje lesů především v evropském měřítku. Sice nedefinovala ještě požadavek na zpracování NLP, ale svými rezolucemi vytvořila pro NLP vhodný metodický základ.

- Základy úsilí o mezinárodně koordinovanou tvorbu programů, podporujících v jednotlivých zemích trvale udržitelný rozvoj LH, nalézáme v dokumentech, přijatých Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro v roce 1992.

- Problematikou společného postupu zemí se začal zabývat Mezivládní panel o lesích (IPF) ustanovený v roce 1995 usnesením Ekonomické a sociální rady OSN.

- V roce 1997 IPF doporučil, aby NLP vytvářely rámec postupů pro dosažení trvale udržitelného hospodaření (TUH). NLP byly v rámci Víceletého plánu práce tohoto Fóra (UNFF) zařazeny mezi stálé body jednání. NLP je v pojetí UNFF považován za základní politický nástroj k prosazování zásad TUH v lesích.

- Návrhy aktivit IPF/IFF (dokument shrnující závazky účastnických zemí přijaté v rámci Mezivládního panelu o lesích a Mezivládního fóra o lesích OSN (1995-2000) - východisko pro jednání UNFF) zdůrazňují zásadní postavení NLP jako základního nástroje k dosažení TUH v jednotlivých zemích bez ohledu na stupeň jejich rozvoje.

- Rezoluce Rady EU “O lesnické strategii pro EU” přijatá v prosinci 1998 definuje v bodu 5 jako jednu z podstatných součástí společné strategie “implementaci mezinárodních rozhodnutí, principů a doporučení prostřednictvím národních a regionálních lesnických programů nebo vhodných nástrojů vytvořených členskými státy”.

- Problematikou NLP se zabýval také XI. světový lesnický kongres v Antayi (Turecko 1998).

- Na helsinskou konferenci navázala 3. ministerská konference o ochraně lesů v Lisabonu (1998). V rezoluci L2 “Celoevropská kritéria, ukazatele směrnic na provozní úrovni pro TUH v lesích” se zúčastněné státy tohoto panevropského procesu zavazují vypracovat a uplatňovat národní kritéria a ukazatele s použitím celoevropských a se zohledněním specifických podmínek jednotlivých zemí je včlenit do NLP.

- Význam lesnických programů byl potvrzen i závěry 6. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, konané v Haagu v roce 2002, kde problematika lesů představovala klíčové téma jednání.

- Definice NLP, která bude pravděpodobně schválena Ministerskou konferencí o ochraně lesů v Evropě ve Vídni v tomto roce říká, že “NLP zakládá všem otevřený, holistický, mezisektorální a interaktivní proces plánování, implementace, monitoringu a hodnocení politiky na národní a/nebo nižší úrovni, který má směřovat k TUH v lesích, tak jak je definováno v helsinské Rezoluci H1, a přispívat k trvale udržitelnému rozvoji. Je založen na národní suverenitě a na dlouhodobém politickém závazku, má podpůrnou roli ve vztahu k rozvoji lidských a institucionálních kapacit a je charakterizován určitými postupy, principy a elementy”.

Realizační představy NLP

T. Staněk, ředitel odboru ochrany lesa MŽP

NLP je také výsledkem dobré spolupráce MŽP a MZe. Základním cílem NLP je vytváření podmínek pro TUH v lesích.

- 2 základní platformy uplatnění:

- mezinárodní (mezinárodní závazky ČR);

- z lesnického hlediska krátkodobý realizační program aktuálních ůkolů.

Řízení a koordinace realizačních prací

- Řídící skupina (zástupci MZe, MŽP, obou LF, LČR, VÚLHM, ŠUNAP, Asociace krajů, SVOL, doc. Ing. Ivan Rynda z Centra UK; podle potřeby je možno tuto sestavu doplnit).

- Jednotlivé týmy specialistů, sestavené podle priorit.

- Pověření pracovníci ostatních ministerstev (řídící skupinou).

- Asociace krajů ČR - koordinátor regionálních programů.

- VÚLHM - koordinační a podkladové pracoviště.

Hlavní úkoly NLP

Jedná se zatím pouze o návrh, který se může při projednávání v řídící skupině změnit.

- Uplatnění polyfunkčního obhospodařování lesů (např. programy na záchranu a reprodukci genových zdrojů, upřesnění postavení OPRL vůči LHP, nový systém kategorizace lesů, podpora ekologických prvků hospodaření - vhodná druh. skladba, přir. obnova, alternativní způsoby HÚL, vymezení definice a rajonizace geograficky nepůvodních dřevin).

- Podpora funkčně diferencovanému obhospodařování lesů zvýšeného společenského významu (např. prakticky aplikovatelný systém hodnocení funkcí lesů, optimalizace sítě ZCHÚ, implementace směrnic Natury 2000 a kvantifikace jejích ekonomických důsledků, systém náhrad za újmu na produkci, síť lesů ponechávaných samovolnému vývoji, vyhlašování lesů zvláštního určení kvůli zachování biolog. různorodosti, aktualizace seznamu chráněných druhů).

- Podpora tuzemského a širšího využití dřeva (např. podpora budování a modernizace kapacit na zpracování dříví, zpracování státního programu Surovinová politika v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické využití dříví, podpora certifikace, popularizace používání dřeva).

- Ochrana lesa proti škodlivým faktorům (např. jednotná databáze monitoringu, biologické meliorace a intervenční zásahy, metodika a systém náhrady škod, koncepce myslivecké politiky).

- Institucionální podpora hospodaření v lesích (např. vymezení práv a povinností OLH, osvěta).

- Změna struktury zemědělské výroby zalesňováním zemědělských půd (např. zvýraznění podpory pro zalesňování zem. půd, zhodnocení možností zvýšení produkce pěstováním rychle rostoucích dřevin plantážním způsobem).

- Uplatnění záměrů NLP v regionálních programech rozvoje LH (např. zajištění odpovídajícího postavení státní správy lesů v novém regionálním uspořádání, upřesnění vztahu mezi státní správou a vrchním státním dozorem).

Ekonomika

Musí se zpracovat celkový přehled současného stavu různých finančních podpor v oblastech lesnických a souvisejících činností, které tvoří součást NLP. Pak se posoudí celková ekonomická náročnost hlavních projektů NLP.

Diskuze

V diskuzi vystoupili pozvaní zástupci krajů, kteří si stěžovali hlavně na fakt, že nebyli přizváni ke zpracování NLP (tuto připomínku A. Pondělíčková i P. Zahradník uznali s tím, že zástupci Asociace krajů ČR budou přizváni k dalšímu rozpracování NLP v řešitelských projektech tak, jak je prezentoval T. Staněk). Další výtky směřovaly k přílišné obecnosti, chybějícímu vytyčení jasných priorit v textu NLP a nedostatečné komunikaci. Některé vznesené otázky: kdo krajům poskytne prostředky na financování regionálních programů NLP; jaká bude závaznost NLP; proč NLP neřeší ožehavé problémy, se kterými se zástupci krajů ve svých regionech setkávají (úroveň OLH, sdružování vlastníků, problémy státní správy).

Zástupci MZe (A. Pondělíčková, J. Kubík) reagovali na výtky a zdůraznili časový harmonogram řešení jednotlivých úkolů a vymezení priorit (na všechny programy není dostatek finančních prostředků), které se budou rozpracovávat v řešitelských projektech (podpora ze strany EU - dotační tituly na sektorové operační programy) v žádanou konkretizaci.

Zazněl i požadavek na přizpůsobení organizační struktury LČR krajskému uspořádání (Ing. Řezáč z LČR označil tuto možnost za ekonomicky velmi nákladnou a poukázal na současné vyhovující rozdělení podle přírodních podmínek) a užší regionální spolupráci.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.