Úvodník 4/2003

Andrea Pondělíčková, ředitelka odboru rozvoje LH MZe ČR

Vážení čtenáři,

v příloze minulého čísla Lesnické práce jste měli možnost nahlédnout do vládou schváleného nového koncepčního dokumentu - Národního lesnického programu (NLP), který vznikal v průběhu posledních dvou let. Považuji za velmi potřebné zdůraznit, že se do jeho přípravy zapojila celá řada odborníků z vědecké, akademické i provozní sféry.

První impulsy a diskuse nad zpracováním NLP lze vystopovat již v roce 1993, kdy se připravoval první podklad s tímto názvem jako profesionální odpověď lesníků na myšlenky z mezinárodních konferencí ve Štrasburku, Riu a Helsinkách. Zpočátku však byly NLP chápány spíše jako koncepční programy k řešení závažných problémů, zejména v lesnicky méně vyspělých zemích tzv. třetího světa.

Teprve v roce 1995 se při jednání Lesnického výboru FAO hovořilo o NLP jako možném nástroji k prosazování principu trvale udržitelného obhospodařování lesů i na evropském kontinentu. Od té doby je platforma NLP zmiňována ve všech přijímaných dokumentech na mezinárodní úrovni včetně Lesnické strategie pro EU.

Požadavek na zpracování NLP na národní úrovni vychází z koncepce lesnické politiky MZe na období před vstupem ČR do EU, kde je NLP definován jako soubor realizačních projektů státní lesnické politiky. Na základě usnesení vlády z roku 2000 bylo přistoupeno k faktickému rozpracování tohoto dokumentu jako programu mezirezortního, respektujícího nejen potřeby odvětvového rozvoje lesního hospodářství (LH), ale zdůrazňujícího i významné místo lesů v životním prostředí, jejich mimoprodukční funkce, důležitost lesa jako obnovitelného zdroje ekologicky příznivé dřevní suroviny a význam využití a zpracování dřeva pro ekonomiku země.

Zásadním mottem, z něhož NLP vychází, je obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem, při omezování administrativních zásahů státu na nevyhnutelné minimum, motivačním působením státní lesnické politiky na podporu veřejných zájmů a při zvyšování odpovědnosti vlastníků lesů za svůj majetek.

Program je koncipován pro období 2003–2006, s perspektivou budoucí aktualizace a upřesnění, neboť při jeho zpracování nebylo ambicí řešitelů postihnout problematiku LH v celém jeho komplexu, ale spíše pojmenovat na základě zevrubné analýzy a široké diskuse prioritní okruhy problémů. V jednotlivých tematických kapitolách jsou vždy po stručné analýze aktuálního stavu a popisu přetrvávajících problémů formulována opatření potřebná ke zlepšení současné situace.

A jak bude postupováno dále? Aktuálním úkolem koordinačního týmu je v současné době příprava souboru řešitelských projektů, jejichž výstupem by měly být odborně kvalifikované a vzájemně provázané návrhy na potřebné inovace především v oblasti lesnicko-ekologické ekonomiky, legislativy, hospodářské úpravy lesů a lesnického výzkumu. Pod hlavičku NLP budou také převzaty některé již nyní probíhající výzkumné a další řešitelské projekty, které mají úzkou souvislost s tématy, jež jsou obsažena v textu schváleného NLP. Kromě toho bude v rámci NLP rovněž expertně posuzována ekonomická náročnost podpor nezbytných věcných opatření v lesích, a to ve formě úhrad nároků ze zákona, finančních příspěvků i služeb.

V souvislosti s dalšími kroky je důležité zdůraznit ještě další podstatné skutečnosti. Zatímco předchozí koncepční materiály MZe jsou orientovány na realizaci čistě rezortních koncepčních záměrů, NLP shrnuje přístupy k lesu nejen z hlediska LH, ale v širších souvislostech např. státní politiky životního prostředí či státní průmyslové politiky v dřevozpracujících oborech. Velký důraz je kladen na implementační povahu NLP, a to zejména ve vztahu k jiným legislativním opatřením a programovým dokumentům, v nichž jsou les, jeho funkce, účinky či produkce zmiňovány.

Závěrem si dovoluji využít této rubriky k vyslovení poděkování všem, kteří se na přípravě NLP podíleli a současně bych ráda vyzvala širokou lesnickou veřejnost k zapojení do rozpracování NLP, aby skutečně obsahoval návrhy řešení aktuálních problémů, se kterými se ve své profesní praxi potýkáte.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.