Vznik českého NLP

Petr Zahradník

Nutnost ochrany lesů v Evropě i na ostatních kontinentech vedla odpovědné činitele jednotlivých evropských států k diskuzi o vypracování dokumentů na národní úrovni, které by zabezpečily obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem.

ČR se aktivně do procesu příprav zapojila od samého začátku. Národní lesnický komitét (NLK), založený jako nevládní nezisková organizace v roce 1993 z předních lesnických odborníků zakotvila do svého statutu vypracování NLP jako jednu ze svých priorit dříve, než bylo uloženo vypracování NLP jednotlivým členským zemím EU. S ohledem na přípravu vstupu ČR do EU bylo nutné přípravu NLP konkretizovat a zadat jako jasný úkol. Stalo se tak usnesením vlády ČR č. 666 ze dne 3. července 2000 “Konkretizace cílů a úkolů vyplývajících ze státní politiky životního prostředí”, kterým bylo ministru zemědělství uloženo, aby ve spolupráci s ministrem životního prostředí zajistil do 31. 12. 2002 zpracování NLP ČR. Práce na něm měla vycházet z mezinárodních i národních programových a koncepčních dokumentů, upravujících hospodaření v lese. Koordinací celého úkolu byl pověřen VÚLHM Jíloviště-Strnady.

Přípravné práce

Přípravné práce na NLP byly rozvrženy do tří etap:

- I. etapa - zhodnocení aktuálního stavu problematiky (termín ukončení: červenec 2001)

- II. etapa - výhledový vývoj problému a předpokládaný směr jeho řešení (termín ukončení: srpen 2001)

- III. etapa - navrhovaná opatření (termín ukončení: listopad 2001).

Práce na NLP byla rozdělena do šesti kapitol, vyplývající z výše uvedených programových a koncepčních materiálů. Každá kapitola měla svého koordinátora a rozsáhlý autorský kolektiv:

- Kapitola 1 (v tištěné podobě NLP, která byla přílohou LP 3/2003 - kapitola 3) - Obhospodařování lesů podle zásad trvale udržitelného hospodaření (základní strategická priorita) - prof. Ing. Zdeněk Poleno, CSc.

- Kap. 2 (4) - Funkce lesa - doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc.

- Kap. 3 (5) - Biodiverzifikace - Ing. Igor Míchal, CSc.

- Kap. 4 (6) - Produkce a využití dříví - doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.

- Kap. 5 (7) - Lesy ve zvláště chráněných územích - RNDr. František Pelc

- Kap. 6 (8) - Stav lesních ekosystémů a jejich ochrana proti škodlivým faktorům - prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.

Platnost NLP

V průběhu práce na NLP došlo k úpravám změn názvů jednotlivých kapitol, avšak jejich obsah byl zachován. Zpracovaný NLP byl koncipován na roky 2003-2006, tedy na relativně krátké období. Důvody byly prosté - předpokládaný termín vstupu ČR do EU (tento termín byl však zkrácen na polovinu roku 2004). Je pochopitelné, že během takto krátké doby není možné, aby NLP vyřešil všechny nastolené problémy. Nastartuje však jejich řešení. NLP není materiálem mrtvým, předpokládá se jeho aktualizace po skončení jeho platnosti s dořešením započatých úkolů a jejich aktualizací.

Závěrečné zpracování

Rozsah zpracovaných studií byl značný a jako základní problém se jevilo následně vygenerovat z provedených analýz prioritní okruhy úkolů, které má NLP řešit. Tomu byla věnována IV. etapa, členěná do čtyř subetap:

- Subetapa 1 (S1) - Zpracování textu návrhu NLP (termín ukončení: 31. 3. 2002)

- S2 - Projednání návrhu NLP s odbornou veřejností (termín ukončení: 30. 6. 2002)

- S3 - Doplnění textu NLP o připomínky odborné veřejnosti, meziresortní projednání návrhu NLP (termín ukončení 30. 11. 2002) l S4 - Konečné dopracování NLP a předložení vládě ČR (termín ukončení: 31. 12. 2002).

Uvedený harmonogram byl s jednou drobnou změnou dodržen (veřejnosti byl k připomínkování předložen až v květnu, takže období na připomínky se zkrátilo o jeden měsíc). V rámci IV. etapy byla maximální snaha po zúžení kolektivu, především z důvodů jednotnosti přístupu k závěrečnému zpracování. Současně byl kladen důraz na praktickou uchopitelnost navržených opatření. Z toho důvodu byl sestaven nový autorský kolektiv, složený ze zástupců organizací řízených oběma odpovědnými resorty. Kapitoly 1 (3), 4 (6) a 6 (8) zpracoval Ing. Vladimír Krchov, PhD. z LČR, kapitolu 2 (4) Ing. Vladimír Zatloukal ze Správy NP a CHKO Šumava, kapitolu 3 (5) Ing. Otakar Schwarz z KRNAP a kapitolu 5 (7) Ing. Tomáš Vrška, PhD., z NP Podyjí. Dále byla zpracována kapitola hodnotící současný stav lesů a lesního hospodářství (LH) v ČR Ing. Vladimírem Henžlíkem z ÚHÚL Brandýs n. L. a kapitola zabývající se realizací NLP v regionech doc. Ing. Zdeňkem Bluďovským, DrSc.

Připomínkové řízení

V rámci připomínkového řízení bylo osloveno 32 organizací a sdružení majících vztah k dané problematice (ČAZV, Česká jednota lesnická (ČJL), ČLS, Hnutí DUHA, LDF MZLU Brno, LF ČZU Praha, LČR, NLK, Sdružení majitelů lesů a podnikatelů v LH, Sdružení taxačních kanceláří (STK), SVOL, SLŠ Šluknov, SLŠ Trutnov, ÚHÚL, VLS ČR, AOPK ČR, Centrum UK pro otázky životního prostředí, ČAPLH, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, KPR - LS Lány, Sdružení lesních školkařů, Správa CHKO, Správa KRNAP, Správa NP České Švýcarsko, Správa NP a CHKO Šumava, Správa NP Podyjí, Společnost pro trvale udržitelný život, SLŠ Hranice, SLŠ Písek, SLŠ Žlutice, Svaz průmyslu papíru a celulózy, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský). Z tohoto počtu zaslalo své připomínky 15 organizací (tučně vyznačené), které byly důkladně vyhodnoceny a následně vedly k řadě úprav, a to i významných.

Nad prací na NLP od počátku dohlížela šestičlenná koordinační rada v následujícím složení: prof. Ing. Josef Gross, CSc. (LF ČZU Praha), Ing. Břetislav Jakubec (LČR Hradec Králové), Ing. Miloš Juha (Správa NP a CHKO Šumava), prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. (LDF MZLU Brno), Ing. Tomáš Staněk, CSc. (MŽP), Ing. Andrea Pondělíčková (MZe).

Koordinační rada se vyjadřovala ke všem zásadním okruhům problémů, které se týkaly zpracování NLP a usměrňovala činnost koordinátorů (doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc., a Ing. Petr Zahradník, CSc.).

Budoucí naplnění NLP

Výsledkem snažení několika desítek předních odborníků z oblasti lesnictví a ochrany přírody je NLP, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 53 ze dne 13. 1. 2003. Nyní je třeba dokázat, že tento materiál nebude jen nerealizovanou koncepcí, ale že vstoupí do života a ovlivní žádoucím směrem rozvoj LH v nejširším slova smyslu. Následné kroky, které se připravují, nás opravňují věřit, že tomu tak bude. Definitivně to však ukáže až čas.

Adresa autora:

Ing. Petr Zahradník, CSc.
VÚLHM Jíloviště-Strnady, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.