Aktuální problémy lesního školkařství

Při příležitosti 10. výročí založení Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ) přinášíme krátkou reportáž z valné hromady SLŠ ČR, rozhovor s výkonným manažerem Sdružení Ing. Vladimírem Foltánkem o aktuálních problémech tohoto oboru a pohled odpovědných pracovníků LČR na současnou situaci.

Školkaři bilancovali

16. února se na zámku v Kostelci nad Černými lesy konala valná hromada SLŠ ČR. Účastníci si připomněli 10 let trvání této organizace. Po nezbytné zprávě o činnosti SLŠ a procesních záležitostech vystoupili i pozvaní hosté – Ing. Kořínek z ČAPLH seznámil přítomné se současnou situací kolem vztahů s LČR, Ing. Dušková hovořila o problematice ochrany rostlin v lesních školkách, Ing. Jurásek (VS VÚLHM Opočno) zmínil problémy spojené s plněním informační povinnosti školkařů a Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., jako osoba pověřená kontrolou dodržování zákona č. 149/2003 Sb., hovořil o dokladování původu rostlinného sadebního materiálu lesních dřevin.

10 let SLŠ ČR

Jindřich Pecha, dlouholetý člen volených orgánů SLŠ, ve svém projevu k 10letému trvání organizace vyjmenoval v časovém sledu činnost sdružení a důležité momenty a problémy, se kterými se školkaři museli vyrovnávat. Mj. zmínil to, že činnost a jednání orgánů SLŠ výraznou měrou ovlivňovalo snižování potřeb sadebního materiálu lesních dřevin a existující přebytek sadebního materiálu lesních dřevin nabízeného lesními školkami - ještě na burze sazenic (přebytků) pro jaro 2001 existovaly např. přebytky 10 mil. ks sazenic SM, 2 mil. ks BO, 1 mil. ks DB, 2,5 mil. ks KL, 2 mil. ks JS atd. Tato situace je ale již minulostí. Od r. 2002 se jako výrazný činitel ovlivňující existenci, prosperitu, ale i inovaci vybavení lesních školek projevuje záležitost cen sadebního materiálu. Nová ČSN 482115 velice zpřísnila požadavky na kvalitu standardního sadebního materiálu lesních dřevin; výrazným způsobem tak narostl podíl tzv. nestandardu, tedy neobchodovatelného sadebního materiálu. Po velmi nepříznivé zimě 2002–2003, kdy došlo k velkým škodám vymrznutím především dubových síjí a krytokořenného sadebního materiálu, mělo SLŠ ČR snahu řešit tyto ztráty obdobným způsobem jako zemědělci, tedy formou žádosti o náhradu škod z prostředků státu prostřednictvím MZe. Bohužel se opět potvrdilo, že lesnictví je v tomto státě na okraji zájmu, na rozdíl od silné zemědělské lobby, která si téměř vždy své zájmy dokázala prosadit. Na závěr konstatoval, že SLŠ prokázalo svou životaschopnost, a popřál všem školkařským subjektům v ČR odolnost vůči nepříznivým vlivům a stálou vitalitu.

Zpracování informací VÚLHM VS Opočno

Ing. Jurásek seznámil přítomné se stavem zpracování informací, které VÚLHM – VS Opočno obdrželo od dodavatelů reprodukčního materiálu lesních dřevin (dále RMLD). Nejvíce pokročilo zpracování informací o plochách lesních školek. U školkařských subjektů, jež splnili oznamovací povinnost, činí produkční plocha cca 1400 ha. Kompletace dalších informací se potýká s řadou problémů.

Někteří vlastníci licencí doposud hlášení nezaslali (právně nepostižitelná je pouze situace, kdy vlastník licence s RMLD v daném roce neobchodoval). Pokud se nesplní oznamovací povinnost během pěstování ve školce, nelze RMLD dodatečně prodávat. Stejně právně postižitelná je i neúplnost nebo nesprávnost hlášení. Ze zkušeností je zřejmé, že jedinou racionální cestou, jak předcházet chybným hlášením, je použití elektronických formulářů kompatibilních s informačním systémem používaným státní správou a VÚLHM (upozornění na chybu neumožní dokončení špatného vyplnění formuláře).

Pro porovnání správnosti označení původu RMLD je na internetu veřejně přístupný rejstřík uznaných zdrojů (http://erma.uhul.cz/registr/). U kategorie selektovaný a kvalifikovaný RMLD je účelné používat již v jarní sezoně 2005 průvodní listy v softwaru SMRK (bližší informace www.vulhmop.cz v kategorii služby – školkařská kontrola – odkaz 28), který zajistí správnost a úplnost informací nutných pro evidenci dodavatele podle zákona 149/2003 Sb. a hlášení pověřené osobě. Tento software rovněž obsahuje další potřebné formuláře (hlášení o plochách školek a zásobách RMLD; je také využitelný i pro povinná hlášení v rámci zákona 79/2004 Sb. o rostlinolékařské péči).

Dokladování původu sadebního materiálu

Ing. Kotrla vystoupil s informacemi o způsobu dokladování původu sadebního materiálu lesních dřevin uváděného do oběhu. Toto vystoupení vzbudilo poměrně vzrušenou diskusi (problematika různých výkladů § 40 odst. 2 b. zákona č. 149/2003 Sb., tedy uvádění sadebního materiálu do oběhu a vystavování průvodních listů k sadebnímu materiálu). Po jednáních, která následovala i po valné hromadě, by mělo stále platit stanovisko k uplatnění přechodných ustanovení zákona 149/2003 Sb. z 1. 6. 2004, podepsané Ing. Jiřím Johnem, ředitelem Odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů na MZe ČR. Ze stanoviska vyplývá, že od účinnosti zákona, tj. ode dne 1. 1. 2004, až do 31. 12. 2005 mohou dodavatelé uvádět do oběhu vedle reprodukčního materiálu „nového typu“ i RM získaný, vyrobený a dokumentačně vybavený „postaru“. Ustanovení § 40 umožňuje dodavatelům, aby až do konce roku 2005 uváděli do oběhu i RM, který získali či vyrobili a dokumentačně vybavili podle právních předpisů platných k datu nabytí účinnosti zákona, a to bez dalšího rozlišování dokončení „procesu výroby“ RM před či po 1. 1. 2004, resp. jiném datu.

Aktuální problémy školkařů

Rozhovor s Ing. Vladimírem Foltánkem, výkonným nanažerem Sdružení lesních školkařů ČR

- Jaký je společný zájem členů SLŠ, když jde o tak různé subjekty co do velikosti či formy vlastnictví? Na valné hromadě se např. poměrně dlouho a vzrušeně diskutovalo o váze hlasů jednotlivých členů...

Členy sdružení jsou opravdu jak malé podnikatelské subjekty tvořené jejich provozovatelem a současně vlastníkem, tak velká vlastnická a majetková privátní seskupení zabývající se řadou podnikatelských činností, kde lesní školkařství je pouze jednou z provozovaných aktivit. Základní zájmy všech těchto rozdílných subjektů se tedy odvíjejí od principu podnikání a oboru podnikání. Snahou všech těchto podnikatelských subjektů je především mít dostatek potřebných informací jak z oblasti právní, tak z oblasti profesně odborné, aby se zabránilo zbytečným škodám na produkci sadebního materiálu a jeho zobchodování bylo v souladu s platnými právními předpisy. Váha této potřeby je dána velikostí školkařského subjektu a neseného rizika podnikání, případně možností vlastního personálního zajištění získání a aplikace potřebných informací. Svým členům proto poskytujeme nejen nejnovější odborné a právní informace vztahující se k předmětu podnikání, ale organizujeme pro ně i odborné semináře a tématické exkurze.

- Jaké jsou největší problémy školkařů? Hodně se mluví o potížích vyplývajících z nového zákona č. 149/2003 Sb. ...

Vydáním zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, který platí od 1. 1. 2004, byly odstraněny základní rozpory bránící dosažení shody s příslušnou normou EU, jíž je v oblasti lesního reprodukčního materiálu směrnice Rady č. 105/1999. Bohužel se ale nedomyslely všechny možné souvislosti některých ustanovení při jejich praktické aplikaci. Zákon a jeho prováděcí vyhláška č. 29/2004 Sb. zavádí např. velmi složitý a náročný systém neustálého vystavování dokladů o původu reprodukčního materiálu. Systém dokladování původu je předepsán tak složitě a administrativně náročně, že někdy ani není, s ohledem na množství odběratelů a širokou škálu druhů a typů sadebního materiálu, v krátké době expedice provozně realizovatelný.

Velmi kontroverzní je např. i limitované přechodné období uplatnění zákona do 31. 12. 2005 k možnosti uvedení do oběhu sadebního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného v souladu s dříve platnými předpisy, kde osivo je z porostů kategorie C (vyhláška 82/1996 Sb.). Zákon totiž jako uznaný zdroj osiva dřívější „lesní porosty kategorie C“ nově přímo neakceptuje, a je tedy nutno je – jako zdroje identifikované – nejdříve zaregistrovat. Na záhonech ve školkách máme nyní mnoho milionů kusů sazenic jasanu, javoru, dubu, buku, jedle a dalších dřevinných druhů z těchto, podle nového zákona „neuznaných zdrojů osiva“, které by neměly být uvedeny do oběhu v r. 2006, a dalších. Podle našich šetření se dá hovořit o možném vzniku škody ve výši přesahující 133 mil. Kč (včetně hodnoty uloženého staršího osiva pak až 150 milionů Kč). Pro mnohé menší školkaře, již se zabývají produkcí zejména listnatého sadebního materiálu, to znamená předem známý a nezaviněný existenční krach. V případě uplatnění příslušného ustanovení lze očekávat i jednoznačný absolutní nedostatek řady druhů zejména listnatého sadebního materiálu na trhu v r. 2006.

- Jaké navrhujete řešení?

Řešením je pouze novela předmětného zákona. Po několika společných jednáních na MZe ČR a seznámením některých poslanců s touto problematikou jsme podnítili vypracování novely zákona a její předložení k projednání v parlamentu na základě poslanecké iniciativy. V současné době je zpracován návrh č. 888 o změně zákona č. 149 z roku 2003 a očekává se jeho projednání v zemědělském výboru parlamentu. SLŠ podporuje tuto novelu v předloženém znění.

- Jaká konkrétní zlepšení by měla novela přinést?

Novela konkrétně upravuje a upřesňuje některá ustanovení ve vztahu k směrnici EU; je tam základní změna v možnosti ustanovení pověřené osoby, změna v systému vystavování potvrzení o původu reprodukčního materiálu aj. Omezuje neustálé vystavování nových dokladů o původu sadebního materiálu tím, že se budou odvolávat na list o původu osiva z uznaného zdroje. Poslední důležitou a zásadní úpravou je v § 40 odst. b), řešící otázku přechodného období v současné době do 30. 12. 2005. Navrhované období trvá do konce roku 2010, tzn. sadební materiál vypěstovaný ze semenného materiálu získaného ze zdrojů neuznaných podle dosavadních předpisů bude možno uvádět do oběhu až do 31. prosince 2010. Konkrétně sadební materiál javoru, jasanu, olší, dubu, buku, jedle aj., který máme nyní rozpěstovaný na záhonech, bychom tedy mohli legálně zobchodovat.

- Jak se dotýká současná situace kolem LČR školkařů? Na valné hromadě se např. mluvilo o nesouladu v otázce smluvních vztahů.

Nesoulad nastal především při projednávání tzv. smluv s pověřenými pěstiteli. Jde o jednostranný postoj LČR přenést svou zodpovědnost vlastníka lesa za dodržování zákonných předpisů o kvalitě a přenosu sadebního materiálu na školkařské subjekty, avšak bez zpětné odběratelské vazby. LČR jsou pro školkařské subjekty význačným cílovým odběratelem sadebního materiálu lesních dřevin. Dostatečně si však neuvědomují jednak již zmíněnou diferencovanost školkařských subjektů (od velikosti přes sortiment výrobků), působení obecných vlivů tržního prostředí a skutečnost, že smluvním odběratelem sadebního materiálu lesních dřevin je pro školkařské podnikatele v mnoha případech právní subjekt, zabývající se dodávkami zalesňovacích prací pro LČR. LČR chtějí chodit do školek, sledovat jak dodržujeme zákon a pravidla o manipulaci se sadebním materiálem a dodržování všech norem, chtějí nás klasifikovat známkami, ale nechtějí smluvně garantovat odebrání alespoň dílčího podílu sadebního materiálu. V podstatě jde o duplicitní kontrolu současně s orgány veřejné správy. Kromě tohoto LČR ještě vyžadují předávání informací o všech náležitostech, týkajících se sadebního materiálu potenciálně vhodného pro užití v lesích obhospodařovaných LČR, formou předávání detailních formulářů. To je zase duplicitní s informacemi, které předáváme pověřené osobě na VS Opočno. Smlouvy byly projednávané v létě za účasti naší a ČAPLH s tím, že budou předloženy jednotlivým subjektům začátkem září k individuálnímu smluvnímu projednání. Nastalo ovšem dlouhodobé informační vakuum a začátkem letošního ledna najednou LČR předložily smlouvy ve snaze jednorázově je podepsat bez diskuze. To vyvolalo přirozenou obrannou reakci všech školkařských právních subjektů, jež smlouvy samostatně podepisují.

- Jak je to tedy s podpisem smluv?

Předseda a jednatel předsednictva SLŠ jednali se zastupujícím generálním ředitelem LČR Ing. Blahutou a dohodli se, že pokud smlouvy někdo podepsal, tak platí nové, pokud nepodepsal, tak platí dosavadní smlouva s pověřeným pěstitelem. Smlouva s pověřenými pěstiteli je předána ÚOHS k posouzení, zda je to vůbec pro smluvní strany rovnocenná smlouva.

- Kdo podal podnět k ÚOHS?

Podnět jsme chtěli podat my, ale LČR nás, podle jejich vyjádření, samy předešly.

- Jaké další problémy vás trápí?

Za problémy považuji ty záležitosti, které jsou mimo možnost jejich individuálního ovlivnění. Např. značnou administrativní zátěž, jež se na nás valí povinným podáváním informací o školkařské činnosti státu. My tento problém řešíme snahou školkařům ulehčit. Požádali jsme firmu Magion systém, a. s., o vytvoření nástavby současně používaných softwarových souborů pro sledování a evidenci zdrojů a pohybu reprodukčního materiálu lesních dřevin pro orgány veřejné správy, abychom mohli plynule vystavovat doklady o původu sadebního materiálu a na konci roku v příslušném termínu všechny údaje mohli jednoduše sumarizovat a odeslat e-mailem pověřené osobě (VS Opočno).

Dalším obecným problémem je současná neexistence aktuální metodiky či publikace o produkci sadebního materiálu lesních dřevin, která by zachycovala aktuální směry, postupy, technologie apod. V tomto nás okolní země v posledních letech značně předhánějí.

Necítíme oporu ani v možnostech čerpání dotací či podpůrných programů, příp. vypisování grantů na podporu školkařské činnosti, poněvadž vypisované finanční stimuly jsou pro školkaře nepřístupné.

Nově se objevuje problematika v možnostech získání osiva. Podstatná většina uznaných zdrojů osiva je v majetku státu. Podle daných předpisů musíme žádat vlastníka o možnost nákupu osiva z uznaného zdroje. V některých případech však zjišťujeme, že v příslušném regionu není dostatek potřebných uznaných zdrojů; když je, tak nám někdy jeho vlastník řekne, že nám osivo neprodá, protože ho již prodal někomu jinému a nemá zájem o jeho další prodej. Jenomže osivo neslouží jen příslušnému vlastníku lesa (či subjektu pověřenému hospodaření s ním), ale i pro další vlastníky lesů, kteří uznané zdroje osiva nemají.

- Je v současnosti nedostatek osiva na trhu? Zvyšují se ceny?

LČR letos bez předchozího upozornění výrazně a jednorázově navýšily cenu osiva, někdy až o 300–400 %, což neodpovídá úpravám cen sadebního materiálu. Letos se projevil obrovský nedostatek osiva zejména dubu a buku, protože vloni byl neúrodný rok. V některých oblastech je také problém získat osivo listnatých dřevin z identifikovaných zdrojů.

- A trh sazenic?

Letos se jeví, že bude dílčí nedostatek sazenic smrku, jedle, modřínu, buku a dubu, tedy kromě borovice všech hlavních dřevin. U dubu a buku se nedostatek projeví nejen letos, ale zejména příští a další rok. Jsou to však jen odhady, protože objednávky odběru pro letošní rok se teprve shromažďují. V současné době se snažíme o zachycení obecného trendu vývoje požadovaného množství sadebního materiálu v návaznosti na semenné roky hlavních dřevin, abychom si mohli vytvořit možnou disponibilní produkční rezervu.

- Předpokládáte, že se s nedostatkem sazenic na trhu bude zvyšovat jejich cena?

Na to nechceme jednorázově a skokově přistoupit, to se může jeden rok uplatnit a druhý rok obrátit proti nám. Spíše sledujeme jakousi přirozenou křivku úpravy cen, která odpovídá inflačním vlivům nárůstu pohonných hmot, cen chemických postřiků, ale třeba i navyšování základní minimální mzdy pracovníků. Racionalizací práce ve školkách použitím moderních technologií zatím mnoho neušetříme, protože na ně většinou nemáme.

- Jak vidíte budoucnost oboru?

Lesní školkařství vždy bylo na úrovni nutné potřeby pro LH. Tím, že se dostalo do prostoru podnikání, je zákonité, že musí začít tvořit i jakýsi minimální zisk. Jenomže uplatnění produkce sadebního materiálu bylo v posledních letech ovlivňováno rapidně se snižující kvantitativní potřebou a navýšením požadavků na kvalitu sadebního materiálu. Přineslo to s sebou nejen dočasný přebytek sadebního materiálu, ale i redukci mnoha školkařských provozů či jejich likvidaci. V případě sadebního materiálu lesních dřevin jde o speciální komoditu s omezenou plošnou možností uplatnění na trhu, zejména pak u modřínu, smrku a borovice. O volnosti trhu se sadebním materiálem lesních dřevin se dá hovořit jen v uvozovkách.

Děkuji za rozhovor

Michal Třeštík

Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR)

Po uskutečnění transformace organizační struktury a privatizace činností někdejších podniků Státních lesů v r. 1992 přešla podstatná část provozů lesních školek do rukou privátních osob či obchodních společností. Velmi brzy si však tyto samostatně hospodařící školkařské subjekty uvědomily nutnost oborového a zájmového spojení a v roce 1995 bylo z podnětu některých větších školkařských subjektů založeno zájmové sdružení pod tehdejším názvem Sdružení pěstitelů sadebního materiálu lesních dřevin (1. 12. 1995 sdružení zaregistrovalo ministerstvo vnitra). V roce 2001 pak došlo ke změně názvu na Sdružení lesních školkařů ČR.

- V SLŠ ČR je k 15. 2. 2005 registrováno 80 členů - podnikatelských firem (ať již privátních živnostníků či velkých obchodních společností), zabývajících se lesním školkařstvím a uváděním své produkce lesních školek do tržního oběhu;

- sumární produkční plocha lesních školek členů sdružení se pohybuje kolem 1060 ha;

- produkce školkařských subjektů začleněných v SLŠ se pohybuje mezi 80 až 90 % roční potřeby sadebního materiálu lesních dřevin pro umělou obnovu lesa v republice;

- 57 členů SLŠ má statut „pověřeného pěstitele LČR“, kde jsou v rámci smluv s pověřenými pěstiteli konkretizovány podmínky při pěstování sadebního materiálu lesních dřevin pro potřeby LČR;

- z 80 členů SLŠ ČR jich 74 obhospodařuje produkční plochu školek o výměře do 20 ha, 3 členové do 50 ha a 3 členové nad 50 ha;

- rozptyl výměry vykazovaných obhospodařovaných ploch školek jednotlivými členy SLŠ ČR se pohybuje od 0,28 ha do 270 ha;

- prvním předsedou byl Ing. Josef Cafourek, jehož v roce 2001 nahradil Ing. Ivo Machovič.

- Vzhledem k narůstající agendě bylo rozhodnuto o nutnosti zajištění manažerského vedení sdružení uvolněným pracovníkem – pozice manažera sdružení se v červnu r. 2000 ujal Ing. Pavel Kotrla, v roce 2004 převzal jeho funkci Ing. Vladimír Foltánek.

Detailnější informace na www.lesniskolky.cz

Ing. Vladimír Foltánek

- nar. 23. 8. 1949 v rodině polesného

- 1972–73 LZ Litovel, technik polesí Veselí

- 1974–85 SLTŠ Hranice, vedoucí ZIS VTEI,

středoškolský učitel odborných lesnických předmětů

- 1985–92 PŘ JmSL v Brně, referent, vedoucí útvaru,

vedoucí odboru organizačně právního

- 1992–93 GŘ Lesní společnosti Jihomoravské lesy, a. s.,

specialista pro organizaci a rozvoj

- 1993–95 OI LČR v Brně, zástupce oblastního inspektora

- 1995–2002 GŘ Lesní společnosti Jihomoravské lesy, a. s., vedoucí odboru výroby

- 2002– 04 CE WOOD, a. s., oblastní školkař pro jižní Moravu

- 2004 – dosud OSVČ, manažer SLŠ ČR

 

LČR k některým problémům lesního školkařství

Na některé zmíněné problémy jsme se zeptali Ing. Zdeňky Hlavové, ředitelky Semenářského závodu LČR v Týništi nad Orlicí.

- Proč přistoupil semenářský závod k radikálnímu náhlému zvýšení cen osiva? Jakých druhů osiva se to týká (školkaři uváděli případy i 300% zvýšení ceny)?

Cena semen lesních dřevin byla dlouhodobě velmi nízká a neodpovídala vůbec nákladům spojeným s jejich sběrem, dopravou, luštěním a skladováním. Činnost Semenářského závodu Týniště nad Orlicí byla právě z tohoto důvodu dlouhodobě ztrátová a s. p. Lesy ČR každoročně činnosti spojené s luštěním a skladováním lesních semen dotoval. V minulém roce byla provedena analýza zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a celého procesu sběru, dopravy, skladování a luštění semen lesních dřevin jak na lesních správách, tak i v Semenářském závodě v Týništi nad Orlicí. Součástí analýzy bylo i posouzení stávajících a návrh nových cen semen lesních dřevin. Výsledkem je vnitřní pokyn LČR, který řeší celou problematiku nakládání se zdroji reprodukčního materiálu lesních dřevin u LČR a nový komerční ceník semen lesních dřevin, platný od 1. 1. 2005. Je zveřejněn na internetových stránkách Semenářského závodu. Ceník je konstruován tak, aby pokryl náklady s jednotlivými činnostmi spojenými se sběrem, dopravou, luštěním a skladováním semen lesních dřevin s přiměřeným ziskem. Největší zvýšení cen nastalo u listnáčů (javory, jasany, lípy ap.). Školkaři byli na tuto skutečnost upozorněni na semináři v Perknově u Havlíčkova Brodu 9. 12. 2004, který sami svolali. Celá záležitost spojená s tvorbou nových cen semen lesních dřevin tam byla vysvětlena. Nové ceny semen se ale promítají do cen sazenic lesních dřevin v řádu haléřů či desetihaléřů a rozhodně nezakládají žádný důvod k současnému zvyšování cen sazenic lesních dřevin v řádech korun.

- Jak je to s nedostatkem osiva? Dalším problémem je podle školkařů získávání osiva, kdy je někdy lesními správci odmítnut další sběr s uznaných zdrojů s tím, že už bylo osivo jednou prodáno...

Žaludů bylo skutečně v loňském roce sebráno velmi málo, nebyl semenný rok, a nebyla tedy ani úroda semen dubů. Podobně tomu bylo i u buku. Semene buku bylo z uznaných zdrojů reprodukčního materiálu u LČR sebráno 1270 kg. Dále byly expedovány bukvice, jež mají majitelé na našem závodě zamražené z dřívějších úrod. U smrku ale máme spíše větší množství, i víceleté zásoby. Pokud je málo sazenic smrku na trhu, pak to rozhodně není způsobeno nedostatkem semene smrku.

K druhé části otázky musím sdělit, že problematika sběru a prodeje semen lesních dřevin je řešena již zmíněným vnitropodnikovým pokynem. Zde je uvedeno, že LČR (jejich organizační jednotky) jsou povinny zajistit uznání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a jsou rovněž povinny zajistit sběr semen lesních dřevin z těchto zdrojů. Sběr mohou zajistit buď vlastními kapacitami, nebo smluvně. Za sběr jsou LČR povinny zaplatit odpovídající cenu (součástí pokynu je i ceník za sběr semen lesních dřevin). Sebraná semena jsou majetkem LČR a mohou být dále prodána (po splnění legislativních náležitostí). Prodána mohou být i školkařským subjektům, které semena smluvně pro LČR sbírají, pokud se na tom předem lesní správce a školkařská firma dohodnou (dohoda je žádoucí především tehdy, když školkařská firma vyrábí sazenice, jež jsou nebo mohou být potenciálně určeny pro obnovu lesa na dané lesní správě).

K nesouladu při projednávání tzv. smluv s pověřenými pěstiteli („Smlouva o dodržování podmínek při pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro lesy obhospodařované státním podnikem LČR, s. p.“) se na dotaz LP vyjádřil vedoucí odbor tvorby a rozvoje lesa LČR, Ing. Jaroslav Zezula.

Tato smlouva je u LČR uzavřena s pěstiteli sadebního materiálu již řadu let. V letošním roce proběhla řada jednání právě s pěstiteli sadebního materiálu, na nichž byl projednáván návrh nového znění smlouvy. Důvody pro nový návrh byly zcela zřejmé, neboť došlo k zásadním změnám platné legislativy v obchodu a nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a z pohledu LČR ve smlouvě chyběl systém hodnocení konkrétního pověřeného pěstitele. Na řadě jednotlivých jednáních byl navržený text vícekrát upravován podle požadavků a následné dohody obou stran. Nová smlouva byla následně prostřednictvím jednotlivých krajských inspektorátů LČR nabídnuta jednotlivým pěstitelům sadebního materiálu v působnosti KI.

LČR chápou tuto smlouvu jako vstřícný krok vůči pěstitelům sadebního materiálu a rozhodně nechtějí ani nebudou nikoho nutit, aby tuto smlouvu s LČR uzavíral. Koncem ledna jsme obdrželi od SLŠ dopis, v němž uvádějí některé výhrady k těmto smlouvám. LČR samy již před obdržením tohoto dopisu předaly Smlouvu k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), aby bylo jasno v tom, zda smlouva je, či není v rozporu se soutěžním právem. Bez ohledu na poslední dvě uvedené skutečnosti je tato smlouva LČR dlouhodobě posuzována a zvažována. Domnívám se, že pokud pěstitelé sadebního materiálu nemají důvod tuto smlouvu uzavírat, pak tento důvod nemají ani LČR. Rozhodně nevyvíjíme a ani nebudeme vyvíjet žádný nátlak na kohokoliv ve věci uzavírání této smlouvy. Naopak si velmi dobře dokážeme představit, že tato smlouva není pro LČR nezbytná a je, zvláště ve své neinovované podobě, jakýmsi ne zcela potřebným pozůstatkem z minulosti. Celá problematika dodržování platných legislativních norem, podmínek přenosu sadebního materiálu, případně jeho kvality je – a nepochybně i nadále bude – součástí smluv uzavřených či uzavíraných s jednotlivými dodavateli prací k provedení pěstebních činností u LČR. Tito smluvní partneři LČR pak mají a budou mít i odpovědnost za sadební materiál dodávaný k obnově lesa u LČR. LČR mají v současné době i účinný kontrolní nástroj ve formě programového vybavení, který umožní sledování zdrojů reprodukčního matriálu lesních dřevin tak říkajíc od semene, sebraného v konkrétních lesních porostech, až po sazenici, vysazovanou do konkrétních lesních porostů u LČR.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.