Financování melioračních a zpevňujících dřevin

Kateřina Ventrubová

Lesní hospodářství je činnost, jejímž hlavním cílem je zabezpečení funkcí lesa pro příští generace. Proto byla přijata zásada, že základní principy poskytování finančních prostředků na LH státem se meziročně nebudou výrazně měnit. Každoročně schválená pravidla Parlamentem ČR obsahují vše, co žadatel potřebuje znát k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, tj. všechny sazby podporovaných činností i závazné formuláře žádostí a jejich příloh. Přes výše uvedenou zásadu jsou pravidla operativně dopracovávána a upřesňována. V příspěvku je provedena analýza finančních podpor na hospodaření v lesích od roku 1997, kdy byly dotace poprvé poskytovány na základě zákona. Vzhledem k tomu, že nejvýraznější změny je možno sledovat v sekci melioračních a zpevňujících dřevin (MZD), zaměřuje se pozornost právě na ně. Zmiňuji také současnou situaci při poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, která je ovlivněna přijetím novely zákona o rozpočtovém určení daní.

Finanční příspěvky v roce 1997–1998

V roce 1997 byly finanční příspěvky přiznávány poprvé na základě zákona. „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 1997 a způsobu kontroly jejich využití“ byla přílohou č. 10 zákona č. 315/1996 Sb., o státním rozpočtu ČR pro rok 1997. Tato pravidla byla univerzální, tj. vztahovala se na hospodaření v lesích v působnosti MZe, MŽP a Ministerstva obrany s tím, že příspěvky byly hrazeny příslušným ministerstvem z jeho rozpočtu. Podle těchto pravidel se poskytoval příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi; příspěvek na zalesnění, zajištění a výchovu porostů; příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr; příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie; příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa; příspěvek na vyhotovení plánu a jiný příspěvek na hospodaření v lesích.

V roce 1998 se podmínky pro poskytování finančních příspěvků neměnily. Byly přidány nové dotační tituly: hrazení bystřin a podpora ohrožených druhů zvířat. Výrazně se zvyšují příspěvky na zajištění lesních porostů.

V roce 1999 došlo k nárůstu finančních příspěvků u všech dotačních titulů. Jak u příspěvku obnovy lesů poškozených imisemi, tak u příspěvků na obnovu, zajištění a výchovu porostů je přiřazena nová položka, a to přirozená obnova a umělá obnova síjí.

Finanční příspěvky v roce 2000

K obecným podmínkám poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly přidán nový dotační titul - programy spolufinancované s fondy EU.

Sazby finančních příspěvků se oproti roku 1999 v celé řadě položek opět zvyšují. Žádná sazba nebyla snížena. Sazby byly nejvýrazněji upraveny právě u příspěvku na výsadbu MZD (zhruba o 20–30 %). Poprvé je příspěvek poskytován nejen na sazenice při umělé obnově, ale i na poloodrostky a odrostky MZD. Dosadby nezajištěných mladých lesních porostů poloodrostky a odrostky jsou považovány v dotační politice v roce 2000 za první sadbu a lze na ně požadovat příspěvek. Přiznání příspěvku je podmíněno provedením mechanické ochrany těchto poloodrostků a odrostků proti škodám zvěří. Příspěvek je nově poskytován i na podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou.

Příspěvek na zajištění lesních porostů byl též zvýšen. Vzhledem k tomu, že v tomto období dochází k uzavření pětileté periody navyšování této sazby, nedochází v dalších letech k již výraznému zvyšování tohoto příspěvku.

Stanovení ceny lesního pozemku pro účely přiřazení sazby v obnově lesa a zajištění lesních porostů vychází stále z vyhlášky č. 279/1997 Sb., o oceňování majetku.

Finanční příspěvky v letech 2001–2003

V roce 2001 dochází ke změně přiřazování sazby v obnově lesa a zajištění lesních porostů. Příspěvek je přidělován na základě zařazení souborů lesních typů do skupin (viz tab. 1).

V roce 2003 bylo poskytování finančních příspěvků podmíněno splněním statistické povinnosti vlastníků s výměrou lesa 200 ha a vyšší. Byl přidán další dotační titul - chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.

Finanční příspěvky v roce 2004

Rok 2004 se stal pro ČR rokem přelomovým. K 1. květnu ČR vstoupila do Evropské unie. Tato skutečnost ovlivnila i systém podpory hospodaření v lesích. V ČR bylo hospodaření v lesích dosud podporováno formou finančních příspěvků vlastníkům lesa. Tato forma podpor zůstala v převážné míře zachována v rámci systému tzv. národních podpor. Příloha č. 10 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, obsahovala „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2004 a způsobu kontroly jejich využití“ včetně vzorů žádostí a jejich příloh. Proti minulým obdobím byly z těchto pravidel vypuštěny tři tituly příspěvků: zajištění mimoprodukčních funkcí lesa; hrazení bystřin a programy spolufinancované fondy ES.

Vedle těchto podpor byl vyhlášen operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, který bude kofinancován z evropských zdrojů. Vypuštěné tituly příspěvků jsou v upravené formě součástí tohoto programu.

Žádosti o finanční příspěvky na hospodaření v lesích byly bez rozdílu podávány příslušnému krajskému úřadu (v NP příslušnému odboru výkonu státní správy MŽP, jde-li o pozemky pro obranu státu, Ministerstvu obrany, kromě příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců), do jehož působnosti spadá katastrální území, v němž leží předmět příspěvku. Leží-li pozemky, které jsou předmětem žádosti, v působnosti více sousedních krajů, žádost se podává tam, kde leží větší část majetku, na který je příspěvek požadován.

Poskytování finančních příspěvků již nebylo podmíněno splněním statistické povinnosti vlastníků lesů. Vlastní statistická povinnost ale zrušena nebyla, její případné nesplnění bude sankcionováno podle zvláštních předpisů. Sazby finančních příspěvků se oproti roku 2003 nemění. Předměty příspěvků zůstaly většinou zachovány. V tabulkách sazeb příspěvků A a B byla umělá obnova poloodrostky a odrostky přesunuta ze skupiny první sadba do skupiny opakovaná sadba. Toto zatřídění lépe odpovídá skutečnému cíli příspěvku, který je dle podmínek poskytován na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy.

Porovnání výše příspěvků v období 1997–2005

Tab. 2 ukazuje vývoj příspěvků na MZD v lesích poškozených imisemi v období let 1997 až 2005. Je možné vysledovat logický postup zařazování příspěvků do praxe podle získaných zkušeností. U příspěvků na zajištění lesních porostů došlo v letech 1997–2000 k největšímu nárůstu příspěvků, a to v průměru o 56 až 70 %. Důvodem může být nárůst mezd a přibližování se cenové úrovni v EU. Od roku 2001 se finanční podpora na zajištění lesních porostů udržuje na stabilní úrovni.

Rok 2005

V případě, že vlastník lesa, resp. nájemce lesa chce požádat o příspěvek na hospodaření v lesích, je třeba, aby se obrátil na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek. Schválením zákona č. 1/2005 Sb., jímž se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „novela zákona o RUD“), došlo i k novele zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně k doplnění § 47 odst. 4 a k založení nesouladu mezi těmito zákony a zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2005.

Do roku 2004 včetně byly finanční prostředky na hospodaření v lesích součástí státního rozpočtu. V důsledku přijetí novely zákona o RUD byly finanční prostředky na úhradu příspěvků poskytovaných ve smyslu přílohy k zákonu o státním rozpočtu „Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“ začleněny pro rok 2005 procentním podílem do rozpočtů krajů. Od 1. 1. 2005 rozhodují o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích orgány kraje v samostatné působnosti.

MZe – úsek LH sděluje (zpráva z 23. 6. 2005 na internetových stránkách MZe), že nemá finanční prostředky na financování příspěvků na hospodaření v lesích, a proto nemůže příspěvky poskytovat. V případě, že vlastník lesa, resp. nájemce lesa, chce požádat o příspěvek na hospodaření v lesích, je třeba, aby se obrátil na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek. Zde mu bude poskytnuta informace o tom, za jakých podmínek a jaké příspěvky kraj poskytuje (blíže na str. 32, pozn. red.).

Rozhodujícím dokladem pro přiznání příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech pro poskytování příspěvků a v rozhodnutí. Za rozhodnutí lze považovat lesní zákon nebo oblastní plány rozvoje lesů (OPRL). OPRL obsahují mj. základní hospodářská doporučení s doporučenou cílovou skladbou porostů v mýtním věku, minimální podíl MZD. Důležitým kritériem pro přiznání příspěvku je posudek odborného lesního hospodáře (OLH). Ten posuzuje kvalitu provedených prací a jejich soulad s právními předpisy hospodaření v lesích. Pokud vlastník přijme závazná ustanovení hospodaření, měl by se jimi řídit. Porušování lesního zákona může být ůvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek.

Financování z prostředků Evropské unie

Další otázkou jsou finanční prostředky z Evropské unie. Byly přijaty dva významné programové dokumenty – „Horizontální plán rozvoje venkova“ a operační plán „Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství“, které se zabývají financováním lesního hospodářství. Nejsou zde přesně vymezena stanoviska týkající se MZD, ale je třeba dodržovat plán zalesnění dle české legislativy, a co je velice důležité: vždy záleží na potenciálním příjemci podpory, který dotační titul si vybere, protože čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích může jen z jednoho veřejného pramene nebo jednoho fondu Evropské unie.

Seznam použité literatury je k dispozici u autora a bude uveden v elektronické podobě článku na www.silvarium.cz/lesprace.

Adresa autora: Ing. Kateřina Ventrubová

Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství

FLE ČZU Praha

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.