Podpora hospodaření v lesích na Vysočině

Petr Bureš

Lesní hospodářství je charakterizováno především dlouholetostí dopadů zásahů do ekosystému lesa a předáváním zodpovědnosti za péči o lesní majetek na následující generace. Kraj Vysočina chápe podporu hospodárného a k přírodě šetrného hospodaření v lesích jako důležitý nástroj a způsob motivace vlastníků lesů, a proto výrazně přispívá na tuto nesnadnou činnost.

Kraj Vysočina má specifickou vlastnickou strukturu lesů, v níž mají silné zastoupení malé obecní a soukromé majetky. Lesy v majetku státu představují podíl 38,9 %, obce a města 15,9 %, právnické osoby 2,9 %, lesní družstva 7,4 %, fyzické osoby a vlastnicky různorodé lesy podíl 35 % lesa v kraji. Průměrná velikost lesního majetku je 4,26 ha, bez státního sektoru 2,57 ha. V kraji Vysočina je více než
48 000 vlastníků lesních majetků, z toho vlastníků s lesním majetkem do 1 ha je cca 33 300.

Podpora hospodaření v lesích v kraji Vysočina
Vysočina je v rámci České republiky jedním z krajů s největším počtem žádostí na finanční příspěvky na hospodaření v lesích (ročně v rozsahu 750–900 žádostí), zároveň je krajem s největším objemem čerpání finančních příspěvků státu na sdružování vlastníků lesů malých výměr a krajem s výrazným počtem žádostí o finanční příspěvky na ekologické a přírodě blízké technologie.
Obzvláště potěšitelná je právě skutečnost, že vzrůstá zájem o sdružování mezi vlastníky lesů malých výměr. V tomto směru je v kraji Vysočina nejúspěšnější Lesní družstvo obcí Přibyslav, kterému se podařilo sdružit již téměř pět set drobných vlastníků lesa o celkové výměře přesahující jeden tisíc ha. Přehled všech vyplacených finančních příspěvků v kraji Vysočina od roku 2001 do roku 2008 je zpracován v tabulce. Do konce března tohoto roku již byly v kraji proplaceny příspěvky na hospodaření v lesích v částce převyšující 3 mil. Kč.

Změna ve způsobu poskytování příspěvku
Až do roku 2004 včetně byly finanční příspěvky na hospodaření v lesích součástí národních programů „Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“. Rok 2005 přinesl významnou změnu ve způsobu poskytování příspěvků na hospodaření v lesích, neboť v souvislosti se zákonem o rozpočtovém určení daní došlo ke změně legislativy upravující poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a tyto nenárokové finanční příspěvky jsou v kompetenci krajů. V rámci kraje Vysočina připravil Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, mimo jiné i po konzultaci s krajskými zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, příslušné podklady pro poskytování finančních příspěvků tak, aby mohly být schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina včas a nemohlo tak dojít k přerušení vyplácení finančních prostředků na hospodaření v lesích. Tyto zásady byly koncipovány tak, aby v co největší míře respektovaly podstatu předchozího systému, jak na něj byli vlastníci lesa zvyklí. V současně době jsou finanční příspěvky na hospodaření v lesích realizovány podle platných „Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“. Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podléhá oznamovací povinnosti u Evropské komise, a proto byly Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/06 dne
19. 7. 2006 prostřednictvím MZe zaslány Evropské komisi, dne 14. 12. 2006 byl tento proces ukončen. Jedinou změnou je finanční podpora v rámci kapitoly „C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr“ Zásad, která je realizována v režimu podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis.
Příspěvky na hospodaření v lesích poskytují i ostatní kraje, ale v některých případech bývají mezi kraji rozdíly v dotačních titulech i v jednotlivých částkách. Jinými slovy, příspěvky do lesů nejsou ve všech krajích stejné. Za zmínku stojí, že v kraji Vysočiny nikdy nedošlo k situaci, že by nebylo podporováno vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě, k jehož podpoře se po dvouleté absenci v letech 2005 a 2006 vrátil stát od roku 2007.
Pokud jsou uváděny absolutní částky věnované na příspěvky na hospodaření v lesích, je na místě upozornit na fakt, že od doby, kdy se přistoupilo k vyplácení těchto příspěvků, se jednotlivé sazby příspěvků v podstatě nezměnily. Naproti tomu však v průběhu následujících let došlo k navýšení mzdových a provozních nákladů v lesním hospodářství. Např. v případě první umělé sadby (dotační titul B – příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů) jsou sazby u hlavních dřevin od roku 1999 stejné, a to v rozmezí 4–6 Kč na sazenici (zákon o státním rozpočtu č. 22/1999 Sb., příloha č. 9). V případě melioračních a zpevňujících dřevin došlo v roce 2000 k navýšení sazby ze 7 Kč na 9 Kč za sazenici (zákon o státním rozpočtu č. 58/2000 Sb., příloha č. 9). V kraji Vysočiny se používají tyto navýšené sazby.

Semináře pořádané krajem Vysočina
Kraj Vysočina v rámci metodické pomoci v oblasti lesního hospodářství pořádá každoročně bezplatný seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství v kraji. Tento seminář je pořádán především proto, aby pracovníci státní správy lesů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností společně s odbornými lesními hospodáři a vlastníky lesů z kraje Vysočina mohli na základě nejnovějších poznatků lépe a efektivněji zvládat nelehkou problematiku hospodaření v lesích. Vysoká účast a zájem účastníků jen potvrzují, že tyto semináře jsou správným způsobem prezentace nových odborných poznatků mezi veřejnost. Proto v nich kraj chce pokračovat i v dalších obdobích. Protože neméně důležitá je i možnost získat prostředky z fondů evropské unie, pořádá kraj každoročně, počínaje rokem 2006, bezplatné semináře k „Programu rozvoje venkova na období 2007–2013“ zaměřené na problematiku možností získání evropských peněz do oblasti lesnictví. Také o tyto semináře je velký zájem. V této oblasti spolupracuje krajský úřad především se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů, s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů a s odbornými lesními hospodáři. Významným faktorem ovlivňujícím podávání žádostí o příspěvky na hospodaření v lesích je především kvalitní práce odborných lesních hospodářů.

Poradenská činnost
V rámci přiblížení výkonu činností krajského úřadu běžnému občanovi (otevřený úřad), jsou v kraji Vysočina zřízena pracoviště odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství v okresech Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Personálně jsou obsazena pracovníkem z oddělení lesního hospodářství a myslivosti a pracovníkem z oddělení vodního hospodářství. V rámci jejich činnosti je možné vyřizování žádostí v oblasti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích přímo v regionu, kdy je zde možné žádost na detašovaném pracovišti nejen podat, ale tato je zároveň zkontrolována a jsou odstraněny případné chyby a nedostatky. Detašovaná pracoviště tak zajistila původní komfort, kdy před vznikem krajů mohli žadatelé o finanční příspěvky podávat žádosti v okresních městech na tehdejších územních odborech ministerstva zemědělství.
Vedle poradenské činnosti zaměřené na oblasti čerpání finančních příspěvků do lesního hospodářství a do myslivosti jsou na těchto pracovištích realizovány agendy výkonu státní správy lesů a myslivosti v daném regionu.

Autor:
Ing. Petr Bureš
odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Krajský úřad kraje Vysočina
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.