Mezinárodní spolupráce zaměřená na východní Evropu a střední Asii - Příprava lesnického sektoru zemí východní Evropy a střední Asie na současné globální výzvy

Richard Slabý, Tomáš Krejzar
Na přelomu října a listopadu 2012 se ve středoasijském Kyrgyzstánu uskutečnil workshop pro země východní Evropy a střední Asie, který organizovaly na základě dlouhodobé spolupráce Česká republika a FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství). Týdenní workshop volně navazoval na dva předchozí, které byly v letech 2005 a 2008 organizovány v České republice. Za českou stranu se workshopu zúčastnili zástupci MZe, ÚHÚL a VÚLHM, FAO bylo zastoupeno pracovníky z Říma, regionálních kanceláří v Budapešti a v Ankaře a z Dřevařské sekce UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) v Ženevě.
Konec října nebývá již v hornatém Kyrgyzstánu, a zejména v oblasti jezera Issyk – Kul ve výšce 1 600 m n. m., druhého největšího horského jezera světa po jihoamerickém jezeře Titicaca, pro pobyt nejvhodnější. Letošní rok byl ale výjimkou. Po celou dobu vládlo nad střední Asií „babí léto“, topoly a modříny zářily zlatem a ostře kontrastovaly s odstíny modré oblohy a hladiny jezera, ale i s bílými pětitisícovými hřebeny Ťan-šanu, lemujícími jezero jak na severu, tak na jihu. Krásné počasí a perfektní servis organizátorů kyrgyzské kanceláře FAO v Biškeku ve spolupráci s nevládní organizací Independent ecological expertise předznamenalo pozitivní atmosféru celého setkání.
V rámci přípravy setkání byl jako země konání zvažován také Kazachstán. Pro Kyrgyzstán se nakonec FAO přiklonilo zejména pro existenci národní kanceláře FAO, viditelný vývoj a snahu o trvale udržitelné obhospodařování lesů a v roce 2010 ukončenou Národní inventarizaci přírodních zdrojů s podporou FAO.
Veškeré aktivity cílené na daný region se od roku 2005 opírají o takzvanou Křtinskou deklaraci, ve které se Česká republika a FAO snaží posílit povědomí o moderních formách lesnické politiky. Pozvánku k workshopu obdrželi zástupci lesního hospodářství Ukrajiny, Běloruska, Moldávie, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzs-tánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkme-nistánu, Turecka a Mongolska. Z pozvaných nakonec chyběly jen Moldávie, Gruzie a Turkmenistán.

Zaměření letošního workshopu
- Zmapování pokroku v intencích Křtinské deklarace v jednotlivých zemích,
- podpora oslovených zemí v oblasti národních inventarizací lesů a dalších přírodních zdrojů v souvislosti se změnou klimatu.
Všechny delegace přijely pozitivně a pracovně naladěny. Organizace místní nevládní organizací klapala na jedničku a časový fond byl od pondělí do pátku každý den využíván od deváté hodiny ráno do osmnácté večer. Díky společnému ubytování v komplexu hotelu Caprice na severním břehu jezera pokračovaly neformální diskuse i během večerů.
Jednání v pondělí zahájil krátkým projevem Abdymital Čingojoev, náměstek ministra životního prostředí a lesního hospodářství. Uvítal účastníky jménem hostitelské země, poděkoval České republice a FAO za soustavnou aktivitu na poli spolupráce s regionem a vyjádřil připravenost Kyrgyzstánu aktivně se na spolupráci podílet. Po jeho slovech pozdravila účastníky Dinara Rakhmanova, vedoucí kanceláře FAO v Kyrgyzstánu.
České lesnictví a vývoj Křtinské deklarace stručně představil Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství MZe. Dále se slova ujali zástupci jednotlivých pracovišť FAO. Další jednání během pondělí bylo dále zejména v režii FAO. Postupně byla představována témata:
- nová příručka napomáhající rozvoji lesnické politiky, z dílny Dřevařské sekce EHK OSN v Ženevě,
- zelená ekonomika,
- UN Development Account – rozvojový program OSN zvyšující kapacitu rozvojových zemí v preferovaných oblastech rozvojové agendy OSN,
- National Forest Programme Facility – podpora spolupráce rozhodujících partnerů v oblasti lesního hospodářství a mezisekto-rovému partnerství,
- informace o právně závazném dokumentu v Evropě,
- klimatická změna – globální výzva.
Po prezentacích určitého tematického okruhu někdy v anglickém, někdy v ruském jazyce za simultánního překladu, vždy následovaly diskuse v pracovních skupinách. Závěry vzniklé z diskusí prezentoval vždy jeden člen skupiny před plénem. Tento princip platil pro celý workshop.

Národní inventarizace přírodních zdrojů, zachování genetických zdrojů
Úterý dopoledne bylo věnováno národním inventarizacím přírodních zdrojů. Zatím co Dan Altrell z FAO v Římě představil obecná pravidla pro podporu národních procesů v podobě technické podpory a hrazení cca 1/2 nákladů a základní metodologické principy, Richard Slabý a Veněra Surapaeva představili konkrétní zkušenosti z tříletého projektu v Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán, jako první země regionu, může být pro ostatní dobrým příkladem, jak postupovat od přípravy projektu, přes úpravu metodiky na lokální podmínky až po prezentaci výsledků. (Blíže o tomto projektu viz: LP 6/2012). Radim Adolt, vedoucí analytického oddělení národní inventarizace lesů (NIL) v ÚHÚL představil NIL v České republice včetně možností, jak doplnit FAO technologii o možnosti zpřesnit výsledky za použití technologií dálkového průzkumu země.    
Odpoledne se Josef Frýdl z VÚLHM, Miloš Pařízek z ÚHÚL a Jiří Bílý z MZe věnovali problematice související se záchranou, zachováním a využíváním lesních genetických zdrojů, zásadám a postupům užívaným u nás v oblasti genových základen, přenosu osiva a předpokladům pro kvalitní reprodukční materiál z pohledu ochrany lesa.

Lesnická exkurze
Na středu kyrgyzská strana připravila návštěvu vzorové školky Aksujského lesního závodu v horách na protějším břehu, která byla založena a po léta provozována pod dohledem švýcarského rozvojového projektu. Ve stejném údolí Terského hřebene jsme navštívili i arboretum a školku výzkumného ústavu a odpoledne ještě lesní závod Jety Ogus, rozsáhlé údolí s velkými zásobami ťan-šanského smrku (Picea schrenkiana), kde proběhla i krátká instruktáž principů inventarizace přírodních zdrojů podle technologie FAO.

Efektivní využívání povodí
Ve čtvrtek dopoledne se zástupci jednotlivých zemí vrátili ke svým úterním prioritám, které diskutovali ve skupinách a poté se zástupci odborníků z České republiky a FAO. Odpoledne bylo ve stejném režimu věnováno efektivnímu využívání povodí s příkladnými ukázkami z prostředí dříve degradovaných a erozí ohrožených půd na prudkých stráních v Turecku. Po několika letech cíleného obhospodařování a obnovy lesních porostů účastníci viděli prokazatelné úspěchy a „zelenou“ krajinu, kde se kombinuje multifunkční lesnictví se vzrůstající zemědělskou produkcí, která před zásahem upadala. Došlo i na téma využití dřeva pro výrobu energie, na které se nyní FAO velmi intenzivně zaměřuje. Ačkoli nám takovéto využití lesů může připadat logické, mnoho zemí se takto na své zásoby dřeva prozatím nedívá a téma je prokazatelně oslovilo.

Aktualizace Křtinské deklarace
V pátek dopoledne se všichni účastníci věnovali aktualizaci Křtinské deklarace, tak aby odpovídala novým výzvám, které před zeměmi stojí, a závěrečnému hodnocení workshopu. Z úst všech účastníků zaznívala slova o prospěšnosti podobných aktivit a díků České republice a FAO za organizaci těchto setkání. Nejde jen o to, že se země regionu dozví pro ně často nové informace, ale že si navzájem vymění zkušenosti z jejich vlastních zemí a z řešení obdobných problémů. Všichni účastníci nešetřili chválou ani na adresu všech kyrgyzských organizátorů a překladatelů. Zástupci všech zemí odjížděli s mnoha náměty, jak se zapojit do mezinárodních projektů, které jim pomohou řešit jejich palčivé problémy. Jak Česká republika, tak zejména FAO jsou připraveni jim na této cestě být nápomocni.

Autoři: Ing. Richard Slabý, ÚHÚL
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Tomáš Krejzar
Ministerstvo zemědělství ČR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.