Tis červený v ČR

Vladimír Zatloukal, Šárka Holá, Martin Kačmar

Tis červený, Taxus baccata L., je vyhláškou 395/1992 Sb. prohlášen za druh silně ohrožený. V podmínkách ČR patří tis k dřevinám nejvíce postiženým způsoby obhospodařování lesů a škodami působenými zvěří. Pro rok 2012 je tis červený vyhlášen dřevinou roku.

V letech 2007 až 2010 proběhl v rámci projektu VaV MŽP SP/2d4/31/07 (řešitel IFER) výzkum tisu v České republice. V rámci tohoto projektu se aktualizovala, upřesnila a doplnila předchozí inventarizace tisu z roku 2001 (Zatloukal et al. 2001). Zjistilo se 12 719 původních tisů vyšších než 1 m. Další ca čtyři tisíce tisů mají původ kulturní nebo nejistý. Řada z nich, zejména staré tisy u venkovských usedlostí, však z původních populací velmi pravděpodobně pocházejí. Velká část šetřených tisů se lokalizovala pomocí GPS, byla dendrometricky proměřena, byl zhodnocen jejich zdravotní stav, druh a rozsah poškození a zjistily se údaje charakterizující ekotop a biotop v místě výskytu tisu. Šetření proběhlo tak, aby v rámci možností daných projektem byly lokalizovány obvody skupinových výskytů i jednotlivé rozptýlené výskyty tisu a aby změřená data charakterizovala šetřené populace.

Výzkum toponym

Zcela nově se provedl rozsáhlý výzkum toponym (místních a pomístních jmen) odvozených od tisu. Pro ČR se podařilo shromáždit dosud největší databázi (295) toponym souvisejících s tisem a zařadit je do 163 lokalit (dosud největší soubor 56 „tisových toponym“ publikoval Hofman in Čermák, 1955). K lokalitám výskytu tisových toponym, vypovídajících zpravidla o středověkém výskytu tisu, se zjistily nadmořské výšky a příslušnost nejbližších lesů k souborům lesních typů. Pro okruh 1 a 2 km (tj. ca 15 a 30 minut chůze) od lokality toponyma se udělal průnik s geologickou a pedologickou mapou a sledovala se závislost výskytu lokalit na geologickém podloží a půdě. Získaná data byla využita pro zpřesnění ekologické amplitudy tisu a v porovnání se současností pro odvození posunu výskytu tisu od středověku po současnost.

Z literárních pramenů se excerpovaly údaje o historickém výskytu tisu (pro 247 lokalit), které spolu s lokalizací toponym, výskytem původních tisů a stavem, vitalitou a repro-dukční schopností kulturních tisů posloužily k rekonstrukci pravděpodobného původního rozšíření tisu červeného v ČR.

Výstupy výzkumu

Výše uvedené výsledky vyústily v sadu certifikovaných map na úrovni ČR, které spolu s databází byly předány do nálezové databáze AOPK. Krom toho vznikl rozsáhlý soubor map na úrovni lokalit zobrazujících výskyt tisu podrobně.

Podrobně se vyhodnotil zdravotní stav populací, zmapoval výskyt patogenů na tisu a rizik ohrožujících jeho populace.

Na základě syntézy výše uvedených dat byla navržena opatření potřebná pro zachování a posílení současných populací tisu v ČR a návrhy na vyhlášení památných stromů (přes 110 starých tisů) a na rozšíření jeho územní ochrany.

Výše představené výsledky jsou zatím v celém rozsahu zahrnuty v závěrečné zprávě projektu. Vzhledem k jedinečnosti a komplexnosti získaných dat je záměrem řešitelů výsledky publikovat v ucelené podobě formou publikace využitelné v lesnické i ochranářské praxi. Zatím se však pro tento záměr nepodařilo nalézt odpovídající finanční zdroje.

Autoři:

Ing. Vladimír Zatloukal, Šárka Holá

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s. r. o.

Ing. Martin Kačmar

Přírodovědecká fakulta UK

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.