AKTUALITY Z DOMOVA

NEPOVOLENÉ TĚŽBY V LESÍCH

Ministerstvo zemědělství sumarizovalo konkrétní údaje o jednotlivých případech neoprávněných těžeb zaznamenaných a řešených orgány státní správy lesů 1. stupně (tj. okresními úřady, dále SSL) za rok 1998. Pro vyhodnocení byly k dispozici informace od všech 78 okresních úřadů včetně magistrátů měst a předložené údaje lze vztáhnout na všechny lesy v působnosti ministerstva zemědělství. Celkově byla neoprávněná těžba provedena v 538 případech, přičemž množství vytěžené hmoty činí 111 tis. m3 a vytěžená plocha 470 ha. Podle počtu evidovaných případů patří mezi okresy s nejvyšším výskytem neoprávněných těžeb Pelhřimov (63), Vsetín (52), Nový Jičín (37), Jindřichův Hradec (33), Blansko a Frýdek-Místek (32). Ve všech případech bylo přijato opatření k řešení správního deliktu, a to převážně uložení pokuty podle příslušných ustanovení lesního zákona. Některé případy provedení neoprávněné těžby, kdy došlo k porušení předpisů o ochraně přírody a životního prostředí, jsou v řízení příslušných orgánů ochrany přírody.

Dosavadní praxe výkonu činnosti orgánů SSL ukazuje, že platná legislativa neumožňuje v mnoha případech použít proti osobám provádějícím neoprávněné těžby v lesích dostatečně účinný postup. Z těchto důvodů se navrhují změny znění některých ustanovení lesního zákona. Je dán návrh, aby se povinnost doložit vyjádření OLH k zamýšlené těžbě a povinnost vyrozumět o zamýšlené těžbě dřeva předem orgán SSL výslovně vztahovala nejen na vlastníka lesa, ale na kohokoli (tzn. na každou fyzickou nebo právnickou osobu), kdo, ač není vlastníkem lesa, těžbu v lese provádí. Současně se navrhuje stanovit kratší lhůtu, ve které může orgán SSL sdělit vlastníkovi lesa nebo tomu, kdo chce těžbu provést, své nesouhlasné stanovisko, ovšem výslovně s tím, že před uplynutím této lhůty nesmí být ohlášená těžba dřeva započata nebo provedena. Aby bylo možno postihovat podnikatelské subjekty, provádějící nepovolené těžby dřeva, navrhuje se ve vazbě na zpřesnění ustanovení § 33 odst. 3 lesního zákona zpřesnit a jednoznačně formulovat také vymezení skutkové podstaty činnosti, za kterou bude možno uložit pokutu. Navržené zpřesnění umožní orgánům SSL postihovat porušení ustanovení § 33 odst. 3 a 4 lesního zákona. Dále se navrhuje doplnit ustanovení § 55 odst. 1 o skutkovou podstatu jednoznačně vymezující případné porušení § 33 odst. 3 a 4 lesního zákona vlastníkem lesa. Vedle toho se navrhuje stávající znění ustanovení § 55 odst. 1 formálně změnit tak, jak je upraveno účelem obdobné ustanovení § 54 odst. 1 lesního zákona, tj. přehledným členěním textu odstavce.

Tisková konference MZe ČR, 10. 3. 1999, red

100 OBDIVOVANÝCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 1998

V únoru byl zveřejněn žebříček 100 obdivovaných firem České republiky za rok 1998, který organizovalo sdružení Czech Top 100. Akce navazuje na hodnocení 100 nejvýznamnějších firem ČR, jehož pátý ročník bude vyhlášen v červnu letošního roku. Sdružení Czech Top 100 kontaktovalo téměř pět tisíc expertů (manažerů firem, ekonomických a finančních analytiků, zástupců oborových sdružení a svazů, profesních asociací, zástupců vysokých odborných škol apod.) a na základě vyplněných 1196 anketních formulářů sestavilo výsledný přehled. Do základního seznamu bylo zařazeno celkem 548 firem rozdělených do dvaceti oborů. V každém z oborů bylo posuzováno maximálně třicet firem s největším obratem. Firmy byly hodnoceny na základě různých kritérií, nejen podle ekonomických měřítek:

- kvalita výrobků a služeb, inovační schopnost firmy, zájem akcionářů o její akcie, tržní cena, zájem investorů, finanční spolehlivost podniku, schopnost dlouhodobého a stabilního rozvoje, zvyšování hodnoty a schopnost udržení postavení na trhu,

- schopnost managementu vést úspěšně firmu a zavádět nové postupy, zájem firmy na odborném růstu zaměstnanců, vztah k pracovnímu prostředí, pracovní podmínky, atraktivnost společnosti pro zaměstnance,

- zájem na zavádění ekologických technologií, ohleduplnost k životnímu prostředí,

- schopnost firmy reprezentovat své úspěchy, image, vztah k médiím, celková otevřenost,

- vztah firmy k jejímu okolí, podpora vědy, sportu, kultury a nadací, angažovanost ve veřejně prospěšných činnostech aj.

Kromě sestavení žebříčků v jednotlivých oborech byl vytvořen přehled 10 All Stars - nejobdivovanějších firem bez přihlédnutí k oborovému zařazení.

All Stars - 10 nejobdivovanějších firem v ČR za rok 1998

1. Škoda Auto, a. s.; 2. Fischer, s. r. o.; 3. ČEZ, a. s.; 4. Plzeňský prazdroj, a. s.; 5. Barum Continental, s. r. o.; 6. České aerolinie, a. s.; 7. Československá obchodní banka, a. s.; 8. RadioMobil, a.s.; 9. EuroTel Praha, s. r. o.; 10. Investiční a poštovní banka, a. s.

Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

Dřevozpracující družstvo Lukavec; Ton, a. s.; Krkonošské papírny, a. s.; Lira, obrazové lišty a rámy, a. s.; Tusculum, a. s.

Zemědělství a těžba dřeva

Uniles, a. s.; ZZN Břeclav, a. s.; LDP Vltava, a. s.; Lesy Krnov, a. s.; Lesy České republiky, s. p.

HN 25. 2. 1999; Profit 10/99, red

INFORMACE O NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Poslední verze návrhu na vyhlášení NP České Švýcarsko o rozloze 9683 ha byla předložena vládě ČR v roce 1998 s nároky na státní rozpočet přibližně 28 mil. Kč. Vláda tento návrh schválila. Ministerstvo zemědělství podporuje zřízení NP České Švýcarsko, avšak pro dopracování návrhu v dalších legislativních krocích podotýká, že návrh neobsahuje plán péče o národní park a jeho zonaci, ačkoliv se další ustanovení navrhovaného zákona (§§ 3, 5) na ně odvolávají. Vlastníkům jsou ukládány povinnosti a nejsou řešeny náhrady za omezení, která by vznikla dodržováním těchto povinností a omezení. Předložený návrh na vyhlášení parku neobsahuje návrh plánu péče a zonace, popis hranic neodpovídá grafickému zákresu. Ministerstvo zemědělství připomíná lesnická rizika zřízení parku ve velké variantě. V jižní části navrhovaného území jsou zahrnuty převážně nepůvodní smrkové monokultury, které svým charakterem nevyhovují definici NP tak, jak je uvedena v § 15 zákona 114/1992 Sb. Ministerstvo zemědělství upozorňuje na tento fakt proto, že v NP Šumava je dnes, přes snahu jeho současného vedení, nejméně 1600 ha suchého lesa zničeného kůrovcem. Lesa, který má obdobný charakter jako jižní část území v předmětném návrhu. Ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 114/1992 má občanské sdružení postavení účastníka řízení, což může zpomalit nutnost rychlého zásahu např. proti kůrovci.

Tisková konference MZe ČR, 10. 3. 1999, red

SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ, OSVĚTA, PORADENSTVÍ
(Poznámka k lesnickému programu MZe)

Lesnický program MZe vítáme, protože se nás týká jako každého, kdo v oboru pracuje. Chtěl bych jen poznamenat k jedné části, projektu č. 7, něco o naší zkušenosti na jeho podporu. I když přichází až nyní, může napravit, bude-li ke splnění opatření dosti síly a vůle, nedostatky znepokojující veřejnost nikoliv jen lesnickou. Ve věci sdružování vlastníků lesů, osvěty a poradenství, se snažíme něco pro dobré vlastníky lesů naší oblasti udělat již od roku 1993, po prvním předávání lesů drobným vlastníkům. Při našich pokusech sdružit majitele lesů, kteří vlastní od několika desítek arů po 5-7 ha rozlohy lesů, jsme zapojili do získávání důvěry a přesvědčování o prospěšnosti, mírně podporováni OkÚ - odborem život. prostředí, za jisté pomoci Pozemkového úřadu, LČR - Lesní správy Šternberk, vykonávající odborný dohled svým revírníkem, také právníky a obecní funkcionáře. Přes všechno byl a je výsledek sdružování nevalný.

Podmínky naší péče o lesy těchto vlastníků, zakotvené do smluv, umožňují vlastníkům kontrolu provádění projektů, předem předkládaných a odsouhlasených majiteli pro příslušný rok. Projekty samozřejmě zahrnují finanční stránku a tak je majiteli předem známo, s výjimkou vlivu mimořádných událostí, jaký bude finanční výsledek každého roku. Domnívám se, že tento postup na smluvním základě by mohl být přechodným stadiem sdružování. Proto jsme doufali, že se nám podaří majitele přesvědčit, aby se skutečně sdružili, aby sami pro tuto myšlenku získali své sousedy a tak se hospodaření, spojením drobných majitelů, zefektivnilo.

Lesní pozemky těchto majitelů nejsou pro náročnost finanční i časovou zaměřeny a o to je vše těžší. Ale také o to je potřebnější a výhodnější vytvořit sdružení a vypořádávat podíly v penězích, snadno dělitelných podle podílu jednotlivých účastníků. Existují však na tomto základě i jiné možnosti.

Pomoci této oblasti je možno jistě výběrem odborných lesních hospodářů, jejich motivací ke sdružování drobných vlastníků, ve vytvoření oblastního odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky lesů. Snad by tak bylo možno nalézti řešení tohoto problému vysvětlováním výhod sdružení v osobním styku při předkládání požadavků a povinností majitelů ke svému lesu, bez omezování jejich vlastnických práv.

Krádeže dříví, nepovolené těžby a jiné neblahé činnosti může snížit jen nastolení pořádku a vytvoření zřetelných vztahů. Pokusů přemluvit drobného majitele, který se často v problematice neorientuje, k těžbě, k prodeji lesa a podobně bez dotažení právních náležitostí je stále mnoho. Bude to pokračovat v tomto velkém rozsahu do té doby, dokud nebude ve vztazích pořádek. Věříme, že s pomocí lesnického programu, trvalé péče o tuto oblast všech zainteresovaných a finančních příspěvků ze strany státu, bude možno dosáhnout lepších výsledků.

M. Fuksa, v. o. s. ARMILA Šternberk

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ PĚSTITELŮ SADBOVÉHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Dne 10. 2. 1999 se v Kostelci n. Č. l. konala valná hromada Sdružení pěstitelů sadbového materiálu lesních dřevin. Předsednictvo sdružení podalo prostřednictvím ing. Cafourka přítomným členům zprávu o činnosti sdružení za rok 1998. Zástupce kontrolní komise seznámil přítomné se záměrem sdružení angažovat nového pracovníka do manažerské funkce s cílem zefektivnění a zlepšení vnější komunikace a propagace sdružení. Valná hromada přijala do svých řad nové členy a ústy předsedy byla seznámena se subjekty, kterým bylo členství ve sdružení ukončeno. V dalším programu následovala volba nového předsednictva a kontrolní komise. Byl podán návrh nového loga a názvu sdružení, který byl posléze VH schválen. V budoucnu se bude používat název Sdružení lesních školkařů České republiky. V bloku diskuse vystoupili zástupci MZe ČR ing. Sloup a ing. Řešátko, kteří přítomné informovali o aktuálním stavu v problematice novelizace zákona o lesích, vývoji potřeby sazenic do budoucna v souvislosti s uplatňováním diferencovaných způsobů hospodaření, o stavu a pravidlech dovozu sadebního materiálu ze zahraničí (od 1. 2. 1999 platí nová směrnice o dovozu sadebního materiálu) a aktivitách MZe v podpoře vývozu přebytku sadebního materiálu z ČR. Ing. Janauer (L.E.S. CR) podal informace o novém Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa, který bude distribuován redakcí Lesnické práce. V dalším programu následovala komerční prezentace firem z oblasti produktů používaných ve školkařství. Na závěr vystoupil dr. ing. Vavříček z FLD MZLU v Brně s odborným referátem Návrh receptury a odzkoušení nového tabletovaného hnojiva pro krytokořennou sadbu lesních dřevin a ing. Procházková z VS VÚLHM v Uherském Hradišti podala informace o probíhajícím výzkumu problematiky klíčivosti a životnosti bukvic.

Redakce

OZVĚNY SEČE 99

Informační systémy v zemědělství a lesnictví v Evropě a u nás (9.-11. 2. 1999)

Letos už popáté se setkali v krásné krajině Železných hor fandové do informatiky, map, dálkového průzkumu země a všeho toho, co s touto problematikou souvisí. Již tradičně se konference konala začátkem února. I místo bylo tradiční - Seč u Chrudimi. Venku mrzlo až praštělo, ale ten kdo chtěl stihnout všechny zajímavé přednášky se pořádně zapotil. Vzhledem k souběhu jednotlivých sekcí to však stihnout dost dobře ani nešlo. Jelikož se na této konferenci nejedná jen o lesnictví a zemědělství, ale i o multidisciplinární oblast geografických systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ), je však spektrum zájmů tak široké, že rozdělení do sekcí je nutné. Samostatně probíhal první den jen blok zahraničních referátů. Druhý den se jednalo souběžně v sekci zemědělské, lesnické a sekci zaměřené na informatiku ve školství. Závěrečný den dopoledne bylo věnováno sekci GIS a DPZ a sekci pozemkových úprav. Snad každý z účastníků konference navštívil výstavní prostory, kde jednotlivé firmy předváděly své produkty, technologie a služby z oblasti informačních systémů. Souběžná výstava umožňuje blíže vysvětlit téma referátu, resp. navázat bližší kontakt s uživatelem.

I konference o informatice potřebuje svůj informační systém. K dokonalé informovanosti během konání konference vycházel každý den "Zpravodaj konference", kde se účastníci mohli dočíst všechny drobné postřehy jeho tvůrců, nejzajímavější detaily konference, reakce významných účastníků atd. Letos zpravodaj zajišťovala redakce odborného časopisu GeoInfo z Ostravy. Navíc si každý účastník odvezl prakticky kompletní sborník referátů, kde se může seznámit s příspěvky, které během konference nestihl. Součástí konference byly i diskusní stoly na konkrétní téma a kulturní program s výletem do Kutné Hory a se společenským večerem.

Na konferenci přijelo přes 200 účastníků. Z ciziny to byli například odborníci z Ruska, Španělska a Německa. Kromě nich se konference ještě zúčastnili hosté z Maďarska a Polska. Milé hosty ze Slovenska vzhledem k dlouholeté spolupráci a osobnímu přátelství ani za cizince nepovažujeme.

Ze zahraničních příspěvků bychom letos chtěli vyzvednout informaci o projektu HIGH-SKEN. Jde o projekt který se snaží zkoumat a testovat metody integrace satelitních snímků velmi vysokého rozlišení a využití laserových skenerů pro inventarizaci a mapování některých atributů lesa, jako např. parametry jednotlivých stromů, množství užitkového dřeva, kvalita zalesnění atd. V projektu jde také o porovnání těchto metod s jinými metodami DPZ. Ukazuje se, že ač nejde o metody, které by samostatně vedly ke zcela jednoznačným a absolutně přesným výsledkům, jistě nás v kombinaci s jinými metodami posunou v této oblasti o krok kupředu. Na tomto mezinárodním projektu se podílí i česká firma Help Service Mapping, s. r. o.

Oblastí DPZ se zabýval i referát ing. Stoklasy, který odezněl v sekci GIS a DPZ. Šlo o informaci o dlouhodobém sledování zdravotního stavu lesů pomocí interpretace družicových snímků ze satelitu Landsat - TM, na kterém firma Stoklasa Tech. spolupracuje s ÚHÚL v Brandýse n. L. Informační systém zdravotního stavu lesů z kosmických snímků je budován na objednávku Ministerstva od r. 1992. Do současnosti bylo zpracováno 41 kosmických snímků v časovém horizontu let 1984-1997. Mapa za r. 1998 bude podle informací ing. Stoklasy k dispozici v březnu. Určitá kontinuita sledování dovoluje nejen vyhodnocovat stávající stav, ale dovoluje i srovnání za určité sledované období a jejich porovnávání, z čehož lze usuzovat i na budoucí vývoj. Letos dojde k instalaci celé databáze v Informačním a datovém centru (IDC) ÚHÚL, kde bude jako jeden z prvků struktury metadat zpřístupněna prostřednictvím Internetu.

Je dobře, že se na Seči sešli i pedagogové, kteří jednali v samostatné sekci zaměřené na informatiku ve školství, jelikož bez generační změny v přístupu k novým formám dat a metodám jejich zjišťování se hromadného využívání těchto technologií asi nedočkáme. V této sekci šlo o to, vytvořit prostor pro diskusi mezi těmi, kteří na školách, ať středních nebo vysokých, připravují mladou generaci na vstup do praxe, ale také o to, aby právě tito mladí lidé měli možnost se se současným stavem informatiky seznámit. A ukázalo se, že takováto sekce má své opodstatnění, neboť i přes to, že konkurovala dvěma hlavním sekcím, její náplň byla velmi hodnotná, stejně jako množství zájemců o informace tohoto druhu. Pořadatele v této souvislosti potěšila velká účast studentů a pedagogů střední lesnické školy v Trutnově.

Středem zájmu lesáků byla přes mnoho zajímavých referátů v sousedních sekcích sekce lesnická. V ní letos odeznělo těchto 10 referátů: ing. Janouch, APOS GROUP, s. r. o.: Lesní hospodářské evidence VÝROBA 98; ing. M. Válek, ing. R. Slabý (ÚHÚL Brandýs n. L.), ing. Stoklasa CSc. (Stoklasa Tech.): První zpracovaná Přírodní Lesní oblast č. 23 - Podkrkonoší; ing. O. Šmíd (TopolPro, s. r. o.), ing. R. Slabý (ÚHÚL Brandýs n. L.): Přírodní lesní oblast "23. Podkrkonoší" na Internetu; ing. J. Fryml, ing. J. Kryml, ÚHÚL Brandýs n. L.: Datový sklad IDC a metainformační systém ÚHÚL; ing. Aleš Limpouch a kol., HELP SERVICE Mapping: Využití technologie OPEN GIS pro lesnické aplikace; ing. O. Šmíd, ing. P. Kunz, TopolPro, s. r. o.: Objektové modelování v lesnictví nad ORBISEM 32; RNDr. ing. Jan Zach, CSc. a ing. René Tauber, Foresta SG, a. s.: Modelování růstových procesů, dopadů hospodářských opatření, rizika a vývoje kalamit v lesních porostech; ing. Stanislav Pavlík, ing. Vít Zgarba, Foresta SG, a. s.: Výpočet, posouzení a optimalizace výnosného potenciálu lesa ve vazbě na náklady hospodaření - Lesní rentu; ing. Petr Kořínek, ing. René Tauber, Foresta SG, a. s.: Problematika tvorby lesních hospodářských plánů a osnov a výpočty zásob na příkladu software TopoTax; RNDr. Ludvík Škapec, Foresta SG, a. s.: Detekce holin a zápoje korun lesních porostů s využitím metod DPZ; ing. Libor Šešulka, ing. Ivo Bakštein, LČR, s. p.: GLIS - Analytický nástroj pro podporu řízení u LČR s.p.

Vedle tradičních přednášejících, za které můžeme považovat zástupce firem Foresta SG, Help Service, Topol Pro a ÚHÚL, se zde letos prvně prezentovala firma APOS se svým programem pro lesní výrobu a s. p. LČR, jehož zástupci nás seznámili s budováním vnitřního informačního systému LČR. Je to vertikálně budovaný informační systém postavený na rozšířeném informačním standardu lesního hospodářství, který by měl přispět ke zkvalitnění rozhodovacího procesu na všech úrovních řízení. Právě na příspěvek LČR, jako největšího vlastníka lesů v naší republice se již dlouho čekalo. V r. 1995 stály LČR u vzniku nové technologie digitálního zpracování LHP, resp. svým zájmem se velkou měrou přičinily o její rozvoj a celoplošné rozšíření.

Není účelem tohoto příspěvku podrobný rozbor jednotlivých referátů. S těmi nejzajímavějšími se jistě během roku na stránkách Lesnické práce seznámíme podrobněji a věříme, že právě referát ing. Šešulky a ing. Bakšteina mezi ty zajímavé patřil. Je za námi 5. ročník sečské konference. O jejím průběhu letos psal denní tisk, aktuální informace odezněly i v rozhlasovém vysílání. V předvečer zahájení bylo dané problematice věnováno i populární Radiofórum na Českém rozhlase 1 Radiožurnálu. Snad i pomalu stoupající zájem médií přispěje k tomu, že informatika opustí úzký okruh zasvěcených a plynule přejde do života nás všech.

Richard Slabý, Petr Brabec

LESY ČR ZLEPŠILY HOSPODAŘENÍ

Státní podnik LČR vykázal za loňský rok podle předběžných údajů zisk po zdanění ve výši 750 mil. Kč, což je šestinásobek hodnoty roku 1997. Vlastní tržby podniku loni vzrostly přibližně o 321 mil. Kč na 5,03 mld. Kč. Růst hospodářského výsledku je způsoben především nižší tvorbou rezervních fondů, které byly již převážně naplněny v minulých letech. Rezervy by v současné době měly dosahovat jednoroční potřeby nákladů na pěstební činnost. LČR loni vytěžily celkem 7,031 mil. m3 dřeva.

Hospodářské noviny 11. 3. 1999

KRPA HOSTINNÉ V LONI S TRŽBAMI TÉMĚŘ DVĚ MILIARDY

Akciová společnost Krkonošské papírny, která patří mezi největší tuzemské papírenské společnosti, zakončila loňský rok podle neauditovaných výsledků s tržbami 1,95 mld. Kč a čistým ziskem 6,4 mil. Kč. Celá skupina KRPA by měla dosáhnout tržeb 2,4 mld. Kč. Export firmy dosáhl 858 mil. Kč a na celkových tržbách se podílel 44 %. Největší dynamiku zaznamenal odbyt na trzích střední a východní Evropy, který stoupl o více než 10 %. Hospodaření firmy loni významně ovlivňoval silný kurs koruny snižující tržby z exportu a všeobecná snaha tuzemských odběratelů ušetřit.

Hospodářské noviny, 29. 1. 1999