AKTUALITY ZE SVĚTA

REORGANIZACE STÁTNÍCH LESŮ NA SLOVENSKU

Nárůst dluhů zpracovatelů dřeva vůči jeho producentům, způsobuje na Slovensku určité napětí mezi lesníky a dřevozpracujícím průmyslem. Jistý příjem pro podniky LH přináší pouze vývoz dřeva. Objem dotací do LH klesl z 1 mld. Sk v roce 1990 na letošních 360 mil. Sk. Hodnota pohledávek státních podniků LH dosahovala koncem roku 1998 1,2 mld. Sk, z toho 644 mil. korun po lhůtě splatnosti. Celkový objem těžby dřeva v těchto podnicích byl vloni 3,12 mil. m3. Aby byly zachovány podmínky pro ochranu a zvelebování lesů a zajištěna úspora režijních nákladů, vznikl od 1. července státní podnik Lesy Slovenské republiky se sídlem v Banské Bystrici, který bude nástupnickou organizací současných šesti podniků ve vlastnictví státu. Vytvořením tohoto modelu tak Slovensko následuje ČR, Rakousko, Francii a další země. K vyřešení dosavadních hospodářských problémů resortu by měl přispět program Dřevo - surovina 21. století, který obsahuje i plán vytvoření podpůrného fondu na rozvoj dřevařského průmyslu. Pomocí programu by se mělo docílit zvýšení exportu finálních výrobků dřevozpracujícího průmyslu, který již nyní dosahuje 65 % své produkce.

HN 15. 6. 1999, redakce

PODTATRANŠTÍ ROMOVÉ TOPÍ DŘÍVÍM Z NÁRODNÍHO PARKU

Bída Romů žijících v osadách na úpatí Vysokých Tater je nutí k tomu, aby si palivové dříví pro zimní období obstarávali nelegálně z území Tatranského národního parku. Podle slov zaměstnance Státních lesů TANAP Juraje Ksiažeka spotřebuje jedna osada s tisíci obyvateli v zimním období přibližně 600 m3 kvalitního dříví. Bez něho by umrzli. Nelegální těžaři provádějí svou činnost v noci, ve dne odpočívají a následující noc přinesené dříví zpracují a uklidí. V letním období tak vyráží zhruba třicetičlenné party třikrát týdně do lesa. Ředitel Státních lesů TANAP Mikuláš Michelčík uvádí, že jsou zdokumentované případy, kdy na území TANAPu vnikla až dvousetčlenná skupina. Lidé z NP, bezpečnostních služeb a policie mají jen malé šance zamezit nelegálnímu kácení tatranských lesů.

MF Dnes 23. 6. 1999, redakce

SVĚTOVÝ TRH JEHLIČNATÉHO ŘEZIVA A SITUACE V ČR

V dubnu t.r. proběhlo setkání Společenstva dřevozpracujících podniků ČR, kde byla mimo jiné hodnocena současná situace na trhu jehličnatého řeziva z pohledu mezinárodního obchodu. Situace je hodnocena nepříznivě, zejména spotřeba jehličnatého řeziva v zimním období byla nízká. V r. 1998 došlo v Evropě ke stagnaci spotřeby při zvýšení výrobních kapacit, a to hlavně v severských zemích. V Německu poklesl počet nově vydaných stavebních povolení. Další pokles se očekává i letos, což bude mít vliv na stavební činnost a tím i spotřebu řeziva.

Skandinávie

Ve Švédsku se hovoří o nutnosti omezení výroby jehličnatého řeziva po loňském rekordním objemu (15,5 mil. m3 ). K tomu však pravděpodobně nedojde, protože výrobci se ve snaze přežít nepříznivou situaci budou snažit snížené výnosy kompenzovat zvýšením výroby. Lze očekávat zavírání méně výkonných výrobních jednotek a tím i přirozenou regulaci jejich počtu. Severští výrobci si stěžují na obchodní morálku (žádosti o posunutí dodacích lhůt, stornování zakázek, platební disciplína) zákazníků z Německa, Velké Británie, Francie, Holandska a dalších zemí, kteří v očekávání zvýšení cen v letošním roce uzavřeli většinu kontraktů pro 1. čtvrtletí t.r. ve 4. čtvrtletí 1998. Zákazníci z Německa a Holandska prosazují přechod k prodeji řeziva na komisní bázi (úhrada se uskutečňuje až při jeho zpracování), čímž se snaží omezit vlastní sklady a náklady. Postupně se zvyšuje objem obchodů s Japonskem, který v r. 1998 ve srovnání s r. 1997 poklesl. Je snaha pronikat a získávat trhy v dalších asijských zemích (Korea, Tchaiwan, Čína) a USA. Celková situace je ve skandinávských zemích hodnocena podobně jako v Evropě: zvýšené ceny kulatiny a zvýšené náklady na pořez nejsou kompenzovány potřebným zvýšením cen řeziva.

Rakousko

Firma Schweighofer hodnotí prodej v Evropě kriticky (prodej v 1. čtvrtletí t.r. byl 50% ve srovnání se stejným obdobím r. 1998) a snaží se dodávat do Ameriky. Nepříznivě je hodnocen vývoz do severoafrických zemí a států středního východu. Rakouští pilaři konstatují, že stávající produkce jehličnatého řeziva a předpokládané zvýšení dalších výrobních kapacit v Evropě celkem zvýší konkurenci na trhu a povede k další restrukturalizaci výrobních kapacit. Bylo potvrzeno, že nelze očekávat zvýšení cen jehličnatého řeziva. Zásobení pilařských závodů kulatinou je hodnoceno jako velmi dobré a dává předpoklad pro zajištění pravidelné výroby řeziva. Při současné situaci v jeho odbytu, zvýšené nabídce a tlaku na snížení cen však můžou pilařským firmám nastat potíže.

Německo

Trh se po špatném období počátkem roku začal ve druhé polovině března probouzet. Cenová úroveň zůstává stabilní. Vývozy řeziva zůstávají pozadu. Tradiční odběratelé zejména z Holanska nakupují levnější řezivo převážně v pobaltských zemích, importéři z Francie obchodují ze Skandinávií a Belgií. Omezený je vývoz do Velké Británie (cenové důvody).

Pobaltí

Dodavatelé si vytvořili pevnou pozici v západní Evropě. Do Holandska dodávají především výrobci z Estonska (stojí za nimi finský kapitál), do Velké Británie vyváží Lotyšsko a Litva (za podpory švédského kapitálu). Zdejší nové pilařské závody jsou flexibilní a dokáží dodávat zboží na objednávku i běžné stavební dříví.

Celkové zhodnocení

V dohledné době nelze očekávat výrazné zlepšení situace. Stávající nabídka je značná, importéři a velkoobchod jsou dobře předzásobeni a s dalšími nákupy vyčkávají. Výrobci se svými zásobami kulatiny nakoupenými za vysoké ceny a vyrobeným řezivem na skladě se dostávají pod tlak.

Co na to pilaři z České republiky?

Očekávají obtížný rok, avšak určitý prostor pro zachování pilařské výroby vidí v poklesu české koruny a jejím dalším předpokládaném oslabování. Situaci podle nich komplikuje složitá spolupráce s dodavateli suroviny. Lesní společnosti, při určitém náznaku snížení cen kulatiny v letošním roce, začaly takřka zběsile těžit. V důsledku toho došlo v prvním čtvrtletí k přetlaku kulatiny. Vzhledem k tomu, že ke konci dubna byly z 60 % vytěženy letošní kvóty kulatiny, pilaři očekávají potíže, protože pro zachování své existence potřebují pravidelné dodávky. Očekává se částečná selekce pilařských kapacit, která by měla řešit určitý nedostatek pilařské kulatiny v důsledku přetlaku kapacit. Provedení selekce by mělo přijít od dodavatelů hmoty, kteří by měli zastavit přísun suroviny neplatičům. Je tragikomické, když pilařské firmy, schopné za kulatinu platit předem, ji nemohou získat, protože lesní společnosti stále zásobují své neplatiče v domnění, že pokud je udrží nad vodou, možná jim někdy zaplatí.

Truhlářské listy 7/99, redakce

NĚMECKO V EVROPSKÉM NÁBYTKÁŘSTVÍ

Nábytkářství je nejdůležitějším odvětvím německého dřevozpracujícího průmyslu. Zahrnuje přibližně 1500 podniků, ve kterých je zaměstnáno 170 000 osob. Z hlediska počtu pracovníků se projevuje trend k jeho snižování. Od roku 1991 se v nábytkářském průmyslu snížil počet pracovních míst o více než 56 000. Lze konstatovat, že v uplynulých desetiletích se projevilo několik silných vln poptávky a stagnací. Významný vzestup zažil nábytkářský průmysl počátkem 90. let v důsledku pádu železné opony a vzniku nových odbytišť. Od roku 1994 však obrat klesá. Za rok 1997 činil objem odbytu v nábytkářském průmyslu 48 mld. DEM (včetně DPH). Pro rok 1998 se předpokládal nárůst o 2 %. Do budoucna se počítá s růstem počtu domácností o jedné osobě (v současnosti činí podíl těchto domácností 30 %), což představuje pozitivní trend pro odbyt nábytku do domácností. Dalším příznivým poznatkem je současný nárůst počtu stavebních povolení pro rodinné domy o jednom nebo dvou bytech. V důsledku globalizace došlo ke změně konkurenčních poměrů na trhu. Situace na doposud přehledném německém trhu se v důsledku tlaku světových výrobců začala měnit. V současné době lze říci, že zahraniční (levná) nabídka a obchodní giganti svírají německého výrobce nábytku v obchodních kleštích a ten se udržuje pouze za podmínek vynikající kvality a designu. V roce 1997 zaznamenal vývoz německého nábytku oživení, ve srovnání s rokem 1996 o 7,7 % na 6,78 mld. DEM. Více než 70 % vývozu jde do států EU. Vývoz do členských zemí se v roce 1997 zvýšil o 4,1 % na 4,55 mld. DEM. Vzrostl rovněž vývoz do Asie (o 8,3 % na 214,8 mil. DEM). Dovoz v porovnání s rokem 1996 oslabil. Analogicky s vývozem připadá většina dovozu ze zemí EU (více než 60 % veškerého dovozu), nejvíce z Itálie. Mezi hlavní trendy výroby nábytku patří tzv. “Cocooning-Trend” založený na zařízení bytu, které vyzařuje bezpečí a útulnost a dále tzv. “Convenience-Trend”, jehož znaky jsou především funkčnost, víceúčelovost, flexibilita a sklon k pohodlí.

Drevo 4/99, redakce

VÝSLEDKY RAKOUSKÉHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU SE DŘEVEM A DŘEVOVÝROBKY

V roce 1997 dosáhlo Rakousko svého historicky nejvyššího obratu v zahraničním obchodě se dřevem a výrobky se dřeva: 116,3 mld. ATS. Hodnota exportovaného zboží dosáhla 69,8 mld. ATS a dováženého 46,5 mld. ATS. Čistý export dřeva a dřevovýrobků, včetně nábytku, celulózy a papíru činil v roce 1997 23,3 mld. ATS.

Drevo 5/99, redakce

ZJIŠŤOVÁNÍ HNILOBY

Není to tak dlouho, kdy se na trhu objevily první přenosné přístroje pro nedestruktivní zjišťování hniloby na stojících stromech, umožňující zpřesnit odhady zastoupení jednotlivých sortimentů ještě před provedením těžby. Realizace výsledků výzkumu pokročila ve Skandinávii tak daleko, že se v současné době zkouší obdobné přístroje integrované do harvestorové hlavice. To umožňuje objektivnější druhování každého kmene zvlášť při výrazném omezení operátorových subjektivních chyb.

Podle SkogForsk News, Sim

MĚŘENÍ DŘÍVÍ

Bezdotykové elektronické měření surového dříví je nejen nejrychlejším, ale i relativně nejpřesnějším zjišťováním rozměrů vyrobeného dříví. V této souvislosti je zajímavé, že snížení rozpětí chybovosti měření tloušťky kmene při průchodu harvestorovou hlavicí o 1 mm může při roční výkonnosti harvestoru představovat až 11 000 USD v ceně dříví. To je inspirativní poznatek nejen pro další zpřesňování měřících zařízení, ale i vodítkem při rozhodování, jakým měřícím zařízením vybavit “svůj” harvestor.

Podle SkogForsk News, Sim

STROJE PRO VÝSTAVBU A ÚDRŽBU LESNÍCH CEST

Německá firma PÖMA se zabývá výrobou strojů pro výstavbu a údržbu lesních cest téměř 30 let. Vzhledem k tomu, že se údržba lesních komunikací výrazně odlišuje od údržby veřejných komunikací, je nabídka strojů pro lesní hospodářství založena téměř výhradně na strojích agregovatelných s univerzálními kolovými traktory. Za hlavní prostředek je možné považovat grader SK 225, který se zavěšuje na tříbodový závěs traktoru se všemi koly hnanými. Výška srovnávání se udržuje automaticky od dvou vodících kol, a všechny funkce graderu jsou ovládány hydraulicky z kabiny. Po reprofilaci zemní cesty graderem je možné použít buď vibrační hutnící desku RP 220, nebo traktorem tažený či nesený vibrační válec RW 150. V nabídce firmy je i traktorem tažený drtič kameniva, a stroj k vytváření střechového profilu zemní cesty.

Podle Forestry and Forest Products International, Sim

NOVÝ ZPŮSOB SÍJE

Vlastní patentovanou metodu síje při zalesňování používá již 4 roky finská firma NewForest. Zařízení nazývané SeedGun (výsevová puška) sestává ze zásobníku semen a nylonové trubice, ze které je odměřená dávka semen “vystřelována” tlakem vzduchu na plošku vybranou operátorem stroje, který toto zařízení nese. Nosičem může být jakýkoliv traktor vybavený měničem stejnosměrného proudu na střídavý, protože tím je poháněn zdroj stlačeného vzduchu. Při vlastním výsevu je možné napojovat k výsevové trubici několik zásobníků s různými druhy semen, a tak vytvářet budoucí porostní směs. Výhodné je setí do narušeného půdního povrchu, a to buď po záměrném zraňování půdy, nebo do plošek se strženým drnem po přibližování dříví. Protože je semeno vyséváno pod půdní povrch, nevysychá, není odnášeno větrem ani sesbíráno ptáky. Provozní výsledky jsou hodnoceny jako ekonomicky i ekologicky vhodné.

Podle Forestry and Forest Products International, Sim

OCHRANA OKRAJOVÝCH STROMŮ NA LINCE

Pro dočasnou ochranu okrajových stromů linky před odřením přibližovaným dřívím se v USA používá Tree Savers, což je pružná nylonová matrace rozměrů cca 60x120 cm, podložená gumou, která se dvěmi nylonovými příchytkami upevňuje na strom. Hmotnost matrace je asi 8,5 kg, a proto manipulace s ní při montáži i demontáži nečiní žádné potíže. V matraci je reflexní barvou probarvená spirála, která opticky zvýrazňuje průběh linky.

Podle Forestry and Forest Products International, Sim

JE PŘÍRODĚ BLÍZKÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ S MODERNÍ LESNÍ TECHNIKOU V ROZPORU?

Tato otázka je v současné době stále velmi aktuální. Svůj názor vyjádřil lesní rada Reinhard Paush ve své přednášce u příležitosti Lesnické vysokoškolské konference 1998 ve Freisingu. Charakterizoval pojem přírodě blízkého LH a z tohoto pohledu posuzoval současný stav lesní techniky. Zatímco před deseti lety byly strojové těžby v mnohých lesních závodech Německa téměř exotickým zjevem, je dnes možné hovořit téměř o konečném, zdařilém a plošném průlomu harvestorů a forwarderů do těžby dříví. V protikladu s motomanuální těžbou přináší moderní stroje z ergonomického hlediska výrazná zlepšení v tom, že kabina chrání člověka proti vlivům počasí, hluku a nebezpečí úrazů; těžkými břemeny pohybuje hydraulický manipulátor, nikoliv člověk; odpadá přemísťování velkého množství nářadí. Nová, moderní, k životnímu prostředí vstřícná lesní technika vykazuje následující kritéria: manipulátor a pracovní hlavice jsou ovládány jemným hydraulickým systémem; pohon je uskutečněn hydrostatickým motorem; samozřejmostí jsou boogie-nápravy, nízkotlaké a široké pneumatiky; užívají se biooleje a vakuový “stoper” zabrání při poruše hydraulických hadic úniku oleje do půdy; tlumení hluku je dokonalé; obsluha strojů je kvalitně vyškolena a dostatečně zapracována. Při nasazení sklizňových strojů je třeba mít na paměti, že vykazují vysokou pracovní produktivitu; dlouhé časy pojezdu k jednotlivým stromům a nízká intenzita těžebního zásahu snižují drasticky výkonnost; přemísťování a prostoje jsou příčinou vysokých nákladů; standardizace při sortimentaci zvyšuje výkonnost; hmotnatost těžených stromů má velký vliv na výkonnost; dosah hydromanipulátoru ovlivňuje vzdálenost mezi přibližovacími linkami; speciální požadavky na výbavu stroje nebo na pracovní postupy mohou být velmi drahé. Lesní rada Pausch je toho mínění, že v mnohých středoevropských oblastech je symbióza přírodě blízkého LH a moderní lesní techniky zcela reálná. Dokládá to na příkladu tří kritérií. Selektivní zásahy v probírkách i v mýtních těžbách jsou možné. Předpokladem je odpovídající zpřístupnění systémem přibližovacích linek, dodržení odstupu od okrajových stromů a zkrácení neproduktivních časů na vyhledávání stromů k těžbě na minimum. Moderní vysokomechanizované těžební postupy zvládnou prakticky všechny obvyklé dimenze těžených stromů. Nejsou použitelné u přestárlého listnatého dříví. Naproti tomu s klesajícím výčetním průměrem rostou rapidně náklady. Domýtné těžby nad zmlazením až do výšky 2 m nepřináší harvestorům obvykle žádné těžkosti. Celé stromy jsou z nárostu vyneseny a u přibližovací linky zpracovány. Stupeň poškození zmlazení se pohybuje v akceptovatelných mezích. Je jen málo porostů, kde nelze vysokomechanizované těžební postupy použít. Přestárlé listnaté porosty a zásahy s nízkou plošnou výtěží zůstanou nadále pro motomanuální práci. V prošetřované oblasti 76 revírů pahorkatin Rhön a Bavorského lesa je cca 75 % porostů vhodných pro moderní techniku (mimo mladé vychovávané porosty a mimo přestárlé listnaté porosty). O použití motomanuálních či vysokomechanizovaných technologií nerozhodnou zpravidla technické možnosti, ale faktory výkonnosti a nákladů. Nabídka nových těžebních postupů a strojů je vysoká jako dosud nikdy. Odpovědnost za rozhodnutí a volbu je velká. Aby se vyloučila možná skrytá nebezpečí, je nutné před širokým nasazováním nových technologií tyto vědecky a systematicky zkoušet. To je nutné zejména proto, že technický vývoj pokračuje stále rychleji.

Forst&Technik 2/1999, Sve

BŘÍZA PODPORUJE RŮST DUBU!
(Nüßlein, S.)

Orkán Wiebke způsobil ve smrčinách Horního Bavorska vznik četných kalamitních holin, z nichž byly některé - převážně na střídavě vlhkých morénových stanovištích - zalesněny v r. 1991/92 dubovými sazenicemi 70/90 cm, v řadovém sponu 1,5x0,8 m. Během následujících 4-5 let kultury celoplošně zarostly břízou z náletu (přes 10 000 ks/ha). V úvahách o racionalizaci nutné pěstební péče zvítězil návrh uvolnit dubové sazenice, které se již začaly deformovat, od útlaku břízy jen ve skupinách o průměru 4-5 m, v počtu cca 300/ha, a ponechat mezi nimi čtyřmetrové pruhy zcela bez zásahu. Zásah byl proveden na začátku léta r. 1995 a již dnes je možno hodnotit jeho výsledky kladně. V uvolněných skupinách s postranním zástinem břízy se výškový růst doubků již v prvním roce po zásahu zdvojnásobil, ve třetím roce byl dokonce pětinásobný, roční výhony dosáhly průměrné délky 1 m. Naproti tomu celoplošně uvolněná kontrolní kultura dosahovala v r. 1998 pouze průměrné výšky 260 cm. Nejhůře dopadly pochopitelně doubky v pruzích bez zásahu, dosud sice vegetují, ale růstově značně zaostaly a jejich kmínky se začaly kroutit. Pozdní mráz v r. 1996 se doubků ve skupinách nedotkl, u kontroly poškodil 22 % jedinců. Myši vyřadily 15 % stromků na kontrolní ploše, mezitím silně zadrnovatělé, zatímco ve skupinách, kde se vytvořila příznivá forma humusu, tyto škody vůbec nebyly. Metoda se tedy zcela osvědčila, a dokonce lze předpokládat, že v místech, kde se dá očekávat silný nálet pionýrských dřevin, můžeme při nedostatku vhodných sazenic zalesnit kalamitní plochy jen ve skupinách nebo v pruzích.

AFZ-Der Wald 12/99, Čk

ČERVENÁ HNILOBA A PROBÍRKY SMRKOVÝCH POROSTŮ
(Guglhör, W.)

Čerstvé pařezy jsou hlavní vstupní branou pro hnilobu způsobenou kořenovníkem vrstevnatým (Heterobasidion annosum) a jinými houbami. Je totiž známo, že k jejich dalšímu šíření dochází nejsnáze z infikovaných pařezů do míst srůstu kořenů vytěžených stromů a stromů ponechaných v porostu. Proto se také doporučuje ošetřit čerstvé pařezy na řezu fungicidem aspoň v porostech dosud hnilobou nezasažených - po prvních probírkách, a také na plochách zalesňovaných po mýtní těžbě opět smrkem. Pro značné náklady na živou práci se však toto opatření v praxi příliš neprosadilo. Nové možnosti poskytuje automatický postřik fungicidy nebo suspenzí spór přirozených nepřátel (např. houby Phlebiopsis gigantea) přímo při těžbě, a to z přídavného zařízení k harvestorům švédské konstrukce. Je to pochopitelně spojeno s počáteční investicí, ale pracný ruční postřik odpadá a účinnost této metody již dostatečně potvrdilo patnáctileté sledování. V zemi, kde dnes pracuje kolem 600 harvestorů, to může znamenat významný pokrok.

AFZ-Der Wald 9/99, Čk

PĚSTOVÁNÍ ODROSTKŮ LISTNATÝCH DŘEVIN
(Herget, J. - Ludwig, A.)

V období po různých kalamitách vzrůstá zájem o tzv. odrostky, čímž se rozumí sazenice o výšce cca 140 cm, které již odrostly okusu srnčí zvěří a u nichž se pohybuje poměr tloušťky kořenového krčku k výšce mezi 65-75. Také poměr mezi délkou posledního výhonu a délkou kořene je důležitý a neměl by být větší než 5-6:1; z obojího lze odvodit potřebu kořenového prostoru, vyjádřenou sponem sazenic 50x25 cm. Výhody a nevýhody odrostků jsou všeobecně známé, problém je však spíše v tom, že se tyto parametry odrostků nedodržují. Tak např. přerostlé sazenice zaškolkované v hustém sponu nemají v žádném případě potřebné vlastnosti odrostků! Protože je ekonomicky žádoucí, aby odrostky odcházely ze školky ve věku 1+2 roky, můžeme prakticky uvažovat pouze o těchto dřevinách: klen, jasan, dub letní a lípa. U klenu a lípy je přitom nutno věnovat zvláštní pozornost utváření kořenového systému. Zvýšené náklady přináší jak pěstování (cca 250-300 DEM/1000 sazenic), tak výsadba odrostků. Zčásti jsou kompenzovány menší potřebou sazenic na 1 ha zalesňované plochy, ale jen za předpokladu, že se vyhneme všem rizikům, vyplývajícím ze zvýšených nároků na pečlivou manipulaci s těmito sazenicemi. Je také nutno uvážit, že menší výchozí počet sazenic na 1 ha znamená menší možnosti pozdější selekce. Celkově je možno uzavřít, že se použití odrostků omezí jen na speciální případy.

AFZ-Der Wald 5/99, Čk

OPTIMISTICKÁ SITUACE RAKOUSKÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Doc. Dr. W. Sekot ze Zemědělské a lesnické univerzity ve Vídni a Dipl.- Ing. G. Rothleitner ze Svazu zemědělských a lesních podniků ve svém příspěvku v časopisu Holzkurier č. 23/99 hodnotí hospodářské výsledky roku 1998 jako nejlepší od roku 1990. Kromě mimořádného úsilí o racionalizaci provozu k tomuto dobrému výsledku přispěla stabilita trhu pilařské kulatiny a růst jejich cen. Kladný výsledek se odhaduje u větších lesních podniků (nad 500 ha) na 70 ATS/m3 těžby. Vše nasvědčuje tomu, že rok 1999 bude v tomto trendu pokračovat. Podniky dále rozvíjejí politiku racionalizace správních výdajů a snižování těžebních nákladů. Výdaje na mzdy a platy vykazují trvalý pokles. Naproti tomu výdaje na cizí výkony rostou. V letech 1988-92 u majetků nad 500 ha přesahovaly výnosy náklady až o 100 ATS na m3 roční těžby (nejvíce v roce 1990). V letech 1992-94 byly výsledky negativní (v roce 1993 až o 75 ATS/m3 ); zřejmě zejména vlivem rozsáhlé větrné kalamity. V roce 1995 došlo k zlepšení (+ 40 ATS/m3 ), ale rok 1996 zaznamenal opět nulový výsledek. Poslední dva roky jsou pozitivní. Náklady se pohybovaly až do roku 1992 nad 850 ATS/m3 . Pak začaly klesat a v letech 1997-98 se dostaly pod 800 ATS/m3 . Výnosy byly nejvyšší v roce 1990 - přes tisíc ATS/m3 . V roce 1993 se propadly na 730 a nyní přesahují 850 ATS.

Holzkurier 23/99, Proch

VÍDEŇSKÝ LES - RÁJ PRO HORSKÁ KOLA

900 km dlouhá síť cest pro jízdu na horských kolech byla otevřena ve Vídeňském lese 17. června t.r. Během pěti měsíců se 33 obcí dohodlo se Spolkovými lesy a několika soukromými majiteli na trati o uvedené délce. Trať je opatřena tisícem orientačních tabulí s vyznačením obtížnosti úseků. Úhrada činí 3,20 ATS/bm/rok, včetně údržby a opatření tabulemi. Spolkové lesy původně požadovaly o 60 grošů více. Ve spolkové zemi Štýrsko je tomuto účelu věnováno tisíc km lesních cest, což je nejdelší trasa v Evropě.

Holzkurier 24 a 27/99, Proch

DOVOZ NĚMECKÉ JEHLIČNATÉ KULATINY DO ČR

Do ČR se dovezlo v lednu a únoru t. r. z Německa 100 tis. m3 jehličnaté kulatiny, což je o 101,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Rakousko konstatuje, že mu tak v Německu zůstává na skladech k dispozici méně dříví. Nejvíce dříví však stejně nakoupilo v uvedených měsících v Německu Rakousko - 225 tis. m3 , což ale bylo proti stejnému období minulého roku o 14,6 % méně. Německo dovezlo v uvedeném období celkem 268 tis. m3 proti 186 tis. v roce předchozím. Nejvíce dovezlo z Belgie a Lucemburska, dále pak z Česka (52 tis. m3 ), Lotyšska, Ruska atd. Vyvezlo 477 tis. m3 proti 582 tis. m3 v roce 1998 (nejvíce do Rakouska 225 tis. m3 , Česka 100 tis. m3 , Itálie 47 tis. m3, Švédska 32 tis. m3 atd.). 

Holzkurier 23/99, Proch

ZASEDÁNÍ EVROPSKÝCH SVAZŮ PILAŘŮ

Evropské svazy pilařů na svém zasedání v Oslo (14. 6. 1999) hodnotily situaci v kulatině a řezivu jako stabilní. Odbytové možnosti se posuzovaly optimisticky, ale druhá strana mince - tj. výnosy - již tak dobré nejsou, s ohledem na vysoké ceny kulatiny. Zásoby na skladech ve Švédsku a Finsku jsou poměrně nízké. Dobré vyhlídky slibuje rostoucí spotřeba dřeva v Asii - především probuzení japonského trhu. V USA trvá spotřební boom. V 23. čísle Holzkuriera se dočteme, že USA bude stále více dříví importovat ze států mimo americký kontinent. Roční potřeba se má v roce 2010 vyšplhat až na 100 mil. m3 . Toto množství již nestačí Kanada pokrýt. To bude šance pro Evropu, zejména pokud si dolar udrží vysoký kurz. Rovněž britské výhledy jsou optimistické - především ve spotřebě stavebního dříví. Přesto jsou pilaři opatrní, a to hlavně střední a malé podniky.

Holzkurier 23 a 24/99, Proch

CENA "KARL ABETZ 1999"

Generálnímu řediteli Rakouských spolkových lesů Dipl.-Ing. R. Ramsauerovi byla 15. června t. r. v německém Freiburgu propůjčena cena “Karl Abetz 1999”. Cena mu byla předána v rámci kolokvia, na němž se na příkladu Rakouských spolkových lesů diskutovalo o pozitivních a negativních stránkách státního vlastnictví lesů. Především pak šlo o možnosti využití rakouských zkušeností v německých podmínkách.

Holzkurier 16/99 Proch

INFORMATIVNÍ BROŽURA O BAVORSKÝCH LESÍCH

V uplynulých 18 letech se plocha lesů v Bavorsku zvětšila o 13 tis. ha a podíl listnatých dřevin se od r. 1948 zvýšil ze 14 % na 25 %. Tyto a množství dalších údajů lze vyčíst z brožury “Zukunft Wald-Nachhaltigkeit in Bayerns Wäldern”. Brožuru lze získat bezplatně v Bavorském státním ministerstvu výživy, zemědělství a lesů, tel.: 0049/89/2182-2216

Holzkurier 17/99 Proch

NOVÁ ADRESA ČASOPISU HOLZKURIER

Redakce rakouských časopisů HOLZKURIER, HOLZDESIGN a ÖSTERREICHISCHE FORSTZEITUNG mají novou adresu:

Achauerstrasse 49 a, A - 2335 Leopoldsdorf / Wien, tel.: 0043/0/2235/929-301, fax: 0043/0/2235/929-319, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .