PŘEHLED ODBORNÉ LITERATURY - IV.

Hlavní trendy rozvoje společnosti, především globalizace problémů a nutnost posuzovat a řešit je se zřetelem na širší než regionální souvislosti se nevyhýbá ani lesnictví i když je zřejmé, že lesnická problematika má výraznější regionální charakter než mnoho jiných oborů. Proto se v knihovně VÚLHM snažíme získat co nejširší spektrum dokumentů mapujících rozvoj lesnictví i za hranicemi naší republiky. Neomezujeme se přitom pouze na Evropu. Snažíme se alespoň rámcově zmapovat dění také v těch oblastech světa, které jsou od nás zeměpisně vzdálené. Jak se můžete přesvědčit z našeho přehledu, problémy, se kterými se potýkají tamní lesničtí odborníci, jsou těm našim často velmi podobné. Rozhodli jsme se vám v tomto příspěvku nabídnout stručný přehled publikační činnosti nejvýznamnější lesnické organizace v USA.

Společnost amerických lesníků - Society of American Foresters (SAF) byla založena v r. 1900, slaví tedy letos své sté výročí. Je největší nevýdělečnou profesní organizací lesníků na světě. Sdružuje přes 18 000 odborníků z oblastí lesnické vědy, školství i praxe. Kompletní informace o její historii, struktuře a činnosti naleznete na domovské stránce této organizace na adrese www.safnet.org.

Dva roky po svém založení začala SAF vydávat svůj odborný měsíčník Journal of Forestry a od r. 1955 také vědecký časopis Forest Science, vycházející čtvrtletně. Oba tituly jsou k dispozici v knihovně VÚLHM. Z dalších publikací jsou to především regionální odborné časopisy, ale také knihy, příručky a další publikace.

Každé číslo časopisu Journal of Forestry má kromě pravidelných rubrik jedno hlavní téma. V čísle 9/1999 byla hlavním tématem problematika lesnického školství v USA. V článku Forestry Education: Adapting to the Changing Demands on Professionals autoři (Sample a kol.) zjišťovali nakolik vědomosti a znalosti absolventů vyšších lesnických škol odpovídají potřebám a požadavkům zaměstnavatelů. V článku jsou publikovány výsledky průzkumu požadavků 500 zaměstnavatelů v oboru a srovnány s programem výuky 55 vyšších lesnických škol (colleges and universities). Výsledky jsou doplněny přehlednými grafy. V dalších článcích je problematika lesnického školství nahlížena z pohledu regionů. Hlavní otázkou je zde opět sladění profilu škol s požadavky praxe.

V roce 1935 vypracovala SAF systém akreditačních standardů pro evaluaci odborného lesnického vzdělávání. V článku Guide to Forestry and Natural Resources Education je zveřejněn přehled všech vyšších lesnických škol, které tuto akreditaci získaly, nebo o ni usilují. Součástí přehledu jsou profily jednotlivých škol.

V čísle 10/1999 je hlavním tématem hospodaření v lesích jako ekosystémech (ecosystem management). V článku Multiple Use in the National Forests. Rise and Fall or Evolution? (Gorte) je srovnáván princip víceúčelového hospodaření v lesích, který byl po dlouhou dobu státní správou USA prosazován jako základní princip hospodaření a který je nyní nahrazován principem hospodaření v lesích jako ekosystémech (ecosystem management). Autor se snaží odpovědět na otázku, zda má nový princip nahradit původně prosazovaný, či zda je hospodaření v lesích jako ekosystémech výsledkem rozvoje lesního hospodářství, vyšším stupněm víceúčelového hospodaření.

Prosincové číslo Journal of Forestry je věnováno inventarizaci lesů. Systém inventarizace lesů USA přechází v současnosti na jednoletou periodicitu aktualizace dat. V článku Adopting an Annual Inventory System. User Perspectives autoři - Deusen, Prisley a Lucier - přinášejí informace o důvodech a výhodách roční inventarizace, ale také o nutných změnách technologií získávání a zpracování dat a nových metodách spolupráce.

Číslo 1/2000 je věnováno hospodaření ve státních lesích, v návaznosti na sté výročí založení SAF a organizace lesnictví v USA. Článek Case No.1: One Hundred Years of Forest Management (Ball, Shaefer) přináší informace o výsledcích prvního regulovaného prodeje dřeva z chráněných území. Na příkladu Black Hills National Forest je zde dokumentováno, jak lze efektivním hospodařením podpořit víceúčelové využití lesů.

Další stať State Forest Health Programs. A Survey of State Foresters (Billings) přináší informace o státním programu kontroly zdravotního stavu lesů, o jeho organizaci, pracovnících, rozsahu činnosti a perspektivách.

Časopis Forest Science ve svém čísle 1/1999 přináší například článek autorů Davidsona, Gottschalka a Johnsona nazvanou: Tree Mortality Following Defoliation by the European Gypsy Moth (Lymantria dispar L.) in the United States. Autoři analyzují příčiny hynutí porostů následkem defoliace způsobené bekyní, vliv dalších faktorů jako složení porostů, bonita půdy a specifikují rozdílné důsledky prvotní a následné kalamity.

V čísle 2/1999 se v stati Optimal Public Harvesting Under the Interdependence of Public and Private Forests (Koskela, Ollikainen) dočtete o problémech souvisejících s těžbou dřeva ve státních lesích, které plní především mimoproduční funkce, a o vzájemné závislosti těžby ve státních a soukromých lesích, zejména ve vztahu k tvorbě cen.

Článek Effects of Douglas-Fir Dwarf Mistletoe on Trees in Thinned Stands in the Pacific Northwest (Tinnin a kol.) v 3. čísle 1999 uvádí zajímavá zjištění týkající se napadení porostů douglasky tisolisté jmelím Arceuthobium douglasii, především změny růstu v závislosti na rozsahu napadení.

Čtvrté číslo roku 1999 uveřejňuje, kromě jiných také článek Seedling Leaf Structure of New England Maples (Acer) in Relation to Light Environment (Ashton a kol.). Autoři zde presentují výsledky svého výzkumu olistění sazenic javora (Acer rubrum L., Acer saccharinum L., Acer saccharum Marsh.)v závislosti na světelných podmínkách.

Na závěr si dovolujeme představit vám jednu z knižních publikací, kterou v loňském roce vydala SAF. The Dictionary of Forestry je výkladový slovník obsahující asi 4500 termínů z oblasti lesnické vědy, hospodaření a ochrany lesa. Definuje také základní terminologii z oblasti dálkového průzkumu Země, fotogrammetrie a GIS.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST VÚLHM

VÚLHM vydává kromě periodik také sborníky k různým v lesnictví pořádaným akcím. V březnu tohoto roku vycházejí dva sborníky.

Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin je sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí, který se konal ve dnech 7.- 8. března pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivost - VS Opočno ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., a Sdružením lesních školkařů. O semináři a sborníku podrobně informuje článek redakce v tomto čísle LP na str. 166-171.

Cílem semináře bylo informovat vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, lesní školkaře a orgány státní správy o nových tuzemských poznatcích, legislativních opatřeních a o připravovaném kontrolním systému na úseku produkce a užití reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Druhý sborník referátů z celostátního semináře konaného v Teplicích 4. února 2000 v rámci Phare-programu přeshraniční spolupráce má název Výsledky a postupy výzkumu v imisní oblasti SV Krušnohoří. Na organizaci se podílely Lesy ČR, s. p., Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, VS - Opočno. Na semináři byly předneseny tyto příspěvky:

 • Kula, E., Rybář, V., Zabecka, J.: Dynamika zdravotního stavu porostů břízy ve východním Krušnohoří,
 • Kulhavý, J., Hrdlička, P., Koblížková, V., Kráčmar, S.: Obsah celkových aminokyselin v listech náhradních porostů břízy v imisní oblasti Krušných hor,
 • Kulhavý, J., Lomský, B., Sáňka, M.: Posouzení účinnosti vpravování dolomitického vápence do půdy za rýhovým rotavátorem,
 • Martinková, M., Maděra, P., Úradníček, L.: Příčiny zhoršené vitality porostů břízy (Betula L.) v Krušných horách,
 • Bednářová, E.: Změny u epikutikulárních vosků jako ukazatel poškození lesních porostů imisemi v oblasti Krušné hory,
 • Hrdlička, P., Kula, E.: Změny v obsahu elementů v listech náhradních porostů břízy v imisní oblasti,
 • Vavříček, D.: Vývojová stadia a chemismus půd z aspektu predispozice poškozování náhradních porostů Krušných hor a Lužické pískovcové pahorkatiny,
 • Hadaš, P.: Celkové potenciální depozice síry a dusíku na území Krušných hor v roce 1997,
 • Lomský, B., Šrámek, V., Šebková, V.: Zdravotní stav a imisní zátěž smrkových porostů v Krušných horách,
 • Šrámek, V., Šebková, V.: Hodnocení zdravotního stavu náhradních porostů břízy v Krušných horách,
 • Hynek, V., Malá, J.: Šlechtění lesních dřevin včetně záchrany a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v Krušných horách za rok 1999,
 • Ivanek, O.: Výsledky analýzy izoenzymů u smrkových porostů s různou tolerancí vůči průmyslovým imisím,
 • Slodičák, M., Novák, J.: Výsledky z dlouhodobých experimentů s výchovou porostů náhradních dřevin v Krušných horách,
 • Balcar, V.: Biologické krytí výsadeb buku lesního náhradním porostem smrku pichlavého,
 • Soukup, F., Liška, J.: Aktivity útvaru ochrany lesa VÚLHM v oblasti Krušných hor,
 • Podrázský, V.: Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor,
 • Balcar, V.: Informace o projektu “Příčiny poškození lesních ekosystémů a prognóza jejich dalšího vývoje včetně návrhu následných opatření v oblastech pod dlouhodobou imisní zátěží”.

Ing. Robert Klán, Ing. Jarmila Cikánová,
Mgr. Eva Krupičková

OCHRANA PŘÍRODY A PÉČE O LES V NÁRODNÍ PARKU ŠUMAVA

Publikace, kterou vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 1999 v nákladu 1000 výtisků, prezentuje výsledky studie zpracované jak odborníky Národního lesnického komitétu, tak odborníky z jiných institucí k projektu “Analýza vývoje a řešení problému aktivní ochrany lesa v Národním parku Šumava”. Studie je členěna do těchto kapitol: Historie a současnost Šumavy - Přírodní poměry Šumavy (zeměpisná a geopolitická poloha, geomorfologie a geologie, klima a hydrologie, ekosystémová diferenciace, vegetační stupňovitost); Národní parky na Šumavě (NP Šumava, NP Bavorský les); Kůrovcová kalamita v NP Šumava; - Lýkožrout smrkový - základní údaje; Gradace l. smrkového; Kůrovcové kalamity v ČR a střední Evropě; Současné přemnožení l. smrkového v NP Šumava Systémy řízené péče v NP Šumava - Obecně k managementu lesů; Management NP Šumava v letech 1991-1993; Management NP Šumava od r. 1994; Diskuse - Problémové okruhy (les jako nezastupitelná složka životního prostředí, pasivní versus aktivní přístup k péči o les v NP Šumava, ekologie a les jako ekosystém, problematika pěstební a zonační, kritéria pro uznání lesních ekosystémů za schopné autoregulace); Hodnocení rizik a odpovědnosti (uplatnění obranných opatření proti kůrovci v NP Šumava, nepříznivé důsledky pro plnění mimoprodukčních funkcí lesů, důsledky pro produkční funkci lesa, důsledky ekonomické, důsledky politické, důsledky pro vnitřní management NP Šumava); Zahraniční vlivy a mezinárodní spolupráce; Závěry a doporučení. Publikaci doplňuje seznam literatury a detailní seznam archivních dokumentů vztahujících se k vývoji území NP Šumava od roku 1989.

Publikaci si lze objednat na adrese: Ing. Bohuslav Vinš, Žabovřeská 210, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, tel.: 02/5792 0787 (privat), nebo 02/2181 2207 (kancelář), fax: 02/2481 0478

NAUČNÉ VIDEOPOŘADY Z LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI

Všechny uvedené videopořady v délce asi 20 min. si lze objednat na adrese: Videostudio Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství, Třanovského 11, 163 06 Praha 6, tel.: 02/3016 198, Ing. Kaše, Ing. Minář; v závorce uvedené (A) příp. (N) znamená, že je k dispozici anglická nebo německá verze; další informace poskytne Dr. Sýkora, tel.: 02/2181 2717. V roce 2000 bude natočen krátký film “Lesy Orlických hor”.

Starší pořady do roku 1989

O lesích a lesním hospodářství - dřeviny našich lesů; O lesích a lesním hospodářství - růst a struktura dřeva; O lesích a lesním hospodářství - halali; Les může dát více suroviny; Těžební technika a eroze; Les není jen dřevo; Ochranné lesy; Obalená sadba; Moderní technologie v lesních školkách I. a II. díl; Hydraulická ruka v lesním hospodářství; Jak se do lesa volá; Lesní školky a zeleň kolem nás; Ozdravíme naše lesy; Krušnohorská rapsódie (A); Ekologické přístupy v pěstování lesů (A, N); Zaječí hony; Po stopách myslivosti; Mufloní stopou; Koroptví hnízda; Bílá jelení zvěř; Veterinární péče o lovnou zvěř - problematika chorob; Veterinární péče o lovnou zvěř - problematika ošetření, prohlídky a rušení zvěřiny.

Pořady po roce 1989

Obrazy z českého lesa (A); Smutné prvenství (A); Ochrana lesa; Příroda pro zítřek (les a dřevo); Protierozní a ekologický význam břehových porostů drobných vodních toků; Estetika lesa (A, N); Lesy Jizerských hor (A); Lesní semenářství; Zeleň rostoucí mimo les; Mniška; Lesy Vysočiny (A); Lužní lesy nad soutokem Moravy (A, N); Přírodní lesy Křivoklátska; Lesní zákon a vlastník lesa; Lesy Beskyd; Nový lesní zákon a drobný vlastník lesa; Lesy Jeseníků (1997); Lesy a povodně 1997; Ochrana lesa - kůrovec; Lesní hospodářství v ČR (1997) (A); Lesy Krkonoš (1998) (A); Lesy Šumavy (1999); Lesnická taxace v ČR (1999); Zajíc polní (1999); Lesy nabízejí (2000, informační a náborový materiál pro žáky končící povinnou školní docházku).

JOURNAL OF FOREST SCIENCE 1/2000

Adresa redakce: Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 02/2425 5106, fax: 02/2425 3938

 • Balcar, V., Hynek, V.: Vývoj výsadeb buku lesního (Fagus sylvatica L.),
 • Bartuněk, J.: Analýza konkurenceschopnosti českého dřevozpracujícího průmyslu,
 • Kula, E.: Minovači rodu Eriocrania Zeller škůdci břízy s gradačním potenciálem,
 • Štefančík, I.: Hodnotenie relatívnej vitality bukového porastu prístrojom TVM 01.

JOURNAL OF FOREST SCIENCE 2/2000

 • Poleno, Z.: Kritéria mýtní zralosti jednotlivých stromů v pasečném lese,
 • Knott, R., Kantor, P.: Produkční potenciál a ekologická stabilita smíšených lesních porostů v pahorkatinách - II. Bukojedlový porost na živném stanovišti ŠLP Křtiny,
 • Saniga, M.: Štruktúra, produkčné a regeneračné procesy tisa obyčajného v štátnej prírodnej rezervácii Plavno,
 • Marek, M. V., Pokorný, R., Šprtová, M.: Zhodnocení fyziologické a růstové aktivity odrostků smrku po přesazení.