INVENTARIZACE JEŘÁBU OSKERUŠE V MORAVSKÝCH KARPATECH

Ing. Marie Benedíková, Ing. Zdeněk Prudič, CSc. - VÚLHM, Výzkumná stanice Uherské Hradiště

Problematika výskytu jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.) byla ve VÚLHM výzkumné stanici Uherské Hradiště řešena v rámci úkolu “Záchrana genofondu vybraných listnatých dřevin v přírodních lesních oblastech Jihomoravských úvalů a Moravských Karpat”. Pozornost byla věnována nejen oskeruším rostoucím v lese, ale také v zemědělské krajině.

Výsledky téměř čtyřleté práce shrnuje připojená mapka se schematickým zákresem jeřábu oskeruše v celé oblasti a jeho výskyt v lesích poněkud podrobněji tabulka č. 1. Do konce léta 1999 jsme proměřili celkem 152 stromů oskeruše v lesích a 111 stromů mimo les. V našich lesích dosahuje tato dřevina výšky 26 m s délkou kmene až 15 m a výčetního průměru 66 cm. V porostním zápoji tvoří oskeruše tvárné kmeny, jak ukazuje foto 1 na straně 303. Výška volně rostoucích stromů (foto 2 strana 303) se pohybuje okolo 15 m, nejstarší exemplář má výčetní průměr 144 cm. Tloušťkové rozložení sledovaných stromů ukazuje tabulka číslo 2. Podle výsledků dosavadního šetření můžeme odhadnout, že na jihovýchodní Moravě se tato dřevina dosud udržela v počtu zhruba 500 stromů na lokalitách mimo les, v lesích roste okolo 300 oskeruší.

Pokud přihlédneme k výměře dubového a bukodubového LVS (32 000 ha), kde se jeřáb oskeruše přirozeně vyskytuje, při průměrném počtu stromů 900-1000/ha dostaneme poměr 300 oskeruší na 30 mil. stromů ostatních dřevin. Výsledné číslo potvrzuje nutnost záchrany této dřeviny a její navrácení zpět na přirozená stanoviště. Z přehledové mapky dobře patrný roztroušený a nepravidelný výskyt oskeruše je dokladem jejího zmenšujícího se areálu (Zlatník 1970) a tedy i její původnosti.

V uplynulých letech byly v rámci záchrany genofondu této dřeviny na jihovýchodní Moravě vybrány stromy vhodné k dalšímu množení (dosud 74 ks), které byly očkováním nebo roubováním na semenáče oskeruše rozmnoženy a takto vypěstované sazenice budou použity k založení semenného sadu v roce 2000. Na podzim 1997 bylo získáno osivo z 50 stromů, ze kterého po nutné 10-12 týdenní stratifikaci bylo vypěstováno zhruba 15 tis. semenáčků. Část z nich byla již vysazena do porostů na Lesní správě Bučovice, Strážnice a Lesním závodě Židlochovice, další byly použity pro výsadbu do biokoridorů, velký zájem byl také mezi zahrádkáři. Tímto způsobem bylo v průběhu roku 1999 do krajiny vráceno přes 3000 oskeruší, čímž dostal řešený úkol reálný výstup. Při získávání osiva i semenáčků byly s úspěchem využity německé zkušenosti (Prof. Kausch z univerzity v Göttingen).

Pozn.: Provedení inventarizace oskeruše by nebylo možné bez účinné spolupráce řady lesníků i ochránců přírody. Všem zúčastněným tímto děkujeme.

Tabulka č. 1: Současný výskyt jeřábu oskeruše v lesích Moravských Karpat (tabulka shrnuje výsledky inventarizace od r. 1996 do konce léta 1999; čísla mapových listů a příslušná katastrální území jsou uvedena podle Základní mapy ČR)

 

lokalita

obec

list st. mapy 1:50 000

lesní oblast

přibližné množství

Pavlovské vrchy

Obora Bulhary

Sedlec

34-32 Břeclav

35

50 stromů + zmlazení

Obora Bulhary

Mikulov

34-23 Břeclav

35

10 stromů

Jihomoravská pahorkatina

Haraska

Horní Bojanovice

34-21 Hustopeče

35

2 stromy

Boleradice

Boleradice

34-21 Hustopeče

35

18 ml. stromů

Horní Kapansko

Mutěnice

34-21 Hustopeče

35

10 výstavků

Dolní Kapansko

Dolní Bojanovice

34-22 Hodonín

35

5 výstavků

Chrástovec

Dražůvky

34-22 Hodonín

35

10 stromů + zmlazení

Ždánický les

Svatá

Bošovice

24-43 Šlapanice

36

20 stromů

Svatá

Velké Hostěrádky

24-34 Šlapanice

36

10 stromů

Svatá

Dambořice

24-43 Šlapanice

36

10 stromů

Vrčava

Heršpice

24-43 Šlapanice

36

2 stromy

Barvínky

Ždánice

24-44 Bučovice

36

3 stromy

Litenčická pahorkatina

Černecký hájek

Nevojice

24-44 Bučovice

36

1 výstavek

Žaroušky

Brankovice

24-44 Bučovice

36

2 výstavky

Bílé Karpaty

Mandát

Radějov

35-13 Myjava

38

3 mladší stromy

Koutky

Radějov

35-13 Myjava

38

4 mladší stromy

Výzkum

Malá Vrbka

35-11 Veselí n. Mor.

38

3 stromy

Hlucká pahorkatina

Háj

Míkovice

25-33 Uh. Hradiště

38

3 stromy

Vizovická vrchovina

Lapač

Březolupy

25-33 Uh. Hradiště

38

1 výstavek

Prusínky

Napajedla

25-33 Uh. Hradiště

38

2 stromy

Větrník

Podhradí

25-34 Luhačovice

38

1 strom (v selském lese)

Tabulka č. 2

oskeruše

výčetní průměr v cm

Sa

-20

21-40

41-60

61-80

81-100

101-120

121-140

140+

v lese

34

86

30

2

0

0

0

0

152

mimo les

3

16

35

31

16

7

2

1

111