EVROPSKÉ POJETÍ NÁRODNÍCH LESNICKÝCH PROGRAMŮ

Ing. Miloš Kraus - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem

V norském Lillehammeru se konal ve dnech 2. - 3. července 2001 druhý workshop o Národních lesnických programech (NLP). Workshop probíhal pod patronací a v rámci procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe). Jednání se zúčastnilo celkem čtyřicet odborníků z devatenácti zemí, včetně pozorovatelů ze tří mezinárodních organizací a pracovníků MCPFE Liaison Unit Vienna (vídeňský sekretariát Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě).

Cílem workshopu bylo podrobně projednat a sjednotit pojetí NLP v rámci procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě a začlenění problematiky NLP jako jednoho z hlavních témat příští - čtvrté Ministerské konference o ochraně evropských lesů (Vídeň, duben 2003). Na úvod zazněly čtyři vstupní příspěvky:

- “Výsledky workshopu v Tulln a dotazník MCPFE o národních lesnických programech” - Alexander Buck (MCPFE Liaison Unit Vienna);

- COST E19 “Národní lesnické programy v evropském kontextu” - Průběžná zpráva o činnosti - Peter Glück (Zemědělská univerzita-BOKU-Vídeň);

- “Zpráva týmu specialistů o spolupráci veřejnosti” - Miles Wenner (vedoucí týmu specialistů, který zpracoval pro ILO /International Labour Organization - Mezinárodní organizace práce/ pracovní materiál “Spolupráce veřejnosti v oblasti lesnictví v Evropě a Severní Americe”, publikovaný v září 2000);

- “Role národních lesnických programů v globálním kontextu” - Knut Įistad (Ministerstvo zemědělství, Norsko; člen aparátu United Nations Forum on Forests).

Zasedání pokračovalo jednáním dvou paralelních pracovních skupin o těchto tématech:

- Národní lesnické programy a čtvrtá Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě;

- Základní prvky a zásady národních lesnických programů;

- Doporučení pro další kroky na panevropské úrovni. Liaison Unit Vienna připravila pro jednání základní materiál.

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

V široké diskusi byly projednány a specifikovány prvky a zásady vyhotovování Národních lesnických programů, s důrazem na jejich pan-evropský kontext. V řadě příspěvků se zdůraznilo, že Národní lesnické programy musí zohledňovat ekonomické, ekologické a sociální dimenze trvale udržitelného obhospodařování lesů. V diskusi se opakovaně vyzdvihovalo, že jedním z rozhodujících prvků je následné zajištění plánovaných finančních prostředků, potřebných pro uskutečnění zamýšlených aktivit. Účastníci obou pracovních skupin podpořili záměr prezentovat společné panevropské pojetí NLP na čtvrté Ministerské konferenci ochraně lesů v Evropě. Bylo zdůrazněno, že toto společné pojetí NLP by se mělo zakládat na konsensu, doposud dosaženém v rámci aktivit IPF/IFF a Ministerské konference. Přítomní zástupci programu COST Action E19 “Národní lesnické programy v evropském kontextu” byli vyzváni k posouzení možností, jak by tento program mohl přispět do souboru aktivit Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě. Účastníci workshopu ocenili užitečnost trvalé výměny zkušeností a informací (ve spojitosti s vyhotovováním Národních lesnických programů) mezi jednotlivými státy, institucemi a organizacemi.

NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM - NÁSTROJ LESNICKÉ POLITIKY

Ve všech evropských zemích lze dokladovat tradici a zkušenosti s formulováním a uskutečňováním lesnické politiky. K dosažení stanovených cílů hospodaření v lesích se používají nejrůznější politické nástroje. V evropském regionu si v posledních letech získávají pozornost Národní lesnické programy (NLP) jako nový nástroj plánování lesnické politiky. Současné základní pojetí a charakteristické prvky NLP byly definovány v rámci činnosti IPF/IFF, tj. Mezivládního panelu o lesích a jeho následov-níka - Mezivládního fóra o lesích, jež jsou navazujícími aktivitami po přijetí Agendy 21 (UNCED, Rio de Janeiro, 1992). Na základě široké diskuse a dosažené shody se NLP pojímají jako hlavní nástroj realizace návrhů aktivit IPF/IFF na národní úrovni (viz příslušné dokumenty UN-CSD-IPF 1996, UN-FAO 1996). Významným příspěvkem do široké mezinárodní diskuse o Národních lesnických programech jsou i závěry UNFF (United Nations Forum on Forests), tj. Lesnického fóra Spojených národů, založeného v roce 2000, a příslušné aktivity procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE), zvláště pokud jde o realizaci návrhů IPF/IFF.

Základem nynějších aktivit je první work-shop s tematikou “Role národních lesnických programů v panevropském kontextu”, který proběhl v září 1999 v Tulln (Rakousko) v rámci aktivit procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě. Zde se dosáhlo dohody o poslání a základních složkách NLP a o jejich významu v panevropském kontextu. NLP se nyní obecně chápou jako “nové plánovací paradigma, nastolující iterativní proces plánování politiky, jejího uskutečňování a hodnocení výsledků na národní a regionální úrovni, přičemž charakteristickými prvky jsou participace, meziodvětvové a holistické přístupy, dlouhodobé závazky a budování kapacit”. Signatářské státy (jedním z nich je i Česká republika) procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě nyní rozpracovávají toto nové plánovací paradigma a zkoumají, jak je aplikovat v evropském kontextu.

NÁRODNÍ PŘÍSTUP K NAPLŇOVÁNÍ PAN-EVROPSKÝCH CÍLŮ

NLP se zakládají na respektování národní suverenity. Jsou formulovány s ohledem na specifické podmínky (socio-ekonomické, kulturní, politické a environmentální) konkrétního státu, přitom se zohledňuje princip subsidiarity. V probíhajícím procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě se formulují obecné politické cíle a determinují se vhodné prostředky k dosažení těchto cílů. Národní lesnický program potom odráží přístup příslušného státu k trvale udržitelnému obhospodařování lesů ve vztahu k jeho závazkům, učiněným na globální úrovni a v rámci procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě. NLP je prostředkem, pomocí něhož jednotlivý stát může dosáhnout společně sdílené cíle, definované v rámci evropské lesnické politiky. NLP představují přístup, jak jednotlivé státy řeší problematiku, která je věcí společného zájmu všech evropských zemí.

Prvky, které v rámci procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě mají úzkou vazbu na NLP:

  • Aspekty evropské integrace;
  • Aspekty financování trvale udržitelného obhospodařování lesů;
  • Rozvoj venkova;
  • Odpovídající poskytování (dodávka) a zhodnocování produktů a služeb, pocházejících z lesa;
  • Klimatická změna;
  • Kritéria a ukazatele trvale udržitelného obhospodařování lesů, včetně popisných ukazatelů;
  • Biodiverzita a zachování lesů.

Národní lesnické programy jsou již zakotveny v legislativě Evropského společenství, pojednávající o lesích a lesnictví. Rezoluce o lesnické strategii EU vyzdvihuje jako podstatný prvek “naplňování mezinárodních závazků, zásad a doporučení prostřednictvím národních nebo regionálních lesnických programů, vyhotovených členskými státy”. V tomto kontextu vyvstává potřeba ustanovit institucionální rámce pro monitorování dosaženého vývoje při naplňování mezinárodních závazků jednotlivých států.