CERTIFIKACE HOSPODAŘENÍ V LESÍCH

Zpráva Ing. Josefa Vovesného, člena Výkonného výboru SVOL z valné hromady SVOL 15. 3. 2001

Certifikace z obecného pohledu probíhá v ČR v celé řadě hospodářských činností. Záměrem je vyslovení nezávislé písemné záruky, že certifikované výrobky, technologické postupy nebo služby splňují vybrané požadavky. Světové i evropské konference z 90. let (Rio de Janeiro 1992, Helsinky 1993, Lisabon 1998) zaměřené na životní prostředí, rozvoj a ochranu lesů, byly podnětem k podpoře a zavádění trvale udržitelného hospodaření v lesích. Certifikace lesů se má stát dobrovolným nástrojem takového hospodaření.

PRŮBĚH CERTIFIKACE LESŮ V ČR

Certifikace začala v ČR iniciativou Ministerstva zemědělství České republiky (MZe) založením Národního certifikačního střediska (NCS) Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem a jmenováním Rady NCS jako řídícího orgánu certifikace. Náklady spojené s řízením certifikace byly také hrazeny státem. Byl založen, a v praxi také používán, systém individuální certifikace firem a fyzických osob vlastnících lesy v ČR. Tímto systémem bylo doposud certifikováno přes jeden mil. hektarů lesů v ČR. Nedostatkem dosavadního systému je, že není uznáván v rámci Evropy. V souvislosti s připravovaným vstupem do EU a na minimálně evropský trh se dřívím a ostatními lesními produkty se ukázalo uznání našeho systému certifikace v rámci Evropy jako nezbytné.

SYSTÉMY CERTIFIKACE

V Evropě jsou v praxi uplatňovány čtyři hlavní systémy certifikace lesů. Nejrozšířenějším je Celoevropský systém certifikace lesů - Pan European Forest Certification (PEFC), následuje Sdružení ekologického lesnictví - Forest Stewardchip Council (FSC) systém, který vznikl v Severní Americe a uchytil se i v Evropě.

Rozdíly hlavních systémů

PEFC

- volné neziskové sdružení právnických osob,

- systém regionální certifikace,

- finančně přijatelný pro menší firmy a rodinné farmy, které v Evropě převládají,

- dosud certifikováno 30 mil. hektarů lesa (k 31. 12. 2000).

FSC

- systém individuální certifikace,

- finančně nedosažitelný pro menší firmy a vlastníky lesů,

- dosud certifikováno 18 mil. hektarů lesa (převážně ve Švédsku a v Polsku).

CELOEVROPSKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ (PEFC)

Z iniciativy MZe se, po konzultacích s jednotlivými zájmovými skupinami, stala ČR prostřednictvím Rady NCS ÚHÚL členem evropského orgánu certifikace lesů PEFCC. Česká republika je tak v roce 2001 již třetím rokem členem této instituce. Veškeré náklady až dosud spojené s členstvím v PEFC a tvorbou Českého systému certifikace (tvorba dokumentů, kritérií a administrativa) byly hrazeny státem. Celoevropský systém certifikace lesů (PEFC) vznikl v evropských zemích jako dobrovolná iniciativa soukromých vlastníků lesů bez účasti státu a státní správy.

Okolnosti vzniku systému v západních a severských zemích odpovídají vlastnické struktuře lesů. Vlastníci lesů a zpracovatelé dřeva rozhodují a také nesou, buď zcela nebo převážně, náklady spojené s certifikací.

Z důvodu rozdílného vzniku řídícího orgánu certifikace v ČR dochází v současné době k transformaci současného NCS ÚHÚL do samostatné právnické osoby PEFC Česká republika (nový název). Nová právnická osoba PEFC ČR bude již zcela samostatně rozhodovat a bude se i samostatně financovat zájmovými skupinami, které se dobrovolně k procesu přihlásí.

HLAVNÍ ZÁJMOVÉ SKUPINY

1. vlastníci a správci lesů (LČR, s.p., SVOL, VLS, s.p., SMPLH - Sdružení majitelů a podnikatelů v lesním hopodářství),

2. zpracovatelé dřeva (SZDP - Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu, ČAPLH, SPPC - Svaz průmyslu papíru a celulózy, a další),

3. ostatní zájemci (odbory, ochrana přírody a ŽP, lesnické školství, ÚHÚL, státní správa).

SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE V ČR

1. Základní dokumenty Českého systému certifikace včetně kritérií regionální certifikace jsou podány do ústředí PEFC v Lucembursku k posouzení shody s evropskými kritérii certifikace. Kritéria jsou navržena na úrovni lesního zákona a LHP, rozšířena o ekologické požadavky (doupné stromy, odumřelé dřevo, chemizace apod.). Ústředí PEFC pověřilo k posouzení shody PEFC Finsko (vlastní posouzení provádí nezávislá poradenská firma v lesnictví) a tato práce v současné době probíhá.

2. Probíhá transformace Rady NCS ÚHÚL do PEFC ČR. Právní forma nového samostatného subjektu je neziskové sdružení právnických osob. V rámci tvorby stanov probíhá diskuse o zastoupení zájmových skupin v řídícím orgánu PEFC ČR - Radě PEFC.

Zájmové skupiny jsou členěny do komor:

a) vlastníci lesů,

b) zpracovatelé dřeva, služby, obchod,

c) ostatní zájmové skupiny.

SVOL navrhuje poměr hlasů v Radě PEFC podle komor: vlastníci 50 %, zpracovatelé a ostatní do 50 %. Rozhodující vlastnické a správní subjekty (LČR, VLS, SMPLH) projevily souhlas. Ostatní komory svůj názor dosud jednoznačně neformulovaly. V rámci vlastníků lesů se uvažuje zastoupení v rozhodování a financování v rámci komory podle plochy lesa.

3. Žadatel o regionální certifikaci

Týká se jen vlastníků lesů. Jedná se o vytvoření organizace reprezentující vlastníky lesů - žadatele o regionální certifikaci. V současné době probíhají konzultace o vytvoření žadatele mezi reprezentanty vlastníků lesů. Žadatelem může být organizace reprezentující minimálně 50 % výměry všech lesů regionu. Žadatel v regionální certifikaci plní tyto činnosti:

- rozhoduje o zahájení regionální certifikace podáním žádosti,

- provádí výběrové řízení certifikačního orgánu a zajišťuje komunikaci s ním,

- zajišťuje sběr informací o regionu,

- vypracovává zprávy o hospodaření v regionu,

- zajišťuje posuzování shody individuálních vlastníků a vydává osvědčení o účasti v regionální certifikaci,

- vede evidenci individuálních vlastníků účastnících se regionální certifikace.

Výsledkem regionální certifikace je v případě shody s kritérii certifikát pro region a právo používání loga.

4. Účast individuálních vlastníků lesů v regionální certifikaci

Účast jak fyzických, tak právnických osob v regionální certifikaci začíná přistoupením k regionální certifikaci. Posoudí se shoda hospodaření vlastníka - žadatele s kritérii regionální certifikace. Shodu posuzuje žadatel nebo jím pověřená organizace. Výsledkem posouzení je osvědčení a možnost používání loga.

FINANCOVÁNÍ CERTIFIKACE

1. Financování řízení systému certifikace

 - podle podílu na rozhodování v Radě PEFC

 50 - 100 tis. Kč za rok na jednoho člena Rady PEFC.

Struktura výdajů

- příspěvky do centra PEFC v Lucemburku,

- činnost Rady PEFC,

- propagace systému a administrativa Rady PEFC.

2. Financování certifikace vlastníků lesa: 0,20 - 0,50 Kč/ha ročně.

Struktura výdajů

- audit certifikačního orgánu,

- administrativa žadatele.

PŘÍNOS CERTIFIKACE VLASTNÍKŮM LESA

Přímé finanční zvýhodnění nelze dlouhodobě a ve větším rozsahu předpokládat. Certifikace však může zabránit diskriminaci na trhu dříví a sice v období, kdy bude odběrateli dříví certifikace hospodaření vyžadována. Certifikace je současně prezentací vlastníka lesa a regionu z hlediska trvalého hospodaření uvnitř i vně České republiky.