ÚNOSNÉ STAVY ZVĚŘE A PŘIROZENÁ OBNOVA JEDLE BĚLOKORÉ

Ing. Jiří Konopáč - LČR, s. p., LS Třebíč

Přibližně 6 km jižně od Třebíče v lokalitě spravované Lesní správou Třebíč se nachází přírodní rezervace Hošťanka. Nejvyšší bod tohoto komplexu různě starých lesních porostů dosahuje nadmořské výšky 573 m. Celková výměra rezervace je 54 ha. Zastoupení jedle bělokoré v jednotlivých porostech je 40 - 80 %. Jedná se o mimořádně cenné území s přirozenou obnovou jedle, sloužící jako zdroj nenahraditelného genetického materiálu i pro okolní porosty.

Semenné roky přicházejí téměř pravidelně převážně ve dvouletých intervalech. Jedlový nálet, s výjimkou oplocených částí, býval vždy již v prvním roce života zdecimován srnčí zvěří. V roce 1999 bylo rozhodnuto oplotit celou přírodní rezervaci. Rezervace byla oplocena za spoluúčasti Agentury ochrany přírody Havlíčkův Brod a Okresního úřadu (OkÚ) v Třebíči. Práce byly dokončeny ve druhé polovině prosince 1999. Z toho důvodu, přes nemalou snahu uživatelů honiteb se nepodařilo vytlačit a vystřílet veškerou srnčí zvěř. Za plotem přírodní rezervace zůstaly a přezimovaly 3 kusy srnčí zvěře. Na tomto počtu se shodl personál LČR s uživateli dvou honiteb, které do rezervace zasahují.

VLIV NORMOVANÝCH STAVŮ NA PŘIROZENOU OBNOVU

Rozhodnutím OkÚ byla v obou honitbách stanovena pro srnčí zvěř III. jakostní třída. Podle Věstníku MZe, částka 3 z 5. května 1989, je možno stanovit normovaný jarní kmenový stav srnčí zvěře v III. jakostní třídě pro les v rozmezí 50 - 74 ks/1000 ha. Průměr je tedy 62 ks/1000 ha. Z výše uvedeného vyplývá, že průměrné normované jarní kmenové stavy (NJKS) na 54 ha (výměra rezervace) jsou 3 kusy srnčí zvěře. Paradoxně tak zůstala srnčí zvěř v oplocené části přesně v normovaném stavu. Ochrana mladého náletu jedle nebyla provedena a zvěř v oplocení se nepřikrmovala. Škody zvěří přes zimu 1999 - 2000 na jedlových náletech byly zanedbatelné. V roce 2000 byly uvedené 3 kusy uloveny. Přesto se znovu srnčí zvěř do oplocené části dostala, ale její počet nepřesáhl 3 ks. Původní malé oplocenky jsme uvnitř rezervace ponechali jako názornou ukázku počtu semenáčků před a za plotem. Plot je výraznou dělící čarou. V červnu 2001 jsem na vybraných zkušebních plochách sečetl semenáčky. Uvnitř původní malé oplocenky, která byla zbudována před 5 lety bylo semenáčků asi 400 ks/1m2. Na dříve nezaplocené části je počet semenáčků asi 10x nižší 40 - 50 ks/1m2.

ZÁVĚR

Lze konstatovat, že v dané lokalitě je možné normované stavy srnčí zvěře považovat za únosné. V tomto počtu zvěř umožnila přirozenou obnovu jedle bez jakékoli ochrany. Z této zkušenosti je možné odvodit, že škody na lesních porostech nepůsobí zvěř v normovaných stavech. Příčinou škod jsou skutečné stavy zvěře, které často několikanásobně převyšují stavy normované. Skutečné stavy zvěře by neměly být odhadovány podle neobjektivních sčítacích metod, ale podle výše škod, které zvěř na lesních porostech působí. Škody způsobené zvěří za období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 byly v rezervaci vyčísleny na 310,- Kč.