SVOL NA PRAHU DRUHÉHO DECENNIA

Redakce

Jak Lesnická práce informovala v č. 3/2002 str. 134, konala se v únoru v Pelhřimově XI. valná hromada Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR (SVOL) a poté I. konference SVOL. V následujícím příspěvku přinášíme některé z aktuálních otázek, které byly náplní valné hromady.

OBCHOD SE DŘÍVÍM

Jedním z prvořadých cílů SVOL je obhajoba společných zájmů a prosazování oprávněných požadavků členů, kam patří i dobré zhodnocení produkovaného dříví. Odhaduje se, že v obecních a soukromých lesích v ČR se každoročně těží přes 5 mil. m3 surového dříví, přičemž v lesích členů SVOL se může roční těžba blížit k hranici 2 mil. m3. Příjmy z prodeje vytěženého dříví jsou zpravidla jediným zdrojem financování veškeré činnosti soukromých a obecních lesních majetků. Ačkoliv nás cenová statistika přesvědčuje o tom, že soukromé a obecní lesy dosahují při prodeji jednotlivých sortimentů srovnatelné ceny jako akciové společnosti a státní lesy, panují o hodnověrnosti těchto údajů oprávněné pochybnosti. Struktura respondentů je zřejmě zcela odlišná od skutečné velikostní skladby obecních a soukromých lesních majetků. Průměrná velikost obecních lesů je v současné době pouhých 78 ha a průměrná velikost soukromého lesního majetku je dokonce 3 ha. Na majetcích menších než 1 ha hospodaří 75 % soukromých vlastníků v ČR. O racionálním třídění a zpeněžení dříví v malolesích si neděláme vůbec žádné iluze.

Místo nadměrně medializované a zveličované kritiky nedostatků hospodaření v malolesích považujeme za jeden z hlavních úkolů zabezpečit jejich vlastníkům odbornou pomoc v rámci poradenské činnosti našeho sdružení. Jen tak lze zmírnit problémy, které se v hospodaření malolesů vyskytují. V tomto ohledu má SVOL nezanedbatelnou podporu lesnického odvětvového orgánu MZe. Vlastníci malých lesů jsou často doslova okrádáni nezodpovědnými obchodníky, lépe řečeno překupníky dříví. Vhodnou odbornou poradenskou činností lze takovýmto nekalým činnostem částečně zabránit nebo je omezit.

Neuspokojivá vyjednávací pozice, pokles cen

Projevuje se silná tendence ke koncentraci odběru rozhodujících sortimentů - zejména pilařských výřezů a vlákninového dříví. Vlastníci největších zpracovatelských podniků nepovažují vůbec za nutné jednat přímo či zprostředkovaně o zásadních otázkách odběratelsko-dodavatelských vztahů, cenové problémy nevyjímaje. Ani největší soukromé a obecní lesy majetky pro ně nejsou přiměřeným partnerem.

Neuspokojivě se v poslední době vyvíjí ceny některých sortimentů. Znepokojuje nás zejména již čtvrtý rok pokračující pokles cen jehličnatého vlákninového dříví. Zatímco ještě koncem roku 1998 se jehličnatá vláknina prodávala za 950 Kč/m3, počátkem roku 2002 to je už pouhých 820 Kč/m3. Dopad na hospodaření lesních majetků zásadního snížení ceny sortimentu, představujícího téměř polovinu celkové produkce, není třeba zdůrazňovat. Přitom není známo, že by někdo ze spotřebitelů s představiteli výrobců - vlastníků lesů - o situaci ve zpeněžení vlákninového dříví vůbec jednal. Aniž bychom chtěli vytvářet kartelové dohody či jiné bariéry, jsme přesvědčeni o nevyhnutelnosti přiměřené a samozřejmě zcela dobrovolné koordinace obchodní činnosti členů SVOL, včetně spolupráce s jinými partnerskými organizacemi, dotýkajícími se svými zájmy a činností obchodování surovým dřívím.

NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Usnesením XI. valné hromady byla schválena nová organizační struktura SVOL - regionální uspořádání. V současné době má SVOL devět regionů: Východní Čechy, Severní Morava, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina, Středočeský, Jihomoravský, Karlovarský a Severočeský. Regionální organizace byly vytvořeny podle rozložení členské základny SVOL v jednotlivých krajích, přičemž na základě vůle členů SVOL může regionální organizace vyvíjet svoji činnost i v rámci krajů sousedních. Od tohoto kroku se očekává úzká spolupráce regionálních sdružení SVOL s krajskými úřady, větší informovanost a aktivita členské základny. Aby zůstal zachován statut SVOL - silného funkčního sdružení s celorepublikovou působností - je SVOL organizován dvoustupňově, a to na úrovni regionální, kde jsou jeho orgány členská schůze a předsednictvo, a na úrovni celostátní, kterou představují: konference SVOL, republikový výbor, předsednictvo SVOL a revizní komise. Nejvyšším orgánem je konference SVOL, které přísluší zejména schvalovat, měnit a rušit stanovy, příspěvkový a volební řád SVOL, přijímat opatření k celkové činnosti SVOL, projednávat zprávy o činnosti a hospodaření, volit předsedu, místopředsedu, členy předsednictva SVOL a revizní komise a rušit členství ve SVOL atd. Republikový výbor tvoří předsednictvo SVOL (výkonný orgán sdružení, který tvoří předseda, místopředseda a tři členové) a po jednom zástupci z každé regionální organizace. Republikový výbor řídí činnost sdružení v období mezi konferencemi, sestavuje rozpočet, přijímá nové členy, je oprávněn zřizovat jako své pomocné orgány odborné komise atd.

VOLBA ČLENŮ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ SVOL

Na I. konferenci SVOL zvolili delegáti jednotlivých regionálních organizací na dvouleté funkční období členy do ústředních orgánů SVOL:

- Předseda SVOL - Ing. František Kučera, ředitel Městské správy lesů Pelhřimov, s.r.o.

- Místopředseda SVOL - Josef Bartoň-Dobenín, soukromý vlastník lesů z Nového Města nad Metují.

- Ostatní členové předsednictva - Ing. Zdeněk Petřík, předseda představenstva a. s. Městské lesy Hradec Králové, Ing. Josef Vovesný, ředitel Lesní správy Orlík nad Vltavou, a Ing. Pavel Šlajs, ředitel Kašperskohorských městských lesů, s.r.o.

HLAVNÍ CÍLE

- Dořešení vydávání nemovitého majetku bývalých lesních družstev obcí podle usnesení vlády č. 168/1995 Sb. a majetku vedeného u Ministerstva obrany ve vojenských újezdech.

- Podílení se na tvorbě vyhlášek k zákonu o myslivosti č. 449/2001Sb. a jejich realizaci.

- Podílení se na dořešení otázky dotací do lesního hospodářství z pohledu regionů a při přípravě vstupu ČR do Evropské unie a z toho vyplývajícího nového dotačního systému (ze strukturních fondů SAPARD, PHARE, apod.).

- Prosazování priority vlastnických práv při legislativních úpravách, dotýkajících se přímo či nepřímo lesního hospodářství (lesní zákon, zákon o ochraně přírody apod.).

- Podílení se na činnosti mezinárodních organizací, sdružujících obecní a soukromé vlastníky lesů.

- Prosazování společných zájmů v oblasti obchodu se dřívím a při tvorbě cen.

- Podpora aktivit a opatření, zaměřených na zvýšení tuzemské spotřeby dřeva a dřevovýrobků.

- Orientace poradní činnosti především na informace o aktuálních, právních a ekonomických otázkách a na organizování odborných seminářů (výklad mysliveckého zákona) a exkurzí.

FUNKCE ODBORNÉHO LESNÍHO HOSPODÁŘE

V současné době projednává Poslanecká sněmovna sněmovní tisk č. 1160 - Změny a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Součástí tohoto materiálu je novela zákona č. 289/1995 Sb., o lesích - konkrétně výkon funkce OLH u vlastníků lesů o výměře do 50 ha placený státem - problém, který v posledních dnech opět rozčeřil názorovou hladinu lesnické veřejnosti. V souvislosti s novelou tohoto ustanovení lesního zákona by bylo potřeba problematiku výkonu funkce OLH řešit komplexně. To znamená přehodnotit náplň a rozsah jeho činnosti a vztahu k vlastníkovi lesa, a to zejména tam, kde tuto činnost hradí stát.

SPOLUPRÁCE S OBOROVÝMI SPOLEČNOSTMI

Oceňujeme iniciativu České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH), která nás pozvala ke společnému projednávání podmínek přechodu na váhovou přejímku dříví u společnosti Frantschach Pulp and Paper, a.s. Štětí. Je velmi užitečné, aby naše spolupráce s ČAPLH pokračovala i v jiných obdobných oblastech. Nevyhýbali bychom se ani konzultacím s největším producentem surového dříví u nás, s. p. LČR.

DOTACE

SVOL již od svého založení věnuje mimořádnou pozornost dotacím, kterými stát podporuje hospodaření v lesích. Tato podpora dosahuje nezanedbatelná měřítka a bez přehánění můžeme konstatovat, že bez ní by rozhodující záměry státní lesnické politiky neměly šanci na realizaci. SVOL předkládá každoročně náměty a doporučení na zdokonalení metodiky dotačních pravidel. K těmto námětům, představujícím zpravidla návrhy na dílčí úpravy uplatnění jednotlivých dotačních titulů, v současné době přibývá další, související se změnou regionálního členění státu. Do roku 2000 rozhodovalo o poskytování příspěvků MZe. Počínaje rokem 2001 mělo být rozhodování přeneseno na kraje. To se ale zatím nestalo, třebaže pravidla o poskytování příspěvků to deklarují.

STÁTNÍ LESNÍ FOND

Je nutné připomenout, že SVOL podporoval vznik a vytvoření Státního lesního fondu, který by soustřeďoval finanční zdroje využitelné pro krytí potřeb lesního hospodářství. Návrh na vytvoření Státního lesního fondu je uveden i v “Koncepci resortní politiky MZe” schválené usnesením vlády č. 49 ze dne 12. ledna 2000. Části lesnické veřejnosti jistě neuniklo, že před několika dny skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona (tisk č. 1235) o Státním fondu rozvoje lesního hospodářství ČR. Zatím neznáme přesné souvislosti, které vedly k jeho podání, a je tudíž problematické jej komentovat. Obsahově se však zásadně liší od návrhu uvedeného v Koncepci státní lesnické politiky MZe.

ZÁVĚR

To, že SVOL je po deseti letech existence životaschopným sdružením a má určité postavení a uznání veřejnosti, nejenom lesnické, není pouze tím, že sdružuje a zastupuje 300 tis. ha lesů nestátních vlastníků v ČR - těch 300 tis. ha je totiž pouze 12 % výměry všech lesů v ČR, ale zřejmě i proto, že až dosud nikdo z představitelů SVOL neprosazoval a nepředkládal pouze své osobní požadavky či názory úzké skupiny lidí. Požadavky a stanoviska SVOL vycházely z diskuse v členské základně, byly řádně projednány ve zvolených orgánech SVOL a pak teprve zpracovány a podloženy odbornými stanovisky. Myslím si, že jedině takovým způsobem je možno si trvale vybudovat určité postavení, získat uznání a respekt. Ale také dosáhnout pozitivních výsledků svého konání.

Podle zprávy předsedy VV SVOL a usnesení XI. valné hromady SVOL a I. konference SVOL