AKTUÁLNÍ OTÁZKY LESNICTVÍ

Vladimír Krečmer, Bohuslav Vinš

Dne 27. února 2002 se na Lesnické fakultě ČZU v Praze konalo 9. zasedání valné hromady Národního lesnického komitétu (NLK). Účastníci mj. vyslechli souhrnnou zprávu předsedy NLK Ing. Vladimíra Krečmera, CSc. o činnosti výběrového občanského sdružení v období let 2000 - 2001. Byla zaměřena zejména na aktuální otázky lesnické a environmentální politiky, s důrazem na postavení lesů a lesnictví v naší společnosti a se snahou o jeho upevňování mezi širší odbornou i laickou veřejností doma i ve vztahu k obrazu ČR v zahraničí.

Zpráva shrnula činnost zaměřenou na kvalifikovanou prezentaci lesnických stanovisek k souběhu péče o lesy a kulturní krajinu. V tomto kontextu se NLK zabýval nástroji státní politiky, a to v širším rámci tvorby koncepcí trvale udržitelného obhospodařování lesů a s lesem související legislativy i z užšího hlediska uplatnění základního novodobého nástroje lesnicko-hospodářského a územního plánování - využívání Oblastních plánů rozvoje lesů - vyhotovených v letech 1998 až 2001 pro všechny přírodní lesní oblasti ČR. Vyzdvihl také úzkou spolupráci NLK s vedením dalších lesnických organizací a společný postup v řadě koncepčních i osvětových akcí především s Českou lesnickou společností (ČLS) a s Českou jednotou lesnickou (ČJL).

DISKUSNÍ SEMINÁŘ

Do programu zasedání byl zařazen i diskusní seminář ke třem důležitým tématům lesnického dneška. Na téma “Převod lesů ve státním vlastnictví na kraje” hovořil PhDr. Ivan Rynda, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK Praha a místopředseda sekce Lesnická politika NLK. O struktuře a náplni konečné verze “Národního lesnického programu ČR” informoval Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel VÚLHM pověřeného řídit práce na tomto elaborátu. O probíhajícím statistickém šetření “Inventarizaci lesů 2000” přednesl referát Ing. Kamil Vyslyšel, náměstek ředitele ÚHÚL, předseda sekce Hospodářská úprava lesů NLK.

Převod lesů v majetku státu

Ivan Rynda shrnul důvody převodu lesů v majetku státu z evropského i domácího pohledu, které jsou pro i proti tomuto v médiích zviditelňovanému politickému záměru. Došel k závěru, že z řady závažných důvodů by takový krok dnes byl nejen ojedinělý ve světě, ale také mimořádně riskantní jak z lesopolitického hlediska, tak z hledisek národohospodářských. Vyžadoval by závažné změny zákonných norem a vzhledem k relativní nestabilitě legislativního procesu i dodržování a vymáhání práva v naší společnosti by mohl otevírat cestu k velmi nežádoucím procesům, např. k postupné privatizaci státního lesního majetku.

Bohatá diskuse řízená Ing. Vladimírem Zatloukalem, náměstkem ředitele Správy NP a CHKO Šumava, členem NLK podpořila názory dr. Ryndy, doplnila je i o důsledky rozdrobení státního podniku Lesy ČR v oblasti naší konkurenceschopnosti na trhu se dřívím. Diskutující konstatovali, že podle ohlasů v médiích to vypadá, jakoby propagátoři převodu lesů o odborných a národohospodářských problémech a o dopadech další transformace správy státního vlastnictví lesů z hlediska veřejného zájmu i z hlediska dlouhodobého reprodukčního cyklu vůbec neuvažovali, popř. používali k jejich vysvětlení jen fráze o údajné veřejné prospěšnosti takového kroku. Mnozí z toho soudí, že tlak na převod lesů vyvolává krátkodobý zájem o získání státního majetku v některých regionech pro zisk. Proto stav lesů v různých oblastech, otázky kapitálového zajištění regenerace a zabezpečování jejich funkcí vůbec nerozebírají nebo se odbývají okrajově běžnými frázemi. Ani jeden hlas mezi padesáti účastníky shromáždění tento záměr nepodpořil.

Národní lesnický program

Ing. Zahradník seznámil přítomné se strukturou a dosavadním postupem prací na Národním lesnickém programu (NLP). Zhodnotil vývoj projektu, jeho východiska a zadání v podobě souhrnu potřebných organizačních, legislativních a ekonomických opatření, zabezpečujících jeho realizaci a konkrétní dopady na lesní hospodářství. Zmínil se o předpokládaném rozsahu a časovém harmonogramu současné IV. etapy zpracování, ve kterém po předložení I. verze konzistentního materiálu NLP do 31. března 2002 bude následovat tříměsíční diskuse s odbornou veřejností, uzavřená předložením připomínek do konce června 2002.

V diskusi byly vzneseny připomínky ke smyslu a podílu analýzy lesnické a environmentální politiky, která zatím není v elaborátu zastoupená. Stěžejním bodem je diferenciace poslání lesů v různém vlastnictví a s ním související definice míry sociální vazby vlastnictví lesů ve shodě s vývojem v okolních státech a s ohledem na úpravy, které by z toho mohly vyplývat při našem přibližování se Evropě. Referující argumentoval tím, že elaborát vychází z platných zásad zmíněných státních politik, a proto takovou kapitolu nemá. Bylo však poukázáno na to, že posouzení zájmu státu na správě veřejného (státního) a soukromého (nestátního) lesního majetku z hlediska měnících se podmínek pro integrované naplňování všech funkcí lesa by mělo předcházet úvahám o formování legislativy a ostatních nástrojů státní lesnické a environmentální politiky navrhovaných v NLP a především snahám o dosažení potřebné politické shody.

Inventarizace lesů 2000

Ing. Vyslyšel stručně informoval o probíhajícím statistickém šetření stavu našich lesů, které uložilo MZe zpracovateli ÚHÚL v Brandýse n. L. s termínem dokončení do roku 2004. Vzniká tak otevřená databáze podle metodiky a pracovních postupů, zpracovaných výzkumem a ověřovaných na pilotních projektech. Diskuse poukázala na velký rozsah dat, získávaných tímto šetřením, jejichž standardizace (s výjimkou standardních dat LHP a LHO) není zcela zajištěna. Sběr dat je první krok, rozhodující je způsob jejich využití, k čemuž jsou potřebné analytické, dotazovací a modelovací nástroje. Z úst referujícího i diskutujících tak zazněla aktuální výzva členům NLK - zejména v sekci Hospodářská úprava lesů - zabývat se jak vyhodnocením současných pilotních projektů (např. v NP Šumava), tak zejména otázkou standardizace a kompatibility dat v časových řadách a především zmíněnými analytickými nástroji tohoto informačního systému.

ZAHRANIČNÍ ÚČAST, USNESENÍ NLK

Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. ve svém vystoupení poděkoval ve jménu tříčlenné slovenské delegace za pozvání a ocenění pokračující spolupráce s NLK při různých příležitostech. Konstatoval názorovou shodu v obdobných odborných problémech lesního hospodářství na Slovensku, jaké zazněly na semináři.

Na závěr zasedání bylo schváleno usnesení členů NLK. Zdůrazňuje základní priority činnosti NLK v roce 2002 v tomto pořadí:

1. Národní lesnický program ČR. 2. Analýza dopadů případného převodu státního vlastnictví lesů na kraje v rámci nového státoprávního uspořádání. 3. Ochrana genofondu a biodiverzity lesních ekosystémů. 4. Péče o lesy v chráněných územích (na příkladu NP Šumava). 5. Oblastní plány rozvoje lesů.

Adresa autorů:
Ing. Vladimír Krečmer, CSc,
Ing. Bohuslav Vinš, CSc.
Národní lesnický komitét
Žabovřeská 210, 156 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.