Úvodník 1/2003

Jaromír Vašíček, Předseda redakční rady časopisu Lesnická práce

Vážení čtenáři,

na prahu začínajícího roku se již tradičně díváme zpět a každý z nás si sám pro sebe hodnotíme úspěchy a neúspěchy uplynulého roku.

Rok 2002 byl poznamenám především ničivými srpnovými povodněmi. Voda dosahovala rekordních výšek, byly zaznamenány historické rekordy v průtocích. Co nám tato povodeň signalizovala? Především skutečnost, že se vlivem dlouhého období bez povodňových katastrof ztratila "povodňová paměť" lidí, kteří žijí v blízkosti vodních toků a že přírodní katastrofy v podobě velké vody, ničivého větru, požáru apod. mohou být realitou, která převrátí náš žebříček hodnot, naše vnímání světa. Obdiv a poděkování zaslouží všichni, kteří neváhali přispět svojí pomocí k odstraňování následků povodní. Lesníci, kteří jsou odpovědni vlastníkům lesů za obhospodařování jedné třetiny našeho území, mohou svojí prací a rozmyslem významně přispět ke zlepšování hydrické funkce lesů. Obávám se však, že přes veškerá opatření, ať již biologického nebo technického rázu, se i při sebelepším obhospodařování krajiny povodním podobného rozsahu nedá zabránit. Lidé mají šanci pouze jejich ničivé dopady zmírňovat.

Uplynulý rok 2002 byl pro lesní hospodářství prvním vážnějším signálem, prvním varováním, že poměrně příznivý ekonomický vývoj celého sektoru nemusí trvat věčně a že ekonomické obtíže mohou přijít. O úspěšnosti subjektu podnikajícího v lesním hospodářství bude stále více rozhodovat umění dobře prodat výsledky své práce. Ekonomické parametry se budou pravděpodobně nepříznivěji vyvíjet pro sektory, které budou do svého výrobku vkládat malou přidanou hodnotu a lesnictví mezi taková odvětví patří. Zvlášť zřetelně se to již projevilo u exportu surového dříví, ale i řeziva, kde posilující koruna zhoršila plánované výnosy. Všechny myslitelné polštáře komparativních výhod jsou postupně vyčerpávány a nás čeká komplikovaná a někdy bolestná cesta zvyšování produktivity práce, snižování nákladů a maximalizace efektů. Ostatně nic jiného nezbývá, neboť spoléhat na otevřený měšec státní pokladny, popřípadě pokladny EU by nebylo prozíravé.

Došlo k dalšímu zhoršení nepříznivého zdravotního stavu lesů v Orlických horách. Do této lokality bylo soustředěno mnoho pozornosti odborníků, kteří se snažili najít příčinu nepříznivého vývoje zdravotního stavu lesních porostů. Nejen tato lokalita je příkladem toho, jak nesnadné je hledání souvislosti mezi příčinou a následkem. Přírodní vlivy kombinované s minulým a současným poškozením působeným člověkem tvoří spletenec souvislostí, který se jen obtížně rozplétá. Ekonomický přínos z lesů na hřebenech Orlických hor očekávat nemůžeme, přesto by bylo chybou vzdát se lesnického obhospodařování této a podobných horských lokalit.

Těchto několik poznámek charakterizujících události uplynulého roku lze doplnit konstatováním, že se Vám všem, kteří pracujete v lesnímu hospodářství, daří překonávat každodenní starosti, vyrovnávat se s často nevyzpytatelnou přírodou, tržním prostředím a mnoha dalšími obtížemi, které patří k běžnému životu všech lidí z našeho oboru. A tak uplynulý rok snad můžeme souhrnně hodnotit jako úspěšný. Věřím, že jej tak hodnotíte i Vy, naši čtenáři, na základě loňských zkušeností v profesionálním i osobním životě.

Co přinese nadcházející rok 2003? Z událostí, které následně budou mít dopad na lesní hospodářství to bude červnové hlasování o vstupu ČR do EU. V oblasti trhu se dřevem žádný podstatný dopad vstupu ČR do EU nelze předpokládat, neboť evropský trh se dřevem nemá v současnosti žádné celní ani množstevní omezení a je tedy liberalizován. Naopak přijetí nového zákona o nakládání s reprodukčním materiálem přinese hospodářským subjektům nová pravidla s jeho nakládáním, která budou znamenat zvýšení regulační funkce státu v této oblasti. Obtíže ve výkonu státní správy lesů lze očekávat se zrušením okresů a přechodem kompetencí na krajské úřady a pověřené obce. Bude nějaký čas trvat, než se situace nově stabilizuje a reforma veřejné správy bude dokončena. V září roku 2003 proběhne po šesti letech v kanadském Québecu jednání Světového lesnického kongresu. Bude jistě zajímavé sledovat nové trendy a souvislosti v našem oboru.

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych jménem redakční rady časopisu Lesnická práce Vám a Vašim blízkým popřál do nového roku 2003 hodně štěstí, osobní pohody a radosti ze života.