Lesnická strategie EU

Jiří Matějíček

Na základě druhého odstavce článku 138b Smlouvy o založení Evropského společenství (ES) ze dne 31. ledna 1997 schválil Evropský parlament rezoluci o lesní strategii Evropské unie (EU) vyzývající Komisi, aby v souladu s četnými úvahami a doporučeními připravila “legislativní návrh evropské lesnické strategie” (Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě schválené Evropskou komisí 14. 12. 1998).

Tato strategie by se měla posuzovat na základě principů a závazků přijatých na mezinárodní úrovni, zejména v rámci Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (např. Protokolu konference v Kjótu o změně klimatu) a celoevropských konferencí na ochranu lesů. Lesnická strategie EU je založena na uznání nutnosti zachovávat diverzitu evropských lesů a jejich multifunkční roli a potřeby trvale udržitelného ekologického, hospodářského a sociálního vývoje.

Lesnictví a dřevařství EU

- Na evropském kontinentu je téměř 215 milionů ha lesů a dalších porostů, představujících téměř 30 % jeho celkové plochy. Lesní plocha je v současné době stabilizována, nebo se dokonce zvětšuje.

- Celková lesní plocha EU zaujímá 130 milionů ha (cca 36 % území). Asi 87 mil. ha lesa se považuje za hospodářsky využitelné (lesy obhospodařované pro těžbu a další produkci a služby).

- Produkce dřevozpracujícího průmyslu EU dosahuje dohromady hodnoty téměř 300 mld. ECU (10 % veškerého zpracovatelského průmyslu). Podle úředních statistik zaměstnává tento průmysl přímo asi 2,2 milionu osob ve všech částech EU.

- EU je největším dovozcem a vývozcem lesních produktů na světě a jejich druhým největším spotřebitelem, přičemž dosahuje v tomto odvětví velkého přebytku obchodní bilance. Současně je v této oblasti čistým dovozcem surovin, zejména kulatiny, kterou dováží hlavně ze zemí střední a východní Evropy a bývalého SNS, a buničiny, dovážené ze Severní a Jižní Ameriky a dalších regionů s nízkými výrobními náklady. V některých oborech, kde je domácí nabídka obzvláště vysoká, je EU důležitým vývozcem, zejména pokud jde o produkty s vyšší mírou přidané hodnoty.

- Průmysl EU dosahuje značných výhod využíváním jak čerstvých surovin (přírodní vlákno), tak i recyklované dřevní hmoty a papíru. V některých oblastech je dřevozpracující průmysl EU závislý na značně roztroušených lesních zdrojích, což spolu s některými dalšími nevýhodami činí dřevo méně konkurenceschopnou surovinou. Proto musí dřevozpracující průmysl EU usilovat o další specializaci, vyšší kvalitu a inovaci na základě výzkumu a vývoje. Dřevozpracující průmysl je tedy pro EU z ekonomického hlediska vysoce důležitým oborem.

- Lesy v EU jsou ze 65 % v soukromém vlastnictví. V EU je asi 12 mil. soukromých vlastníků lesů, většina lesních majetků je menších než pět hektarů. Typ vlastnictví se uvnitř ES značně liší. V Řecku a Irsku vlastní stát asi dvě třetiny lesů, zatímco v Belgii, Španělsku, Itálii, Lucembursku, Francii a Německu jsou důležitými vlastníky obce.

- Kromě odlesňování v důsledku městské a průmyslové zástavby a budování mohutné infrastruktury jsou lesy vážně ohroženy znečištěním ovzduší, požáry, změnou klimatu a napadením parazity a chorobami. Každý rok zničí požáry v EU asi 350 000 až 500 000 ha lesů. Odhaduje se, že znečištěním ovzduší je viditelně poškozena asi jedna třetina evropských lesů.

Role EU v lesnictví

Smlouvy o EU nepočítají s komplexní společnou lesní politikou. Nicméně hospodaření v lesích, ochrana a trvale udržitelný rozvoj lesů jsou zásadními otázkami současné společné politiky, jako jsou společná zemědělská politika a rozvoj venkova, otázky životního prostředí, obchod, vnitřní trh, výzkum, průmysl, rozvoj spolupráce a energetická politika.

Zejména pro jejich příspěvek k tvorbě příjmů a pracovních příležitostí a jejich ekologické a sociální hodnotě jsou lesy důležité pro venkovské oblasti a představují významnou složku integrované politiky rozvoje venkova. Ochrana a zachování lesů spadá pod jednotlivé programy ES a je předmětem specifických environmentálních úkolů, jako jsou Strategie biodiverzity EU, NATURA 2000 a uplatňování Konvence o změně klimatu.

Na lesní produkty, zejména dřevo (jakož i korek a pryskyřici), se vztahují pravidla vnitřního trhu, včetně obvyklých soutěžních pravidel EU o státní pomoci, slučování a kartelech.

Role členských států

V souladu s principem subsidiarity jsou členské země odpovědny za vypracování a uskutečňování národních lesnických programů (NLP) a plánů. Ty jsou důležitými nástroji při uplatňování principů stanovených na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, akčních návrhů Mezinárodního lesnického panelu (IPF - International Panel on Forests), rezolucí přijatých na celoevropských konferencích konaných ve Štrasburku, Helsinkách, Lisabonu a Vídni (viz LP 6/2003, s. 9, pozn. red.), jakož i iniciativ členských států v souvislosti s mezinárodními konvencemi (jako jsou konvence o změně klimatu, biologické diverzitě, desertifikaci a přeshraničním znečišťování ovzduší) a v současnosti již 6. akčního programu o životním prostředí.

Opatření společné zemědělské politiky

Pokračování následujících lesnických opatření je předmětem návrhu Komise pro rozvoj venkova v souvislosti s Agendou 2000.

Lesnická opatření v zemědělství mají za cíl rozšiřovat zalesňování jako alternativní využívání zemědělské půdy a rozvoj lesnické činnosti na farmách. Toto horizontální opatření je součástí doprovodných opatření společné zemědělské politiky (garanční sekce Evropského zemědělského garančního a orientačního fondu - EAGGF).

Program rozvoje a optimálního využívání lesní půdy ve venkovských oblastech obsahuje řadu lesnických opatření na podporu hospodářských, ekologických a společenských funkcí lesů jako součást operačních programů. ES pomáhá regionům např. při zakládání a rozvoji lesních školek, ochraně půdy a vody, rozšiřování a obnově lesní půdy v oblastech ohrožených erozí a záplavami, obnově lesní půdy poškozené požáry nebo jinými přírodními katastrofami, pěstebním a infrastrukturálním zlepšování a poskytuje pomoc lesnickým sdružením při zahajování nových programů.

Přednost mají regionální programy v oblastech, kde může zlepšování pěstební činnosti znamenat zlepšení hospodářské situace dané oblasti (ochrana půdy a vody, zabránění eroze, společenské a rekreační funkce lesů).

Rozvoj lesního sektoru zlepšováním podmínek pro zpracování a prodej lesních produktů umožňuje podporu v případě lesnických prací směrem k počátečnímu zpracování (např. kácení, odvětvování, odkorňování, manipulace, skladování, ošetřování a sušení). Financování investic se soustřeďuje spíše na malé a střední podniky.

Program ES na ochranu lesů proti znečišťování ovzduší

Inventarizace poskytuje informace o rozsahu a postupu poškození lesů v jednotlivých regionech EU. Kromě toho je úkolem intenzivního monitorovacího systému (evropská sít stálých pozorovacích ploch k monitorování lesních ekosystémů pomocí sběru přesných dat o míře rozšíření řady škodlivin a podrobných informací o základních ekologických parametrech) poskytnout lepší obraz o vlivu znečištění ovzduší a dalších faktorů na lesní ekosystémy. Každoročně publikuje Evropská komise (EK) a Evropská hospodářská komise OSN zprávu o zdravotním stavu evropských lesů.

Směrnice 96/62/ES o hodnocení a řízení kvality ovzduší poskytuje rámec pro měření, ohlašování a zlepšování kvality vzduchu v EU. Jsou zapotřebí místní a regionální akční plány splňující limitní hodnoty. Existují plány pravidelného hodnocení kvality vzduchu, včetně vzduchu v lesích, jako důležité nástroje pro místní úřady.

Lesní požáry

Lesní požáry ohrožují trvale udržitelný rozvoj téměř poloviny lesů EU. Unie v současné době spolufinancuje opatření proti lesním požárům v rámci politiky rozvoje venkova a prostřednictvím zvláštních opatření Společenství na ochranu lesů proti požárům.

Tato akce podporuje úsilí členských států zabraňovat lesním požárům a současně zajišťuje, aby opatření v lesnictví podporovaná též z jiných zdrojů, jako je rozvoj venkova v oblastech s rizikem požárů, byla propojena s ochrannými systémy uskutečňováním celosvětových plánů na ochranu lesů proti požárům.

Kohezní fond rovněž poskytuje pomoc na obnovu lesních ploch zničených ohněm s environmentálním cílem zabránit erozi a zachovat vodní režim.

Zavedení Evropského lesnického informačního a komunikačního systému

Opatření k zavedení Evropského lesnického informačního a komunikačního systému (European Forestry Information and Communication System - EFICS) sledují dosažení následujících cílů:

- zlepšit kvalitu národní inventarizace a podporování potřebných změn, aby tato činnost splňovala požadavky na získávání informací pro podávání zpráv o trvale udržitelném LH v úzké spolupráci se členy Neformální mezisekretariátové pracovní skupiny (představitelé Komise, Eurostatu, UN-ECE, FAO, OECD a ITTO). Zvláštní důraz by se měl klást na získávání objektivních srovnatelných údajů založených na celoevropských kritériích a ukazatelích a na vlastnické struktuře lesů uvnitř Unie.

Kromě toho bude snahou zkoumat praktické využití dálkového snímání a technik geografických informačních systémů (GIS), zejména při získávání vesmírných dat jako zdroje informací doplňujících klasické statistické metody, s cílem získat standardizované informace o evropských lesích;

- založit databázi EU, která by obsahovala všechny příslušné informace o opatřeních ES týkajících se lesnictví, jakož i základní informace o národní a regionální lesní politice a programech členských států;

- sbírat informace a vypracovat analýzu budoucího vývoje v lesnickém sektoru s ohledem na otázky obchodu, průmyslu, zaměstnanosti a životního prostředí.

Vnitřní trh a obchod EU

Obchodní činnost lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu je součástí otevřené ekonomiky a produkce dříví jako hlavní komerční funkce tohoto odvětví se řídí především tržními silami.

Lesnický sektor EU nelze posuzovat odděleně od lesnictví ostatních zemí. Veškerá opatření musí být v souladu s našimi mezinárodními obchodními závazky, jakož i s dalšími závazky, které EU podepsala. Na obchodování se všemi lesními produkty s třetími zeměmi se především vztahují opatření Světové obchodní organizace (WTO) o mezinárodním obchodě, včetně otázek obchodu a životního prostředí.

Finanční opatření a veřejnou pomoc lesnictví plánují a uskutečňují členské státy samy, avšak veškerá pomoc musí být v souladu s pravidly společného trhu a EK musí být o nich zpravena. V zásadě je pomoc EU lesnictví založena na finančních příspěvcích v rámci systému pomoci zavedenému členskými zeměmi na základě jejich lesnické politiky a programů pro lesnický sektor; tato podpora musí dodržovat tržní disciplínu a musí zajišťovat efektivní fungování politiky soutěže.

Obchodní činnost související s lesnictvím ovlivňují zejména tato právní opatření zavedená na úrovni EU:

- technické a environmentální normy pro lesní produkty (zlepšení provozních podmínek v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu a odstranění tržních deformací a překážek);

- společná pravidla upravující kvalitu lesního reprodukčního materiálu a obchodování s ním (zajišťování vysoce kvalitního reprodukčního materiálu);

- kontrola zdraví rostlin (stále aktivnější role ES v ochraně zdraví a životaschopnosti lesních ekosystémů, předcházení rizikům ohrožujícím zdraví rostlin v důsledku dovozu surového dříví z nečlenských zemí).

Dřevozpracující průmysl EU

Snahou dřevozpracujícího průmyslu EU je udržení jeho konkurenceschopnosti s jinými materiály v rámci světové soutěže a v souvislosti s požadavky ochrany ŽP. Hlavní akční body budou obsaženy ve zvláštním sdělení Radě a Parlamentu o trvale udržitelné konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu EU (tento materiál byl publikován v roce 1999).

Podpora lesnického výzkumu ze strany ES

Lesnický výzkum se provádí hlavně prostřednictvím zvláštního programu FAIR. Kromě toho další programy a akce RTD (Výzkum a technologický rozvoj) se rovněž zabývají otázkami týkajícími se lesnictví, jako např. Program životního prostředí a klimatu, Program spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi (INCO), vědecko-technická spolupráce (COST), školení a mobilita výzkumných pracovníků a opatření na podporu využívání moderní technologie v malých a středních podnicích.

V Pátém rámcovém programu pro RTD, který pokrývá období let 1998-2002 (na plánovací období 2002-2006 již ale běží Šestý rámcový program, jenž má 7 tématických priorit), byl lesnický výzkum zahrnut do klíčové akce “Trvale udržitelné zemědělství, rybolov a lesnictví včetně integrovaného rozvoje venkovských oblastí” podle specifického programu “Kvalita života a hospodaření s živými zdroji”.

Výzkumné priority:

- multifunkční lesní hospodářství: podpora lesní politiky, diverzifikace - využívání ostatních lesních produktů, zemědělsko-lesnické a pastvinářské systémy, multifunkční a trvale udržitelné hospodaření spojující kvalitní výrobu se zachováním a ochranou lesů, lesní ekosystémy, biodiverzita a ochrana lesní půdy;

- trvale udržitelné mnohostranné využívání lesních zdrojů (řetězec produkce a zpracování dřeva, strategie trvale udržitelného LH a využívání lesních zdrojů, účinné ekologické procesy a recyklační technologie, diverzifikované produkty s vysokou přidanou hodnotou splňující potřeby trhu a spotřebitelů.

Hlavní priority multifunkčního LH

- hospodářsko-sociální situace v lesnictví a politika uplatňovaná v tomto sektoru - vyhlídky nabídky a poptávky v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu;

- fungování lesních ekosystémů;

- vliv přírodních rizik a lidské činnosti - příčiny odumírání lesů, přizpůsobivost lesů, ochrana lesů a obnova poškozených porostů;

- trvale udržitelné a multifunkční LH, analýza, metody a vhodné ukazatele, potřeba zalesňování, techniky a metody hospodaření a těžby, genetické šlechtění stromů pro lepší růst, odolnost a kvalita a optimalizace zemědělsko-lesních systémů;

- podpora výroby korku genetickým šlechtěním a zlepšováním produkce, hospodaření, ochrany zdraví a těžebních technik.

Spolupráce při rozvoji lesnictví

Komplexním cílem spolupráce ES při rozvoji lesnictví je podporovat trvale udržitelné LH v rozvojových zemích jako příspěvek k celosvětovému trvale udržitelnému rozvoji, vyplývající z různých mezinárodních setkání a dohod. Tato činnost bude muset být založena na uznání důležitosti lesů pro hospodářský a sociální rozvoj, nutnosti zachovat biologickou diverzitu, bojovat proti desertifikaci (prostorové rozšíření pouštních podnebných poměrů zásahem člověka), vázání uhlíku jako faktoru zmírňujícího proces změny klimatu a zachování přírodních biotopů a jejich ekologických funkcí. To povede ke zhodnocení přírodních zdrojů s uznáním role jednotlivých majitelů v lesnickém sektoru. Pomoc bude poskytována na celostátní, regionální a mezinárodní úrovni, včetně podpory ke splnění závazků vyplývajících z příslušných mezinárodních dohod o ŽP.

Mezinárodní spolupráce na celoevropské a celosvětové úrovni

Na celoevropské úrovni se ES bude nadále účastnit plnění rozhodnutí přijatých na konferencích ministrů na ochranu evropských lesů a bude podporovat další spolupráci v této oblasti, zejména prostřednictvím akcí zaměřených na ochranu lesů, výzkum a informační a komunikační činnost v oblasti lesů, jakož i pomocí současných nástrojů na zachování přírodních biotopů a genetických zdrojů a dalším uskutečňováním akčních návrhů Mezinárodního lesnického panelu.

Na celosvětové úrovni se ES bude nadále účastnit mezinárodní diskuse a mezinárodních setkání týkajících se lesů, zejména Mezinárodního lesnického fóra (IFF), a bude prosazovat celosvětový právně závazný nástroj v oblasti LH (ochrany lesa a trvale udržitelného rozvoje všech druhů lesů). Všude tam, kde je to vhodné, by ES mělo usilovat o uplatňování mezinárodních norem v lesnictví.

Koordinace

Závazky učiněné v rámci celoevropských a dalších mezinárodních procesů na ustavení celostátních a dílčích lesnických programů zdůrazňují výhody efektivní koordinace mezi jednotlivými sektory majícími vliv na lesnictví. Na úrovni ES budou koordinace opatření týkajících se lesů a konzultace o nich probíhat na dvou hlavních platformách:

a) na půdě Stálého lesnického výboru (představitelé členských států za předsednictví člena EK):

- poradní, regulační a řídicí funkce pro zvláštní lesnická opatření;

- funkce konzultačního fóra ad hoc poskytujícího odborné informace a provádějícího monitoring pro lesnická opatření nebo iniciativy v rámci politiky ES, např. v oblasti rozvoje venkova, životního prostředí a výzkumu;

- funkce fóra, kde si členské státy a EK mohou vyměňovat informace a kde na základě dobrovolnosti mohou koordinovat své postoje k mezinárodním lesnickým problémům.

b) na půdě Poradních výborů, kde jednotliví účastníci dávají doporučení Komisi, formulují názory a vyměňují si informace:

- pro lesy, včetně korku (výměna informací a názorů o celoevropských lesnických problémech);

- pro lesnictví a dřevozpracující průmysl (šest pracovních skupin).

Závěrečná poznámka

Stejně jako v jiných oborech, tak i v lesnicko-dřevařském sektoru můžeme pozorovat silnou dynamiku změn, která znamená, že v průběhu uplynulých 5 let došlo k určitému vývoji, který bude mít pravděpodobně do budoucna za následek možnou korekci některých dosavadních strategických směrů. Lesnická strategie pro EU byla zpracována v roce 1998 a letos bude koncem roku vyhodnocena včetně závěrečné hodnotící zprávy.

Za nejpodstatnější lesopolitické trendy posledního období lze označit snahy některých lesnicky vyspělých evropských zemí o určité osamostatnění lesnicko-dřevařského sektoru v rámci stávající institucionální struktury EK, resp. o snahy začlenit ustanovení o významu lesů do evropského práva. Neexistencí společné lesnické politiky na úrovni EU se o řadě závažných záležitostí úzce spojených s lesem a jeho funkcemi rozhoduje jinde (např. na ředitelství životního prostředí, zemědělství, průmyslu atd.) bez možnosti významným způsobem ovlivňovat taková rozhodnutí rovněž ze strany LH. Tedy něco v duchu “o nás - bez nás”. Přistoupením dalších kandidátských zemí význam lesnicko-dřevařského sektoru v EU ještě vzroste, a proto je otázkou, zdali se zmíněný trend časem nakonec neprosadí.

Příspěvek je doplněným výběrem z knihy Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie (Jiří Matějíček, Lukáš Jakubec)

Adresa autora:
Ing. Jiří Matějíček, CSc. VÚLHM Jíloviště Strnady
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.