FLE ČZU v Praze - krok na dlouhé a složité cestě

Vilém Podrázský a kol.

Pražská tradice lesnického vysokoškolského vzdělávání trvá již třetí století, na druhé straně málokterá fakulta a její obory prodělaly tak složitý, různorodý, dokonce lze říci bouřlivý vývoj a rozvoj. Ani budoucnost se přitom nezdá být klidná a bezproblémová. Od 3. listopadu 2003 je oficiálním názvem naší fakulty označení “fakulta lesnická a environmentální” (FLE). Tato změna odráží vývojové trendy, které lesnické vzdělávání prodělává ve světě, a zároveň i syntézu environmentálních oborů v naší zemi na platformě původně úzce oborových lesnických směrů.

Po krátké, dvanáctileté době existence samostatné obnovené Lesnické fakulty (LF) ČZU v Praze se opět změnil její název na fakultu lesnickou a environmentální (Faculty of Forestry and Environment). Po dlouhodobých diskusích přistoupilo kolegium děkana LF ke změně názvu, ten byl schválen akademickými senáty, a nyní se tak vynořuje na akademickém poli staronový subjekt, který ve svých studijních programech syntetizuje tradiční i nové lesnické obory, navazující obor dřevařský a zdůrazňuje význam krajinářských a ekologicko-inženýrských oborů pro rozvoj fakulty a univerzity, jakož i pro další trvale udržitelný život české i globální společnosti, krajiny a životního prostředí - to byl ostatně hlavní důvod změny názvu fakulty. V každém případě pak stojí za to lesnické odborné veřejnosti naši fakultu blíže představit a seznámit odbornou obec s historií, současností i potenciálem dalšího vývoje.

Studium na FLE

Počínaje rokem 2004 budou posluchači zásadně přijímáni do tzv. třístupňového studia (bakalářský, magisterský, doktorský stupeň), kde absolventi magisterského studia obdrží titul inženýr (Ing.). Počty studentů (graf 1) však fakulta zvyšuje jen pozvolna, bez náhlých zvratů a nárůstů, nicméně v souladu s potřebami svého rozvoje. Spíše ale než cestou zvyšování počtu studentů v jednotlivých oborech jdeme cestou zvyšování variability a kvality výuky. Zájem uchazečů o studium je sice dosud značný, zejména o tradiční lesnické obory, nicméně úroveň, pestrost a atraktivitu studia je nutno přizpůsobovat klesajícímu počtu a kvalitě absolventů středních škol. Na druhé straně je zapotřebí připravovat kurzy celoživotního vzdělávání.

Pro lesnické obory jsou v rozsahu gymnaziální látky předepsány přijímací zkoušky z matematiky a z biologie, pro dřevařské z matematiky a z fyziky, pro krajinářské rovněž z matematiky a z biologie a pro ekologické alternativně z kombinací matematika-biologie a biologie-chemie. Pro FLE je tradiční vysoká úroveň inženýrských oborů, což vyplývá z dlouhodobé koexistence a dosud úzké spolupráce s ČVUT. To se odráží i v úrovni technických znalostí a dovedností absolventů a představuje to jejich značnou komparativní výhodu na trhu práce.

Věda a výzkum

Doktorské studium je zásadní součástí vědecké činnosti každé fakulty, jeho studenti pak jsou ve světě považováni za “motor vědy”. Na FLE je možno pokračovat ve studiu v rámci 11 oborů doktorského studia, pokrývajících potřebné spektrum lesnických, krajinářských, dřevařských a ekologických (environmentálních) specializací. V současné době je ve všech formách doktorského studia zapsáno 152 studentů, na 30 z nich zatím studia úspěšně ukončilo. Větší množství absolventů však je možno očekávat až v příštích letech, neboť ve většině oborů nastoupili studenti až po roce 1996, jako první absolventi lesnických magisterských oborů.

Rozvoji doktorských forem studia výrazně slouží i Grantová agentura fakulty (GALF), založená v r. 2001, s roční dotací z rozpočtu LF 400 tis. Kč a dále celouniverzitní agentura CIGA (http://ciga.czu.cz). Rovněž je již několik let pořádána konference mladých vědeckých pracovníků FLE, kde je prostor pro prezentaci a vnitřní veřejnou oponenturu práce mj. i studentů DSP.

Pro vysoké školy a jejich fakulty je výzkum i základním prostředkem zvyšování úrovně kvalifikační struktury, udržování a zvyšování kvality svých pracovníků a zdrojem financí pro další rozvoj. Graf 2 dokládá vývoj získaných prostředků na výzkum, sdružuje přitom jak vnější granty, tak i vnitřní univerzitní a fakultní granty a výzkumné záměry. Vliv přidělení výzkumných záměrů je patrný v roce 1999, ale i s tímto navýšením je patrný stálý nárůst prostředků od doby založení fakulty a tím i rozvoj výzkumné činnosti fakulty. Od roku 2000 se daří ve stále větší míře získávat opět i zahraniční projekty.

Úroveň a podíl prostředků vědy a výzkumu je již nyní na úrovni celé ČZU a fakult podobného zaměření na jiných univerzitách. Přitom ještě nedosáhl svého maxima, neboť řada jednotlivých pracovišť není plně konstituovaná a jejich pracovníci se nezapojili do procesu získávání a řešení grantových projektů.

Zahraniční aktivity a studium

LFE má v současné době živé kontakty s mnoha zahraničními univerzitami a výzkumnými ústavy. Fakulta je členem nejvýznamnější evropské lesnické organizace European Forest Institute (EFI) se sídlem v Joensuu ve Finsku a členem nejvýznamnější světové lesnické výzkumné organizace International Union of Forestry Research Organisations (IUFRO) se sídlem ve Vídni. Pracovníci fakulty jsou členy mnoha mezinárodních orgánů a organizací.

Intenzivní aktivity jsou rozvíjeny v rámci mezinárodních programů, jakými jsou např. SOCRATES/ERASMUS, zejména v oblasti mobilit studentů a učitelů, CEEPUS, COST, COPERNICUS aj. Zvláštní pozornost je věnována především programu SOCRATES/ERASMUS. Účast našich studentů a pedagogů na výuce v zahraničí se postupně zvyšuje, stejně jako účast zahraničních studentů a pedagogů na výuce u nás. Každoročně se pracovníci fakulty podílejí na organizování mezinárodních konferencí a seminářů doma i v zahraničí.

Jedním ze základů pedagogické činnosti v mezinárodní oblasti je rozvoj, zkvalitňování a rozšiřování výuky v cizích jazycích. Fakulta dále internacionalizuje výuku. Konkrétní reakcí na tyto požadavky je příprava a realizace dvouletého čtyřsemestrového magisterského studijního programu “Forestry, Water and Landscape Management”, vyučovaného v anglickém jazyce. Výuky se budou účastnit pracovníci ze zahraničních institucí. Program je koncipován jako nadstavba nad bakalářským stupněm v oblasti lesnické a environmentální. Výuky v tomto studijním programu se budou účastnit nejen zahraniční, ale i čeští studenti.

V tomto akademickém roce vstoupí ČR do EU. Pro ČR tak dojde k významné změně, která je příznivá i pro další rozvoj zahraničních aktivit FLE. Fakulta je však po stránce zahraničních styků dobře připravena, a v nejbližším období proto nepředpokládáme náhlou výraznou změnu v žádném z aspektů úrovně zahraničních styků. Spíše půjde o další systematický postupný rozvoj zahraničních styků jak s institucemi v zemích EU, tak mimo ni.

Závěr

Fakulta lesnická a environmentální ČZU v Praze se během své existence po obnovení v r. 1990 stala zcela rovnoprávným členem obce akademických institucí v naší zemi. Postupně rozvíjí strukturu studijních programů, schopnou konkurence mezi jinými vysokými školami, získává pozici jako význačný zdroj poznatků pro vědu i praxi, rozvíjí se poradenská činnost a spolupráce se zahraničím. Tam by měla pronikat ve spolupráci s ostatními fakultami a vědeckými institucemi, ke vzájemnému prospěchu všech. Přes dlouholetou tradici má pak právě naše fakulta dosud nevyčerpaný potenciál rozvoje ve všech zmíněných oblastech, a bude tak i v budoucnu určitě představovat přitažlivou instituci pro mladé vědecké pracovníky i studenty všech svých oborů.

Další informace najdou zájemci např. na www stránkách www.lf.czu.cz

Adresa vedoucího autora:
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
děkan LFE ČZU,
Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Historie fakulty

Vlastní fakulta vznikla jako samostatný lesnický odbor na základě návrhu profesorského sboru zemědělského odboru české techniky ze dne 6. 11. 1918. Následující rok, 16. března, pak byly slavnostně zahájeny přednášky a tato data je možno chápat jako začátek skutečné Lesnické fakulty v Praze s českým vyučovacím jazykem. Rychlé zahájení bylo umožněno aktivitou řady vynikajících odborníků a předchozí sedmdesátiletou kultivací lesnických oborů na akademické půdě v Praze. V tomto roce tedy fakulta oslaví své 85. narozeniny. O málo později, podle zákona č. 460 ze dne 24. 7. 1919, vznikla v Brně samostatná Vysoká škola zemědělská s odborem zemědělským a lesnickým.

- 1848 - zahájení samostatných přednášek Krištofa Liebicha (1783-1874) s lesnickou tématikou na pražské technice

- 1919 - vzniká samostatný lesnický obor na České vysoké škole technické

- 1920 - Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT v Praze

- 1951 - zřízena lesnická fakulta při ČVUT.

- 1959 - lesnická fakulta je vládním nařízením č. 58/59 Sb. převedena do rámce VŠZ v Praze a postupně se lesnická fakulta od akademického roku 59/60 začíná rušit. Poslední posluchači absolvovali v roce 63/64.

- 1964 - lesnická fakulta se mění na Vědecký lesnický ústav VŠZ se sídlem v Kostelci nad Černými lesy

- 1982 - název se mění na Ústav aplikované ekologie a ekotechniky v Kostelci na Černými lesy

- 1990 - usnesením akademického senátu VŠZ je obnovena lesnická fakulta jako součást VŠZ

- 1995 - název univerzity se mění na Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze

- 2003 - 3. 11. 2003 se mění název fakulty na fakulta lesnická a environmentální

(blíže http://www.lf.czu.cz/fakulta/historie.html nebo LP 9/2002, str. 396)