Úvodník 10/2006

Vážení čtenáři,

se začínajícím podzimem se opět na plno rozběhla široká škála odborných lesnických akcí a setkání. Nahlédneme-li do kalendáře pořádaných akcí uvnitř jednotlivých čísel Lesnické práce, nalezneme zde témata biologická, technická, ekonomická, legislativní, lesnicko–politická, ale i jiná, která mají spíše charakter zájmových přátelských setkání. Převážná část lesnických seminářů, odborných akcí a setkání však v sobě spojuje většinu zmíněných pohledů, či dokonce všechny. To je samozřejmě nutné, neboť horizonty lesnických rozhodnutí přesahují lidský věk a paměť a nelze pochybovat o tom, že budoucnost s sebou přinese další podněty a změny.  

Společenská objednávka – vlastnické zadání – lesnická realizace; to je logická linka, kterou lze sledovat jak v minulosti, tak v přítomnosti. Menší rozdíly v naplnění obsahu této logické řady můžeme sledovat jen podle vlastnických typů lesních majetků. Dřívější objednávka společnosti, omezená v podstatě jen na produkci dříví, byla ve srovnání s dnešními požadavky nepoměrně jednodušší. Aktivity spojené s obhospodařováním lesů jsou dnes předmětem hodnocení nejen veřejnosti, ale i rozrůstajícího se počtu nejrůznějších zájmových skupin. A tak se musí vlastníci lesů vyrovnávat s novými tržními a netržními požadavky a lesníci s jejich realizací.

Hospodaření v lesích bylo vždy závislé na jejich zpřístupnění. A na dopravě dřeva lze sledovat celý historický vývoj lesnického hospodaření ze všech výše zmíněních pohledů.

Jaký význam mělo pro konkrétní území prosté zpřístupnění lesů, si dnes můžeme představit např. z popisu vývoje rumunské Bukoviny v pamětech prof. Opletala. Vytrvalou prací lesníků ustoupila samotná problematika zpřístupnění lesů do pozadí. Současně však narostla potřeba vyrovnat se s nově formulovanými ekologickými a technickými limity, jak pro vlastní dopravní síť, tak i pro dopravní techniku. Zvláště v posledních letech podstatně stoupl význam přepravních nákladů pro celkovou ekonomiku lesního hospodářství a obchodu se dřevem. A tak i do lesního hospodářství pronikl termín „logistika“.

Měnící se společenská objednávka a z ní pramenící vlastnická zadání předkládají nové úkoly k realizaci. V podmínkách lesních ekosystémů je může samostatně řešit biolog, technik, ekonom či právník. Konsensuální řešení jednotlivých odborných pohledů však může zprostředkovat pouze lesník.

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

výrobně–technický ředitel LČR, s. p.

člen redakční rady LP