Přístup ČIŽP k aktuálním problémům ochrany lesa

Jan Hořejší

V posledních letech přetrvává na velké části území České republiky zvýšený, místy až kalamitní stav výskytu kůrovců ve smrkových porostech. V letech 2005 a 2006 se sice v důsledku klimatických podmínek nenaplnily krizové prognózy vývoje populací kůrovců, přesto je objem kůrovcového dříví za rok 2006 odhadován na 1,2 mil. m3. Tento stav není příznivý, neboť je v průměru čtyřnásobně překročena hranice tzv. základního stavu. Při inspekčních šetřeních České inspekce životního prostředí (ČIŽP) byl zjišťován výskyt kůrovců v aktivních stádiích v důsledku suchého a teplého podzimu ještě v listopadu 2006.

V těchto souvislostech mají vysoce negativní význam poškození lesních porostů způsobená větrem na začátku letošního roku, zejména orkánem Kyrill ve dnech 18. a 19. ledna. Většina poškozených lesních porostů se nachází v západní polovině území republiky, a to především v krajích Jihočeském a Plzeňském, dále v krajích Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Vysočina a Královéhradeckém, v malé míře také v kraji Moravskoslezském. Charakter polomů je podobný, přibližně stejně jsou zastoupeny zlomy a vývraty, kalamita je převážně roztroušená, ve starších smrkových porostech. Navazující nebezpečí rozsáhlého přemnožení kůrovců je umocněno dosavadním vývojem povětrnostních podmínek, tedy extrémně mírnou zimou a většinou suchým a velmi teplým jarem.

Povinnosti vlastníka lesa

V uvedené situaci nabývá na zvláštním významu aspekt důsledného plnění odpovídajících povinností vlastníků lesa, stanovených k ochraně lesa lesním zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 101/1996 Sb. Primárně se jedná o povinnost zpracovat nebo asanovat veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůdců, které vznikly do 31. března, nejpozději do 31. května; v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, pak do 30. června běžného roku. Dále se jedná o povinnosti preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, soustavně vyhledávat a včas zpracovávat všechny napadené stromy a mnohé jiné.

Státním podnikům Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR, které hospodaří na více než polovině výměry lesů v republice, byla sice rozhodnutím ministerstva zemědělství ze dne 30. ledna 2007 prodloužena lhůta pro zpracování nahodilých těžeb dříví spojených s orkánem Kyrill na územích, na nichž byl vládou vyhlášen nouzový stav, nejpozději do 31. prosince 2007, současně jim však byla uložena povinnost provádění ochranných zásahů k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů. Na územích Krkonošského národního parku a Národního parku Šumava se postup při zpracování následků orkánu Kyrill řídí příkazem ministra životního prostředí ze dne 2. března 2007, jehož platnost je omezena do 31. 12. 2007. Tímto příkazem se významněji nemění dosavadní postupy a stanovené cíle ochrany přírody v obou národních parcích, je jím ale například stanovena zásada soustavného provádění a pravidelného vyhodnocování monitoringu stavu vývoje populací kůrovců.

Podle mnohaletých zkušeností pracovníků ČIŽP se vyskytují nedostatky při zpracování a asanaci kůrovcového dříví většinou u drobných vlastníků a obcí v případech, kdy v jimi vlastněném lese prakticky nehospodaří. Problémem v těchto případech bývá již jen pozdní reakce vlastníků lesa na upozornění ze strany odborného lesního hospodáře, ČIŽP nebo orgánu státní správy lesů.     

Hrozba kůrovcové kalamity - priorita ČIŽP v r. 2007

Z doposud provedených inspekčních šetření ČIŽP od ledna 2007 je zřejmé, že zpracování a asanace kalamitního dříví probíhá v mnoha lokalitách pomalu. Zcela reálně tedy hrozí riziko kalamitního přemnožení kůrovců, a to zejména v případě, že i nadále bude pokračovat dosavadní charakter počasí.

V uvedených souvislostech je ze strany ČIŽP považována výše zmíněná problematika na úseku ochrany lesa za prioritní pro rok 2007, a proto na ni bude zaměřena značná část inspekční činnosti. Je vhodné připomenout, že ČIŽP má stanoveny zákonem č. 282/1991 Sb. mimo jiné povinnosti dozírat na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí právnickými a fyzickými osobami, zjišťovat nedostatky a škody na funkcích lesa a ukládat opatření k jejich nápravě, v případě hrozící škody nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti. Zároveň je ČIŽP povinna uložit právnickým nebo fyzickým osobám, které svojí činností ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích například tím, že vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů (což se týká i kůrovců), pokutu až do výše 5 milionů Kč, a v případě porušení povinností, za něž se ukládá pokuta, v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty další pokutu až do výše 10 milionů Kč. Uvedená opatření k nápravě i sankční opatření, v kombinaci s poradenskou činností, jsou ze strany ČIŽP důsledně uplatňována (viz www.cizp.cz) a bude tomu tak i v současné, z hledisek ochrany lesa velmi náročné situaci. Na základě výše zmíněných zkušeností pracovníků ČIŽP je možno předpokládat, že tato opatření se budou opětovně dotýkat převážně těch vlastníků lesa, kteří opakovaně nebo permanentně neplní zákonné povinnosti a nebudou reagovat ani na upozornění na výskyt kůrovcového dříví.  

Adresa autora:

Ing. Jan Hořejší

Česká inspekce životního prostředí

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.