Sociální pilíř ve strategii Lesů ČR

Pavel Hes, Vladimír Dolejský

Návrat k přírodě je dnes trendem, který musí lesník umět pochopit a pracovat s ním. Les je důležitým prvkem hustě osídlené kulturní krajiny, v lese se pro nás čistí vzduch, ukládají se zásoby pitné vody, nacházejí zde útočiště mnohé zvláštní druhy fauny a flóry, je však také místem, kam většina z nás chodí načerpat energii a odpočinout si.

Polarizace vnímání lesa

Málokterá společnost má tak bohaté a různorodé předivo vztahů k lesu s konečným jednoznačně pozitivním é získávají největší prostor v médiích, a v konečném důsledku je velice obtížné vést o budoucnosti lesa v České republice svýsledkem jako právě česká společnost. Změny, kterými naše společnost v posledních dvou desetiletích prošla, se na tomto vztahu odrazily velice rozporuplně. Na straně jedné přibylo těch, kteří by nejraději viděli v lese jen pouhý objekt trhu, a na straně druhé vzrůstá počet těch, kteří si myslí, že les by měl být ponechán svému osudu. Tato polarizace je velice nebezpečná, protože jsou to právě extrémní názory, ktereriózní celospolečenskou diskusi. Postupem času se tyto extrémní póly stále více prosazují i v diskusi odborné veřejnosti. Světlou výjimkou bylo právě skončené jednání o Národním lesnickém programu, které se pokoušelo nalézt styčné plochy mezi všemi zainteresovanými stranami.

LČR i její jednotliví pracovníci jsou v průběhu své činnosti v neustálém kontaktu s velkým množstvím jednotlivců i organizací s širokým spektrem zájmů. A právě každodenní rozhodnutí ovlivňuje jejich činnost.

Ekonomická orientace nemusí být vždy v rozporu s ekologií. Trvale udržitelné hospodaření s lesy je díky své vyváženosti nejenom ekologické, ale současně i ekonomické.

V rámci podnikatelského konceptu byly rozpracovány hlavní oblasti, ve kterých se chtějí LČR profilovat, aby uspokojily celospolečenskou poptávku.

- Péče o vodní zdroje

Hospodaření s lesními porosty významně ovlivňuje vodní režim krajiny. LČR pečují o cca 20 000 km vodních toků, což znamená vykonávat meliorace, hrazení bystřin a údržbu toků nejen na lesních pozemcích, ale i v navazujícím povodí. Účelem těchto opatření není pouze zabraňovat erozi půdy a zlepšovat retenční schopnost krajiny, ale v souvislosti s extrémními projevy počasí se v poslední době zvyšuje i význam protipovodňových opatření. Na rozdíl od let minulých, dnešní zásahy do koryt potoků a bystřin respektují přirozenou dynamiku vodního toku a jejich výstavba přirozeně zapadá do krajiny. Za tímto účelem vynakládají LČR ročně kolem 200 mil. Kč (k tomu je ještě zhruba 30 mil. Kč dotováno státem).

- Turistika

Jednou ze základních mimoprodukčních funkcí lesa je jeho rekreační, estetický a ozdravný vliv na společnost. S vědomím toho, že lesnická infrastruktura je využitelná i pro turistiku, se plánují opravy a rekonstrukce cestní sítě, vybírají se vhodná místa pro umístění přístřešků, laviček, vyhlídkových míst, studánek i odpadkových košů. LČR podporují tyto funkce také z důvodu usměrnění jednotlivých aktivit, aby nedocházelo ke střetům jednotlivých způsobů vyžití. Při vyhledávání a podpoře jednotlivých aktivit LČR spolupracují s různými nevládními organizacemi (např. Klub českých turistů, Hnutí Duha, Český svaze ochránců přírody atp.). Tyto aktivity se projevují zejména ve vyznačení 13 000 km turistických cest a stezek, ve zpřístupnění 11 000 km cyklotras, vyznačování koňských stezek, běžeckých tras a v permanentní údržbě lesních cest.

Na tyto aktivity chtějí LČR využívat i prostředků EU, např. v rámci programu rozvoje venkova LČR připravují projekty na budování cyklostezek (160 mil. Kč), naučných stezek (39 mil. Kč) a turistických stezek (25 mil. Kč). Pro cyklisty chtějí LČR připravit ve spolupráci s Klubem českých turistů internetový plánovač tras.

- Osvěta

Přiblížení významu lesa a lesnictví laické a odborné veřejnosti je jednou ze základních úloh historické, environmentální a společenské výchovy. Všudypřítomná počítačová technika nás, a zejména naše děti odcizuje od kontaktních zážitků v přírodě. Právě proto věnují LČR práci s dětmi a mládeží stále větší pozornost. Ve spolupráci s různými sdruženími podporují finančně projekty ekologické výchovy a zážitkových aktivit jako např. „Les ve škole – škola v lese“ (ve spolupráci se Sdružením Tereza) nebo samy pořádají akce jako např. „Dny s LČR“ či „Dětské dny LČR“. Dále budují nebo připravují informační centra pro veřejnost. Pro účely osvěty bylo také vybudováno dosud cca 145 km naučných stezek.

Směřování LČR v oblasti sociálního pilíře

Cílem LČR je pokračovat v dosavadních aktivitách a diferencovat svoji činnost na jednotlivé zájmové skupiny. Prioritou by měla být propagace a vysvětlení globálního a národního významu lesního hospodářství, a přispění tak k odpovídajícímu posunu postavení lesnictví na společenském žebříčku hodnot. Tuto prioritu podmiňuje činnost spojená s rapidním zkvalitněním rozvoje lidských zdrojů. Proto připravují LČR nábor špičkových profesních i mimo oborových specialistů, mladých absolventů odborných škol a vzdělávací i výukové programy pro vlastní zaměstnance.

Nabídka množství naučných stezek, turistických, cyklistických a jezdeckých tras bude lákat návštěvníky lesa k zotavení a pobytu v přírodě v lesích LČR. Množství míst pro grilování, koupání, dětských hřišť i míst vhodných pro pozorování zvěře bude představovat ještě atraktivnější obraz lesů jako místa pro zotavení a krásné zážitky.

V zájmu zvýšení sociálního potenciálu musí LČR usilovat o partnerské vztahy se svazy, spolky, obcemi, veřejnými i soukromými organizacemi, aby se mohly jednotlivé aktivity vedle sebe harmonicky rozvíjet a získaly podporu obyvatel v regionu.

Adresy autorů: Ing. Pavel Hes

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., LČR, s. p.

E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.