Lesnické hospodaření v Krušných horách

Marian Slodičák

V roce 2005 zadala Grantová služba LČR projekt „Lesnické hospodaření v Krušných horách“ jehož cílem bylo komplexní posouzení stavu a vývoje porostů náhradních dřevin v imisních polohách oblasti Krušných hor s využitím všech dosavadních výsledků výzkumu a zkušeností lesního provozu v této oblasti, včetně vypracování komplexních a variantních doporučení k hospodářským opatřením v těchto porostech. Ve veřejné soutěži se nositelem projektu stal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady (VÚLHM), který zadání projektu v letech 2005 až 2007 řešil ve spolupráci s vybranými specialisty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (MZLU), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa v Brandýse n. Labem (ÚHÚL), Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně (ÚKZÚZ) a také s vybranými odborníky z privátních firem. Řešení probíhalo v úzké součinnosti s odborníky Lesů České republiky, s. p., Hradec Králové.

Charakteristika projektu

Projekt zahrnoval všechny aspekty důležité pro určení lesnických opatření od vyhodnocení stavu prostředí, lesních půd, porostů náhradních dřevin (PND) včetně stanovení jejich životnosti a vyhodnocení vlivu zvěře na les, až po doporučení možných a reálných opatření ke zlepšení stavu půdy a výživy porostů, ke snížení tlaku zvěře na les, přeměn PND, výchovy a obnovy porostů, doporučení k použití sadebního materiálu, chemické a biologické melioraci atd. Postupy lesnického hospodaření byly hodnoceny také po stránce ekonomické včetně posouzení jejich rentability. V souladu se zadáním vzniklo v průběhu řešení devět realizačních výstupů k jednotlivým okruhům lesnické činnosti a závěrečná syntéza poznatků s ohledem na dlouhodobé zajištění všech funkcí lesa včetně funkce produkční a rovněž s ohledem na požadavky ochrany přírody a v návaznosti na soustavu území NATURA 2000.

Řešení projektu spočívalo především v syntéze dat získaných lesnickým výzkumem v imisemi nejvíce zasažené oblasti Krušných hor v minulých desetiletích.

Analyzovaná data

Stav lesního prostředí byl analyzován s využitím meteorologických a klimatických dat VÚLHM, MZLU, ČHMÚ a ÚHÚL a dat o imisních poměrech v oblasti, zejména znečištění ovzduší sloučeninami síry, dusíku a ozonu. Vedle přímého měření byla stanovena koncentrace a depoziční toky sledovaných látek na základě modelových výpočtů. Imisní koncentrace byly odvozeny pomocí modelu SYMOS 97, depoziční toky podle modelu MESOPUFF II.

Stav a produkční schopnosti lesních půd byl analyzován podle obsahu základních živin a zátěžových prvků, nasycení sorpčního komplexu, poměru C/N, stavu a charakteru humusu a půdní vody. Údaje byly získány z databází VÚLHM, ÚHÚL, ÚKZÚZ, MZLU, ČZU. Pro vyhodnocení dat byly využity statistické a geostatistické metody. Podrobněji je problematika stavu lesního prostředí a lesních půd posouzena v následujícím příspěvku.

Stav porostů ND, jejich odolnost, stabilita a životnost, byl analyzován především na základě podpůrné studie MZe ČR „Šetření stavu porostů v Krušných horách“, kterou v letech 2005–2007 garantoval ÚHÚL. Stav kořenového systému ND byl hodnocen podle metodiky používané na MZLU. Pozornost byla věnována také stavu výživy, obsahu zátěžových prvků a vlivu biotických činitelů na porosty ND. Posuzován byl vliv současných porostů ND na půdní prostředí v Krušných horách. Stavu porostů ND je věnován samostatný příspěvek.

Nejrozsáhlejší částí projektu byl návrh hospodářských opatření, především návrhu cílových druhových skladeb, optimalizace kvality sadebního materiálu, postupů výchovy, a postupů přeměn porostů ND a také optimálních postupů obnovy produktivity lesních stanovišť včetně melioračních opatření. Součástí návrhů bylo ekonomické vyhodnocení rentability jednotlivých postupů přeměn a ekonomických dopadů působení zvěře na les včetně posouzení rentability opatření ke snížení škod na lese. Rovněž hospodářským opatřením v porostech ND v Krušných horách je věnován samostatný příspěvek.

Hlavní výsledky řešení projektu

Mezi nejdůležitější výsledky řešení projektu patří:

- současná klimatická a imisní situace detailizovaná pro nejproblémovější lokality s ohledem pro potřeby lesnické praxe,

- informace o současném stavu a vývoji lesních půd a jejich poškození,

- přehled zdravotního stavu porostů náhradních dřevin diferencovaně podle konkrétních stanovištních i porostních poměrů,

- informace o vlivu zvěře na lesní ekosystémy včetně ekonomického vyhodnocení a návrhu na minimalizaci škod,

- variantní návrh pěstebních postupů zahrnující parametry sadebního materiálu, obnovu lesa, úpravu obmýtí, úpravu druhové skladby, principy výchovy a způsoby přeměn porostů ND,

- posouzení rentability jednotlivých variant pěstebních opatření.

Souhrnně jsou výsledky řešení tohoto projektu připravovány k publikaci jako monografie, kterou vydá Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., ve spolupráci s Grantovou službou LČR, s. p., počátkem roku 2008.

Studie Lesnické hospodaření v Krušných horách vznikla s podporou GS LČR s využitím poznatků získaných při řešení Výzkumného záměru MZe ČR č. 0002070201: Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí a podpůrných studií financovaných MZe ČR - Šetření stavu porostů v Krušných horách a Vliv zvěře na ekosystém Krušných hor.

Autor:

Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.

VÚLHM, Výzkumná stanice Opočno

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.