Získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin

K trvalému zachování kvalitních, odolných, zdravých a stabilních lesních porostů a ke zvyšování biologické různorodosti lesa je nutné dodržovat základní podmínky při zakládání nebo obnově lesních porostů. Jednou z těchto podmínek je v případě umělé obnovy lesa a zalesňování pozemků určených k plnění funkcí lesa zajištění kvalitního, geneticky vhodného reprodukčního materiálu lesních dřevin. Tento článek by měl být praktickým vodítkem pro vlastníky lesa, ale nejen pro ně, jak se k takovému reprodukčnímu materiálu dopracovat při současném naplnění legislativních požadavků v oblasti získávání reprodukčního materiálu lesních dřevin (RM) a nakládání s ním.

Získávání reprodukčního materiálu
V současné době se vlastníkovi lesa nabízí v podstatě dvě možnosti získání RM.
- Nákupem od dodavatele – pro vlastníka lesa nejjednodušší způsob získání RM. Nákup je možné realizovat přímo v lesní školce nebo v rámci zajištění obnovy lesa dodavatelskou firmou. Při nákupu je však nutné vždy vyžadovat od dodavatele správně vyplněnou průvodní dokumentaci – průvodní list nebo list o původu, kde jako odběratel musí být vždy uveden konečný spotřebitel, tj. vlastník lesa. Touto dokumentací je dokládán původ RM použitého následně v lese při výsadbě a zároveň má vlastník lesa za povinnost vést evidenci o původu RM použitého při obnově lesa a zalesňování a uchovávat ji po dobu 20 let od provedené obnovy lesa nebo zalesnění.
- Z vlastních zdrojů – při rozhodování o využití RM z vlastních zdrojů je nutné vzít v úvahu jednak druh dřeviny, který bude vlastník pro obnovu lesa nebo zalesnění používat, a dále skutečnost, zda získaný RM bude dále uvádět do oběhu.
- Pokud bude RM využit pouze pro vlastní spotřebu ve vlastním lese, nepodléhá RM působnosti zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Podléhá však zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích, který v § 29 říká, že „k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa se používá semen nebo sazenic lesních dřevin ze stejné nebo odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky. V případě smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého, tzv. vybrané lesní dřeviny, lze k umělé obnově lesa a k zalesňování použít pouze RM pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného RM uznaného podle zvláštního právního předpisu. (Tímto předpisem je zákon č. 149/2003 Sb.). Z uvedeného vyplývá, že v případě tzv. vybraných dřevin je nutné i při použití RM pro vlastní spotřebu využít k získání RM uznaných zdrojů reprodukčního materiálu.
- Pokud bude získaný RM uváděný dále do oběhu, podléhá tento RM dikci zákona č. 149/2003 Sb. a je povinností dodavatele využít uznaných zdrojů RM vždy, pro každou dřevinu. Je nutné poznamenat, že RM smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského lze uvádět do oběhu pouze jako selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný. RM získaný vegetativním způsobem reprodukce (např. topolové řízky, roubovance apod.) lze uvádět do oběhu pouze jako kvalifikovaný nebo testovaný.

Uznávání zdrojů reprodukčního materiálu
Pokud tedy nastane situace, kdy se vlastník lesa rozhodne používat RM „vybraných dřevin“ z vlastních zdrojů nebo RM po splnění všech dalších zákonných požadavků (např. získání licence) dále uvádět do oběhu, musí absolvovat zákonnou cestu k uznání zdroje RM.
Uznané zdroje RM jsou dle znění platné legislativy rozděleny dle kategorií na identifikované, selektované, kvalifikované a testované.

Zdroje identifikovaného RM
Za zdroj identifikovaného RM se uznávají zdroje semen (strom rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, popř. i mimo les pro generativní způsob reprodukce) nebo lesní porosty, které jsou zařazeny do fenotypové třídy „C“. Je možné uznat také lesní porosty fenotypových tříd „A“ nebo „B“, pokud nebyly uznány jako zdroj selektovaného nebo testovaného RM. O uznání zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy – krajský úřad – na základě žádosti vlastníka zdroje. K uznání zdroje semen provádí orgán veřejné správy místní šetření, k uznání lesních porostů je nutné doložit k žádosti o uznání doklad o fenotypové třídě porostu, nejčastěji se bude jednat o kopii z hospodářské knihy schváleného LHP nebo LHO.
Praktický postup uznání typu zdroje „zdroj semen“ nebo „porost“
- Zpracování LHP/O (odpadá v případě „zdroje semen“), během zpracování provádí držitel licence k vyhotovování LHP/O fenotypovou klasifikaci lesních porostů.
- Pořízení dokladů o fenotypové třídě porostů – tímto dokladem může být kopie příslušné části LHP nebo LHO (odpadá v případě „zdroje semen“).
- Předložení řádně vyplněné „Žádosti o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu“ a „Přílohy k žádosti o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu“ orgánu veřejné správy místně příslušnému krajskému úřadu. Vzory žádosti a přílohy k žádosti s vysvětlivkami jsou uvedeny ve vyhlášce č. 29/2004 Sb., příloha č. 21.
- V případě typu zdroje „zdroj semen“ provede orgán veřejné správy místní šetření.
- Orgán veřejné správy rozhodne o uznání zdroje RM.
- Rozhodnutí o uznání obdrží žadatel a „pověřená osoba“.

Zdroje selektovaného RM
Za zdroj selektovaného reprodukčního materiálu se uznává pouze lesní porost zařazený do fenotypové třídy „A“ nebo „B“, který vyhovuje požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a vyhovuje z hlediska vhodnosti stanoviště. O uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy – krajský úřad – na základě žádosti vlastníka zdroje doplněné o odborný posudek zpracovaný „pověřenou osobou“ (ÚHÚL). Odborný posudek dokládá splnění všech požadavků na selektované uznané zdroje reprodukčního materiálu. V porostu může být uznána jedna nebo i více dřevin, pokud splňují náležité požadavky na uznání zdroje RM. Zdroje selektovaného RM se uznávají zpravidla při obnově LHP/O, je však možné uznání provádět i v průběhu jejich platnosti. Vždy však doba uznání odpovídá době platnosti LHP/O. Náklady uznávacího řízení včetně nákladů na zpracování odborného posudku nese žadatel.
Praktický postup uznání zdroje selektovaného RM
- Zpracování LHP/O, během zpracování provádí držitel licence k vyhotovování LHP/O fenotypovou klasifikaci.
- Na základě schváleného LHP/O požádá vlastník zdroje „pověřenou osobu“ (ÚHÚL) o vypracování odborného posudku formou „Žádosti o vypracování odborného posudku pro uznání zdroje reprodukčního materiálu“, která je přílohou č. 23 vyhlášky č. 29/2004 Sb. a „Přílohy k žádosti o vypracování posudku pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu“, která je přílohou č. 24 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
- „Pověřená osoba“ vypracuje odborný posudek, který dodá žadateli.
- Vlastník předloží řádně vyplněné „Žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu“ a „Přílohy k žádosti o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu“ orgánu veřejné správy – místně příslušnému krajskému úřadu. Vzory žádosti a přílohy k žádosti s vysvětlivkami jsou uvedeny ve vyhlášce č. 29/2004 Sb., příloha č. 25. Součástí předložených dokumentů je i odborný posudek zpracovaný „pověřenou osobou“.
- Orgán veřejné správy rozhodne o uznání zdroje RM.
- Rozhodnutí o uznání obdrží žadatel a „pověřená osoba“.

Zdroje kvalifikovaného RM
Za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, které vyhovují požadavkům na postup při založení zdroje a jeho dalším udržování, jakož i požadavkům na genetickou a morfologickou kvalitu, polohu, rozlohu, věk, strukturu a zdravotní stav a které splňují podmínku vhodnosti stanoviště. O uznání zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu rozhoduje orgán veřejné správy – krajský úřad – na základě žádosti vlastníka zdroje doplněné o odborný posudek zpracovaný „pověřenou osobou“. Odborný posudek dokládá splnění všech požadavků na kvalifikované uznané zdroje reprodukčního materiálu. O délce doby uznání rozhoduje orgán veřejné správy, u klonů a směsi klonů je to však nejvíce deset let.

Praktický postup uznání zdroje kvalifikovaného RM – semenný sad/směs klonů
- Vlastník – zakladatel semenného sadu/směsi klonů – vypracuje dokumentaci, kterou je projekt. Projekt musí obsahovat náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 29/2004 Sb., v příloze č. 26, a to zejména lokalizaci, druh dřeviny, pro kterou je zdroj zakládán, počet a soupis vysázených klonů včetně údajů o jejich původu a provenienci, plán výsadby a rozmístění roubovanců jednotlivých klonů, aby byla možná identifikace každého jedince, vzdálenost sadu od okolních porostů stejné dřeviny (izolace od potenciálně nevhodné kontaminace pylem geneticky nevhodných jedinců) a charakteristiku stanovištních podmínek.
- Zakladatel semenného sadu/směsi klonů vstoupí v jednání s „pověřenou osobou“ o úplnosti, věcné a formální správnosti projektu.
- „Pověřená osoba“ musí dokumentaci schválit a registrovat.
- Následuje založení zdroje dle schválené a registrované dokumentace, nejlépe v součinnosti a pod odborným dozorem „pověřené osoby“ (předejde se tak možným komplikacím při tvorbě odborného posudku v procesu uznávání zdroje).
- V okamžiku, kdy semenný sad/směs klonů splňuje podmínky pro uznání jako zdroj kvalifikovaného RM dané vyhláškou č. 29/2004 Sb., požádá zakladatel zdroje „pověřenou osobu“ o odborný posudek formou „Žádosti o vypracování odborného posudku pro uznání zdroje reprodukčního materiálu“, která je přílohou č. 23 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
- „Pověřená osoba“ zpracuje odborný posudek, který dodá žadateli.
- Vlastník semenného sadu/směsi klonů předloží řádně vyplněnou „Žádost o uznání semenného sadu/směsi klonů za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu“, která je přílohou č. 27a vyhlášky č. 29/2004 Sb. Součástí předložených dokumentů je i odborný posudek zpracovaný „pověřenou osobou“.
- Orgán veřejné správy rozhodne o uznání zdroje RM.
- Rozhodnutí o uznání obdrží žadatel a „pověřená osoba“.
Zásahy v semenných sadech/směsích klonů, které by vedly ke změně údajů dokumentace, musí být povoleny, evidovány a registrovány „pověřenou osobou“ po celou dobu platnosti uznání zdroje.

Zdroje testovaného RM
Za zdroj testovaného reprodukčního materiálu lze uznat pouze porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs klonů, který vyhovuje požadavkům pro uznání selektovaného nebo kvalifikovaného RM, pokud jeho vlastnosti byly ověřeny srovnávacími nebo genetickými testy. Podrobné požadavky pro uznání testovaného zdroje RM jsou uvedeny v příloze č. 28 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Praktický postup uznání zdroje testovaného RM je obdobný jako v případě selektovaného (porosty) nebo kvalifikovaného (semenné sady, rodičovské stromy, klony, směsi klonů) zdroje RM.

Získání reprodukčního materiálu z uznaného zdroje
Nyní se vlastník zdroje RM stal vlastníkem uznaného zdroje RM, ze kterého je možné získávat RM a který je možné uvádět do oběhu. Aby mohl být RM získaný z uznaného zdroje dále uváděn do oběhu, je nutné pro něj opatřit dokument, který dokládá původ RM. Tímto dokladem je tzv. potvrzení o původu, které je „rodným listem“ RM obsahujícím mj. údaje o výškovém pásmu, přírodní lesní oblasti, dřevině, typu a kategorii zdroje. Potvrzení o původu vystavuje orgán veřejné správy na základě žádosti dodavatele, a to do deseti dnů od podání žádosti.

Praktický postup získání potvrzení o původu
- Záměr dodavatele sbírat semenný materiál, odebírat části rostlin nebo vyzvedávat z přirozeného zmlazení.
- Oznámení záměru dodavatele o konání sběru nejméně dva týdny předem orgánu veřejné správy, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) na příloze č. 9 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
- Uskutečnění sběru v době uvedené na oznámení, během sběru v případě selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného RM proběhne kontrola sběru, kterou vykoná ORP nebo „pověřená osoba“ na základě zmocnění ORP.
- Podání žádosti o vystavení potvrzení o původu na místně příslušné ORP na tiskopisu přílohy č. 10 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
- Vystavení potvrzení o původu orgánem veřejné správy, a to do deseti dnů od podání žádosti.
V tomto okamžiku se dodavatel stal vlastníkem RM z uznaného zdroje opatřeného potřebnou dokumentací, který je možné uvádět do oběhu.
Cílem celého procesu uznávání zdrojů RM, evidence získaného osiva a následně pěstování sadebního materiálu je používaní takového RM při obnově lesa nebo zalesňování, který má genetické vlastnosti odpovídající stanovištním podmínkám, má původ deklarovaný v průvodní dokumentaci, a tak zajišťuje budoucí všestrannou kvalitu lesních porostů.

Autor:
Ing. Miloš Pařízek
ÚHÚL Brandýs nad Labem - pobočka Hradec Králové
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.