České předsednictví v EU z pohledu lesního hospodářství

Tomáš Krejzar

V první polovině roku 2009 bude mít Česká republika poprvé možnost převzít předsednickou roli v Evropské unii, jejímž členem se stala před pouhými čtyřmi roky. Jedná se o vskutku historickou událost, která je pro Českou republiku příležitostí prokázat vůdčí a organizační schopnosti a fakticky dokončit její integraci do evropských struktur. Ne nadarmo se říká, že skutečným členem EU se stát stává až poté, co absolvuje (a zvládne) předsednictví. Co tedy předsednictví ČR v EU obnáší a jaké otázky budeme řešit v oblasti lesů a lesního hospodářství?

Co obnáší předsednictví
Přesněji řečeno, jedná se o předsednictví v Radě EU, tedy v orgánu členských států, který má mnoho konfigurací a jednou z nich je i Rada pro zemědělství a rybolov. Té bude v první polovině roku 2009 předsedat ministr zemědělství ČR. Podklady pro jednání Rady pro zemědělství a rybolov připravuje řada pracovních skupin. Pro oblast zemědělství a rybolovu je jich v různých konfiguracích bezmála stovka. Jednou z nich je i Pracovní skupina pro lesnictví, která je hlavní platformou řešení otázek týkajících se lesů a lesního hospodářství. Úlohou sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství bude předsedat této pracovní skupině, spolu s Generálním sekretariátem Rady EU zajišťovat přípravu dokumentů a po jejich schválení v pracovní skupině i jejich projednání ve vyšších orgánech, včetně Rady pro zemědělství a rybolov. Jednou z povinností ČR bude i zastupování EU navenek při jednáních na globální úrovni, což je velmi podstatné právě pro oblast lesů a lesního hospodářství.
Bylo by mylné domnívat se, že budeme mít zásadní vliv na zařazování nových témat na program jednání Pracovní skupiny pro lesnictví, tím méně na jednání na globální úrovni. Agenda je víceméně daná dlouhodobě, a to v návaznosti na návrhy předkládané k projednání Evropskou komisí, výsledky činnosti předcházejících předsednictví, a s ohledem na kalendář globálních akcí. Program českého předsednictví musí být navíc zasazen do kontextu společného programu tří následujících předsednictví, v našem případě Francie, ČR a Švédska. Možnost diskutovat a akcentovat důležitá „národní“ témata však poskytnou neformální akce pořádané na území ČR.
Již nyní je zřejmé, že období českého předsednictví bude, na rozdíl od předcházejících předsednictví Portugalska a Slovinska, velmi bohaté na důležité události týkajících se lesů a lesního hospodářství.

Hlavní témata českého předsednictví v oblasti lesů a lesního hospodářství

Zastupování EU na globálních konferencích týkajících se lesů a lesního hospodářství
- Během českého předsednictví se uskuteční dvě velké celosvětové konference týkající se lesů a lesnictví. První z nich bude 19. zasedání Výboru pro lesnictví FAO (COFO) a tou druhou, nepoměrně významnější, 8. zasedání Fóra Spojených národů pro lesy (UNFF). Naším úkolem bude ve spolupráci s ostatními členskými státy EU a Generálním sekretariátem Rady připravit v Pracovní skupině pro lesnictví Rady EU pozice pro jednání a úvodní vystoupení jménem EU, a během zasedání koordinovat EU a vystupovat jejím jménem v plénu a při vyjednáváních.
- 19. zasedání Výboru pro lesnictví FAO se uskuteční ve dnech 16.–20. března 2009 v Římě. Výbor pro lesnictví je nejvyšším orgánem FAO pro oblast lesů a lesního hospodářství, zasedá pravidelně jednou za dva roky a sestává z vrcholných představitelů státních správ členských států FAO, schvaluje program práce FAO pro oblast lesnictví včetně příslušného rozpočtu, je však i významným politickým fórem zabývajícím se aktuálními globálními problémy, které se týkají lesů a lesního hospodářství. Zasedání COFO zpravidla předcházejí zasedání regionálních lesnických komisí FAO, které navrhují témata k projednání na COFO. Zasedání Evropské lesnické komise FAO se uskuteční v rámci Evropského týdne lesů (20.–24. října 2008) v Římě a na jeho programu budou následující témata:
- trvale udržitelné obhospodařování lesů;
lesy v měnícím se životním prostředí,
- lesy a klimatická změna, včetně bioenergie,
- lesy a boj proti chudobě,
- invazivní nepůvodní druhy dřevin,
- národní lesnické programy,
- vymahatelnost lesního práva, správa a obchod v lesnictví.
Lze tedy očekávat, že stejná témata se objeví i na programu jednání COFO. Dále bude na COFO prezentována a diskutována zpráva o stavu světových lesních genetických zdrojů. Nepochybně nejdůležitějším bodem však bude projednávání Lesnické strategie FAO.
- 8. zasedání Fóra Spojených národů pro lesy (UNFF) se uskuteční ve dnech 20. dubna až 1. května 2009 v New Yorku a již nyní je zřejmé, že půjde o nejdůležitější událost našeho předsednictví. UNFF bylo založeno v roce 2000 rezolucí ECOSOC č. 2000/35 jako pokračování Mezivládního panelu pro lesy (IPF) a Mezivládního fóra pro lesy (IFF). Jeho hlavním cílem je podporovat obhospodařování, ochranu a trvale udržitelné využívání všech typů lesů. UNFF úzce spolupracuje s Partnerstvím pro spolupráci v lesnictví (CPF), které sdružuje nejdůležitější světové lesnické organizace a úmluvy, hnutí a procesy, jejichž činnost se dotýká lesů a lesnictví. Spolu tvoří tzv. mezinárodní uspořádání pro lesy. Na 7. zasedání UNFF v roce 2007 byl sjednán tzv. Právně nezávazný nástroj pro všechny typy lesů (NLBI), jehož cílem je posílit politický závazek a aktivity na všech úrovních k dosažení trvale udržitelného obhospodařování všech typů lesů a zejména stanovených globálních cílů pro lesy. Současně byl přijat i Víceletý program práce
UNFF (MYPOW) do roku 2015, který vymezuje i náplň 8. zasedání UNFF v roce 2009. Podrobnosti je možné najít na www.un.org/esa/forests/.
Hlavním tématem 8. zasedání UNFF bude „Lesy v měnícím se prostředí“ s podtématy „Lesy a změna klimatu“, „Zastavení odlesňování, předcházení degradaci všech typů lesů a boj proti rozšiřování pouští“ a „Lesy a ochrana biologické rozmanitosti, včetně chráněných území“. Dále se očekává rozhodnutí o budoucím dobrovolném globálním finančním mechanismu, portfoliu či rámci, který by podpořil realizaci opatření obsažených v NLBI. Financování (rozvojová pomoc) ze strany vyspělých států na straně jedné a plnění přijatých závazků rozvojovými zeměmi na straně druhé jsou vždy nejcitlivější otázkou obdobných jednání, a proto lze předvídat, že průběh 8. zasedání UNFF, koordinace EU a vyjednávání jejím jménem budou extrémně náročné. Dá se říci, že především zvládnutí tohoto úkolu určí, zda naše předsednictví bude vnímáno jako úspěšné.

Realizace Akčního plánu pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT)
Jedná se o vskutku evropské téma, které je však pro ČR poněkud vzdálené a zatím okrajové. Akční plán FLEGT byl přijat již v roce 2003, tedy ještě před vstupem ČR do EU, a zveřejněn v Úředním věstníku pod číslem 2003/C 268/01. Jeho cílem je především účinně bojovat proti odlesňování a nelegálním těžbám dřeva ve světě, zejména s ohledem na pozici EU jako jednoho z nejvýznamnějších dovozců dřeva a výrobků ze dřeva. Dosud nejhmatatelnějším krokem v jeho realizaci bylo přijetí nařízení Rady (EC) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT na dovoz dřeva do Evropského společenství, jehož cílem je dosáhnout dovozu pouze legálně vytěženého dřeva z partnerské země. Systém je založen na uzavírání tzv. dobrovolných partnerských dohod s vyvážejícími zeměmi. Více informací lze najít na http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
Řada členských států považuje zavedená opatření za nedostatečná. Očekává se, že Evropská komise v nejbližší době zveřejní jednak nové sdělení Radě a Evropskému parlamentu o boji proti odlesňování, ale i návrh dalšího právního předpisu. O obsahu zatím můžeme bohužel jenom spekulovat, nicméně je zřejmé, že projednávání návrhu v Pracovní skupině pro lesnictví Rady EU bude probíhat i za českého předsednictví.

Realizace Akčního plánu EU pro lesnictví – neformální akce na území České republiky
Akční plán EU pro lesnictví (KOM (2006) 302 v konečném znění) byl schválen v červnu 2006. Více informací je na http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action
_plan/index_en.htm. Právě tento dokument a jeho realizace nám dávají možnost ovlivňovat i řešení praktičtějších otázek týkajících se lesů a lesnictví, než jsou aktivity popsané v předcházejících dvou bodech. Naším záměrem je přispět k realizaci Akčního plánu pro lesnictví zejména prostřednictvím neformálních akcí pořádaných na území České republiky. Počítá se s uspořádáním mezinárodního workshopu k podpoře realizace akčního plánu EU pro lesnictví a zejména tradičního setkání představitelů státní správy lesů členských států EU (EU Forestry Directors General meeting).
Mezinárodní workshop k podpoře realizace akčního plánu EU pro lesnictví je předběžně plánován na 27.–29. 5. 2009. O jeho organizaci se současně jedná se státním podnikem Lesy České republiky, s. p., a s Pardubickým krajem. Také téma workshopu je nyní intenzivně diskutováno, zejména se zástupci dalších členských států a s Evropskou komisí. Musí totiž zapadat do víceletého pracovního programu k realizaci Akčního plánu pro lesnictví. Jako nejreálnější téma se v současné době jeví příprava komunikační strategie EU pro oblast lesů a lesního hospodářství (klíčová akce 18) s přesahem do klíčových akcí 10 (podpořit environmentální vzdělávání a komunikaci) a 17 (podpořit využívání dřeva a dalších lesních produktů z udržitelně obhospodařovaných lesů). Ve hře jsou však i další témata, např. mobilizace dřeva pro energetické a jiné využití, nebo role lesního hospodářství v opatřeních směřujících k omezování změny klimatu či k adaptaci na ni po roce 2012.
Setkání představitelů státní správy lesů členských států EU je plánováno na týden 22.–26. června 2009 v Jihlavě a bude uspořádáno ve spolupráci s Krajem Vysočina. Mělo by být neformálním vyvrcholením našeho předsednictví, na které budou pozváni nejen zástupci členských států EU a Evropské komise, ale i nejrůznějších nevládních lesnických organizací, evropských i domácích. Rámcovým tématem by měla být realizace akčního plánu EU pro lesnictví v celé jeho šíři, hlavním bodem pak diskuse a schválení výstupů z výše zmíněného workshopu. Dá se však očekávat, že představitelé členských států a zájmových skupin se budou zabývat i dalšími, v té době aktuálními tématy, včetně výstupů 8. zasedání UNFF a postupu realizace akčního plánu FLEGT.
Toto setkání bude nejvýznamnější příležitostí k prezentaci českého lesnictví, jeho úspěchů i problémů, v evropském kontextu. Příležitost k tomu poskytne mimo jiné exkurze. Předběžně se počítá např. s návštěvou akciové společnosti KINSKÝ Žďár, a. s., (příklady přírodě bližších postupů hospodaření v podmínkách smrkového hospodářství) Lesního družstva obcí Přibyslav (sdružování a situace soukromých a obecních vlastníků lesa) či s návštěvou některého z významných dřevozpracujících podniků v kraji. Kromě toho bude možné prezentovat české lesnictví obecně i konkrétní lesnické organizace a jejich aktivity formou posterů, např. v předsálí jednací místnosti.

Priorita – perfektní zvládnutí koordinační role
Předsednictví ČR v Radě EU nás poprvé postaví do role lídra EU, do centra řešení záležitostí, které mají celosvětový či celoevropský, nikoli jen národní charakter, a před úkol sladit často velmi rozdílné názory různých členských států. Ambice ČR by neměly být přehnané, prioritou je perfektní zvládnutí naší koordinační role. Naše předsednictví je velkou příležitostí k docílení dlouhodobě významnější pozice ČR při řešení otázek týkajících se lesů a lesního hospodářství v rámci EU.

Autor:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.
Ministerstvo zemědělství ČR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.