Národní lesnický program II - po meziresortním projednávání

Národní lesnický program II je strategický dokument, který by měl vymezovat směřování české lesnické politiky. Jeho koordinací byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, který na základě činnosti expertní skupiny předal na počátku podzimu roku 2007 návrh NLP II k projednání na ministerstva zemědělství a životního prostředí. Na výsledky meziresortního jednání, kde byla hlavním třecím bodem akce 11: Dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří, jsme se písemně zeptali Martina Žižky, ředitele Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

- Jaký je aktuální stav projednávání Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II), kdy bude projednáván vládou?
V současné době návrh NLP II prošel meziresortním připomínkovým řízením, podněty byly vypořádány a akceptované změny zaneseny do textu. Zpracování návrhu NLP II se dostalo začátkem tohoto roku do časového skluzu, a to v důsledku komplikovaného projednávání kompromisního znění klíčové akce 11, která je věnována opatřením nutným k dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a spárkatou zvěří. V souvislosti s původně rozdílnými pohledy na řešení této otázky, která je pro lesní hospodářství v mnoha ohledech zcela zásadní, bylo nutné mj. přerušit i proces posuzování vlivu NLP II na životní prostředí (SEA). V současné době je již dosaženo v této otázce kompromisu akceptovaného ze strany MZe i MŽP a proces SEA, bez jehož vyhodnocení nelze návrh NLP II předložit do vlády, mohl být znovu obnoven. Vzhledem k tomu, že uzavření tohoto procesu nelze – vzhledem ke lhůtám stanoveným zákonem – očekávat dříve než na podzim, je zřejmé, že nebude možné materiál vládě postoupit k projednání do konce června, jak se předpokládalo. V dané situaci bylo mezi představiteli MZe a MŽP dosaženo shody v tom, že je nutné požádat o prodloužení termínu předložení NLP II (včetně vyhodnocení SEA) do vlády do konce roku 2008.

- Jaké konkrétní změny byly v návrhu expertní skupiny NLP II v rámci meziresortního projednávání učiněny?
Expertní skupina, která připravovala vstupní návrh NLP II, svou práci ukončila v polovině minulého roku. Od té doby text prošel vnitřním připomínkovým řízením na MZe i meziresortním řízením. Textových změn, povětšinou formálního charakteru, které vyplynuly z vyhodnocení došlých podnětů, bylo několik a byly průběžně konzultovány s MŽP, které bude spolupředkladatelem návrhu NLP k projednání do vlády. Až na několik výjimek nešlo o takové úpravy, které by podstatněji měnily směřování opatření v rámci jednotlivých klíčových akcí. Z významnějších úprav lze snad pro příklad jmenovat vypuštění opatření, v němž bylo navrhováno osvobození lesních pozemků od daně z nemovitostí; také u arondací se nepodařilo prosadit návrh na osvobození pozemků od daně z převodu nemovitostí. Do opatření, které zvažuje odměňování vlastníků lesa za jejich výkony pro udržení kvality podzemní vody, byla vložena vsuvka, že tyto služby lze kompenzovat jen ze zdrojů mimo rámec státního rozpočtu. A ovšem patrně nejdiskutovanější a nejvýznamnější změnou je dost podstatná úprava klíčové akce 11, věnované dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a spárkatou zvěří.

- Jaké je aktuální znění této klíčové akce 11?
Po dosti komplikovaném jednání mezi zástupci MZe a MŽP bylo dosaženo následujícího kompromisního znění (viz rámeček), které již nebylo upravováno ani v rámci meziresortního připomínkového řízení.

- Bude NLP II podkladem pro novelu lesního zákona, zaměření finančních podpor směřujících do LH a základním podkladem pro formulaci státní lesnické politiky do roku 2013, jak bylo původně zamýšleno?
V daném kontextu je třeba NLP II chápat jako základní koncepční lesnicko-politický dokument pro nejbližší léta a v tomto smyslu i jako hlavní vstupní podklad pro zamýšlené změny právních předpisů, ekonomických opatření, formulování výzkumných programů atd.

Děkuji za odpovědi (13. 6. 2008), Jan Příhoda