K výsledkům hospodaření Lesů ČR v roce 2008

Jiří Novák

Výroční zprávy státního podniku Lesy ČR již šestnáct let poskytují množství údajů o největším lesním majetku v České republice. Dokumentují lesnický i ekonomický vývoj podniku. Právě proto je možné konstatovat, že rok 2008 byl z hlediska hospodaření státního podniku Lesy ČR jedním z nejlepších v celé jeho historii.

Hlavní cíl: řádné obhospodařování lesa
Výroční zprávy tradičně zachycují jen skutečnost – skutečný stav a to, co se stalo, nezabývají se úmysly a plány. Potvrzuje to i výroční zpráva za rok 2008, kdy jsem byl za chod podniku osobně odpovědný, a proto ji mohu právě v tomto smyslu doplnit.
Hlavní cíl, který jsem si jako lesník v čele státního podniku Lesy ČR vytkl pro rok 2008, byl výrazný návrat k plnění jeho základního poslání a tím musíme chápat řádné obhospodařování lesního majetku ve vlastnictví státu, jeho zachování, zušlechťování a rozvoj. Náplň řádného obhospodařování statut podniku blíže definuje dvěma požadavky:
- hlavní činnost podniku má být zaměřena na zachování lesa, jeho ochranu a péči o něj jako o národní bohatství, na plnění všech funkcí lesa a na podporu trvale udržitelného hospodaření v něm,
- činnost podniku má současně směřovat k vytváření souladu mezi potřebou a tvorbou finančních prostředků a k hospodárnému využívání všech zdrojů.

Snahy předchůdců orientovat státní podnik od jeho správy směrem k ovládnutí obchodu nebyly úspěšné
V období let 2003 až 2007 bylo základní poslání státního podniku Lesy ČR zatlačeno do pozadí výrazně voluntaristickou (pozn. red.: voluntarismus - sklon rozhodovat svévolně, bez diskuse a důvodů) orientací na ovládnutí obchodu se sortimenty surového dříví ve snaze zachovat či dokonce zvyšovat ziskovost podniku.
Očekávané přínosy nové orientace se nedostavily. Z řady systémových důvodů se ani dostavit nemohly a ekonomická výkonnost těžební a obchodní činnosti podniku naopak klesala. Úbytek byl kompenzován na jedné straně vyšším objemem těžby dříví, na druhé straně redukcí vkladů do pěstební činnosti a lesní infrastruktury a tím se zhoršovala i výkonnost lesnická.
Při přípravě plánu na rok 2008 jsem si byl vědom toho, že tento trend je třeba v co nejkratší době zvrátit, nebo alespoň zmírnit, nemá-li být již v blízké budoucnosti ohrožena lesnická a ekonomická funkčnost velkého státního lesního majetku.
Byl jsem si vědom i toho, že praktické provedení nebude snadné, protože pěstební činnost a režijní obsluha lesa jsou ve své věcné podstatě službami, jejichž odběratelem je les, který si ovšem náplň a objem těchto služeb nedefinuje sám. Činí tak za něj personál státního podniku v rámci vymezeném lesním zákonem a dalšími právními normami, podnikovým modelem hospodaření, aktuálním stavem lesa a ve velké míře i profesní lesnickou etikou.
Čísla ukazují, že v roce 2008 nebyly kráceny finanční prostředky na obnovu lesa, na opravy lesní infrastruktury či ochranu lesa. Naopak právě tato čísla jednoznačně ukazují, že v roce 2008 byla těmto lesnickým tématům věnována značná pozornost, a to bez ohledu na dopad do hospodářského výsledku státního podniku.    

Komentář k výsledkům hospodaření v roce 2008
Údaje výroční zprávy ukazují, že se v roce 2008 podařilo záměr podpory lesnických činností realizovat jak návratem k normální výši těžeb, tak zvýšením objemu oprav a údržeb lesní dopravní sítě. Jiné negativní trendy, zejména relativně vysoké zatížení umělé obnovy lesa nezdarem zalesnění či poměrně malý rozsah provedených výchovných zásahů v mladých porostech, naproti tomu přetrvávaly.
Důvody zřejmě nejsou jen objektivní, jako například vysoký objem nahodilých těžeb v posledních několika letech, ale i subjektivní, zjištěné systémem vnitřní kontroly státního podniku. Ta v loňském roce intenzivně zjišťovala skutečný stav nejdůležitějších parametrů stavu lesního fondu Lesů ČR a předpokladů jeho vývoje. Jsem přesvědčen, že výroční zprávy by měly v budoucnu obsahovat i informaci o významných systémových poznatcích těchto kontrol, stejně jako srovnání realizovaných aktivit s bilancovanými závaznými ukazateli LHP pro těžbu, obnovu a výchovu, které představují společensky a odborně uznávaný srovnávací etalon.
Ekonomické ukazatele a spolupráce s lesnickými firmami
Projevy globální ekonomické krize v lesním hospodářství jsou obecně známy a výroční zpráva zřejmě proto kromě ztráty výnosů finančního majetku Lesů ČR dokumentuje jen pokles cen sortimentů surového dříví.
Na tomto místě je však vhodné zdůraznit rozdíl v účinku cenového poklesu na hospodářský výsledek podniku u prodeje dříví u pně a u prodeje sortimentů surového dříví, vyrobených dodávkou služeb pro Lesy ČR.
Z provedených analýz vyplývá, že prodej dříví na pni produkoval Lesům ČR v průměru na 1m3 prodaného dříví o 180 Kč vyšší příspěvek do HV než prodej na OM, spojený s výrobou sortimentů surového dříví na náklady Lesů ČR.
Tento výrazný rozdíl byl na jedné straně rozhodujícím zdrojem tvorby relativně vysokého hospodářského výsledku Lesů ČR v roce 2008, na druhé straně příčinou předčasného ukončení smluv na významném počtu smluvních jednotek v roce 2008 a zejména v roce letošním.
Potvrdilo se, že systémová setrvačnost vysoutěžených cen, za které smluvní partneři Lesů ČR dříví u pně nakupují, je v případě náhlých neočekávaných změn tržní situace pro jednu smluvní stranu významně výhodná a pro druhou naopak nevýhodná. V roce 2008 byla výhodná pro Lesy ČR a nevýhodná pro jejich smluvní partnery, kterým ani optimální využití sortimentního potenciálu dříví nakupovaného u pně nestačilo zajistit alespoň minimální rentabilitu vítězných cen nabídnutých ve výběrovém řízení.
Důsledné dodržování podmínek výběrových řízení a smluvních ustanovení ze strany Lesů ČR v krizové situaci roku 2008 vedlo k předčasnému ukončení řady smluvních vztahů, ale na druhé straně nepochybně přispěje k zvýšení úlohy principu předběžné opatrnosti, jímž budou uchazeči o lesní zakázky Lesů ČR v budoucnosti limitovat své nabídky.
Rok 2008 byl pro Lesy ČR rokem významných událostí. Sotva jsme se vyrovnali s následky orkánu Kyrill, tak přišla vichřice Emma a po ní několik dalších lokálních kalamit. Započali jsme restrukturalizaci státního podniku. Na druhou stanu byl rok 2008 poznamenán problémy s plněním smluv na lesnické práce a následně s nutností tyto problémy řešit. I když tyto události státní podnik nepřivedly do krizového stavu, podstatně zkrátily dobu, která je mu pro takové změny, jako jsou restrukturalizace, snižování režijních nákladů a zejména pružnější a transparentnější řízení, k dispozici.

Autor:
Ing. Jiří Novák
Ministerstvo zemědělství ČR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.