Les ve škole a venkovní výuka v Dánsku

Malene Bendix

„Les ve škole“ je dánský školní projekt, který dává učitelům a žákům základních škol možnost využít les jako „zelenou třídu“. Les ve škole se stal důležitým prvkem při formulování a projednávání představy o venkovní výuce v Dánsku.

„Les ve škole“ byl jako projekt spolupráce mezi pěti partnery zahájen v prosinci 1999. Za projektem stojí: Dánská lesnická asociace (organizace majitelů lesů); dánské ministerstvo životního prostředí – odbor pro les a přírodu; Dánská rada pro přírodu; dánské ministerstvo školství a dřevozpracující průmysl.
Projekt je zastřešen Dánskou lesnickou asociací, kde se o něj stará malý sekretariát (1,5 pracovního úvazku) a řídící výbor složený ze zástupců všech pěti mateřských organizací. „Les ve škole“ je financovaný částečně z pravidelného příspěvku dánského ministerstva životního prostředí a částečně ze soukromých a veřejných prostředků daných na určité částečné projekty.

Účel, cíl a pedagogické náměty
„Les ve škole“ má dlouhodobě zvyšovat vědomosti o lese a dřevě u dánského obyvatelstva. Cílem projektu je, aby všechny děti přinejmenším jednou během základní školy absolvovaly vyučování v lese. Za pedagogickými materiály jsou následující představy:
- vyučování bude založené na venkovních aktivitách v lese nebo na návštěvě v závodech dřevozpracovatelského průmyslu;
- projekt bude mít vyučovací materiály a náměty pro všechny předměty a všechny třídy základní školy;
- učitelé budou sami schopni plánovat a provádět výuku v lese.

Mezinárodní spolupráce
Od samého začátku byl projekt součástí mezinárodní sítě „Poznávání lesů“ (LEAF), který byl zahájen rovněž v roce 1999 Nadací pro environmentální výchovu (FEE). LEAF shrnuje široký okruh různých školních projektů – od finských dřevařských společností přes české environmentální organizace až po požární preventivní instituce z Portugalska a Španělska. V rámci LEAF je velkou inspirací výměna námětů i pokračující výměna zkušeností a materiálů.

V lese – v prostorách školy
Ze začátku jsme sledovali velké sesterské projekty u sousedních skandinávských zemí Švédsku, Finsku a Norsku. V těchto zemích je lesnictví a dřevozpracující průmysl obrovský. Prakticky každé dítě zde má prostřednictvím rodinných vazeb přímý vztah k lesu, a proto je přirozené, že školní projekty jsou přímo založené na spojování témat z lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu.
V Dánsku je situace jiná. Je zde pouze 12% lesnatost a lesní a dřevařský průmysl jsou nevelké. Mnoho dětí – i učitelé – žije svůj život zcela bez kontaktu s přírodou. Jestliže jsme chtěli, aby se dánští učitelé více než jen okrajově zajímali o využívání lesa při vyučování, museli jsme zakládat projekt odpovídající realitě školy a formulovat pedagogický projekt založený na prostorách a zařízeních školy. Proto jsme provedli interpretaci pedagogických námětů doslova. Chtěli jsme připravit vyučovací materiály, které by daly učitelům možnost využít les jako třídu. Učitelé by měli být schopni vést venkovní vyučování, které jinak musí provádět ve školách podle běžného rozvrhu hodin. Takže část výuky – například i takové předměty jako matematika pro 4. stupeň – by měla být uskutečněná v lese.
Ve spolupráci s Dánskou pedagogickou univerzitou jsme zjistili, že pokud žáci mají mít z vyučování v lese optimální přínos, pak venkovní vzdělávání musí být budováno na něčem, co nazýváme „škola – les – škola“ nebo „uvnitř – vně – uvnitř“. To znamená, že učitel a žáci se připravují teoreticky ve třídě a pak jdou do lesa a pracují s přímými, konkrétními aktivitami. Pak se vrátí zpět do třídy uvažovat o své činnosti a jak prakticky, tak teoreticky dále pracují se svými zkušenostmi, experimenty a průzkumy.

Spolupráce mnoha lidí
„Les ve škole“ je vytvořen na základě setkávání lidí mnoha různých profesí. Jen velmi málo lidí ví jak o rozvrhu hodin všech školních předmětů, tak o venkovním vzdělávání, lesnictví, přírodě a biologii a produkci dřeva. Vyučovací materiály jsou proto vytvořeny ve spolupráci mezi zástupci projektu a učiteli, znalci přírody, lesníky, ministerstvem školství, lovci, výzkumníky a dalšími. Pro každý předmět a každou skupinu tříd jsme připravili výukový materiál zaměřený na konkrétní předmět. Nyní jsou k dispozici materiály pro všechny předměty a všechny třídy.
Většina materiálů „Lesa ve škole“ je k nalezení na webové stránce: www.skoven-i-skolen.dk. Každý tam může zdarma nalézt vyučovací materiály, náměty pro aktivity, encyklopedii vědomostí o lese a dřevu, fotografie, kontakty a novinky. Každý 14. den rozesíláme 5 800 předplatitelům informační bulletin s nápady na různé aktivity, které mají vztah k ročnímu období. V roce 2007 jsme udělali „sezónní kolo“, které pomohlo učitelům plánovat jejich výuku v lese (www.aarstidshjulet.dk). Webová stránka je velmi oblíbená, na podzim 2008 ji měsíčně navštívilo 38 000 uživatelů.

Knihy a brožury  
V letech 2005 až 2006 „Les ve škole“ publikoval systém knih „Děti a stromy“ u Alinea, což je největší školní vydavatelství v Dánsku. Jedná se o vědu v přírodě pro 1. až 6. třídu.
Od roku 2000 jsme byli každoročně součástí nakladatelských aktivit při vydávání dětských brožur o lese a přírodě pro Dánský den lesa, který se koná vždy v květnu. Brožury jsou připravené, takže je školy mohou užívat jako vyučovací materiál – a také jsou podporovány náměty na výše uvedené webové stránce: www.skoven-i-skolen.dk.

Venkovní vzdělávání a venkovní škola
V roce 2001 nám byla nabídnuta norská představa venkovního vzdělávání nebo venkovní školy, jak ji Norové nazývají. Ve venkovní škole se pracuje pravidelně v přírodě a prostředí kolem školy – například jeden den v týdnu po celý rok. Ve stejném roce tuto myšlenku jedna dánská škola vyzkoušela, a víme, že tyto myšlenky byly slučitelné s našimi již zavedenými názory na venkovní vzdělání v lese. Současně venkovní škola ukázala nové možnosti zabývat se problémy, se kterými se dnes setkáváme ohledně zdraví dětí, učení a zdravého životního stylu. Proto jsme zcela přirozeně usoudili, že je důležité prezentovat znalosti o venkovním vzdělávání a venkovní škole prostřednictvím článků ve veřejném tisku, učitelských kurzů, přednášek, informačního bulletinu a zvláštní knihy o venkovním vzdělávání, která byla publikována roku 2003.
V roce 2005 jsme připravili webovou stránku www.udeskole.dk, která pro učitele, vychovatele, studenty, výzkumníky, politiky a další přináší teoretické a praktické znalosti o tom, proč a jak můžete pracovat s venkovním vzděláváním. Webová stránka má i informační bulletin s 900 objednateli.
Průzkum kodaňské univerzity v roce 2007 ukázal, že 290 škol (14 % všech škol v Dánsku) pracuje s venkovní školou, tj. pravidelně v přírodě, a mnoho dalších škol užívá venkovní vzdělání nepravidelně. Po celé zemi vzniklo mnoho nových zkušeností s venkovní školou. Příští roky „Les ve škole“ shromáždí nejlepší praktické zkušenosti od učitelů a škol, vyjádří se k nim a dá je pak k dispozici jako vyučovací náměty a didaktické materiály na www.skoven-i-skolen.dk, aby všichni mohli rychle sdílet nové vědomosti.

Pracovní skupiny zabývající se venkovní výukou
V roce 2006 jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi zorganizovali síť profesionálů zabývajících se v Dánsku venkovní výukou. Členové této pracovní skupiny se setkávají dvakrát za rok.

Projekt „Osázej planetu“
Tento rok OSN organizuje v Kodani konferenci týkající se klimatu (UNCCC – COP15). Klimatická výzva je obrovská pro nás všechny – ale předpovědi rozpouštění ledovců, zdvihající se hladina moří, sucho, extrémní počasí, lidé bez půdy, vymírající druhy atd. jsou pro děti příliš děsivé. Místo toho, aby byly paralyzovány, rádi bychom dali dětem možnost jednat.
Proto „Les ve škole“ začal projekt „Osázej planetu“. Projekt prostřednictvím dánského lesního hospodářství vyzval všechny školy zasadit na podzim 2009 stromy – před a po konferenci smluvních stran COP15. Školy mají možnost požádat o sazenice, které mohou využít k výsadbě školního lesa v areálu škol.
Právě v únoru letošního roku jsme projekt pro školy představovali a zájem je obrovský. Na webové stránce www.genplant-planeten.dk mohou školy nalézt materiály ke klimatu, o lese, o výsadbě stromků, o akcích a inovacích, které je možné v souvislosti s výsadbou použít.
 
Autor:
Malene Bendix, kandidátka biologických věd,
Koordinátorka, redaktorka
a dopisovatelka dánského projektu „Les ve škole“, Frederiksberg,
Dánsko (www.skoven-i-skolen.dk)
zpracoval Ing. Karel Vančura, CSc.