Vyhodnocení Memoranda za období roku 2008 a 2009 a výsledky odborné ankety MZe

Na základě Memoranda Ministerstva zemědělství České republiky a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ze dne 27. června 2007 byla ministrem zemědělství ustanovena komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu. Komise zpracovala ve spolupráci s vedením Lesů ČR analýzu evidence nákladů a výnosů tak, aby bylo možno provést požadované srovnání modelů podle jednotlivých smluvních územních jednotek (SÚJ). K vyhodnocení byla využita pouze data z plnění aktivních smluv vzešlých ze zadávacího řízení na střednědobou zakázku pro období 2008 až 2010.

Informace v tomto příspěvku vycházejí ze Zprávy komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu za období roku 2008 a 2009.

Vyhodnocení zakázek na lokalitě P

Za rok 2008 bylo vyhodnoceno 153 SÚJ s těžbou 2,72 mil. m3.

Za rok 2009 bylo vyhodnoceno 87 SÚJ s těžbou 1,80 mil. m3 (z 96 SÚJ s těžbou 1,91 mil. m3 bylo statisticky vyloučeno 9 SÚJ).

Vyhodnocení zakázek, kde dříví bylo realizováno na lokalitě OM

Za rok 2008 bylo vyhodnoceno 97 SÚJ s celkovou těžbou 3,24 mil. m3.

Za rok 2009 bylo vyhodnoceno 72 SÚJ s těžbou 2,49 mil. m3 (z 84 SÚJ s těžbou 2,77 mil. m3 bylo statisticky vyloučeno 12 SÚJ).

V roce 2009 byla do vyhodnocení promítnuta změna stavu zásob dříví, která poměrově souvisela s příslušnými zakázkami lokality OM (v roce 2008 nebyla změna stavu zásob z důvodu zanedbatelného rozsahu zohledněna).

Rozdíl nákladů pěstební činnosti mezi porovnávanými metodami je způsoben používanou metodikou rozúčtování režií u LČR.

Modelové porovnání ceny dříví na pni pro dřevinu SM o hmotnatosti vyšší než 1,0 m3

Porovnání zakázek na lokalitách P a OM

Toto porovnání pracuje se saldem těžební činnosti, tedy nezapočítává podíly režií LČR. Vychází výhradně z fakturace mezi LČR a smluvním partnerem. Výsledek je dán složeným indexem z matic těžeb a průměrného zpeněžení jednotlivých SÚJ v členění podle dřevin a průměrné hmotnatosti.

Rok 2008

- Dříví bylo na pni (dřevina SM o hmotnatosti vyšší než 1 m3) realizováno metodou prodeje u pně o 438 Kč/m3 výhodněji než při metodě prodeje na lokalitě OM.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě P bylo realizováno na lokalitě OM, snížilo by se saldo o 477,6 mil. Kč.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě OM bylo realizováno na lokalitě P, zvýšilo by se saldo o 592,4 mil. Kč.

Rok 2009

- Dříví bylo na pni (dřevina SM o hmotnatosti vyšší než 1 m3) realizováno metodou prodeje u pně o 276 Kč/m3 výhodněji než při metodě prodeje na lokalitě OM.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě P bylo realizováno na lokalitě OM, snížilo by se saldo o 389,5 mil. Kč.

- Pokud by dříví realizované na lokalitě OM bylo realizováno na lokalitě P, zvýšilo by se saldo o 613,3 mil. Kč.

Komise konstatovala, že vzhledem k rozsáh-lému objemu dat se lze domnívat, že případné nepřesnosti zdrojových dat zásadně neovlivňují výsledky analýzy.

Z analýzy jednoznačně vyplývá, že v letech 2008 a 2009 byla pro Lesy České republiky, s.p., v porovnání zakázek na lokalitách P a OM výhodnější varianta zakázky s prodejem dříví na lokalitě P.

Podle Zprávy Komise pro vyhodnocení Memoranda,

Jan Příhoda